Dialekt mazowiecki - Mazury
Literatura PDF Drukuj Email
Halina Karaś   

Literatura dialektologiczna

 1. Basara Anna, Basara Jan, Wójtowicz Janina, Zduńska Helena, Studia fonetyczne z Warmii i Mazur. I. Konsonantyzm, Warszawa 1959.

 2. Basara Anna, Charakterystyka fonetyczna gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, „Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur”, t. 1, Wrocław 1987, s. 24-31.

 3. Chludzińska-Świątecka Jadwiga, Budowa słowotwórcza rzeczowników w gwarach Warmii i Mazur, „Prace Filologiczne” 1972, XXII, s. 159-289.

 4. Doroszewski Witold, Koneczna Halina, Pomianowska Wanda, Gwary Warmii i Mazur, [w:] Konferencja Pomorska. Prace językoznawcze, Warszawa 1956.

 5. Dubisz Stanisław, Elementy rodzime i obcojęzyczne w słownictwie gwar ostródzko-warmińsko-mazurskich, „Z Polskich Studiów Slawistycznych”, s. V, Warszawa 1978, s. 233-245.

 6. Dubisz Stanisław, Nazwy roślin w gwarach ostródzko-warmińsko-mazurskich, Wrocław 1977.

 7. Dubisz Stanisław, Relikty bałtyckiego substratu językowego w nazewnictwie roślinnym gwar ostródzko-warmińsko-mazurskich, [w:] Bałto-słowiańskie związki językowe, pod red. Michała Kondratiuka, Wrocław 1990, s. 87-94.

 8. Falińska Barbara, Z gwary warmińskiej i mazurskiej Terminologia uprawy i obróbki lnu, „Poradnik Językowy” 1952, z. 1, s. 20-24.

 9. Górnowicz Hubert, Uwagi o niektórych hiperpoprawnościach w gwarach północnopolskich, „Język Polski” 1960, s. 29-39.

 10. Górnowicz Hubert, Zmiękczenie spółgłosek tylnojęzykowych w gwarach północnopolskich, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 1971, XVII, s. 31-55.

 11. Horodyska Halina, Słownictwo Warmii i Mazur. Hodowla, Wrocław 1958.

 12. Judycka Irmina, Badania słownictwa gwar Pomorza Mazowieckiego. Sprzęt zboża i siana, młocka, czyszczenie ziarna, Warszawa 1963.

 13. Kowalska Anna, Powiązania językowe obszaru Mazowsza z obszarem ostródzko-warmińsko-mazurskim, [w:] Tradycja badań dialektologicznych w Polsce. Księga referatów z sesji językoznawczej w Olsztynie, pod red. Henryki Sędziak, Olsztyn 1997, s. 119-128.

 14. Łesiów Michał, Z gwary warmińskiej i mazurskiej, “Poradnik Językowy” 1955, s. 116-117.

 15. Pomianowska Wanda, Z gwary warmińskiej i mazurskiej, „Poradnik Językowy” 1951, s. 27.

 16. Siatkowski Janusz, Interferencja językowa na Warmii i Mazurach, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, XXI, 1983, s. 103-115.

 17. Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, t. 1-2, pod red. Zofii Stamirowskiej, Wrocław 1987-1991.

 18. Ściebora Alina, Wymowa samogłosek nosowych w gwarach warmińskich i mazurskich, „Prace Filologiczne” 1971, XXI, s. 5-49.

 19. Wójtowicz Janina, O tzw. „kaszubizmach” w gwarze Warmii i Mazur, „Poradnik Językowy” 1956, s. 145-148.

 20. Zduńska Helena, Spółgłoski wargowe i wargowo-zębowe palatalne w wygłosie na Warmii, Mazurach i Mazowszu, „Poradnik Językowy” 1957, s. 72-79.Literatura historyczna

 1. Stanisław Achremczyk, Historia Warmii i Mazur. Od pradziejów do 1945 roku, Olsztyn 1992.

 2. Stanisław Achremczyk (red.), Warmia i Mazury. Zarys dziejów, Olsztyn 1985.

 3. Stanisław Achremczyk, Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660-1703, Olsztyn 1991.

 4. Stanisław Achremczyk, Janusz Gołota (red.), Pogranicze mazursko-kurpiowskie. Materiały z sesji naukowej (14 listopada 1997 r.). Praca zbiorowa, red., Olsztyn-Ostrołęka 1998.

 5. Hugon Barke, Skąd pochodzą Mazurzy i jak im się wiodło w czasach dawniejszych, Szczytno 1919.

 6. Tadeusz Baryła (red.), Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów. 1945 rok, Olsztyn 1996.

 7. Jan Broda, Władysław Chojnacki, Plany stworzenia ośrodków wydawniczych na Mazurach w świetle polskiej korespondencji (1902-1906), Olsztyn 1964.

