Dialekt wielkopolski - Bory Tucholskie
Literatura PDF Drukuj Email
Halina Karaś   

a) Literatura dialektologiczna

AGP IV – Karol Dejna, Atlas gwar polskich, t. IV. Wielkopolska, Kaszuby, Warszawa 2002.

Edward Breza, 1976, Gwara borowiackiej wsi Krzywogoniec pod Tucholą, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” XXII, , s. 5-17.

Henryk Friedrich, 1937, Uwagi o pewnej pracy dialektologicznej <Ludwik Zabrocki. Gwara Borów Tucholskich>, Warszawa.

Kwiryna Handke, 1979, Wewnętrzne podziały gwarowe Kaszub i sąsiednich terenów, [w:] Konferencja pomorska (1978), Wrocław, s. 111-123.

Kwiryna Handke, 1981, Charakterystyka Borów Tucholskich w świetle faktów językowych, Slavia Occidentalis XXXVIII, 1981, s. 37-51.

Kwiryna Handke, 1985, Ślady mowy dawnej szlachty kaszubskiej jako czynnik wpływający na podziały gwarowe, [w:] Językowe zróżnicowanie terytorialne wobec wpływu czynników pozajęzykowych, Wrocław.

Kwiryna Handke, Hanna Popowska-Taborska, 1972, Słowotwórcze zróżnicowanie kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. XII, Warszawa, s. 97-107.

Kazimierz Nitsch, 1912, Gostycyn i Cekcyn, [w:] „Roczniki Towarzystwa Naukowego”, z. XIX, Toruń, s.129-136.

Kazimierz Nitsch, 1954, Dialekt tucholski [w:] Wybór pism polonistycznych. Tom III. Pisma pomorzoznawcze, Wrocław-Kraków, s. 120-145.

Maria Pająkowska, 2003, Gwara borowiacka a inne dialekty Pomorza, [w:] Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, t. I, pod red. Małgorzaty Święcickiej, Bydgoszcz, s. 69-78.

Hanna Popowska-Taborska, 1959, Z rozważań nad dawnym zasięgiem kaszubszczyzny, „Poradnik Językowy” 1959, z. 3, s. 126-136.

Hanna Popowska-Taborska, Stanowisko dialektu tucholskiego w świetle leksyki, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 9, 1970, s. 135-145.

Stanisław Urbańczyk, 1962, Zarys dialektologii polskiej, Warszawa.

Ludwik Zabrocki, Gwara Borów Tucholskich. Szkic historyczno-genetyczny, Poznań 1934.

 

b) Literatura historyczna

Historia Pomorza, red. Gerard Labuda, t. 1-3, Poznań 1969-1993.

W. Kozłowski, Zarys dziejów krainy raciąskiej, komturstwa i powiatu tucholskiego (XIII wiek - 1918), Tuchola 1996.

Zbigniew Podgórski, Rejon Kujawsko-Pomorski, Warszawa 1999.

Słownik Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I-XV, Warszawa 1880-1904.

 

c) Literatura etnograficzna

Maria Ollick, Maltych i grapa. Tradycja, specjały kuchni i inne ciekawostki z Borów Tucholskich, Tuchola 2007.

M. Polakiewicz, Z etnografii powiatu tucholskiego, [w:] Tuchola. Zarys etnograficzny, pod red. J.Wójtowicz, Toruń 1962.

Bernard Sychta, Kultura materialna Borów Tucholskich, Gdańsk-Pelplin 1998.

Wanda Szkulowska, Sztuka ludowa w Borach Tucholskich, Tuchola 2007.

 

Przewodniki:

Adam Dylewski, Bory Tucholskie, [w:] tegoż, Pomorze, Warszawa 2007, s. 50-51.

Tadeusz Glinka, Marek Piasecki, Polska najpiękniejsze miejsca. 60 wycieczek, Poznań

 

Strony internetowe

www.edukator.org.pl/2003d/wystawa/praca.doc

www.borytucholskie.pl

www.tuchola.pl

 

 
« poprzedni artykuł