Dialekt małopolski - Lubelszczyzna wschodnia
Literatura PDF Drukuj Email
Aleksandra Krawczyk-Wieczorek   

Literatura językoznawcza:

Bartmiński Jerzy, Kosyl Czesław, Formy miejscownika – celownika l.p. typu (na) blasze, (na) blase w gwarach niemazurzących na Lubelszczyźnie, „Język Polski” 1971, z. 4, s. 255—263.

Bartmiński Jerzy, Mazur Jan, Wschodnia granica a pochylonego w gwarach południowej Lubelszczyzna, [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska:, t. XXII, 9, Sectio F, Lublin 1967, s. 175—221.

Kaczmarek Leon, Bartmiński Jerzy, Mazur Jan, Ugrupowanie gwar Lubelszczyzny, „Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Humanistyka” XX, 1978, nr 1-2, s. 65—89.

Kapica K., Szyszkowska B., Końcówka  am w celowniku liczby mnogiej w gwarach Lubelszczyzny, „Językoznawca” 21/22 (1970).

Kosyl Czesław, Właściwości fonetyczne polszczyzny kresowej w 1. połowie XVIII wieku (na przykładzie języka mieszczan hrubieszowskich), Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 17, 1978, s. 105—121.

Kość Józef, Polszczyzna południowokresowa na polsko-ukraińskim pograniczu językowym w perspektywie historycznej, Lublin 1999.

Kość Józef, Status dialektalny gwar wschodniolubelskich, [w:] Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim, Lublin 2001, s. 61—75.

Kuraszkiewicz Władysław, Dialektologia. Przegląd gwar województwa lubelskiego, [w:] Monografia statystyczno-gospodarcza województwa lubelskiego, t.1, Lublin 1932, s.275—324.

Kwaśnicka Agata, Uwagi o fonetyce i fleksji gwar okolic Przemyśla, [w:] Studia dialektologiczne, red. Joanna Okoniowa, Kraków 2006, s. 87—98.

Makarski Władysław, Pogranicze polsko-ruskie do połowy wieku XIV. Studium językowo-etniczne, Lublin 1996.

Mazur Jan, Gwary okolic Biłgoraja, cz. 1. Fonologia, cz. 2 Fleksja, Wrocław 1976 i 1978.

Mazur Jan, Końcówka -ta w funkcji pluralis maiestaticus w gwarach Lubelszczyzny, „Język Polski” 1971, s. 364—374.

Michalewski Kazimierz, Gwara wsi Dorohusk w powiecie chełmskim, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t.14, Łódź 1968, s. 251—264.

Pawłowski Eugeniusz, Podział gwar małopolskich na tle wzajemnych wpływów gwarowych oraz nowych tendencji językowych, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, t. VI, 1966, s. 191—202.

Pelcowa Halina, Słownictwo wschodniosłowiańskie w gwarach Polski środkowo-wschodniej w świetle związków językowych polsko-ukraińskich, [w:] Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce, „Rozprawy Slawistyczne” 12, red. Feliks Czyżewski, Michał Łesiów, Lublin 1997, s. 189—211.

Pelcowa Halina, Studia nad słownictwem gwarowym Lubelszczyzny. Cz. 1. Słownictwo pochodzenia małopolskiego, Lublin 1985.

Rieger Janusz, Dawna strefa graniczna językowo-etniczna polsko-ukraińska w okolicach Sanoka i Przemyśla w świetle antroponimii, „Slavia Orientalis” XLVI, 1997, nr 2, s. 193—210.

Rieger Janusz, Kilka uwag o dawnej hydronimii w dorzeczu Sanu, [w:] Hydronimia słowiańska, pod red. Kazimierza Rymuta, Wrocław 1989, s. 57—61.

Stieber Zdzisław, Polska i ruska nazwa Sanu, „Język Polski” 1936, XXI, s. 172—174 [przedruk w: Z. Stieber, Świat językowy Słowian, Warszawa 1974].

Warchoł Stefan, Wschodniosłowiańskie elementy językowe w polskiej wyspowej gwarze wsi Łabunie w województwie zamojskim, [w:] Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce, „Rozprawy Slawistyczne” 12, red. Feliks Czyżewski, Michał Łesiów, Lublin 1997, s. 213—225.