 8. Tadeusz Cieślak, Prasa polska na Mazurach i Warmii.1718-1939, Olsztyn 1964.

 9. Jan Chłosta, Seweryn Pieniężny 1890-1940, redaktor i wydawca spod znaku Rodła, Olsztyn 1980.

 10. Jan Chłosta, Kazimierz Jaroszyk (1878-1941). O narodowy kształt Warmii i Mazur, Olsztyn 1986.

 11. Jan Chłosta (red.), Mądry przed szkodą. Wspomnienia o Władysławie Gębiku, Warszawa 1995.

 12. Wladysław Chojnacki, Szkice z dziejów polskiej kultury na Mazurach i Warmii, Olsztyn 1983.

 13. Władysław Chojnacki, Wydawnictwo i drukarnia Antoniego Gąsiorowskiego na Mazurach, Olsztyn 1959.

 14. Zbigniew Chojnowski, Michał Kajka. Poeta mazurski, Olsztyn 1992.

 15. Lucjan Czubiel, Zamki Warmii i Mazur, Olsztyn 1986.

 16. Bożena Domagała, Kształtowanie się tożsamości narodowej młodego pokolenia Mazurów w życiorysach wychowanków Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego, Olsztyn 1991.

 17. Jan Dylik (red.), Ziemie powracające. Obraz geograficzno-gospodarczy. Cz. 1, Pomorze Wschodnie (Prusy Wschodnie), Gdańsk, Warszawa 1942.

 18. Tadeusz Filipkowski (red.), Dzieje Warmii i Mazur w zarysie. Od 1871 do 1975 roku, Warszawa 1983.

 19. Kira Gałczyńska, Mazurskie szlaki Gałczyńskiego, Warszawa 1986.

 20. Ewa Gładkowska, Zrozumieć czas. Obecność wielokulturowej tradycji Warmii i Mazur na przykładzie działalności społeczno-kulturalnej i twórczości Hieronima Skurpskiego, Olsztyn 2003.

 21. Kazimierz Grążawski (red.), Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie. Materiały z konferencji naukowej, Górzno, 1-2 czerwca 2002 r., Włocławek 2003.

 22. Kazimierz Grążawski (red.), Prasa Warmii i Mazur w latach 1945-1989, Olsztyn 1991.

 23. Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie. Materiały z konferencji naukowej, Górzno, 1-2 czerwca 2002 r., Włocławek 2003.

 24. Janusz Jasiński, Michał Kajka 1858-1940. Droga do Polski, Suwałki 1990.

 25. Maciej Karczewski, Źródła archeologiczne do badań nad zasiedlaniem Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w okresie wpływów rzymskich, Olsztyn 2001.

 26. Hans-Jürgen Karp, Robert Traba (red.), Codzienność zapamiętana. Warmia i Mazury we wspomnieniach, Olsztyn 2004.

 27. Maria Kasprzycka, Goci na ziemi Warmii i Mazur, Elbląg 2002.

 28. Alicja Kicowska, Zbigniew Kwieciński (red.), Dzielność i troska. Studia zadedykowane Profesor Eugenii Malewskiej, Olsztyn 2005.

 29. Erwin Kruk, Ewangelicy na Warmii i Mazurach. Dzieje i współczesność, Olsztyn 2001.

 30. Janusz Kopciał, Szkice suwalsko-mazurskie, Suwałki 1995.

 31. Andreas Kossert, Mazury. Zapomniane południe Prus Wschodnich, Warszawa 2004.

 32. Andreas Kossert (red.), Mazurzy - tradycja i codzienność, Olsztyn 2002.

 33. Hanna Królikowska (red.), Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Człowiek a środowisko, Olsztyn 1999.

 34. Franciszek Kwas, Wspomnienia z mego życia, Olsztyn 1957.

 35. Jerzy Lebiedziewicz, Materiały pomocnicze do nauczania dziejów Warmii i Mazur w szkole podstawowej w klasach V-VII, Olsztyn 1988.

 36. Daniela Lewicka (red.), Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Materiały z sesji naukowej, Olsztynek 10 października 1996 r., red., Olsztyn 1997.

 37. Witold Lisowski, W trzydziestą rocznicę powrotu Warmii i Mazur do Macierzy, Warszawa 1974.

 38. Iwona Liżewska, Wiktor Knercer (red.), „Zachowane - ocalone?” O krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania, Olsztyn 2003.

