Dialekt wielkopolski - Bory Tucholskie
Region dzi¶
Halina Kara¶   

Administracyjnie obszar Borów Tucholskich wchodzi w skład województwa kujawsko-pomorskiego, obejmuj±c w cało¶ci powiat tucholski i czę¶ć powiatów przyległych (Bydgoszcz, Chojnice, ¦wiecie).

Bory Tucholskie zajmuj± 2,5 tys. km2. Mieszkaj± tu Borowiacy, Kociewiacy i Zaboracy.

Największym miastem Borów Tucholskich jest Tuchola – miasto powiatowe, które stało się podstaw± zarówno nazwy regionu, jak i jednej z nazw gwary ("gwara tucholska" obok "gwara borowiacka").

W Tucholi można zwiedzić Muzeum Borów Tucholskich, a w pobliskich Chojnicach Muzeum Historyczno-Etnograficzne. W ¦wieciu znajduj± się ruiny zamku krzyżackiego, gotycki ko¶ciół farny i XVIII-w. zespół poklasztorny. Jednym z nielicznych zabytków architektury w Borach Tucholskich jest XIV-wieczny ko¶ciół pocysterski w Koronowie.

Prężnie działaj± w Borach Tucholskich liczne organizacje i stowarzyszenia społeczno-kulturalne. Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi urz±dza wiele imprez i widowisk plenerowych oraz propaguje twórczo¶ć folklorystyczn±. Organizuje m.in. konkursy literackie i publikuje ich wyniki (por. np. Bory słowem malowane. Pokłosie V Konkursu Literackiego Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi, Tuchola 2007).

Liczne imprezy cykliczne w powiecie tucholskim przyci±gaj± wiele osób także spoza regionu, np. Dni Borów Tucholskich, Przegl±d Teatrów i Obrzędu Ludowego w Lubiewie, Dni Gminy Cekcyn, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej.

Rozwija się tu prężnie turystyka (liczne gospodarstwa agroturystyczne). W reklamach zachęca się turystów do odpoczynku w Borach Tucholskich, podkre¶laj±c, że Bory to wielki rezerwat przyrody, „ziemia le¶nej ciszy” (zob. http://www.borytucholskie.pl).

 

      ¬ródła:

Adam Dylewski, Bory Tucholskie, [w:] tegoż, Pomorze, Warszawa 2007, s. 50-51.

Maria Ollick, Maltych i grapa.Tradycja, specjały kuchni i inne ciekawostki z Borów Tucholskich, Tuchola 2007.

http://www.borytucholskie.pl

http://www.tuchola.pl

 

Fotografie: Maciej Łabudzki