Literatura
Dialekt:

Zbigniew Adamiszyn, W sprawie podziału regionalnego do Słownika polskich wyrazów toponimicznych, Zeszyty Naukowe WSP im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska. Językoznawstwo, Opole, 1981(1982), s. 55-67.
Anna Basara, Charaktrystyka fonetyczna gwar Ostródzkiego, Warmii i mazur według stanu z początku lat pięćdziesiątych, Słownik Ostródzkiego, Warmii i Mazur, t.1., 1987, s. 24-31.
J. Kosmala, Kultura Warmii i Mazur, Edukacja i Dialog, nr 2 (125), 2001.
H. Perzowa, Zarys dziejów Ostródzkiego, Warmii i Mazur, Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur t.1, 1987, 7-23.
Zbigniew Adamiszyn, Funkcjonowanie systemu fonologicznego w potocznej polszczyźnie mówionej środowiska robotniczego w Kędzierzynie-Koźlu.
Janusz Rieger (red), Zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN, Atlas gwar bojkowskich, t.1, Wrocław, 1980.
Anna Strokowska, Pogranicze językowe wielkopolsko-mazowieckie, Łódź, 1978.
Zenon Sobierajski (red), Józef Burszta (red), Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t. 1-6, Wrocław, 1979-1991.
Halina Horodyska-Gadkowska (red), Anna Kowalska, Alina Strzyżewska-Zaremba, Atlas gwar mazowieckich, t. 1-10, 1971-1990.
nn. nn., Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny t.1, Wrocław, 1979 i n..
Zbigniew Babik, Uwagi o gwarowym gździć (się), Język Polski, 2003, 204-208.
Barbara Falińska, Z gwary warmińskiej i mazurskiej. Terminologia uprawy i obróbki lnu, Poradnik Językowy, z.1, 1952, s. 20-24.
Stanisław Gisman, Słownik górniczy, Katowice, 1949.
Franciszek Hanzel, Gwara cieszyńska trzech pokoleń, Socjolingwistyka, 5, 1983, 183-191.
Kamińska Maria, O niektórych osobliwościach morfologicznych gwar, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XVII, 1971, 57-63.
Mieczysław Małecki, Archaizm podhalański (wraz z próbą wyznaczenia granic tego dialektu), Kraków, 1928.
Hanna Popowska-Taborska, Z badań nad dawnymi i obecnymi zasięgami terytorialnymi wyrazów, .Język Polski. 1962, 1962, 280-286.
Jerzy Reichan, Małopolskie gwary jednonosówkowe, cz. 1-2, Wrocław, 1980.
Zenon Sobierajski, Teksty gwarowe z zachodniej Wielkopolski, Wrocław, 1985.
Stanisław Bąk, Mowa polska na Śląsku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1974.
Stanisław Bąk, Z przeszłości gwary górnośląskiej, Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk XI, 1974, s. 15-65.
Mieczysław Buczyński, Charakterystyka gwary Wisły, Językoznawca, 1959, s. 39-41.
Walenty Dobrzyński, Gwary powiatu niemodlińskiego, cz. 1-2, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1963, 1967.
Piotr Gołąb, Gwara Schodni i okolicy, Wrocław, 1955.
Anna Kowalska, Zmiany w systemie gwary gliwickiej, Z polskich studiów slawistycznych, s. III, t. III. Językoznawstwo, Warszawa, 1968, s. 335-341.
Kazimierz Nitsch, Dialekt chwalimski, Przegląd Zachodni, t. 7, 1951, s. 428-449.
Kazimierz Nitsch, Dialekty polskie Śląska, Kraków, 1939.
Feliks Pluta, Dialekt głogówecki, t. 1-2, Wrocław, 1963-1964.
Zenon Sobierajski, Polskie teksty gwarowe z ilustracjją dźwiękową. 1. Gwary śląskie, 2. Śląsk i Wielkopolska, 3. Wielkopolska - Pomorze, 4. Lubawskie - Ostródzkie - Kaszuby, Poznań, 1960-1964.
Stanisław Urbańczyk, Zapiski gwarowe z dwóch wsi Śląska Opolskiego, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego VI, 1966, s. 243-253.