 39. Bohdan Łukaszewicz, Prasa informacyjno-polityczna Warmii i Mazur. 1945-1975. Szkice do monografii, Warszawa 1982.

 40. Bohdan Łukaszewicz (red.), Rok 1956 na Warmii i Mazurach. Wybór źródeł, Olsztyn 1998.

 41. Bernd Martin, Mazury. Mity i historia, Warszawa 2001.

 42. Edward Martuszewski, Coś z życia, które minęło. Felietony pisane po wyjściu z archiwum, Olsztyn 1986.

 43. Władysław Ogrodziński, Ta chwila olśnienia. 60 publicystyki o Warmii i Mazurach, Olsztyn 2006.

 44. Władysław Ogrodziński, Przypomniane piórem, Olsztyn 1982.

 45. Władysław Ogrodziński, Ziemia odnalezionych przeznaczeń, Olsztyn 1979.

 46. Jerzy Oleksiński, Bard ziemi mazurskiej, Warszawa 1972.

 47. Tadeusz Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla. Od połowy XV w. do 1945 roku, Warszawa 1963.

 48. Eugeniusz Paukszta, Warmia i Mazury, Katowice 1975.

 49. Stanisław Rospond (red.), Druki mazurskie XVI w., Olsztyn 1948.

 50. Kazimierz Saysse-Tobiczyk, Ziemia puszcz i jezior, Warszawa 1975.

 51. Edward Serwański, Syn Odzyskanej Ziemi. Wojciech Kętrzyński (1838-1918), Warszawa 1989.

 52. Jerzy Sikorski (red.), Dzieje Warmii i Mazur w zarysie. T. 1, Od pradziejów do 1870 roku, Warszawa 1981.

 53. Albin Siwak, Rozdarte życie, Warszawa 2000.

 54. Zdzisław Skrok, Wykopaliska na pograniczu światów, Warszawa 1988.

 55. Fritz Skowronnek, Księga Mazur, Olsztyn 2002.

 56. Antoni Sołoma, Za każdą cenę. Niemiecki kler katolicki wobec ludności polskiej na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1919-1939, Warszawa 1976.

 57. Paweł Sowa, Cena polskości, Warszawa 1996.

 58. Paweł Sowa, Po obu stronach kordonu, Olsztyn 1974.

 59. Stanisław Srokowski, Z krainy Czarnego Krzyża, Olsztyn 1980.

 60. Andrzej Staniszewski, Ojców mowy, ojców wiary. Historia i współczesność na łamach „Gazety Olsztyńskiej” 1886-1939, Warszawa 1989.

 61. Małgorzata Strzyżewska, Prasa polska na Warmii i Mazurach 1718-1939, Olsztyn 1991.

 62. Henryk Syska, Rozmaitości znad Łyny, Warszawa 1978.

 63. Henryk Syska, Scalone pogranicze, Warszawa 1975.

 64. Joanna Szydłowska, Jan Chłosta (red.), Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949, Olsztyn 1999.

 65. Józef Śliwiński (red.), Studia historyczne z XIII-XV wieku, Olsztyn 1995.

 66. Andrzej Taborski (red.), O miejsce w Europie ojczyzn. Materiały z konferencji 22 kwietnia 2004 roku . Sala sesyjna olsztyńskiego ratusza Andrzej Taborski, Olsztyn 2004.

 67. Max Toeppen, Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej według źródeł drukowanych i rękopiśmiennych, Olsztyn 1995.

 68. Robert Traba, Kraina tysiąca granic. Szkice o historii i pamięci, Olsztyn 2003.

 69. Józef Włodarski, Polityka pruska elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma I w latach 1640-1660 : studium z dziejów dyplomacji, Gdańsk 2000.

 70. Edmund Wojnowski (red.), Warmia i Mazury w Polsce Ludowej, Olsztyn 1985.

 71. Wiesław Wróblewski (red.), Działania militarne w Prusach Wschodnich, Warszawa 1998.

 72. Wojciech Wrzesiński, Między Królewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem. Studia i szkice z dziejów XX wieku, Toruń 2004.

 73. Wojciech Wrzesiński, Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej 1864-1945, Warszawa 1984.

 74. Tadeusz Zienkiewicz (red.), Prasa Mazur (1842-1939) w procesie komunikacji literackiej (z zagadnień polityki literackiej pism ). Sesja naukowa nt. Społeczne uwarunkowania instytucjonalne życia literackiego, Olsztyn, listopad 1977, Olsztyn 1977.Literatura etnograficzna

Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków, red. J. Burszta, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976.

M. Pokropek, Osadnictwo i budownictwo, [w:] Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków, red. J. Burszta, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976, s. 111-181.

B. Beba, Tradycyjne wyposażenie wnętrz mieszkalnych, [w:] Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków, red. J. Burszta, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976, s. 249-293.

H. Koprowski, Tradycyjne przetwórstwo żywności, [w:] Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków, red. J. Burszta, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976, s. 365-403.


 
« poprzedni artykuł