Dialekt małopolski - Ziemia biecka
Literatura
Halina Kara¶   

 

Literatura dialektologiczna:

Dejna Karol, Atlas gwar polskich: t.1 – Małopolska, Komitet Językoznawstwa PAN, Warszawa 1998.

Dejna Karol, Atlas polskich innowacji dialektalnych, Warszawa 1981.

Dejna Karol, Dialekty polskie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973 (70 map).

Dubisz Stanisław, Kara¶ Halina, Kolis Nijola, Dialekty i gwary polskie, Warszawa 1995.

Encyklopedia języka polskiego, pod red. S. Urbańczyka, Wrocław.. 1994.

Kara¶ Mieczysław, O małopolskiej wymowie samogłoski y, „Slavia Occidentalis” XXVII, 1968, s. 89-95.

Klich Edward, Narzecze wsi Borki Nizieńskie, Kraków 1919.

Kucharzyk Renata, O podziałach dialektu małopolskiego, [w:] Studia dialektologiczne III, red. Joanna Okoniowa, Kraków 2006, s. 33-46.

Kucharzyk Renata, System fonetyczny i leksykalny wsi Rzepiennik Strzyżewski w ujęciu socjolingwistycznym, Kraków 2003.

Kurek Halina, Jak się mówi na wsi, czyli kilka uwag o zanikaniu gwar (system fonetyczny), „Język Polski” LXVIII, Kraków 1988, s. 50-54.

Kurek Halina, Językowy obraz Podkarpacia (na przykładzie mikrotoponimii Dukielszczyzny, [w:] Rozmaito¶ci językowe ofiarowane prof. Dr. Hab. Januszowi Strutyńskiemu z okazji Jego jubileuszu, pod red. Mirosława Skarżyńskiego i Moniki Szpiczakowskiej, Kraków 2002, s. 139-164.

Kurek Halina, Metodologia socjolingwistycznego badania fonetyki języka mówionego ¶rodowisk wiejskich (na przykładzie kilku wsi Beskidu Niskiego), Kraków 1990.

Kurek Halina, Przemiany językowe wsi regionu kro¶nieńskiego, Kraków 1995.

Kurek Halina, Przemiany leksyki gwarowej na Podkarpaciu, Kraków 2003.

Małecki Mieczysław, Nitsch Kazimierz, Atlas językowy polskiego Podkarpacia, cz. 1-2, Kraków 1934. (cz. 1, 500 map; cz. 2, Wstęp, obja¶nienia, wykazy wyrazów).

Mały atlas gwar polskich, t. 1-2, pod red. Kazimierza Nitscha, t. 3-13, pod red. Mieczysława Karasia, Wrocław 1957-1970.

Nitsch Kazimierz, Dialekty języka polskiego, Wrocław – Kraków 1967.

Pawłowski Eugeniusz, Podział gwar małopolskich na tle wzajemnych wpływów gwarowych oraz nowych tendencji językowych, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” VI, 1966, s. 191-202.

Pawłowski Eugeniusz, Podział gwar małopolskich na tle wzajemnych wpływów gwarowych oraz nowych tendencji językowych, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” VI, 1966, s. 191-202.

Pawłowski Eugeniusz, Tendencje rozwojowe systemu fonologicznego w gwarach południowej Małopolski, [w:] Słownictwo gwarowe a kultura, pod red. Mieczysława Karasia, Wrocław 1975, s. 29-47.

Pawłowski Eugeniusz, Wpływy gwarowe w dialekcie kulturalnym południowej Małopolski [w:] Symbolae Polonicae in honorem Stanislai Jodłowski, Wrocław 1972, s. 99-109.

Rieger Janusz, Słownictwo karpackie gwar Beskidu Niskiego i Pogórza a problem kontaktów językowych polsko-ukraińskich, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Prace Językoznawcze 7, 1981, s. 97-105.

Urbańczyk Stanisław, Zarys dialektologii polskiej, Warszawa 1953; wyd. 2 zmienione i rozszerzone w 1962; 1968, 1974, 1976 i n..

 

Literatura historyczna

Barut Józef, Motyka Stanisław, ¦lawski Tadeusz, Nad rzek± Rop±, t. I, Z dziejów Biecza, Gorlic i okolicy, Kraków 1962.

Juru¶ Cecylia, Racławice. Legendy i fikcje, Racławice 2006.

Karp Aleksander, Biecz. Perła Podkarpacia, Rzeszów 1998.

Nad rzek± Rop±, t. II, Zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego, red. Zofia Żarnecka, Kraków 1965.

Nad rzek± Rop±, t. III, Szkice historyczne, red. Zofia Żarnecka, Kraków 1968.

Pachowicz Władysław, Rożnowice. Szkice z dziejów parafii, Rzepiennik Suchy 2002.

¦lawski Tadeusz, Biecz i okolice, Warszawa 1959.

Wszołek Jan, Binarowa. Wie¶ królewska 1348-1948, Kraków 1998.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiegoinnych krajów słowiańskich, t. I XV, red. Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, według planu Filipa Sulimierskiego, Warszawa 1888-1902.

 

Przewodniki i albumy

Beskidy i Gorce. Przewodnik Pascala, Bielsko-Biała 2005.

Bara Andrzej, Ja¶kowiec Janusz, Piękna ziemia gorlicka, Gorlice 2008.

 

Strony internetowe:

http//:www.biecz.pl

http//:www.gorlice.pl

http//:www.jaslo.pl

 

Literatura etnograficzna:

Nad rzek± Rop±, t. II, Zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego, red. Zofia Żarnecka, Kraków 1965.

Ziemia biecka. Lud polski w powiatach gorlickim i grybowskim, Praca zbiorowa pod red. Seweryna Udzieli napisana w latach 1889-1895, wydana z rękopisu, Nowy S±cz 1994.