Dialekt mazowiecki - Mazowsze dalsze
Literatura PDF Drukuj Email
Halina Karaś   

Literatura dialektologiczna

 1. Atlas gwar mazowieckich, t. 1, oprac. Halina Horodyska-Gadkowska, Alina Strzyżewska-Zaremba, t. 2-10, oprac. Anna Kowalska, Alina Strzyżewska-Zaremba, Wrocław 1971-1990.

 2. Basara Anna, Studia nad wokalizmem w gwarach Mazowsza, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.

 3. Basara Anna, Wymiana ra(>re), ja (>je) na Mazowszu, „Poradnik Językowy” 1958, s. 36-43.

 4. Chludzińska-Świątecka Jadwiga, Ze studiów nad słowotwórstwem gwar mazowieckich, „Poradnik Językowy” 1961, z. 6, s. 253-258.

 5. Chludziński Tomasz, Mazowsze południowo-wschodnie i Podlasie Zachodnie, Warszawa 1996.

 6. Friedrich Henryk, Mazowieckie dyspalatalizacje spółgłosek wargowych miękkich, Wrocław 1955.

 7. Friedrich Henryk, Studia nad nosowością w gwarach Mazowsza, Warszawa 1937.

 8. Furdal Antoni, Mazowieckie dyspalatalizacje spółgłosek wargowych miękkich, Wrocław 1955.

 9. Grad-Mucowa Maria, Fleksja rzeczowników w gwarach Mazowsza, Warszawa 1970.

 10. Kowalska Anna, Podziały językowe Mazowsza na tle podziałów pozajęzykowych, Warszawa 1991.

 11. Kowalska Anna, Powiązania językowe obszaru Mazowsza z obszarem ostródzko-warmińsko-mazurskim, [w:] Tradycja badań dialektologicznych w Polsce. Księga referatów z sesji językoznawczej w Olsztynie, pod red. Henryki Sędziak, Olsztyn 1997, s. 119-128.

 12. Kowalska Anna, Studia nad dialektem mazowieckim, Warszawa 2001.

 13. Kowalska Anna, Studia nad dialektem mazowieckim, Warszawa 2001.

 14. Kowalska Anna, Zróżnicowanie słowotwórcze gwar Mazowsza i Podlasia. Rzeczownik. T. 1. Atlas, Wrocław 1975. (cz. 1., Mapy 1-100; cz. 2, Wykazy i komentarze do map).

 15. Stieber Zdzisław, O mazowieckich formach typu ter, der, tarł, darł, [w:] W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Zenonowi Klemensiewiczowi, Warszawa 1970, s. 99-100.

 16. Taszycki Witold, Powstanie i rozwój rzecz typu cielak, „Rozprawy i studia polonistyczne”, t.2, Wrocław 1961, s.236-248.

 17. Wolff Adam, Nazwy miejscowe na Mazowszu, „Onomastica” 1955/1956, t. I-II, s. 60-116, 69-94.

 18. Zduńska Helena, Spółgłoski wargowe i wargowo-zębowe palatalne w wygłosie na Warmii, Mazurach i Mazowszu, „Poradnik Językowy” 1957, s. 72-79.

 19. Zduńska Helena, Studia nad fonetyką gwar mazowieckich. Konsonantyzm, Wrocław 1965.

 20. Zduńska Helena, Zmiany w grupach spółgłoskowych na Mazowszu. „Prace


Literatura historyczna

 1. Ks. Piotr Aleksandrowicz, Diecezja Siedlecka czyli Podlaska (1818-1868), Siedlce 1868.

 2. J. Antoniewicz, Z problematyki badań osadnictwa wczesnożelaznego na wschodnich Mazurach, „Roczniki Białostockie”, t. II, s. 32-41.

 3. Franciszek Adam Arciszewski, Płońsk-Ciechanów-Mława, Warszawa 1928.

 4. Maria Biernacka, Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa 1966.

 5. Jacek Brdulak, Tadeusz Kucharuk, Hanna Piekarzewska, Niektóre uwarunkowania rozwoju gospodarczego Mazowsza, Warszawa 1996.

 6. Jolanta Choińska-Mika, Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998.

 7. Marian Chudzyński, Wieś południowo-zachodniego Mazowsza 1864-1907, Warszawa 1983.

 8. Janina Cotelnic, Katarzyna Szustka (red.), Inkorporacja Mazowsza do Korony Polskie. Bibliografia, red., Warszawa 2001.