Alfred Zaręba (red.), Śląskie teksty gwarowe, Kraków, 1961.
Piotr Galas, Przyrostek -ic w nazwach mieszkańców wsi (na podstawie współczesnego materiału gwarowego), Język Polski, 1938, s. 13-18.
Bożena Cząstka-Szymon, Synowiec Helena, Polszczyzna w szkole śląskiej, cz. 1-2, Katowice, 1996.
Antonina Grybosiowa, Językowo-kulturowy wizerunek Ślązaka na tle wizerunku obu sąsiadów, Polszczyzna Śląska. Historia i współczesność, red. Bogusław Wyderka, Opole, 1997, s. 83-90.
Władysław Paryl, O obecnej sytuacji językowej na Dolnym Śląsku, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 1987.
Stanisław Rospond, O integracji językowej w ogóle, a na Śląsku w szczególności, Studia Śląskie, 1970.
Jolanta Tambor, Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, Katowice, 2006.
Bogusław Wyderka (red.), Polszczyzna śląska. Historia i współczesność, Opole, 1997.
Bogus Wyderka, Gwary w sytuacji językowej i społecznej Śląska Opolskiego, Studia dialektologiczne, red. Bogusław Dunaj, Jerzy Reichan, Kraków, 1996, s. 133-140.
Jerzy Bartmiński, Jan Mazur, Teksty gwarowe z Lubelszczyzny, Wrocław, 1978.
Stanisław Bąk, Chata wiejska w okolicy Tarnobrzegu, Lud, 1930, s. 1-52.
Józef Bubak, Spiskie teksty gwarowe z obszaru Polski, Kraków, 1972.
Barbara Falińska, Z gwary sandomierskiej. Wesele, Poradnik Językowy, 1958, z. 2, s. 8.
Mieczysław Karaś, Nazwa miejscowa Szyce (i przedrostek zdrabniający -c), Język Polski, 1968, s. 7-12.
Mieczysław Karaś, O ludowych gwarach Rzeszowszczyzny, Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej, Przemyśl, 1969, s. 345-364.
Mieczysław Karaś, Alfred Zaręba, Orawskie teksty z obszaru Polski, Kraków, 1964.
Władysław Kupiszewski, Z gwary podhalańskiej, Poradnik Językowy, 1956, s. 379-380.
Władysław Kupiszewski, Z gwary podhalańskiej, Poradnik Językowy, 1959, s. 236.
Władysław Kuraszkiewicz, Dialektologia. Przegląd gwar województwa lubelskiego, Monografia statystyczno-gospodarcza województwa lubelskiego, t.1, Lublin, 1932, s.275-324.
Jan Łoś, Gwara opoczyńska. Studium dialektologiczne, Rozprawy i sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego AU, t. XI, Kraków, 1886, s. 147-190.
Kazimierz Michalewski, Gwara wsi Dorohusk w powiecie chełmińskim, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, t.14, 1968, s. 251-264.
Leszek Moszyński, Szkic monograficzny gwary wsi Rudy powiatu Puławy, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, Warszawa, 1958, s. 7-60.
Eugeniusz Pawłowski, O gwarze łapszańskiej, Język Polski, t. XXXVI, z. 1, 1956, s. 21-27.
Honorata Skoczylasówna, Fonetyka gwary Dąbrowy w powiecie wieluńskim, Poznań, 1967.
Honorata Skoczylas-Stawska, Gwara Wierzbia w powiecie wieluńskim w świetle faktów fonograficznych, Język Polski, 1972, s. 40-48.
Honorata Skoczylas-Stawska, Teksty gwarowe z Wierzbia w powiecie wieluńskim, Język Polski, 1972, s. 48-50.
Mieczysław Szymczak, Gwara Domaniewka i wsi okolicznych w powiecie łęczyckim, Łódź, 1961.
Alfred Zaręba, Słownictwo Niepołomic, Wrocław, 1954.
Hubert Górnowicz, Próbka mowy tzw. Mazurów wieleńskich, Język Polski, 1957, s. 300-302.
