Dialekt małopolski - Spisz
Literatura PDF Drukuj Email
Halina Karaś   

 

Literatura dialektologiczna

 

 • Józef Bubak, Polskie gwary spiskie, [w:] Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne – warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary, red. Zbigniew Biały, „Prace Etnograficzne" ZN UJ z. 22, 1987.

 • Józef Bubak, Spiskie teksty gwarowe z obszaru Polski, Kraków 1972.

 • Józef Bubak, Stan badań nad polskimi gwarami na Spiszu, „Język Polski” LXIII, z. 4+5, s. 322+334.

 • Franciszek Fitak, Słownik gwary spiskiej, Szczawnica 2004.

 • Zbigniew Gołąb, O zróżnicowaniu wewnętrznym gwary podhalańskiej, „Język Polski” 1954, s. 85-111

 • Helena Grochola-Szczepanek, O niektórych formach grzecznościowych mieszkańców wsi Rzepiska na Spiszu, „Język Polski” 1996, LXXVI, s. 41-44.

 • Mieczysław Małecki, Język polski na południe od Karpat (Spisz, Orawa, Czadeckie, Wyspy językowe), Zakopane 1938.

 • Mieczysław Małecki, Spiskie x, [w:] Symbolae in honorem J. Rozwadowski, t. II, Kraków 1928, s. 443-449.

 • Mieczysław Małecki, Kazimierz Nitsch, Atlas językowy polskiego Podkarpacia, cz. 1-2, Kraków 1934. (cz. 1, 500 map; cz. 2, Wstęp, objaśnienia, wykazy wyrazów).

 • Jerzy Nalepa, Etymologia nazwy Spisz, w: Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu, Lewocza-Wrocław, 2003.

 • Kazimierz Nitsch, Małopolska zmiana x w k lub f [w:] Pisma dialektologiczne, Wrocław 1958, s.305.

 •  Eugeniusz Pawłowski, O gwarze łapszańskiej, „Język Polski” XXXVI, z. 1, s. 21+27.

 • Słownik spiskich wyrazów gwarowych, zespół redagujący pod kier. Moniki Milaniak i Edyty Widy: Monika Wenit, Anna Radecka, Adam Matuszek, Urszula Szpernoga, Agnieszka Janeczek, Tomasz Waksmundzki, Gimnazjum w Łapszach Niżnych, Łapsze Niżne 2006.

 • Zenon Sobierajski, 1966-1977, Atlas polskich gwar spiskich na terenie Polski i Czechosłowacji, t. I-IV, Poznań.

 • Zenon Sobierajski, Geolingwistyczna analiza związków międzysłowiańskich na Spiszu, „Z polskich studiów slawistycznych”, s. VI, Językoznawstwo, 1983, s. 383-403.

 • Zenon Sobierajski, Zarys gwar polskich okolicy Starej Lubowli na Spiszu słowackim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu”, Filologia 3, Poznań 1961, s. 25-64.

 • Zenon Sobierajski, Z morfologicznych wpływów słowackich na polskie gwary spiskie, „Z Polskich Studiów Slawistycznych”, s. II, Językoznawstwo, 1963, s. 319-330.

 • Franciszek Sowa, Badania Mieczysława Małeckiego na Spiszu, [w:] Mieczysław Małecki. Człowiek, uczony, organizator. W setną rocznicę urodzin, red. J. Rusek,

 • Franciszek Sowa, O wewnętrznym zróżnicowaniu gwar wsi Dursztyn na Spiszu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego”, Prace Językoznawcze 3, 1976, s. 132-139.

 • Franciszek Sowa, Słownictwo góralskie jako przedmiot badawczy – gwarowe drobiazgi etymologiczne, [w:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie, red. Sławomir Gala, Łódź 2002, s. 489-498.

 • Franciszek Sowa, Spiskie przydomki góralskie, [w:] Studia dialektologiczne III, red. Joanna Okoniowa, Kraków 2006, s. 105-114.

 • Franciszek Sowa, System fonologiczny polskich gwar spiskich, Wrocław 1990.

 • Franciszek Sowa, Uwagi o słowotwórstwie przymiotnika w polskich gwarach spiskich, [w:] Studia dialektologiczne II, red. Joanna Okoniowa, Bogusław Dunaj, Kraków 2002, s. 131-136.

 • Zdzisław Stieber, Sposoby powstawania słowiańskich gwar przejściowych i mieszanych, Kraków 1938.

 • Zdzisław Stieber, Ze studiów nad gwarami słowackimi południowego Spisza, „Lud Słowiański” I, A (1929), s.61-138.

 • Alfred Zaręba, Dialekty mieszane i przejściowe w ujęciu diachronicznym (na przykładzie polsko-słowackiej gwary Hut i Borowego), „Język Polski” 1968, s. 113-133.

 • Alfred Zaręba, Kontakty leksykalne na pograniczu językowym polsko-czeskosłowackim, „Z Polskich Studiów Slawistycznych”, s. V, Językoznawstwo, Warszawa 1978, s. 333-341.

