(Mini-MP3-Player v2.2 (c) Ute Jacobi - unregistered version - Only Free for NonCommercial Website)
Dialekt śląski - Śląsk południowy
Gwara regionu PDF Drukuj Email
Zbigniew Greń   
Gwary Śląska Cieszyńskiego należą do śląskiego zespołu gwarowego, do jego części południowej, niemazurzącej. Zajmują w nim najbardziej na południe wysunięty obszar. Na wschodzie graniczą z gwarami małopolskimi, na południu z gwarami czadeckimi i słowackim obszarem językowym, na zachodzie w granicach Republiki Czeskiej, z obszarem morawskim, zwłaszcza laskim.
W gwarach Śląska Cieszyńskiego wydzielić można trzy obszary: na południu, po obu stronach granicy państwowej, polsko-czeskiej, rozciąga się obszar gwar jabłonkowskich, z głównym ośrodkiem w Jabłonkowie (w Republice Czeskiej), obszar północny współcześnie dzieli się wzdłuż granicy państwowej, na (północno-)zachodnio-cieszyński (w granicach Republiki Czeskiej) i (północno-)wschodnio-cieszyński (w Rzeczpospolitej Polskiej).
Gwary Śląska Cieszyńskiego, choć wewnętrznie zróżnicowane, zachowują tradycyjną spójność wewnętrzną i łączność z pozostałą częścią Śląska (zwłaszcza z jego południową, niemazurzącą częścią).
Z obszarem Śląska Górnego (w dzisiejszym, zawężonym znaczeniu) łączy je przede wszystkim:
- brak
mazurzenia, na południowym krańcu cechą specyficzną jest tzw.
jabłonkowanie (zob. niżej);
- fonetyka międzywyrazowa udźwięczniająca;
- pochylenia (aż do podniesienia artykulacji o jeden stopień) dawnych samogłosek długich. Obejmują one przede wszystkim kontynuanty dawnych samogłosek długich ā ō ē oraz przed spółgłoskami nosowymi (zob. dalej), ich rezultatem są
samogłoski pochylone, ao ou ey, a w wypadku dwu z nich rozwój może iść jeszcze dalej, do samogłosek wyższych o jeden poziom artykulacji: ā – ao – o, np. gwiozdy , musioł , sioli , trowa ; ē – ey – y, np. lyn , wybiyrały , syr ;
- zachowanie grupy rzi (z dawnego *ri) w z ewentualnym ubezdźwięcznieniem w szi po spółgłoskach bezdźwięcznych, np. jarziny; w części dialektów wymowa frykatywna rż (zob. niżej).
Obszar śląsko-cieszyński charakteryzuje się wyrazistym zestawem cech specyficznych, przy czym niektóre z nich oddają jego wewnętrzne zróżnicowanie (zwłaszcza wydzielanie się gwar jabłonkowskich).
W systemie samogłoskowym istnieje głoska [ou], różnego pochodzenia, w postaci dźwięku pośredniego między u oraz o, np. kouńdżiel , zakwitnouł .
W gwarach cieszyńskich nastąpił rozpad
samogłosek nosowych, najczęściej z wydzieleniem elementu samogłoskowego i spółgłoski nosowej (zob.
Rozłożona wymowa samogłosek nosowych). Powstałe w ten sposób połączenia często podlegają wspólnemu rozwojowi z pierwotnymi połączeniami eN, oN (on, om, en, em).
Dawna samogłoska nosowa tylna, ą, uległa rozpadowi w om/on, a następnie, wspólnie z pierwotnymi grupami om/on, oraz z grupami om / on powstałymi z dawnych am/an, zwężeniu w oum/oun, np. kouńdżiel , prżoundki , spiywajoum , podobnie jak w pierwotnych grupach om, on: łoumka , grouń , doum ‘dom’ i w grupach wtórnych, powstałych z am, an: doum ‘dam’ 1 os lpoj. czasownika dać. Jedynie w Wiśle, na pograniczu gwar północno- i południowo-cieszyńskich, mogło nastąpić, w
wygłosie wyrazu,
odnosowienie: -o.
Dawna samogłoska przednia ę, bądź rozpadała się na dwudźwięk samogłoskowo-spółgłoskowy, i razem z pierwotnym en, em, ulegała zwężeniu, w yn, ym, np. prżyndły , błyndy , słómym ‘słomę’ jak lyn , pastyrstwym ‘pasterstwem’, bądź (np. w Wiśle), zachowało charakter nosowy w
śródgłosie przed szczelinowymi, niezwężony dwugłosowy przed innymi spółgłoskami. W
wygłosie możliwe jest zachowanie samogłoski nosowej lub, obocznie, odnosowionej niezwężonej, a więc -e.
Samogłoska o w
nagłosie ulega wyraźnej
labializacji, np. łobiod , z wyjątkiem obszaru południowego, gdzie labializacja w
śródgłosie może, ale nie musi wystąpić. Czasem labializacji ulegało i nagłosowe u-, np. łucziecha .
