Dialekt mazowiecki - Kurpie
Literatura PDF Drukuj Email
Halina Karaś   

Literatura dialektologiczna

 

Basara Anna, Studia nad wokalizmem w gwarach Mazowsza, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.

Basara Anna, Wymiana ra(>re), ja (>je) na Mazowszu, „Poradnik Językowy” 1958, s. 36-43.

Chętnik Adam, Słowniczek gwary kurpiowskiej, rękopis przechowywany w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

Chludzińska-Świątecka Jadwiga, Ze studiów nad słowotwórstwem gwar mazowieckich, „Poradnik Językowy” 1961, z. 6, s. 253-258.

Czyż Dorota, Obraz życia i kultury mieszkańców dawnej wsi łomżyńskiej utrwalony w słownictwie gwarowym, Łomża 2005.

Doroszewski Witold, Studia fonetyczne z kilku wsi mazowieckich, Wrocław 1955.

Falińska Barbara (red.), Gwary Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny, II. Wach, gm. Kadzidło, pow. Ostrołęka, Białystok 2004.

Falińska Barbara, Ginące słowa i znaczenie w gwarach mazowiecko-podlaskich, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Śladami Kolberga i Glogera po Ziemi Łomżyńskiej red., Barbara Bartnicka, Łomża 1997, s. 11-17.

Falińska Barbara, Gwara Puszczy Białej, [w:] Brok i Puszcza Biała, red. Józef Kazimierski, Ciechanów 1989, s. 410-440.

Falińska Barbara, Kowalska Anna, 25 lat badań dialektologicznych na Mazowszu i Podlasiu, [w:] Mazowsze i Podlasie w badaniach historycznych, Warszawa-Płock 1994, s. 37-42.

Falińska Barbara, Kowalska Anna, O wyrażeniach przyimkowych typu po podpłociu na Mazowszu i Podlasiu, [w:] Studia dialektologiczne II, red. Joanna Okoniowa, Bogusław Dunaj, Kraków 2002, s. 149-156.

Falińska Barbara, O badaniach słownictwa gwarowego w powiecie pułtuskim, [w:] Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, red. Stanisław Pazyra, Warszawa 1970, s. 109-124.

Friedrich Henryk, Gwara kurpiowska, Warszawa 1954.

Friedrich Henryk, Samogłoski nosowe we wsi Leszczydół pow. Pułtusk ze stanowiska metody ilościowej, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Językowej TNW” I, 1937, s. 60-68.

Friedrich Henryk, Studia nad nosowością w gwarach Mazowsza, Warszawa 1937.

Friedrich Henryk, Terminologia budownictwa ludowego. Terminologia zagrody wiejskiej na Mazowszu, „Poradnik Językowy” 1935/1936, s. 17-20, 51-53, 98-101, 121-122.

Friedrich Henryk, Z badań nad mazurzeniem na terenie Mazowsza. W sprawie genezy „siakania”, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, 1937, VI, s.6-13.

Furdal Antoni, Mazowieckie dyspalatalizacje spółgłosek wargowych miękkich, Wrocław 1955.

Gardzińska Janina, Językowe wykładniki stopnia pewności sądów w gwarach ludowych (na podstawie tekstów z Mazowsza i Podlasia), Siedlce 1996.

Grad-Mucowa Maria, Fleksja rzeczowników w gwarach Mazowsza, Warszawa 1970.

Horodyska-Gadkowska Halina, Podziały terytorialne słownictwa gwarowego z zakresu hodowli na Mazowszu, „Poradnik Językowy” 1963, z. 7.

Kowalczyk J., Szewczyk M., Włodarska A., Informacja o pracach obozu gwaroznawczego w Myszyńcu, w: Polszczyzna regionalna, red. H. Sędziak, t. 1, Warszawa 1994, s.128-130.

Kowalska Anna, Archaizmy słownikowe w gwarach mazowieckich [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Różnice w mowie pokoleń, red. Barbara Bartnicka, Barbara Falińska, Anna Kowalska, Henryka Sędziak, Łomża-Warszawa 1993, s. 43-56.

Kowalska Anna, Mazowiecko-podlaskie zasięgi sufiksu -icha w nazwach pospolitych i własnych, „Rozprawy Slawistyczne Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, t. VII, Lublin 1993, s. 201-218.

Kowalska Anna, Podziały językowe Mazowsza na tle podziałów pozajęzykowych, Warszawa 1991.