Monika Gruchmanowa, Charakterystyka gwar dawnych ośrodków języka polskiego na pograniczu ziemi lubuskiej i Wielkopolski, Literatura Ludowa, nr 6, 1960, s. 16-23.
Monika Gruchmanowa, Gwary zachodniej Wielkopolski, Poznań, 1970.
J. Maciak, Opis gwary wsi Kwiatków, pow. ostrowski, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 1957, s. 181-199.
Henryk Nowak, Gwary chazackie w powiecie rawickim, Poznań, 1970.
Zenon Sobierajski, Teksty gwarowe z północnej Wielkopolski, Wrocław, 1990.
Władysława Stachowska-Dembecka, Gwara wsi Zakrzewo w powiecie rawickim, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 1958, s. 81-127.
Adam Tomaszewski, Gwara Łopienna i okolicy w północnej Wielkopolsce, Kraków, 1930.
Adam Tomaszewski, Mowa tzw. Mazurów wieleńskich, Slavia Occidentalis XIV, 1935, s. 45-176.
Ludwik Zabrocki, Gwara Borów Tucholskich. Szkic historyczno-genetyczny, Poznań, 1934.
Zygmunt Zagórski, Gwary Krajny, Poznań, 1964.
Piotr Bąk, Gwara okolic Kramska w powiecie konińskim (zarys fonetyki i słowotwórstwa), Wrocław, 1968.
Edward Breza, Gwara borowiackiej wsi Krzywogoniec pod Tucholą, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, t. XXII, 1976, s. 5-17.
Hubert Górnowicz, Dialekty kociewski i malborski, Pomorze Gdańskie IV. Literatura i język, Gdańsk, 1967, s. 147-172.
Hubert Górnowicz, Uwagi o niekttórych hiperpoprawnościach w gwarach północnopolskich, Język Polski, 1960, s. 29-39.
Hubert Górnowicz, Zmiękczenie spółgłosek tylnojęzykowych w gwarach północnopolskich, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XVII, 1971, s. 31-55.
Monika Gruchmanowa, Gwary zachodniowielkopolskie, Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, R. 3, 1960, s. 70-74.
Kwiryna Handke, Charakterystyka Borów Tucholskich w świetle faktów językowych, Slavia Occidentalis, t. XXXVIII, 1981, s. 37-51.
Kwiryna Handke, Wewnętrzne podziały gwarowe Kaszub i sąsiednich terenów, Konferencja pomorska (1978), Wrocław, 1979, s. 111-123.
Halina Horodyska-Gadkowska, Alina Strzyżewska-Zaremba, Atlas gwar mazowieckich, t. 1-10, Wrocław, 1971-1990.
Zdzisław Stieber, Hanna Popowska-Taborska, Zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN, Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, t. 1-15, Wrocław, 1964-1978.
Jerzy Bartmiński, Słowniczek gwary Wisły, Językoznawca, nr 3, 1959, s. 42-45.
Stanisław Bąk, Stanisław Rospond, Słownik gwarowy Śląska, Opole, 1962.
Feliks Czyżewski, Atlas gwar polskich i ukraińskich okolic Włodawy, Lublin, 1986.
Karol Dejna, Atlas gwarowy województwa kieleckiego, t. 1-7, Łódź, 1962-1968.
Karol Dejna, Atlas polskich innowacji dialektalnych, Warszawa, 1981.
Karol Dejna, Polsko-laskie pogranicze językowe na terenie Polski, t. 1-2, Łódź, 1951-1953.
Zygmunt Gloger, Słownik gwary ludowej w okręgu tykocińskim, Prace Filologiczne IV, s. 795-904.
Zbigniew Gołąb, A. Heinz, Kazimierz Polański, Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa, 1968.
Jerzy Sierociuk (red.), Gwary dziś. 2. Regionalne słowniki i atlasy gwarowe, Poznań, 2003.
Jerzy Reichan (red.), Indeks alfabetyczny wyrazów z kartoteki "Słownika gwar polskich", t. I-II, Kraków, 1999.
Mieczysław Karaś, Kazimierz Nitsch (red.), Mały Atlas Gwar Polskich, t. I-XIII, Wrocław, 1957-1970.
Mieczysław Karaś (red.), Jerzy Reichan (red.), Słownik gwar polskich, Kraków, 1982 i n.