 9. Ks. Zenon Czumaj, Kościół matka. Dzieje parafii w Kamionnie, Siedlce 2006.

 10. Wanda Decyk-Zięba (red.), Język – Kultura – Historia. Mazowsze wschodni – Zieleniec i okolice, Toruń 2004.

 11. Marek Dulinicz (red.), Problemy przeszłości Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2005.

 12. Karol Dunin, Dawne mazowieckie prawo, Warszawa 1880.

 13. Adam Dobroński (red.), Ostrołęka na tle innych miast mazowieckich w XIX i XX w., Ostrołęka 1998.

 14. Benon Dymek, Mazowsze do 1247 roku: (zarys dziejów), Warszawa 1995.

 15. Benon Dymek, Pierwsze lata władzy ludowej na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu 1944-1948, Warszawa 1978.

 16. Benon Dymek, Z dziejów szlachty mazowieckiej (dziedzictwo kulturowe i stereotyp), Kielce 2005.

 17. Wojciech Dziemianowicz (red.), Mazowsze. Tradycja i współczesność, red., Warszawa 1999.

 18. Andrzej Firewicz, Sadowne i okolice wczoraj i dziś, Warszawa 2004.

 19. Aleksander Gardawski, Ziemia odsłania tajemnice, Warszawa 1974.

 20. Bogusław Gierlach, Kowalstwo mazowieckie XIII-XVIII w., Ciechanów 1972.

 21. Bogusław Gierlach, Studia nad archeologią średniowiecznego Mazowsza, Warszawa 1975.

 22. Bogusław Gierlach, Śladami dawnych kultów Mazowsza, Siedlce 1982.

 23. Bogusław Gierlach, Świt Mazowsza, Warszawa 1984.

 24. Gieysztorowa I., Zahorski A., Łukaszewicz J., Cztery wieki Mazowsza. Szkice z dziejów 1526-1914, Warszawa 1968.

 25. Zbigniew Gloger, Dawna ziemia łomżyńska, Warszawa 1876.

 26. Dariusz Główka, Gospodarka w dobrach plebańskich na Mazowszu w XVI-XVIII wieku, Warszawa 1991.

 27. Irena Górska (red.), Grodziska Mazowsza i Podlasia (w granicach dawnego województwa warszawskiego), Wrocław 1976.

 28. Janusz Grabowski, Kancelarie i dokumenty książąt mazowieckich w latach 1341-1381. Ośrodki zarządzania i kultury, Warszawa 1999.

 29. Ks. Paweł Grzeszek, Dzieje parafii św. Antoniego Padewskiego w Ugoszczy w latach 1923-2000, Siedlce 2005.

 30. A. Gupieniec, Kiersnowscy T. i R., Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Polski środkowej, Mazowsze i Podlasie, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1965.

 31. Hrebec S., Jeszcze raz o nazwie Mazowsze, „Onomastica”, t. IV, s. 225-246.

 32. Hrebec S., O nazwie Mazowsze, „Prace Polonistyczne”, t. XII, Łódź, s.5-20.

 33. Bogdan Jagiełło, Poszli nasi w bój bez broni... (z dziejów walk powstańczych 1863 roku na zachodnim Mazowszu), Żyrardów 1983.

 34. Jakimowicz R., Wschodnia granica osadnictwa mazowieckiego w X i XI w. z Jaćwieżą i Rusią i zasięg kolonizacji mazowieckiej na wschodzie, [w:] Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. I, Lwów 1935.

 35. Ryszard Juszkiewicz, Działania militarne na Mazowszu Północnym i w korytarzu pomorskim. 1920 rok, Warszawa 1997.

 36. Ryszard Juszkiewicz, Powstanie Styczniowe na Północnym Mazowszu, Warszawa 1992.

 37. J. Kalaga, Badania archeologiczne w okolicach Węgrowa, „Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego”, z. 4, Siedlce 1984, s. 20-25.

 38. Aleksander Kociszewski, Mazowsze w epoce napoleońskiej, Ciechanów 1984.

 39. Oskar Kolberg, Mazowsze, cz. 1-5, Warszawa 1963-1964.

 40. Arkadiusz Kołodziejczyk, Tadeusz Swata (red.), Węgrów. Dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944, red., Węgrów 1991.