Kowalska Anna, Północno-wschodnio-mazowieckie archaizmy fonetyczne na tle dziejów osadniczych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XLVII-XLVIII, 1992, s. 125-134.

Kowalska Anna, Strzyżewska-Zaremba Alina, Atlas gwar mazowieckich, t. 2-10, Wrocław 1973-1991.

Kowalska Anna, Studia nad dialektem mazowieckim, Warszawa 2001.

Kowalska Anna, Z badań nad mazowiecką leksyką ekspresywną (nazwy ‘człowieka z wytrzeszczonymi oczami’), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego”, Gdańsk 1993, s. 129-133.

Kowalska Anna, Z badań nad mazowieckim słownictwem ekspresywnym (nazwy ‘człowieka, który sepleni’), [w:] Polszczyzna północno-wschodnia, Wrocław 1989, s. 33-45.

Kowalska Anna, Zróżnicowanie słowotwórcze gwar Mazowsza i Podlasia. Rzeczownik. T. 1. Atlas, Wrocław 1975. (cz. 1., Mapy 1-100; cz. 2, Wykazy i komentarze do map).

Polszczyzna regionalna, red. H. Sędziak, t. 1, Warszawa 1994, s. 130-131.

Sędziak H., Frąckiewicz M., Łomżyńskie teksty gwarowe, cz. 2, Łomża 1999.

Sędziak Henryka, Czasowniki ruchu w gwarze łomżyńskiej i we współczesnej polszczyźnie literackiej. Studium porównawcze, Łomża 1993.

Sędziak Henryka, Gwara ziemi łomżyńskiej, jej historia i współczesność, „Studia Łomżyńskie” t.5, Łomża? Warszawa 1995, s. 201-223.

Sędziak Henryka, Łączliwość składniowa czasowników ruchu w gwarze łomżyńskiej i we współczesnej polszczyźnie literackiej [w:] „Studia językoznawcze. Streszczenia prac doktorskich”, t. 8, Wrocław 1981, s. 51-109.

Sędziak Henryka, Łomżyńskie teksty gwarowe, Łomża-Kielce 1996.

Sędziak Henryka, Semantyka i składnia czasowników mówienia w gwarze łomżyńskiej, Łomża 1992.

Sędziak Henryka, Struktura semantyczna i składniowa czasowników z komponentem 'mówić' : (na materiale gwary łomżyńskiej), Warszawa 1995.

Sędziak Henryka, Zróżnicowanie znaczeniowe czasowników mówienia w gwarze łomżyńskiej w porównaniu z polszczyzną literacką, „Poradnik Językowy” 1992, s. 681-688.

Szyfler Anna, Uwagi o gwarze kurpiowskiej, [w:] Literatura Ludowa. Kurpie, red. J. Krzyzanowski, Warszawa 1961

Tarnacki Józef, Próba podziału dialektycznego Mazowsza na podstawie nazw z zakresu kultury materialnej, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, Warszawa 1935.

Wójtowicz Janina, O wtórnej nosowości w gwarach Mazowsza, „Prace Filologiczne” 1977, XX, s. 133-138.

Zduńska Helena, Studia nad fonetyką gwar mazowieckich. Konsonantyzm, Wrocław 1965.

Zduńska Helena, Zmiany w grupach spółgłoskowych na Mazowszu. „Prace Językoznawcze” 1958, z.6, s. 303-311.

Literatura historyczna

OPRACOWANIA OGÓLNE

 

 1. Stanisław Achremczyk, Janusza Gołota (red.), Pogranicze mazursko-kurpiowskie. Materiały z sesji naukowej (14 listopada 1997 r., Olsztyn 1998.

 2. Adam Białczak, Kurpiowszczyzna w dobie Powstania Listopadowego, Ostrołęka 2000.

 3. Adam Chętnik, Jak Kurpie ze Szwedami wojowali, Warszawa 1986.

 4. Adam Chętnik, Z Puszczy Zielonej, Warszawa 1978.

 5. Dzieje Kurpiów i Kurpiowszczyzny. Wspomnienia. Mateusz Sobiech (1858-1918), Kadzidło 2007.,

 6. Józef Kazimierski (red.), Brok i Puszcza Biała. Przeszłość, środowisko geograficzne, kulturowe i przyrodnicze, Ciechanów 1989.

 7. Ludwik Krzywicki, Kurpie, Ostrołęka 2007.

 8. Henryk Maćkowiak, Działalność związkowa i oświatowa nauczycieli Kurpiowszczyzny w latach 1918-1939, Ostrołęka 1985.

 9. Henryk Maćkowiak, Szkolnictwo na Kurpiach 1905-1939, Ostrołęka 1980.

 10. Henryk Maćkowiak, Udział nauczycielstwa i Związku w rozwoju oświaty na Kurpiach w latach 1918-1932, Ostrołęka 1981.

 11. Zofia Niedziałkowska, Kurpie. Puszcza Ostrołęcka, Warszawa 1988.

 12. Zofia Niedziałkowska, Puszcza Zielona, Bory Ostrołęckie. Z przeszłości Kurpiów, Warszawa 1981.

 13. Edward Niesiobędzki, Z dziejów walk na Kurpiach, Warszawa 1999.

 14. Mieczysław Ozorowski (red.), Kultura religijna Kurpiowszczyzny, red., Olecko 2004.

 15. Stanisław Pajka (red.), Okruchy wspomnień o Henryku Sysce, Ostrołęka 2001.

 16. Henryk Syska, Zamodrzała puszcza świtem, Warszawa 1980.

 17. Stanisław Szlązak, Eugeniusz Niedzielski, Z historii kółek rolniczych na kurpiowszczyźnie, Ostrołęka 1980.

 18. Robert Szydlik, Wincenty Szydlik, Osadnictwo kurpiowskie na Puszczy Białej, Ostrołęka 2001.

 

 

PRZEWODNIKI:

 

 1. Duży pierścień kurpiowski: informator, Olsztyn 1985.

 2. Mały pierścień kurpiowski: informator , Olsztyn 1986.

 3. Bogumił Artur Węgiełek, Kurpie zielone, Warszawa 1981.

 4. Przemysław Pilich, Nad Liwcem i w Puszczy Białej, Warszawa 1982.

 

Literatura etnograficzna

 

Ogólne:

 

1. Moszyński Kazimierz, Kultura ludowa Słowian, t. 1-2, Warszawa 1966.

2. Kolberg Oskar, Dzieła wszystkie, t. 1-84 (z wyłączeniem tych, które dotyczą obszarów spoza Polski), Wrocław-Poznań 1961-1967 oraz Poznań 2001-2003 (i inne wydania).

3. Ogrodowska Barbara, Święta polskie. Tradycja i obyczaj, Warszawa 2000.

4. Bystroń Jan Stanisław, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, XVI-XVIII w., Warszawa 1976.

5. Pokropek Marian, Atlas sztuki ludowej i folkloru w Polsce, Warszawa 1978.

6. Ciołek Tadeusz Maciej, Olędzki Jacek, Zadrożyńska Anna, Wyrzeczysko. O świętowaniu w Polsce, Warszawa 1976.

7. Szczypka Józef, Kalendarz polski, Warszawa 1979.

8. Bazielich Barbara, Stroje ludowe narodów europejskich, cz. 2. Stroje ludowe Europy Środkowej i Wschodniej, Wrocław 1997.

9. Pokropek Marian, Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa 1976.

Szczegółowe:

Chętnik Adam, Chata kurpiowska opracowana na miejscu z 207 fotografiami, planami, rysunkami wykonanymi przez autora, Warszawa 1915.

Chętnik Adam, Kurpie, Kraków 1924.

Chętnik Adam, Życie puszczańskie Kurpiów, Warszawa 1971.

Chętnik Adam, Pożywienie Kurpiów Kraków 1936.

Damrosz Jerzy, Kurpie-"Puszcza Zielona", w: Literatura Ludowa. Kurpie, red. Krzyżanowski Julian, Warszawa 1961, s. 9.

Dąbrowska Grażyna, Wesele kurpiowskie, Kraków 1985.

Kielak Bernard, Rok obrzędowy Puszczy Zielonej, Ostrołęka 1984.

Kielak Bernard, Zwyczaje doroczne kurpiowskiej Puszczy Zielonej, Ostrołęka 2005.

Wozaczyńska Antonina, Pieśni kurpiowskie: ich struktura i charakterystyka w świetle zbiorów W. Skierkowskiego, Wrocław 1956.

Kurpie, Puszcza Zielona 3, red. Kutrzeba-Pojnarowa Anna, Wrocław 1965.

Żywirska Maria, Puszcza Biała, jej dzieje i kultura, Warszawa 1973.

 

 

Strony internetowe

http://kurpie.com.pl

 

 

 

 
« poprzedni artykuł