Jan Butkiewicz, Z gwary suwalskiej. Jak dawniej wojowali, Poradnik Językowy, 1955, s. 148-150.
Feliks Czyżewski, Teksty gwarowe z Podlasia i Chełmszczyzny, Studia nad polszczyzną kresową, t. VI, Wrocław, 1991, s. 197-208.
Barbara Falińska, Z gwary suwalskiej, Poradnik Językowy, z. 4, s. 148-150, z. 5, s. 195-196, z. 8, s. 316, 1955.
Janina Gardzińska, Teksty gwarowe z południowego Podlasia, Siedlce, 1993.
Krzysztof Gaś, Z dzisiejszych gwar Mazowsza. Teksty gwarowe, Poradnik Językowy, 1974, s. 148-152.
Hubert Górnowicz, Dialekt malborski, cz. 1-2, Gdańsk, 1967-1974.
Michał Łesiów, Z gwary warmińskiej i mazurskiej, Poradnik Językowy, 1955, s. 116-117.
Kazimierz Nitsch, Dialekty polskie Prus Wschodnich, Wybór pism polonistycznych tegoż, t. 3, Wrocław, 1954, s. 252-321.
Nina Perczyńska, Wybrane cechy składniowo-stylistyczne polszczyzny mówionej (na materiale gwary północnomazowieckiej wsi Szczutowo i okolic), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1975.
Wanda Pomianowska, Z gwary warmińskiej i mazurskiej, Poradnik Językowy, 1951, s. 27.
Henryka Sędziak, Łomżyńskie teksty gwarowe, Łomża-Kielce, 1996.
Tadeusz Zdancewicz, Osobliwości akcentowe w gwarze wsi Radziuszki pod Sejnami, Z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 1957, s. 247-268.
Adam Chętnik, Chata kurpiowska opracowana na miejscu z 207 fotografiami, planami, rysunkami wykonanymi przez autora, Warszawa, 1915.
Adam Chętnik, Kurpie, Kraków, 1924.
Adam Chętnik, Pożywienie Kurpiów, Kraków, 1936.
Barbara Bartnicka, Różnice w mowie pokoleń, Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, Łomża-Warszawa, s. 25-30.
Maria Biernacka, Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu. Tradycje historyczne a współczesne przemiany, Wrocław, 1966.
Nijola Birgiel, Procesy interferencyjne w mowie dwujęzycznej społeczności litewskiej z Puńska i okolic na Suwalszczyźnie, Warszawa, 2003.
Tomasz Chludziński, Mazowsze południowo-wschodnie i Podlasie Zachodnie, Warszawa, 1996.
Barbara Bartnicka-Dąbkowska, Podstawowe wiadomości z dialektologii polskiej z ćwiczeniami, Warszawa, 1959.
Stanisław Bąk, Język polski na Śląsku. Terytorium Śląska i narzecza śląskiego, Annales Silesiae I, z. 3, 1960, s. 251-284.
Stanisław Bąk, Nowa mapa dialektów Śląska, Slavia Occidentalis XXX, 1973, s. 7-11.
Stanisław Bąk, O nowy podział dialektów Śląska, Slavia Occidentalis XXVIII/XXIX, 1971, s. 3-14.
Stanisław Bąk, Zróżnicowanie narzecza śląskiego (próba podziału i charakterystyki dialektów śląskich), Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Prace i Materiały Etnograficzne XXIII (5 map)., 1963, s. 401-523.
Edward Breza, Granice dialektu kaszubskiego w przeszłości i obecnie, Pomerania, nr 3, 1975, s. 33-38.
Jan Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. I-VI, Kraków, 1900-1911.
Anna Kowalska, Zróżnicowanie słowotwórcze gwar Mazowsza i Podlasia. Rzeczownik. T. 1. Atlas (cz. 1., Mapy 1-100; cz. 2, Wykazy i komentarze do map), Wrocław, 1975.
Marian Kucała, Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich, Wrocław, 1957.
Jerzy Maciejewski, Słownik chełmińsko-dobrzyński, Toruń, 1969.