 41. Sławomir Kordaczuk, Cegiełki historii Polski. Opowieści wojenne z Podlasia i Mazowsza, Siedlce 2005.

 42. Tomasz Kordala, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na północnym Mazowszu, Łódź 2006.

 43. Adam Koseski, Andrzej Stawarz (red.), Warszawa i Mazowsze w walce o niepodległość kraju w latach 1794-1920, Warszawa 2001.

 44. Zygmunt Kosztyła (red.), Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodnich Polski. cz. 1, Białystok 1986.

 45. Elżbieta Kowalczyk, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą), Warszawa 2003.

 46. Kowalewski J., O nazwie Mazowsze, „Notatki Płockie”, t.I, nr 2, s. 19-20.

 47. Feliks Kozłowski, Dzieje Mazowsza za panowania książąt, Warszawa 1858.

 48. Zbigniew Kruszewski, Andrzej Kansy (red.), Kultura żydowska na Mazowszu, Płock 2004.

 49. Stanisława Kubiak, Znaleziska monet rzymskich z Mazowsza i Podlasia, Warszawa 1979.

 50. Stefan Krzysztof Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978.

 51. Piotr Kwiatkowski, Społeczne ramy tradycji. Przemiany obrazu przeszłości Mazowsza Płockiego w publikacjach regionalnych 1918-1988, Warszawa 1990.

 52. Stanisława Lewandowska, Okupowanego Mazowsza dni powszednie: 1939-1945, Warszawa 1993.

 53. Elżbieta Maleczyńska, Książęce lenno mazowieckie 1351 – 1526, Lwów 1929.

 54. Maria Miśkiewiczowa, Mazowsze płockie we wczesnym średniowieczu, Płock 1982.

 55. Beata Możejko, Ród Świnków na pograniczu polsko-krzyżackim w Średniowieczu, Gdańsk 1998.

 56. Józef Milewski, Wspomnienia o Mazowszu i mazowieckiej szlachcie, Londyn 1988.

 57. Jerzy Mycielski (red.), Inwentarz skarbca Konrada i Janusza książąt mazowieckich z r. 1494, Kraków 1907.

 58. Andrzej Niewęgłowski, Mazowsze na przełomie er : przemiany społeczno-demograficzne i gospodarcze, Wrocław 1972.

 59. Adam Niewęgłowski., Z badań nad osadnictwem w okresach późnolateńskim i rzymskim na Mazowszu, Wrocław 1966.

 60. Józef Okulicz, Badania archeologiczne na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa 1975.

 61. Otrębski J., Pochodzenie nazwy Mazowsze, „Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN”, t. VII, nr 2, s.96-107.

 62. Henryk Paszkiewicz, W sprawie zhołdowania Mazowsza przez Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1907.

 63. Henryk Paszkiewicz, Z życia politycznego Mazowsza w XIII wieku (rządy Ziemowita Konradowicza), Warszawa 1935.

 64. Adolf Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 5, Mazowsze, Warszawa 1886.

 65. Pazyra S., Geneza i rozwój miast mazowieckich, Warszawa 1959.

 66. Pazyra S., Rola i znaczenie Mazowsza w dziejach Polski, Warszawa 1967.

 67. Pazyra S., Rola i znaczenie Mazowsza w dziejach Jędrzeja Święcickiego, Warszawa 1974.

 68. Jan Piętka, Mazowiecka elita feudalna późnego Średniowiecza, Warszawa 1975.

 69. Maria Radomska, Mazowieckie piaski, Kraków 2005.

 70. Marek Radoch, Zarys działalności polityczno-dyplomatycznej książąt mazowieckich wobec państwa krzyżackiego w Prusach w latach 1385-1407, Olsztyn 1999.

 71. Ks. Zbigniew Rostkowski, Kalendarium kościoła i parafii w Starej Wsi, Białystok 2001.

 72. Stanisław Rospond, W sprawie etymologii Mazowsza, „Język Polski” 1970, s. 65-67.

 73. Marian Rudnicki, O rodzimości nazwy Mazowsze, „Język Polski”1968, s. 368-372.

 74. Russocki S., Region mazowiecki w Polsce średniowiecznej (dotychczasowe ustalenia, nowe perspektywy i postulaty badawcze), „Przegląd Historyczny”, z.3, 1963, s.388-417.

 75. Russocki S., Spory o średniowieczne Mazowsze, „Rocznik Mazowiecki” IV, 1972, s. 217-257.

 76. Samsonowicz H., Brok i Puszcza Biała, Ciechanów 1989.

 77. Wiesław Sieradzan, Sąsiedztwo mazowiecko-krzyżackie w okresie przemian politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1411-1466, Toruń 1999.

