Dialekt mazowiecki - Mazowsze bliższe
Literatura PDF Drukuj Email
Justyna Garczyńska   

Literatura dialektologiczna (wybór)

Atlas gwar mazowieckich, t. 1, oprac. Halina Horodyska-Gadkowska, Alina Strzyżewska-Zaremba, t. 2-10, oprac. Anna Kowalska, Alina Strzyżewska-Zaremba, Wrocław 1971-1990.

Basara Anna, Studia nad wokalizmem w gwarach Mazowsza, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.

Basara Anna, Wymiana ra(>re), ja (>je) na Mazowszu, „Poradnik Językowy” 1958, s. 36-43.

Doroszewski Witold, Studia fonetyczne z kilku wsi mazowieckich, Wrocław 1955.

Falińska Barbara, Kowalska Anna, 25 lat badań dialektologicznych na Mazowszu i Podlasiu, [w:] Mazowsze i Podlasie w badaniach historycznych, Warszawa-Płock 1994, s. 37-42.

Falińska Barbara, Z historii badań nad gwarami Mazowsza i Podlasia, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Badanie dziedzictwa kulturowego, red. Barbara Falińska, Barbara Bartnicka, Anna Kowalska, Henryka Sędziak, Łomża 2000, s. 127-130.

Friedrich Henryk, Studia nad nosowością w gwarach Mazowsza, Warszawa 1937.

Kowalska Anna, Podziały językowe Mazowsza na tle podziałów pozajęzykowych, Warszawa 1991.

Kowalska Anna, Studia nad dialektem mazowieckim, Warszawa 2001.

Kowalska Anna, Zróżnicowanie słowotwórcze gwar Mazowsza i Podlasia. Rzeczownik. T. 1. Atlas, Wrocław 1975. (cz. 1., Mapy 1-100; cz. 2, Wykazy i komentarze do map).

Zduńska Helena, Studia nad fonetyką gwar mazowieckich. Konsonantyzm, Wrocław 1965.

 

Literatura historyczna

Maria Biernacka, Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa 1966.

Jacek Brdulak, Tadeusz Kucharuk, Hanna Piekarzewska, Niektóre uwarunkowania rozwoju gospodarczego Mazowsza, Warszawa 1996.

Jolanta Choińska-Mika, Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998.

Janina Cotelnic, Katarzyna Szustka (red.), Inkorporacja Mazowsza do Korony Polskie. Bibliografia, red., Warszawa 2001.

Marek Dulinicz (red.), Problemy przeszłości Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2005.

Karol Dunin, Dawne mazowieckie prawo, Warszawa 1880.

Benon Dymek, Z dziejów szlachty mazowieckiej (dziedzictwo kulturowe i stereotyp), Kielce 2005.

Wojciech Dziemianowicz (red.), Mazowsze. Tradycja i współczesność, red., Warszawa 1999.

Bogusław Gierlach, Kowalstwo mazowieckie XIII-XVIII w., Ciechanów 1972.

Bogusław Gierlach, Studia nad archeologią średniowiecznego Mazowsza, Warszawa 1975.

Bogusław Gierlach, Śladami dawnych kultów Mazowsza, Siedlce 1982.

Bogusław Gierlach, Świt Mazowsza, Warszawa 1984.

Gieysztorowa I., Zahorski A., Łukaszewicz J., Cztery wieki Mazowsza. Szkice z dziejów 1526-1914, Warszawa 1968.

Dariusz Główka, Gospodarka w dobrach plebańskich na Mazowszu w XVI-XVIII wieku, Warszawa 1991.

Irena Górska (red.), Grodziska Mazowsza i Podlasia (w granicach dawnego województwa warszawskiego), Wrocław 1976.

Janusz Grabowski, Kancelarie i dokumenty książąt mazowieckich w latach 1341-1381. Ośrodki zarządzania i kultury, Warszawa 1999.

Gupieniec, Kiersnowscy T. i R., Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Polski środkowej, Mazowsze i Podlasie, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1965.

Hrabec S., Jeszcze raz o nazwie Mazowsze, „Onomastica”, t. IV, s. 225-246.

Hrabec S., O nazwie Mazowsze, „Prace Polonistyczne”, t. XII, Łódź, s.5-20.