Literatura historyczna

A to Goci właśnie: wystawa, tekst i zdjęcia Andrzej Kokowski, Lublin 2001, Muzeum UMCS.

Cabaj Jarosław, Społeczeństwo guberni chełmskiej pod okupacją niemiecką i austriacką w latach I wojny światowej, Siedlce 2006.

Ćwik Władysław, Reder Jerzy, Lubelszczyzna: dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Lublin 1977.

Dzieje Hrubieszowa, t. I Od pradziejów do 1918 roku, red. R. Szczygieł, Hrubieszów 2006.

Janeczek Andrzej, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w., Wrocław 1991.

Jawor Grzegorz, Osadnictwo wołoskie nad górnym i środkowym Bugiem odo początków XVI wieku, [w:] Zamojszczyzna i Wołyń w minionym tysiącleciu. Historia, kultura, sztuka. Konferencja naukowa, zespół red. Jacek Feduszka i in., Zamość 2000, s. 39—44.

Jawor Grzegorz, Zaplecze osadnicze miasta w późnym średniowieczu, [w:] Dzieje Hrubieszowa, red. R. Szczygieł, Hrubieszów 2006, s. 103—117.

Kokowski Andrzej, Hrubieszowskie w dobie późnej epoki brązu i w epoce żelaza, [w:] Dzieje Hrubieszowa, t. I Od pradziejów do 1918 roku, red. R. Szczygieł, Hrubieszów 2006, s. 49—69.

Śladkowski Wiesław, Kolonizacja niemiecka w południowo-wschodniej części Królestwa Polskiego w latach 1815—1915, Lublin 1969.

Świeżawski Aleksander, Ziemia bełska. Zarys dziejów politycznych do roku 1462, Częstochowa 1990.

Zakościelna Anna, Gurba Jan, Okolice Hrubieszowa w epoce kamienia i starszego brązu, [w:] Dzieje Hrubieszowa, red. R. Szczygieł, Hrubieszów 2006, s. 31—47.

Literatura etnograficzna

Adamowski Jan, Tymochowicz Mariola, Obrzędy i zwyczaje doroczne z obszaru województwa lubelskiego (próba słownika), [w:] Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Sztuka ludowa, pod red. Alfreda Gaudy, Lublin 2001, s. 35—62.

Fischer Adam, Zarys etnograficzny województwa lubelskiego, [w:] Monografia statystyczno-gospodarcza województwa lubelskiego, t. 1, Lublin 1932, s. 325—370.

Górak Jan, Tradycyjna architektura ludowa (zarys problematyki), [w:] Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Sztuka ludowa, pod red. Alfreda Gaudy, Lublin 2001, s. 13—20.

Magdziakowa Alfreda, Rok obrzędowy mojego regionu. Ginące obrzędy, zwyczaje, wierzenia i pieśni kresowej wsi polskiej z okolic Dubienki w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie, Lublin 2003.

Sztuka ludowa Zamojszczyzny. Informator wystawy, autorzy tekstów: Elżbieta Osińska-Piskorz, Ryszard Gapski, Ryszard Kamiński, Muzeum Okręgowe w Zamościu, b.d.

Tradycyjny haft ludowy województwa zamojskiego. Wystawa w salach Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim, czerwiec—sierpień 1988, tekst Ryszard Kamiński, b.m. i d.

Wybrane strony internetowe poświęcone regionowi i opisywanym wsiom:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Moniatycze

http://konkurs.eduseek.interklasa.pl/phobos/konkursy/konkurs2/k2-10/WWW/gospod.htm 4.07.2008

http://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_lubelskie 4.07.2008

http://www.starostwo.hrubieszow.pl/hrubieszow.php?get=page,,677 4.07.2008

http://www.powiat.chelm.pl/articles.php?lng=pl&pg=11 4.07.2008

http://www.powiatzamojski.pl/zamosc.php?get=page,17,42 7.07.2008

http://www.powiat-tomaszowski.com.pl 7.07.2008

http://www.krasnystaw-powiat.pl/ 8.07.2008

Inne:

Nowak Marianna, Nowak Jerzy, Lubelszczyzna, Warszawa 1996.

Plan rozwoju miejscowości Moniatycze [na] lata 2005—2013, http://www.hrubieszow-gmina.pl/pliki/plany/moniatycze.pdf, 9.07.2008


 
« poprzedni artykuł