Dialekt małopolski - Sądecczyzna
Literatura
Halina Karaś   

 

1. Literatura językoznawcza (dialektologiczna)

a. poświęcona gwarze podegrodzkiej

Eugeniusz Pawłowski, Gwara podegrodzka wraz z próbą wyznaczenia południowo-zachodniej granicy gwar sądeckich, Wrocław 1955, mapa nr 1.).

M. Peisert, Gwara wsi Słopnice w powiecie limanowskim wobec gwar podegrodzkich, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” X, 1976, s. 213-217.

Karol Dejna, Atlas gwar polskich. T. I. Małopolska, Warszawa 1998 (jedna miejscowość z obszaru gwary podegrodzkiej (Stronie, gmina Łukowica, pow. limanowski)

 

b. poświęcona gwarom sąsiednim lub szerzej gwarom południowo-zachodniej Małopolski

Irena Bajerowa, Nosówki w Kamienicy, pow. Limanowa, „Język Polski” LI, 1971.

Karol Dejna, Dialekty polskie, Wrocław 1973.

Bogusław Dunaj, Halina Kurek, Kazimierz Ożóg, Ewolucja gwar jednonosówkowych w Beskidzie Wyspowym, [w] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Prace Językoznawcze, z. 63, 1979, s. 119-130.

Józefa Kobylińska, Słownik gwary gorczańskiej (zagórzańskiej), Kraków 2001.

Agata Łącka-Aleksandrowicz, Antroponimia Łososiny Górnej i Walowej Góry w Małopolskiem, [w:] Wokół archeologii słów i ich funkcjonowania. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Bańkowskiemu, pod red. S. Podobińskiego i M. Lesz-Duk, Częstochowa 2001, s. 117-122.

Mieczysław Małecki, Dialekty polskie i słowiańskie, Kraków 2004.

Mieczysław Małecki, Kazimierz Nitsch, Atlas językowy polskiego Podkarpacia, cz. 1-2, Kraków 1934. (cz. 1, 500 map; cz. 2, Wstęp, objaśnienia, wykazy wyrazów).

Eugeniusz Pawłowski, Podział gwar małopolskich na tle wzajemnych wpływów gwarowych oraz nowych tendencji językowych, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” VI, 1966, s. 191-202.

Eugeniusz Pawłowski, Tendencje rozwojowe systemu fonologicznego w gwarach południowej Małopolski, [w:] Słownictwo gwarowe a kultura, pod red. Mieczysława Karasia, Wrocław 1975, s. 29-47.

Eugeniusz Pawłowski, Wpływy gwarowe w dialekcie kulturalnym południowej Małopolski [w:] Symbolae Polonicae in honorem Stanislai Jodłowski, Wrocław 1972, s. 99-109.

Reichan Jerzy, Małopolskie gwary jednonosówkowe, cz. I - II, Wrocław ... 1980.

Ludwika Wajda, Górale i Lachy na terenie Limanowszczyzny /pogranicze dialektologii i etnografii/, „Językoznawca” nr 23-24, Lublin 1971, s. 52).

Ludwika Wajda, Pogranicze gwarowe góralsko-lachowskie, [w:] „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie” 58, Prace Językoznawcze 3, Kraków 1976, s. 290).

 

2. Literatura historyczna

Historia Starego Sącza od czasów najdawniejszych do 1939 r., Kraków 1979.

Podegrodzie – zarys monografii wsi, „Orli lot” XVIII, 1937.

Wiktor Bazielich, Historie starosądeckie. Szkice historyczne z dziejów miasta Starego Sącza i jego okolicy, Kraków 1965.

Zbigniew Beiersdorf, Bogusław Krasnopolski, Stary Sącz. Zarys historii rozwoju przestrzennego, Kraków 1985.

Lucjan Biliński, Nowy Sącz – województwo, Warszawa 1995.

Historia Starego Sącza od czasów najdawniejszych do 1939 roku, red. Henryk Barycz., Kraków 1979.