 78. Zdzisław Skrok, Na tropach archeologicznych tajemnic Mazowsza, Warszawa 1980.

 79. Smoleński W., Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej, Kraków 1909.

 80. Andrzej Stawarz (red.), Mazowieckie miasteczka na przestrzeni wieków. Wybrane zagadnienia rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego, Warszawa 1999.

 81. Jan Sobczak, Walki rewolucyjne w latach 1905-1907 na Mazowszu, Łódź 1985.

 82. Ryszard Specjalski, Mazowsze – Gmina, Włocławek 2005.

 83. Zenon Strześniewski, W Brygadzie Mazowieckiej, Warszawa 1984.

 84. Andrzej Stawarz (red.), Mazowsze w dwudziestoleciu międzywojennym: (w granicach województwa warszawskiego), Warszawa 1998.

 85. Ewa Suchodolska, Kancelarie na Mazowszu w latach 1248-1345.Ośrodki zarządzania i kultury, Warszawa 1977.

 86. Anna Supruniuk, Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV (1374-1426 : studium o elicie politycznej Mazowsza na przełomie XIV i XV wieku, Warszawa 1998.

 87. Aleksander Swieżawski (red.), Mazowsze i Ruś Czerwona w średniowieczu, Częstochowa 1997.

 88. Jerzy Szałygin, Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Mazowszu, Warszawa 2004.

 89. Tomasz Szczechura, Życie i zagłada społeczności żydowskiej w powiecie węgrowskim w latach 1939 – 1944, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce” 1979, nr 1, s. 46-64.

 90. Janusz Szczepański, Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku, Pułtusk 2005.

 91. Janusz Szczepański, Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa 1995.

 92. Józef Śliwiński (red.), Mazowsze i jego sąsiedzi w XIV-XVI wieku, red., Warszawa 1997.

 93. Bolesław Ulanowski (red.), Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, Kraków 1887.

 94. Hubert Wajs, Powinności feudalne chłopów na Mazowszu od XIV do początku XVI wieku (w dobrach monarszych i kościelnych), Wrocław 1986.

 95. Małgorzata Wilska, Książę Janusz Starszy, Warszawa 1986.

 96. Wiśniewski J., Początek i rozwój osadnictwa w ziemi łomżyńskiej w końcu XIV i XV wieku, „Studia Łomżyńskie”, t. I, Łomża, 1989.

 97. Wiśniewski J., Rys dziejów osadnictwa na wschodnim Mazowszu, „Literatura Ludowa” nr 4-6, 1962, s.11-21.

 98. Wolff W., Ziemia łomżyńska w średniowieczu, Łomża 1988.

 99. Andrzej Woźniak, Kultura mazowieckiej wsi pańszczyźnianej XVIII i początku XIX wieku: (wybrane zagadnienia), Wrocław 1987.
Przewodniki:

 1. Barbara Bojanowska-Ziemska, Kapliczki i krzyże przydrożne na Mazowszu z XIX wieku, Warszawa 1978.

 2. Tomasz Chludziński, Mazowsze południowo-wschodnie, Podlasie Zachodnie. Przewodnik, Warszawa 1966.

 3. Tomasz Chludziński, Janusz Żmudziński, Mazowsze. Mały przewodnik, Warszawa 1978.

 4. Jerzy Głownia, Tadeusz Maczubski, Mazowsze. Panorama turystyczna, Warszawa 1978.

 5. Tadeusz S. Jaroszewski, Waldemar Baraniewski, Po pałacach i dworach Mazowsza. Przewodnik, Warszawa 1995-1998 (cz.1-3).

 6. Sylwia Kulczyk, Ada Krakowiak, Mazowsze na weekend. Przewodnik turystyczny. 10 tras po najpiękniejszych zakątkach Mazowsza, Bielsko Biała 2000.

 7. Jerzy Z. Łoziński, Pomniki sztuki w Polsce. T. 3, Mazowsze i Podlasie, Warszawa 1999.

 8. Agnieszka i Robert Sypkowie, Zamki i warownie ziemi mazowieckiej, Warszawa 2002.

 9. Paweł Zalewski, Patryk Grabski, Mazowsze i północna Małopolska, Warszawa 2007.
 
« poprzedni artykuł