Dialekt wielkopolski - Wielkopolska środkowa
Geografia regionu
Justyna Kobus   

Gmina miejsko-wiejska Mosina należy administracyjnie do powiatu poznańskiego w województwie wielkopolskim. Geograficznie zajmuje teren Wysoczyzny Poznańskiej (subregion zwany Pagórkami Stęszewskimi), Wysoczyzny Gnieźnieńskiej (subregion Równina Średzka), i Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej (odcinek Obrzański na zachód o Mosiny, na wschodzie odcinek Śremski, na północy odcinek przełomowy Warty, od południa Równina Kościańska).

Krajobraz gminy jest zatem urozmaicony licznymi wzniesieniami. Jest to efekt zlodowaceń (środkowopolskie i bałtyckie) oraz ocieplenia klimatu, które to procesy sięgają ok. 300 tys. lat temu. Procesy interglacjalne zostawiły po sobie torfowiska; zlodowacenie bałtyckie sprzyjało powstawaniu wysoczyzn morenowych, sandrów, rynien jeziornych, form ozowych i kemowych, pradolin i stopni terasowych; ok. 13 000 lat temu ocieplenie klimatu spowodowało wytopienie się brył lodów zagrzebanych w gruncie, powstawaniu jezior polodowcowych, zanikowi zmarzliny oraz uaktywnieniu procesów wydmotwórczych. Okres holoceński (trwający nadal) odznacza się współcześnie oddziaływaniem wód opadowych, rzecznych, zarastaniem jezior itp.

Dodatkowym walorem gminy są liczne lasy i jeziora. O wartości przyrodniczej i estetycznej regionu mogą świadczyć dwa kompleksy objęte ochroną, mianowicie Wielkopolski Park Narodowy i Rogaliński Park Krajobrazowy oraz rezerwaty przyrody, np. Rezerwat Goździk Siny w Grzybnie.

Przeważają w gminie siedliska borów mieszanych świeżych i borów świeżych z przewagą sosny. W dolinie Olszynki występują lasy wilgotne z dębem, olszą, topolą, jesionem, brzozą, oraz lasy świeże z sosną i 124-letnimi dębami. Typowe siedliska lasów łęgowych z sosną do 140 lat oraz dębami występują w Leśnictwie Krajkowo. Całe powierzchnie leśne w południowo – wschodniej części gminy zaliczane są do wodochronnych.

Na terenie gminy Mosina występują następujące typy gleb: gleby płowe, gleby rdzawe, czarne ziemie, gleby murszowate i mady rzeczne. Użytkowanie powierzchni gminy przedstawia się następująco:

- grunty orne zajmują 37,8% powierzchni,
- użytki zielone – 12,6% powierzchni,
- lasy – 37,5% powierzchni,
- grunty pod wodami – 2,4% powierzchni,
- nieużytki – 1,9% powierzchni,
- pozostałe – 7,8% powierzchni.

 

Wykorzystano informacje ze strony www.mosina.pl