Kazimierz Nitsch (red.), Mieczysław Karaś, Mały atlas gwar polskich, t. 3-13, Wrocław, 1957-1970.
Władysław Paryl, Słownik gwary przesiedleńców ze wsi Tuligłowy koło Komarna, Kraków, 2004.
Jerzy Reichan, Kazimierz Woźniak, Polskie atlasy dialektologiczne i etnograficzne, Kraków, 2004.
Janusz Siatkowski, Odróżnianie warstwy morfologicznej od fonetycznej w Atlasie ogólnosłowiańskim, Z Polskich Studiów Slawistycznych, Seria 6, Językoznawstwo, 1998.
Zofia Stamirowska (red.), Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, t. 1-5, Wrocław, 1987-2006.
Mieczysław Karaś, Jerzy Reichan, Joanna Okoniowa, oprac. przez Zakład Dialektologii IJP PAN w Krakowie, Słownik gwar polskich, t. 1-6, Wrocław-Kraków, 1982-2003.
Jan Tokarski (red.), Słownik wyrazów obcych, Wraszawa, 1977.
Zenon Sobierajski, Atlas polskich gwar spiskich na terenie Polski i Czechosłowacji, t. 1-3, Poznań, 1966-1973.
Bernard Sychta, Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej, t. 1-3, Wrocław, 1980-1985.
Bernard Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. 1-7, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1967-1976.
Józef Bubak, Stan badań nad polskimi gwarami na Spiszu, Język Polski, t. LXIII, z. 4-5, 1983, s. 322-334.
Danuta Buttler, Dyskusyjne zagadnienia opisu polskich gwar środowiskowych, Gowornite formi i slowenskite literaturni jazici, Skopje, 1973, s. 153-159.
Karol Dejna, Sławomir Gala, Alojzy Zdaniukiewicz, Feliks Czyżewski, Atlas gwar polskich, t. 1-4, Warszawa, Komitet Językoznawstwa PAN, 1998-2002.
Karol Dejna, Dialekty polskie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1973.
Karol Dejna, Gwara i jej stosunek do innych odmian języka ogólnonarodowego, Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, Łódź, 1998.
Karol Dejna, Izoglosy gwarowe na obszarze kieleckiego sektora 'Atlasu gwar polskich', Łódź, 1991.
Karol Dejna, Kartograficzne ujmowanie dynamiki rozwojowej gwar, Studia dialektologiczne I, Kraków, 1996, s. 9-19.
Karol Dejna, W sprawie tzw. dialektów kresowych, Język Polski LXIV, z. 1-2, 1984, s. 51-57.
Witold Doroszewski, Geografia lingwistyczna, Wielka encyklopedia powszechna PWN, t. 4, Warszawa, 1964.
Stanisław Dubisz, Gwara rolnicza - profesjolekt, socjolekt czy interdialekt?, Słownik gwary rolniczej, z. 2, Warszawa, 1990, s. 14-21.
Stanisław Dubisz, Halina Karaś, Nijola Kolis, Dialekty i gwary polskie, Warszawa, 1995.
Stanisław Urbańczyk (red.), Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Wrocław, 1978.
Stanisław Urbańczyk (red.), Encyklopedia języka polskiego, Wrocław, 1991.
Stanisław Grabias, Funkcjonalna klasyfikacja socjalnych wariantów języka, Język Polski, z. 1, 1974, s. 22-31.
Stanisław Grabias, Teresa Skubulanka, Społeczne uwarunkowania stylów języka, Analizy i syntezy. Socjolingwistyka 2, Katowice, 1970, s. 29-61.
Barbara Grabka, O Kaszubach raz jeszcze, Studia dialektologiczne III, red. Joanna Okoniowa, Kraków, 2006, s. 81-86.
Jadwiga Grodzka, Kilka uwag o gwarze łęczyckiej, Ziemia Łęczycka, nr 23, 1933, s. 2.
Monika Gruchmanowa, Gwary w ojczyźnie i na obczyźnie. Studia, Poznań, 2003.
Monika Gruchmanowa, Gwary wielkopolskie, Kultura ludowa Wielkopolski, t. 3, Poznań, 1967, s. 351-391.