Urszula Janicka-Krzywda, Piotr Krzywda, Agnieszka M. Spiechowicz-Jędrys, Stary Sącz: sanktuarium św. Kingi : klasztor sióstr klarysek. Przewodnik pielgrzyma, Kraków 2006.

Albin (Tobiasz) Kac, Nowy Sącz - miasto mojej młodości, Kraków 1997.

Augustyn Leśniak, Jerzy Leśniak, Nowy Sącz – miasto niezwykłe, Nowy Sącz 2004.

Jerzy Leśniak, Sławomir Sikora, Nowy Sącz, Nowy Sącz 2007.

Jerzy Leśniak, Sławomir Sikora, Nowy Sącz z wieży ratuszowej, Nowy Sącz 2006.

Limanowa. Dzieje miasta. T. 1, 1565-1945, red. Feliks Kiryk, Kraków 1999.

Limanowa. Dzieje miasta. T. 2, 1945-1989, red. Tomasz Biedroń, Kraków 2002.

Nowy Sącz, red. Piotr Droździk, Nowy Sącz 1999.

Eugeniusz Pawłowski, Nazwy wodne Sądecczyzny, Warszawa 1996.

Janusz Roszko, Stary Sącz, średniowieczna perła Beskidu, Kraków1971.

Jan Wielek, Limanowa i okolice. Przewodnik, Warszawa1987.

 

3. Literatura etnograficzna

Maria Brylak-Załuska, O kulturze ludowej Lachów Sądeckich. Komentarz do wystawy etnograficznej w Muzeum Lachów Sądeckich im. Zofii i Stanisława Chrząstowskich w Podegrodziu, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 1993.

Z. Cieśla-Reinfussowa , Budownictwo ludowe, [w:] Monografia powiatu myślenickiego, Kraków 1970, s. 39-54.

M. Cz. Cholewa , Stroje ludowe Ziemi Sądeckiej. Rozwój stroju ludowego i jego zasięgi terytorialne, Kraków 1946.

Zofia i Stanisław Chrząstowscy, Rzemiosło podegrodzkie na początku czasów galicyjskich, „Rocznik Sądecki”, t. XII, Nowy Sącz 1971.

Zofia i Stanisław Chrząstowscy, Zwyczaje i obrzędy Lachów Sądeckich, [w:] Folklor Lachów Sądeckich, Warszawa 1974.

Zofia i Stanisław Chrząstowscy, Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu – krótka historia zbiorów, „Zeszyty Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu” 1987.

Piotr Droździk, Sądecki Park Etnograficzny, Nowy Sącz 2007.

Folklor Lachów Sądeckich, Warszawa 1974.

Józef Gajek; Polski atlas etnograficzny; Wrocław 1964,

Joanna Hołda, Sądecki Park Etnograficzny. Suplement do przewodnika z 2003 roku, Muzem Okręgowe w Nowym Sączu 2006.

M. i J. Kamoccy, Z zagadnień etnografii województwa krakowskiego, Skrypt dla przewodników PTTK, Kraków 1972.

J. Kamocki, Z etnografii Karpat Polskich, Warszawa – Kraków 1984.

Magdalena Kroh, Sądecki Park Etnograficzny. Przewodnik, Muzem Okręgowe w Nowym Sączu 2003.

Reinhold Reinfuss, Garncarstwo ludowe, Warszawa 1955.

Reinhold Reinfuss, Ludowe skrzynie malowane, Warszawa 1954.

Reinhold Reinfuss, Pogranicze krakowsko-góralskie w świetle dawnych i najnowszych badań etnograficznych, „Lud” XXXVI, 1946,

Seweryn Udziela, Kilka słów o strojach, budowlach, sprzętach i naczyniach w Sądecczyźnie, Kraków 1905.

 

Przewodniki i strony internetowe:

http://przewodnik.onet.pl/1128,2180,1065934,artykulr.html

http://www.ug.limanowa.pl/index.php?id=statyst

http://www.geoprzewodnik.lukowica.org/mlynczyska.html; http://www.lukowica.pl/pl

http://pl.wikipedia.org

http://www.mlynczyska.republika.pl (autor: Łukasz Mamala)/