Dialekt ¶l±ski - ¦l±sk północny
Literatura PDF Drukuj Email
Halina Kara¶   

Literatura dialektologiczna

Stanisław B±k, Język polski na ¦l±sku. Terytorium ¦l±ska i narzecza ¶l±skiego, Annales Silesiae I, 1960, z. 3, s. 251-284.

Stanisław B±k, Mowa polska na ¦l±sku, Wrocław 1974, s. 34.

Stanisław B±k, Gwary ludowe na Dolnym ¦l±sku. Cz. I. Głosownia, Poznań 1956, s. 46.

Stanisław B±k, Nowa mapa dialektów ¦l±ska, „Slavia Occidentalis” XXX, 1973, s. 7-11.

Stanisław B±k, O nowy podział dialektów ¶l±skich, „Slavia Occidentalis”, 28/29, 1971, s. 4-14.

Stanisław B±k, Zróżnicowanie narzecza ¶l±skiego (próba podziału i charakterystyki dialektów ¶l±skich), Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Prace i Materiały Etnograficzne XXIII, 1963, s. 401-523 (5 map).

Karol Dejna, Sławomir Gala, Alojzy Zdaniukiewicz, Atlas gwar polskich: t.3 – ¦l±sk, Warszawa

Walenty Dobrzyński, Gwary powiatu niemodlińskiego, cz. 1-2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, 1967.

Piotr Goł±b, Gwara Schodni i okolicy, Wrocław 1955, s. 125.

Kazimierz Nitsch, Dialekty polskie ¦l±ska, Kraków 1939.

Polszczyzna ¦l±ska. Historia i współczesno¶ć, red. Bogusław Wyderka, Opole 1997, s. 83-90.

Stanisław Rospond, Polszczyzna ¶l±ska, Wrocław –Warszawa – Kraków 1970, s. 60.

Stanisław Urbańczyk, Zapiski gwarowe z dwóch wsi ¦l±ska Opolskiego, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” VI, 1966, s. 243-253.

Bogusław Wyderka, O sytuacji językowej na ¦l±sku Opolskim, [w:] ¦l±sk Opolski. Nadzieje i zagrożenia demokratycznych przemian, red. Michał Lis, Opole 1994, s. 68-75.

Bogusław Wyderka, O współczesnej sytuacji na ¦l±sku Opolskim, [w:] Języki słowiańskie wobec współczesnych przemian w Europie, red. Stanisław Gajda, Opole 1993, s. 55-63.

Alfred Zaręba, Szkice z dialektologii ¶l±skiej, Wrocław 1988.

Alfred Zaręba, ¦l±sk w ¶wietle geografii językowej, Wrocław 1974.

Alfred Zaręba, ¦l±skie teksty gwarowe, Kraków 1961.Literatura historyczna

Joachim Bahlcke (i inni), ¦l±sk i ¦l±zacy, tłum. M. Misiorny i Z. Rybicka, Warszawa 2001, s. 23.

Marek Czapliński, Elżbieta Kaszuba, Gabriela W±s, Ro¶cisław Żerelik, Historia ¦l±ska, Wrocław 2002.

Józef Kokot, Problemy narodowo¶ciowe na ¦l±sku od X do XX wieku, Opole 1973.

Jan Kopiec, Dzieje Ko¶cioła katolickiego na ¦l±sku Opolskim, Opole 1991.

Zbigniew Makieła, Górny ¦l±sk, Warszawa 1999.

Jerzy Rajman, Pogranicze ¶l±sko-małopolskie w ¶redniowieczu, Kraków 1998, s 38-39.


Literatura etnograficzna

A. Dygacz, ¦l±skie pie¶ni ludowe. Wybór Ľródeł i opracowanie, Katowice 1995.

J. Marcinkowska, K. Sobczyńska, Folklor Górnego ¦l±ska, Warszawa 1973.

B. Bazielich, Strój ludowy na ¦l±sku, Chorzów, 2001.

J. Po¶piech, Zwyczaje i obrzędy doroczne na ¦l±sku, Opole.

Folklor Górnego ¦l±ska, red. D. Simonides, Katowice 1989.


 
« poprzedni artykuł