Leksykon
Hiperyzm
Halina Karaś   

Hiperyzm, inaczej: forma hiperpoprawna, jest dowodem i wynikiem → hiperpoprawności językowej, czyli przesady poprawnościowej. Hiperyzm to błędna forma językowa utworzona na skutek niewłaściwie pojętej normy językowej, głównie w wyniku unikania wymowy gwarowej, i niesłusznie uważana przez mówiącego lub piszącego za poprawną, np. formy ziemiak, karmik ze zredukowaną pierwotną grupą powstałe na skutek unikania asynchronicznej wymowy spółgłoski wargowej miękkiej m’ jako (mniasto, mnięso). W gwarach bezpośrednio graniczących z małopolskim obszarem beznosówkowym hiperyzmem jest ucieczka od gwarowej wymowy bez samogłosek nosowych, co daje w efekcie nosowość wtórną, np. kręt, języny, pęstka = kret, jeżyny, pestka. W związku z wymową gwarową typu łoko, janioł, hameryka (zob. Labializacja, Przydech, Spółgłoski protetyczne) powstają formy hiperpoprawne, takie jak okeć, upić, arbata = łokieć, łupić, herbata. W gwarach północno-wschodnich (pogranicza polsko-białoruskiego): suwalskich, podlaskich i poza granicami Polski w gwarach północnokresowych mogą się pojawiać formy z o zamiast a związane z unikaniem akania, np. osystent = asystent ‘drużba’, orendować = arendować ‘dzierżawić’, okuratnie = akuratnie, jogodków = jagodków (t. jagódek), pogórek = pagórek. Hiperyzmy występują w języku ogólnym od dawna, np. w Kazaniach gnieźnieńskich (XIV w.) jest forma mężoboćca zamiast mężobojca, powstała w wyniku unikania wymowy typu rajca zamiast stpol. radźca. Hiperyzmy przejawiają się szczególnie w fonetyce, we fleksji i w słowotwórstwie, np. unikanie gwarowych form typu jebłko, gościami, rozumią, kradnąć powoduje pojawienie się hip. jaden, rzeczmi, lubieją, pęc zamiast jeden, rzeczami, lubią, pęknąć. Hiperyzmy mogą świadczyć nie tylko o obecnej wymowie gwarowej, ale także o wymowie dawnej, np. na Kociewiu dziś mówi się jabłko, jarmark itp., ale forma jażyny = jeżyny świadczy o tym, że i na tym terenie mówiono kiedyś jebłko, jermark (zob. Przejście nagłosowego ja‑ → je i Przejście nagłosowego ra‑ → re). W języku ogólnym utrwaliły się niektóre hiperyzmy, np. cybuch, zmierzch zamiast cybuk (zapożyczenie z tur. czibuk), zmierzk (unikanie małopolskiej wymowy, typu mek = mech), żubr zamiast dawnego zubr (unikanie mazurzenia) czy sumienie zamiast sąmnienie // sumnienie (unikanie asynchronicznej wymowy spółgłoski wargowej miękkiej m’ jako ). Por. Błędy wynikające z podłoża dialektalnego, Szadzenie.