W zestawie spółgłosek śląsko-cieszyńskich zachowały się, w różnym stopniu, trzy spółgłoski nieznane polszczyźnie ogólnej; dźwięczne h,
przedniojęzykowo-zębowe ł i
frykatywne rż. Spółgłoska h, dźwięczna gardłowa (w odróżnieniu od wariantu pozycyjnego, dźwięcznego tylnojęzykowego γ), występuje na całym obszarze Śląska Cieszyńskiego (jej ewentualne osłabienie może mieć podłoże w różnicach pokoleniowych): harmonijeym . W gwarach jabłonkowskich występuje czasem również w miejsce historycznie bezdźwięcznej spółgłoski ch, np.: pahołcy , hwastouw ‘chwastów’, hłopi ‘chłopi’. Dwie pozostałe ulegają osłabieniu: frykatywne rż występuje wyraźniej na obszarze gwar jabłonkowskich i zachodniocieszyńskich, np.: z korżyniami , prżipiecki , a przedniojęzykowo-zębowa, sceniczna wymowa ł, np.: łoumka , hłopi , jedynie w gwarach jabłonkowskich, właściwie dziś już tylko u przedstawicieli pokolenia najstarszego i to obocznie z wymową nowszą, ogólnopolską.
Większą niż w ogólnopolskim frekwencję ma spółgłoska r, występującą nieraz w miejsce dawnego miękkiego *r’. Jest to efekt z jednej strony,
wyrównań morfologicznych, w typie biere/bierym – bieresz, biere, bierymy, bierecie, bieroum, bier, w miejscu ogólnopolskiego biorę – bierzesz, bierze,…, bierz (na całym obszarze), lub prawdopodobnego wpływu słowackiego w
formacjach słowotwórczych na -ar’ – ogpol. -arz, np. łowczior , łowcziorżowi , piekor, piekorza, dochtor, dochtorza, kurzyć – kur ‘kurz’ (rozkaźnik). To ostatnie dotyczy przede wszystkim gwar jabłonkowskich.
Śląsk Cieszyński jest obszarem niemazurzącym, przy czym na południu, w gwarach jabłonkowskich, częściowo także w zachodnio-cieszyńskich, nastąpiło uproszczenie trzech szeregów spółgłosek, syczącego s z c dz, szumiącego sz ż cz dż i ciszącego ś ź ć dź, do szeregów dwu: syczącego s z c dz i szumiąco-ciszącego sz’ ż’ cz’ dż’ (czasem do pełnej miękkości, ś ź ć dź), np.: wsziecko , cziymu , sziyrpy , dżiecka = wszystko, dlaczego, sierpy, dzieci. Zjawisko to nosi nazwę
jabłonkowania. W związku z tym grupy szy ży czy dży przechodzą w szi żi czi dżi (fonetycznie właściwie sz’i ż’i cz’i dż’i), np. czisto , dożinki , cichrać’ , Żid . Współcześnie można zaobserwować wypieranie jabłonkowania przez układ trzyszeregowy, północno-cieszyński.
Z innych charakterystycznych cech fonetycznych warto wymienić:
- występowanie
spółgłosek wstawnych w grupach spółgłoskowych sr zr – strz zdrz: strzoda ‘środa’, zdrzoudło ‘źródło’,
-
przejście wygłosowego i śródgłosowego ił, ył > uł , np. prosiuł, prosiuła, bouł, bouła = prosił, prosiła, był, była.
Akcent również różnicuje obszar na północ i południe: w gwarach północnych występuje akcent paroksytoniczny (na drugiej sylabie od końca), czasem obocznie z inicjalnym (na początkowej sylabie), zwłaszcza w wypowiedziach emfatycznych, w gwarach jabłonkowskich występuje akcent inicjalny (pod wpływem ogólnopolskim już jednak coraz częściej obocznie też paroksytoniczny): prż|izwycziajouny . W konstrukcjach przyimkowych akcent pada na przyimek: ł|od_mału , n|a_prżoundki , z|e seboum .
Ze zjawisk fleksyjnych wymienić należy:
- różnice w zakresie rodzaju rzeczowników, np.: astra, adresa, dorta // torta, klarneta, numero, kłousko, paczek, ziem / ziym // ziemia / ziymia, wsza, rodzaju i liczby: po plecu ;
- końcówka -owi w Msc. lp. rzeczowników w rodzaju męskim, np. o Kowolowi;
- w
dopełniaczu liczby mnogiej, w odmianie miękkotematowej rzeczowników we wszystkich rodzajach – końcówka -ich, np. ludzich, kounich , gyiszich , groszich , dż’wiyrżich (na obszarze jabłonkowskim, w części północnej jedynie w miejscowościach górskich);
- w odmianie zaimka osobowego ty i zaimka zwrotnego: C. i Msc. lp. tebie (jabł.) // ciebie ‘tobie’, sebie ‘sobie’, N. lp. teboum (jabł.), ze seboum (jabł.);
- inny od ogólnopolskiego rozkład końcówek stopnia wyższego przymiotników: lekciejszy ‘lżejszy’, ciynżejszy ‘ cięższy’, różnice w temacie przymiotnikowym w stopniu wyższym: drokszy ‘ droższy’, miyńszy ‘mniejszy’; podobnie w przysłówkach: miyni ‘mniej’.
