Dialekt mazowiecki - Suwalszczyzna
Geografia regionu
Halina Karaś   

Suwalszczyzna to region w północno-wschodniej Polsce, różnie określany przez badaczy, łączony albo z byłym województwem suwalskim, albo węziej z powiatem suwalskim lub też najszerzej z byłą gubernią suwalską z okresu Królestwa Polskiego (dziś w obrębie Polski i Litwy) czy też z mezoregionem geograficznym Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.

Polskie gwary suwalskie obejmują powiat suwalski, częściowo sejneński i augustowski. Oprócz gwar polskich jest to również obszar występowania gwar litewskich na północnym wschodzie i białoruskich na południowym wschodzie.

Geograficznie to Pojezierze Suwalskie, zwane inaczej Suwalsko-Augustowskim. Rzeźba tego terenu jest bardzo urozmaicona, ukształtowana została przez kilkakrotnie nasuwający się i ustępujący lodowiec skandynawski. Krajobraz charakteryzuje się występowaniem pagórków moreny czołowej, ozów i drumlin, jezior typu rynnowego oraz równin sandrowych (teren Puszczy Augustowskiej).


Suwalszczyzna to teren Zielonych Płuc Polski, położony w Transgranicznym Obszarze Przyrody Chronionej (w samym powiecie sejneńskim są aż 103 jeziora). Znajduje się tu Wigierski Park Narodowy – jedno z najpiękniejszych miejsc Polski (nie tylko północno-wschodniej) z największą liczbą jezior i rzek, jaką obejmuje polski park narodowy.

 

Źródła:

Józef Marcinkiewicz, Polsko-litewskie kontakty językowe na Suwalszczyźnie, Poznań 2003.

Fotografie: Sigitas Birgielis