Kwiryna Handke, Gwary przejściowe/mieszane wewnątrz obszaru dialektalnego, Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich, Lublin, 1993, s. 107-112.
Kwiryna Handke, Terytorialne odmiany polszczyzny, Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Lublin, 2001, s. 201-219.
Marian Jurkowski, Parabilingwistyczne problemy regionalnych i socjalnych odmian języka narodowego, Bilingwizm i glottodydaktyka, Warszawa, 1981.
Leon Kaczmarek, Jerzy Bartmiński, Jan Mazur, Ugrupowanie gwar Lubelszczyzny, Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Humanistyka XX, nr 1-2, 1978, s. 65-89.
Anna Kowalska, Podziały językowe Mazowsza na tle podziałów pozajęzykowych, Warszawa, 1991.
Beata Kubok, Gwara zachodniocieszyńska - gwara przejściowa czy mieszana?, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 35, 1999, s. 55-66.
Renata Kucharzyk, O podziałach dialektu małopolskiego, Studia dialektologiczne III, red. Joanna Okoniowa, Kraków, 2006, s. 33-46.
Zofia Kurzowa, O polskich dialektach kresowych, Język Polski, 1985, s. 99-108.
Tadeusz Lehr-Spławiński, O dawnych narzeczach Słowian Pomorza Zachodniego i ziem przyległych, Studia i szkice wybrane tegoż, S. II, Warszawa, 1966, s. 5-18.
Kazimierz Nitsch, Dialekty języka polskiego, Wrocław - Kraków, 1957.
Bugusław Nowowiejski, Język polski Białostocczyzny - odmiana polszczyzny kresowej?, Polszczyzna północno-wschodnia 2, Białystok, 1999, s. 23-40.
Jerzy Obara, Interferencja w badaniach nad językami i dialektami mieszanymi, socjalnymi i stylowymi odmianami języka i w przekładoznawstwie, Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich, Lublin, 1993, s. 181-192.
Eugeniusz Pawłowski, Podział gwar małopolskich na tle wzajemnych wpływów gwarowych oraz nowych tendencji językowych, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego VI, 1966, s. 191-202.
Halina Pelcowa, Przebiegi izoleks na terenie gwar Lubelszczyzny, 1999, s. 193-209.
Hanna Popowska-Taborska, Kaszubszczyzna. Zarys dziejów, Warszawa, 1980.
Hanna Popowska-Taborska, Z rozważań nad dawnym zasięgiem kaszubszczyzny, Poradnik Językowy, z. 3, 1959, s. 126-136.
Jerzy Reichan, Granice języków, dialektów i gwar (z doświadczeń dialektologii polskiej), Studia dialektologiczne III, red. Joanna Okoniowa, Kraków, 2006, s. 23-32.
Stanisław Rospond, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa, 1973.
Bogusław Wyderka, O sytuacji językowej na Śląsku Opolskim, Śląsk Opolski. Nadzieje i zagrożenia demokratycznych przemian, red. Michał Lis, Opole, 1994, s. 68-75.
Bogusław Wyderka, O współczesnej sytuacji na Śląsku Opolskim, Języki słowiańskie wobec współczesnych przemian w Europie, red. Stanisław Gajda, Opole, 1993, s. 55-63.
Alfred Zaręba, Szkice z dialektologii śląskiej, Wrocław, 1988.
Alfred Zaręba, Śląsk w świetle geografii językowej, Wrocław, 1974.
Stanisław Bąk, Gwary ludowe na Dolnym Śląsku. Cz. I. Głosownia, Poznań, 1956, s.46.
Stanisław Bąk, Polszczyzna górnośląska w przedwojennej szkole średniej, Wrocław, 1983.
Józef Bubak, Gwara Koniakowa, Istebnej, Jaworzynki i Wisły, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze, z. 59, Warszawa-Kraków, 1978, s. 27-38.
Renarda Lebda, Niektóre innowacje fonetyczno-morfologiczne w gwarze Kobylorzy z okolic Góry św. Anny, Socjolingwistyka, 1983, s. 173-181.
Zdzisław Stieber, Izoglosy gwarowe na obszarze dawnych województw łęczyckiego i sieradzkiego, Kraków 1933, 1933.