Bogdan Jagiełło, Poszli nasi w bój bez broni... (z dziejów walk powstańczych 1863 roku na zachodnim Mazowszu), Żyrardów 1983.

Aleksander Kociszewski, Mazowsze w epoce napoleońskiej, Ciechanów 1984.

Oskar Kolberg, Mazowsze, cz. 1-5, Warszawa 1963-1964.

Adam Koseski, Andrzej Stawarz (red.), Warszawa i Mazowsze w walce o niepodległość kraju w latach 1794-1920, Warszawa 2001.

Kowalewski J., O nazwie Mazowsze, „Notatki Płockie”, t.I, nr 2, s. 19-20.

Feliks Kozłowski, Dzieje Mazowsza za panowania książąt, Warszawa 1858.

Zbigniew Kruszewski, Andrzej Kansy (red.), Kultura żydowska na Mazowszu, Płock 2004.

Stanisława Kubiak, Znaleziska monet rzymskich z Mazowsza i Podlasia, Warszawa 1979.

Stefan Krzysztof Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978.

Piotr Kwiatkowski, Społeczne ramy tradycji. Przemiany obrazu przeszłości Mazowsza Płockiego w publikacjach regionalnych 1918-1988, Warszawa 1990.

Stanisława Lewandowska, Okupowanego Mazowsza dni powszednie: 1939-1945, Warszawa 1993.

Elżbieta Maleczyńska, Książęce lenno mazowieckie 1351 – 1526, Lwów 1929.

Maria Miśkiewiczowa, Mazowsze płockie we wczesnym średniowieczu, Płock 1982.

Jan Piętka, Mazowiecka elita feudalna późnego Średniowiecza, Warszawa 1975.

Maria Radomska, Mazowieckie piaski, Kraków 2005.

Marek Radoch, Zarys działalności polityczno-dyplomatycznej książąt mazowieckich wobec państwa krzyżackiego w Prusach w latach 1385-1407, Olsztyn 1999.

Andrzej Stawarz (red.), Mazowsze w dwudziestoleciu międzywojennym: (w granicach województwa warszawskiego), Warszawa 1998.

Ewa Suchodolska, Kancelarie na Mazowszu w latach 1248-1345.Ośrodki zarządzania i kultury, Warszawa 1977.

Anna Supruniuk, Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV (1374-1426 : studium o elicie politycznej Mazowsza na przełomie XIV i XV wieku, Warszawa 1998.

Aleksander Swieżawski (red.), Mazowsze i Ruś Czerwona w średniowieczu, Częstochowa 1997.

Jerzy Szałygin, Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Mazowszu, Warszawa 2004.

Janusz Szczepański, Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku, Pułtusk 2005.

Janusz Szczepański, Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa 1995.

Józef Śliwiński (red.), Mazowsze i jego sąsiedzi w XIV-XVI wieku, red., Warszawa 1997.

Andrzej Woźniak, Kultura mazowieckiej wsi pańszczyźnianej XVIII i początku XIX wieku: (wybrane zagadnienia), Wrocław 1987.


Przewodniki

Barbara Bojanowska-Ziemska, Kapliczki i krzyże przydrożne na Mazowszu z XIX wieku, Warszawa 1978.

Tomasz Chludziński, Janusz Żmudziński, Mazowsze. Mały przewodnik, Warszawa 1978.

Jerzy Głownia, Tadeusz Maczubski, Mazowsze. Panorama turystyczna, Warszawa 1978.

Tadeusz S. Jaroszewski, Waldemar Baraniewski, Po pałacach i dworach Mazowsza. Przewodnik, Warszawa 1995-1998 (cz.1-3).

Sylwia Kulczyk, Ada Krakowiak, Mazowsze na weekend. Przewodnik turystyczny. 10 tras po najpiękniejszych zakątkach Mazowsza, Bielsko Biała 2000.

Jerzy Z. Łoziński, Pomniki sztuki w Polsce. T. 3, Mazowsze i Podlasie, Warszawa 1999.

Agnieszka i Robert Sypkowie, Zamki i warownie ziemi mazowieckiej, Warszawa 2002.


 
« poprzedni artykuł