 

Literatura historyczna, etnograficzna i inna

 • Skorupa, Zamki i kasztele na polskim Podtatrzu, [w:] Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T. Trajdos, Kraków 1995

 • M. Balara, Na południowych kresach, [w:] Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T. Trajdos, Kraków 1995

 • M. Balara, Na Spiszu, [w:] Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T. Trajdos, Kraków 1995

 • M. Balara, Z historii Spisza i Podhala naszego stulecia, [w:] Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T. Trajdos, Kraków 1995

 • Zbigniew Biały, Polski Spisz. Historyczne uwarunkowania kultury ludowej  tego regionu i  sposoby jej badania po II wojnie światowej [w:] Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne – warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary. Red. Zbigniew Biały, „Prace Etnograficzne" ZN UJ z. 22, 1987.

 • Józef Ciągwa, Dzieje i współczesność Jurgowa 1546-1996, Kraków 1996.

 • S. Figiel, Polski Spisz, [w:] Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T. Trajdos, Kraków 1995

 • Zygmunt Górka, Zbigniew Biały, Zarys problematyki geograficzno-ekonomicznej Polskiego Spisza, [w:] Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne – warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary. Red. Zbigniew Biały, „Prace Etnograficzne" ZN UJ z. 22, 1987.

 • Górka Zygmunt, Stan badań geograficzno-ekonomicznych dotyczących Polskiego Spisza, [w:] Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne – warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary. Red. Zbigniew Biały, „Prace Etnograficzne" ZN UJ z. 22, 1987.

 • Jan Haniaczyk, Kronika Orkiestry Dętej w Jurgowie

 • Krzysztof Kaczanowski, Antropologiczne badania na Polskim Spiszu, [w:] Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne – warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary. Red. Zbigniew Biały, „Prace Etnograficzne" ZN UJ z. 22, 1987.

 • J. Kamocki, M. Skawiński, Problemy etniczności a narodowości na przykładzie Spiszu, w: R. Gładkiewicz, M. Homza (red.), Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu, Lewocza – Wrocław 2003, s. 707-716.

 • Maria Jolanta Pankówna, Warunki  naturalne Polskiego Spisza, [w:] Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne – warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary. Red. Zbigniew Biały, „Prace Etnograficzne" ZN UJ z. 22, 1987.

 • Maria Jolanta Pankówna, Stan badań środowiska geograficznego Polskiego Spisza, [w:] Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne – warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary. Red. Zbigniew Biały, „Prace Etnograficzne" ZN UJ z. 22, 1987.

 • Pogranicze polsko-węgierskie od Orawy do Pienin w XIX i na początku XX wieku, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza "Opres", Szczawnica 2002

 • Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne – warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary. Red. Zbigniew Biały, „Prace Etnograficzne" ZN UJ z. 22, 1987.

 • Julia Radziszewska, Studia spiskie. Katowice 1985.

 • Julia Radziszewska, Studia z dziejów ustroju Spisza, Katowice 1969.

 • Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T. Trajdos, Kraków 1995

 • A. Sroka, Franciszkanie w Dursztynie na Spiszu, [w:] Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T. Trajdos, Kraków 1995.

 • S. A. Sroka , Wokół kontaktów dawnych ziem węgierskich z Polską w średniowieczu, Bydgoszcz 2002, s. 83.

 • T. Swat, M. Szczepański, Zabytkowe kościoły Tatr, Podhala, Orawy, Spisza, [w:] Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T. Trajdos, Kraków 1995

 • Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu, red. R. Gładkiewicz, M. Homza, Lewocza-Wrocław, 2003.

 • Tadeusz Trajdos, Niemcy na górnym Spiszu, w: Płaj. Almanach karpacki, nr 19, 1999.

 • Alojzy Wojtas, Kronika Straży Pożarnej w Jurgowie, Jurgów 1986.

 • Bogumiła Złahoda, Dzieje Czarnej Góry do 1939 roku, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 1995.

 

Strony internetowe poświęcone Polskiemu Spiszowi:

 

Przewodniki:

 • Stanisław Figiel, Polski Spisz. Przewodnik turystyczny, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa - Kraków 1984

 • Stanisław Figiel, Ładygin Zbigniew, Markin Joanna, Pieniny, Podhale, Orawa i Spisz, Wydawnictwo „Pascal”, Bielsko-Biała 2005.

 • Anna Nacher, Marek Styczyński, Bartłomiej Cisowski, Spisz. Od Pienin po Raj, Wydawnictwo Bezdroża, Kraków 2004.

 • Kazimierz Saysse-Tobiczyk, Podhale Spisz i Orawa. Popularny przewodnik turystyczny i wczasowiskowy, Wydawnictwo "Polskiego Archiwum Krajoznawczego i Fotografii Dokumentarnej" w Warszawie, bez miejsca i daty wydania [z treści wynika, że po 1946]

 • Krzysztof Strauchmann, Tajemnice skalnej ziemi. Nie tylko przewodnik, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Pruszków 2001.

 
« poprzedni artykuł