Bogusław Wyderka, Język mówiony mieszkańców Baborowa na Śląsku Opolskim. Fonologia, Wrocław, 1984.
Stanisław Glinka, Rozkład końcówek dopełniacza -a, -u w jednej z gwar mazowieckich, Język Polski XXXV, z.3, 1955, s.194-199.
Jan Basara, Stan badań nad słownictwem gwar Śląska Cieszyńskiego po stronie czeskiej, Poradnik Językowy, 1964, s. 341-351.
Henryk Borek, Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych, Opole, 1988.
Renarda Lebda, Stylistyczno-składniowe cechy tekstu gwarowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 10, 1985, s. 146-158.
Robert Mrózek, System mikrotoponimiczny Śląska Cieszyńskiego XVIII wieku, Katowice, 1990.
Feilks Pluta, Słownictwo Dzierżysławic w powiecie prudnickim, Wrocław, 1973.
Anna Pospiszylakowa, Nazwy części wsi, przysiółków i tzw. Placów oraz formacje pochodne we wsi Istebnej, Onomastica XXV, 1980, s. 73-88.
Anna Pospiszylowa, Niektóre typy zaimków w gwarze wsi Istebna, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 1990, s. 49-73.
Alfred Zaręba, Słownik Starych Siołkowic w powiecie opolskim, Kraków, 1960.
Jan Basara, Deminutywa formalne (na przykładzie gwar Śląska Cieszyńskiego w CSRR), Z polskich studiów slawistycznych. S. IV, t. I, Językoznawstwo, Warszawa, 1972, s. 59-63.
Piotr Galas, Przyrostek -ic w nazwach mieszkańców wsi (na podstawie współczesnego materiału gwarowego), Język Polski, 1938, s. 13-18.
Maria Kamińska, O niektórych osobliwościach morfologicznych gwar, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XVII, 1971, s. 57-63.
Roman Laskowski, Derywacja rzeczowników w dialektach laskich, cz. 1-2, Wrocław, 1966-1971.
Robert Mrózek, Z problematyki przezwisk beskidzkich, Onomastica XX, 1975, s. 261-273.
Feliks Pluta, Nazwiska żon, córek i synów w Ostrowcach, powiat Busko-Zdrój, Poradnik Językowy, 1964, s. 26-28.
Kazimierz Feleszko, Modalność werbalna w hipotaksie śląskiej, Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, t. 15, 1977, s. 21-23.
Ewa Rzetelska-Feleszko, Dialekt kociewski - problematyka, granice, słownictwo, Pomorze Gdańskie VI: /'Kociewie/', Gdańsk, 1969, s. 5-32.
Michał Sajewicz, O ustaleniu przynależności językowej gwar peryferyjnych ( na przykładzie gwar poleskich), Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich, Lublin, 1993, s. 255-263.
Janusz Strutyński (red.), Bibliografia dialektologii polskiej, Kraków, 1981, 1986.
Elżbieta Smułkowa, Propozycja terminologicznego zawężenia zakresu pojęć: gwary przejściowe - gwary mieszane, Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich, Lublin, 1993, s. 283-289.
Klemens Stępniak, Miejsce i rola gwar środowiskowych w rozwoju języka narodowego, Poradnik Językowy, z. 10, 1972, s. 593-596.
Zdzisław Stieber, Kaszubskie dialekty, Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian, t. 2., z. 2, Wrocław, 1965, s. 391-393.
Zdzisław Stieber, Problem językowej i etnicznej odrębności Podhala, Łódź, 1947.
Zdzisław Stieber, Sposoby powstawania słowiańskich gwar przejściowych, Kraków, 1938.
Zdzisław Stieber, Stosunek kaszubszczyzny do dialektów Polski lądowej, Konferencja pomorska (1954). Prace językoznawcze, Warszawa, 1956, s. 36-48.
Zdzisław Stieber, Zarys dialektologii języków zachodniosłowiańskich, Warszawa, 1965.
Bernard Sychta, Kaszubskie grupy regionalne i lokalne, ich nazwy i wzajemny stosunek do siebie, Rocznik Gdański XVII/XVIII, 1958/195, s. 223-249.