We fleksji czasownika również można znaleźć różnego rodzaju cechy specyficzne (część z nich jest wynikiem określonych zmian fonetycznych):
-
wyrównania analogiczne w odmianie czasu teraźniejszego w typach paść, iść, nosić, widzieć – w 1. os. lmn. sadzymy, pasymy, idymy, noszymy, widzymy, na wzór 1. os. lp.: sadzym, pasym, idym, noszym, widzym (zob.
Formy 1. os. lmn. czasu teraźniejszego);
- końcówka z dawnego
aorystu w 1. os. lp. czasu przeszłego -ch: nosiłech, widziołech, posłech ‘pasłem’, wyszyiwałach , lubiałach // straszniech lubiała; końcówka -my w 1. os. lmn. tego czasu: nosilimy, wozilimy (zob.
Formy 1. os. lmn. czasu przeszłego). W czasie przeszłym obserwujemy dużo form obocznych: pisołech / pisołżech / jo żech pisoł / joech pisoł / joch pisoł / jo pisoł;
- końcówka z dawnego aorystu w 1. os. trybu przypuszczającego: dołbych ‘dałbym’ // obocznie jo by doł;
- formy czasu przeszłego ze spółgłoską nosową n zamiast l, ł w czasownikach kontynuujących dawne *-jęti: wziouńć – wzioun, wziyna, wziyno, wziyni , wziyny. Formy te stają się podstawą wyrażania – analitycznego – czasu przeszłego: jo wzioun, tyś wzioun, oun wzioun,...;
- zmiany typu koniugacyjnego niektórych czasowników pod wpływem innych, np. zamiast typu lubił, lubiła,..., występuje lubioł, lubiała (cecha częsta w wielu gwarach);
- zachowanie, miejscowe, dawnych
bezokoliczników typu: ciść ‘cisnąć’, rouść ‘rosnąć’, kwiść ‘kwitnąć’;
- szerszy zakres występowania koniugacji na -ę, -esz, np. pamiyntać: pamiyncym / pamiynce, pamiyncesz,… (obok pamiyntoum, pamiyntosz,…), lotać, locym / loce, locesz,… (obok lotoum, lotosz,…), deszcz padze ‘pada’;
- szerszy zakres czasowników wielokrotnych na -owa-/-ywa-: chodzować / chodzywać ‘chadzać’, strasziwacz’ ‘od straszyć’, lygacz’ od leżeć’ (zob.
Bezokolicznik);
- użycie archaicznych form imiesłowów przysłówkowych współczesnych: stojouncy / stojyncy ‘stojąc’, siedzouncy / siedzyncy ‘siedząc’;
- użycie form rodzaju męskiego przez kobiety: jo był ‘byłam’ (jabł.);
- użycie form rodzaju nijakiego przez młode dziewczyny i w stosunku do nich: jo było ‘ byłam’, tyś było ‘byłaś’ (jabł.).
Warto jeszcze wspomnieć o specyficznych konstrukcjach składniowych czasu przeszłego, analitycznych, z imiesłowem biernym, ale o znaczeniu czynnym (z odcieniem rezultatywnym), np. bół prżijechany ‘przyjechał’, byli zebrani pahołcy ‘zebrali się’.
Do etykiety językowej można zaliczyć użycie form czasownikowych 3. os. l. mn. w stosunku do osób starszych, czyli tzw.
pluralis maiestaticus, np. mama sprawili , ciotka spali , (mama) byli chudobni .
Pograniczny charakter gwar śląsko cieszyńskich w dużym stopniu zaważył również na ich leksyce. W gwarach tych, oprócz słownictwa zgodnego z leksyką ogólnopolską, wyróżnić można trzy warstwy leksyki specyficznej: L archaizmy peryferyjne (z ewentualnym arbitrażem czeskim i słowackim): bierco ‘orczyk’, dynga ‘tęcza’) zob.
archaizmy w dialektach ludowych, w rejonie górskim – w tym zwłaszcza jabłonkowskim ­– karpatyzmy, czyli wyrazy różnego pochodzenia charakterystyczne dla obszaru Karpat: bacza, bryndza, żyntyca, zapożyczenia obcojęzyczne: czeskie starsze na całym obszarze: cesta ‘droga’, wacziek ‘rodzaj smoczka’ (w wypadku zachodniocieszyńskich i jabłonkowskich w Republice Czeskiej też nowsze), słowackie (zwłaszcza w jabłonkowskim): dziedzina ‘wieś’, ‘centralna część wsi’ i niemieckie (część to już historyzmy): ancug ‘garnitur’, sznelcug ‘pociąg pośpieszny’.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »