Mazowsze bliższe
Geografia Geografia regionu
Historia regionu Historia regionu
Dzieje wsi
- Drwały
- Janówek
Region dziś Region dziś
Wieś dziś
- Drwały
- Janówek
Gwara regionu Gwara regionu
Teksty gwarowe
Drwały
- Tekst 1
- Tekst 2
Janówek
- Tekst 3
Kultura regionu Kultura ludowa — zob. Dialekt mazowiecki // Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura
Mapa regionu

Mazowsze bliższe (starsze) obejmuje tereny nad Wieprzem i po obu stronach Wisły po Płock.

Pod względem geograficznym, Mazowsze Bliższe zamyka się w granicach Niziny Mazowieckiej, należącej do nizin środkowopolskich. Położona w centralnej części Polski poza silnie zurbanizowanymi terenami okolic Warszawy i Płocka jest ona w dużym stopniu krainą rolniczą, charakteryzującą się dużą liczbą pól uprawnych z dobrze rozwiniętym warzywnictwem (okolice Warszawy), plantacjami malin (okolice Płońska), czy sadownictwem (Góra Kalwaria). Krajobraz regionu został w dużym stopniu ukształtowany pod wpływem zlodowaceń, a w szczególności zlodowacenia środkowopolskiego. Najbardziej charakterystyczne typy form terenowych to wysoczyzny równiny i doliny rzeczne.