Dialekt wielkopolski - Kociewie
Literatura PDF Drukuj Email
Halina Karaś   

Literatura dialektologiczna i inna językoznawcza

Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, opracowany przez Zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN pod kierunkiem Zdzisława Stiebera i Hanny Popowskiej-Taborskiej), t. 1-15, Wrocław 1964-1978.

Górnowicz Hubert, Dialekty kociewski i malborski, [w:] Pomorze Gdańskie IV. Literatura i język”, Gdańsk 1967, s. 147-172.

Pająkowska Maria, Gwary kociewskie jako przedmiot badań, [w:] Ze studiów nad dialektem kociewskim i kaszubskim, pod red. Małgorzaty Święcickiej, Warszawa-Poznań 1989.

Pająkowska Maria, Słownictwo kociewskie a kultura ludowa. Wybrane zagadnienia z zakresu słownictwa gwarowego, wyrażającego sądy wartościujące o człowieku, Bydgoszcz 1997.

Pająkowska Maria, Słowotwórstwo rzeczowników w gwarze kociewskiej, Bydgoszcz 1990.

Pająkowska-Kensik Maria, Mały słownik kociewski, Tczew 2000.

Rzetelska-Feleszko Ewa, Dialekt kociewski – problematyka, granice, słownictwo, [w:] Pomorze Gdańskie VI: „Kociewie”, Gdańsk 1969, s. 5–32.

Rzetelska-Feleszko Ewa, Słownictwo Kociewia, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” IX, 1970, s. 147-160.

Sychta Bernard: Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej, Wrocław 1980.

Topolińska Zuzanna, Kaszubsko-tucholska i kaszubsko-kociewska granica językowa, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, X, Łódź 1964, s. 14-22.

Zabrocki Ludwik, Charakterystyka językowa Pomorza, [w:] Tydzień o Pomorzu, pod red. L. Zabrockiego, 1933 (przedruk w: Ludwik Zabrocki, U podstaw struktury i rozwoju języka, Warszawa-Poznań 1980, s. 417-431).

 

 

Literatura historyczna

Bedeker kociewski, Biernacki Franciszek, Milewski Józef, Gdańsk 1986.

Breza Edward, Nazwa wsi Miłobądz pod Tczewem, w: Jantarowe Szlaki, nr 4 z 1979 roku.

Czaplewski Paweł, Wykaz oficjałów gdańskich i pruskich, TNT t.19 1912 rok.

Diecezja chełmińska, zarys historyczno - statystyczny, Pelplin 1928.

Długokęcki Wiesław, Osadnictwo na Żuławach w XIII i początkach XIV wieku, Malbork 1992.

Frydryszewski Zdzisław, Zawody Pożarnicze Tczew 1930-1989, kronika.

Grzegorz Maksymilian, Pomorze Gdańskie pod rządami Zakonu Krzyżackiego w latach 1308-1466, Bydgoszcz 1997.

Historia Gdańska, tom I do V, praca zbiorowa pod redakcją Edmunda Cieślaka, Gdańsk 1978 – 1997.

Ickiewicz Kazimierz, Powrót Tczewa do Polski w 1920 roku, Tczew 2000.

Kanior Marian, Z badań nad strukturą dochodów wielkiej własności. Dobra biskupstwa włocławskiego w II połowie XVIII wieku, Wrocław 1990.

Kociewie. Dodatek regionalny Gońca Pomorskiego Rok 1:1939 nr 4, Wizytacja generalna kościołów katolickich i niektórych innych w r. 1765.

Kowalkowski Krzysztof, Miłobądz, historia miejscowości i parafii, 1250-2000, Miłobądz 2000.

Kreja Bogusław, Nazwy miejscowe Kociewia i okolicy, Gdańsk 1988.

Labuda Gerard, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, Gdańsk 2006,

Mapy województwa pomorskiego w drugiej połowie XVI w., Biskup Marian, Tomczak Andrzej, w: Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu za rok 1953 zeszyt 1, Toruń 1955.

Milewski Józef, Kociewie Historyczne tom I i II, Starogard 1995.

Milewski Józef, Kociewie w latach okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945, Warszawa 1977.

Muhl John, Hohenstein - Geschichte der Dörfer auf der Danziger Höhe, Danzig 1938.

Odyniec Wacław, Dzieje Prus Królewskich 1454 – 1772, Warszawa 1972.

Paczkowski Józef, Opis królewszczyzn w województwach chełmińskim, pomorskim i malborskim w roku 1664, Toruń 1938.

Schultz Franz, Geschichte des Kreises Dirschau, Dirschau 1907.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom I do XV, Warszawa 1880 – 1902.

Staszewski Janusz, Zdobycie Tczewa 1807, Roczniki Historyczne 1936, Zeszyt II,

Szulist Władysław, Przeszłość obecnych obszarów diecezji pelplińskiej do 1772 r. Tom I, Pelplin 2000.

 

Literatura etnograficzna

Malicki L., Strój ludowy, [w:] Kultura ludowa Kociewia, red. R. Landowski, Tczew 1995, s. 171-180. [ przedruk z „Kociewska sztuka ludowa”, Gdańsk 1973.]

Kultura ludowa Kociewia, red. R. Landowski, Tczew 1995.

Landowski Roman, Nowy bedeker kociewski, Gdańsk 2002.

Przała T., Rąk dzieła, [w:] Kultura ludowa Kociewia, red. R. Landowski, Tczew 1995, s. 17-122.

Kuniewski J., O kuźni i kowalach, [w:] Kultura ludowa Kociewia, red. R. Landowski, Tczew 1995, s. 139-170.

Szwoch Ryszard, Współczesny folklor Kociewia, [w:] Kociewie II, Wrocław 1987, s. 143-188.

http://kociewianka.w.interia.pl/index.htm (14.08.2008)

 
« poprzedni artykuł