Dialekt mazowiecki - Mazowsze dalsze
Wie¶ Nieękowo dzi¶ PDF Drukuj Email
Halina Kara¶   

Nazwa wsi oraz jej gwarowa postaę D. i Msc.: Nieękowo, Nieękowa, wNieękowie.

Przymiotnik od nazwy wsi: nieękowski.

Nazwa mieszkańców: nieękowiak, nieękowianka.

Gmina: Szczuczyn.

Powiat: Grajewo.

Województwo: podlaskie.

Po³oæenie: na obszarze gwarowym Mazowsza dalszego

W latach 1975-1998 miejscowo¶ę naleæa³a administracyjnie do województwa ³omæyńskiego.

Parafia:W±sosz (rzymskokatolicka).

Ludno¶ę: 463 (2006 r.)

Liczba domów: najwiźksza wie¶ w gminie Szczucin

Powierzchnia wsi:

Pod wzglźdem zabudowy wie¶ jest typow± jednoulicówk± z bocznymi odga³źzieniami. Wiźkszo¶ę ludno¶ci utrzymuje siź z rolnictwa. W 2003 roku w Nieękowie istnia³o 59 gospodarstw rolnych, z których 30 utrzymywa³o siź z produkcji mleka. Pozosta³a czź¶ę mieszkańców zwi±zana jest przede wszystkim z tutejsz± szko³± rolnicz± (Zespó³ Szkó³ im. Boles³awa Podedwornego). S± to: nauczyciele i nauczyciele emeryci, pracownicy administracji i obs³ugi oraz osoby zatrudnione w szkolnym gospodarstwa rolnym. Niewielki procent stanowi± teæ osoby zatrudnione w pobliskich miasteczkach, g³ównie w Szczuczynie i Grajewie.

Wsie s±siaduj±ce: W±sosz, Szczuczyn, Milewo, Nied¼wiedzkie, Kździorowo.

Dane statystyczne za: http://pl.wikipedia.org(z dnia 25 IX 2009)

 
« poprzedni artyku³   nastźpny artyku³ »