Józef Tarnacki, Do historii podziału dialektycznego Mazowsza, Poradnik Językowy, 1938/193, s. 93-96.
Mieczysław Szymczak, Nowe mieszane dialekty słowiańskie, Poradnik Językowy, z. 5-6, 1973, s. 271-277.
Witold Taszycki, Z dawnych podziałów dialektycznych języka polskiego, cz. 1-2, Lwów, 1934.
Stanisław Urbańczyk, Zarys dialektologii polskiej, Warszawa, 1953.
Stanisław Urbańczyk, Zarys dialektologii polskiej, wyd. 2 zmienione i rozszerzone, Warszawa, 1962, 1968.
Bogdan Walczak, Z problematyki gwar przejściowych i mieszanych (dyferencjacja a mieszanie się języków), Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich, Lublin, 1993, s. 335-347.
Stefan Warchoł, Możliwości kształtowania się tzw. 'regiolektów' na słowiańskich pograniczach językowych, Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, Łódź, 1998, s. 31-44.
Alojzy Zdaniukiewicz, O spornej sprawie ugrupowania dialektów i gwar polskich w Polsce północnej i o próbie jej rozwiązania, Studia dialektologiczne I, pod red. Bogusława Dunaja i Jerzego Reichana, Warszawa, 1996, s. 141-148.
Irena Bajerowa, Niektóre treści i metody socjolingwistyczne w historii języka, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, XXX, 1972, s. 27-39.
J. Czekanowski, Z badań nad zróżnicowaniem morfologicznym dialektów polskich, Prace Filologiczne XII, 1927, s. 330-354.
Feliks Czyżewski, Granice polityczne a granice językowe - propozycje metodologiczne, Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami, red. Elżbieta Smułkowa i Anna Engelking, Warszawa, 2001, s. 62-69.
Feliks Czyżewski, Niektóre problemy bilingwizmu (na przykładzie gwar włodawskich), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica 12, 1986, s. 235-244.
Feliks Czyżewski, Z metodyki badań gwar polskich na obszarach dwujęzycznych, Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, Łódź, 1998, s. 169-176.
Karol Dejna, W sprawie terminów język, dialekt, gwara, żargon, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego III, 1955.
Karol Dejna, Z zagadnień kartograficznego ujmowania dialektów i gwar, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XXVII, 1981, s. 29-38.
Karol Dejna, Zasady i podstawy dialektologicznej regionalizacji terytorium etnicznego, Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XXVI, Łódź, 1972.
Karol Dejna, Z metodologii badań gwar peryferyjnych i wyspowych, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XXV, 1979, s. 35-40.
Witold Doroszewski, Dialektologia a metoda historyczno-porównawcza w językoznawstwie, 'Studia i szkice językoznawcze' tegoż, Warszawa, 1962, s. 449-458.
Witold Doroszewski, O statystyczne przedstawienie izoglos, 'Studia i szkice językoznawcze' tegoż, Warszawa, 1962, s. 380-392.
Witold Doroszewski, Przedmiot i metody dialektologii, Poradnik Językowy, z. 1, s. 1-8; z. 2, s. 1-7; z. 3, s. 2-10; z. 4, s. 4-12, 1953.
Stanisław Dubisz, Z metodologii badań języka środowisk polonijnych, Poradnik Językowy, z. 5, 1983, s. 292-301.
Bogusław Dunaj, Zagadnienia interferencji w badaniach dialektologicznych, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XXXVII, 1980, s. 99-108.
Barbara Falińska, O badaniach słownictwa gwarowego w powiecie pułtuskim, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, pod red. Stanisława Pazyry, Warszawa, 1970, s. 109-124.
Antoni Furdal, Materiały do kwestionariusza do badań dialektów kulturalnych i miejskich w Polsce, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. IX, 1973, s. 41-59.
Antoni Furdal, Zakres badań geografii lingwistycznej, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XVIII, 1980, s. 73-80.
Sławomir Gala (red.), Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, Łódź, 1998.
Sławomir Gala, Z metodyki badań pogranicza językowego (na materiale polskim), Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim, red. Feliks Czyżewski, Lublin, 2001, s. 29-39.
Jerzy Sierociuk (red.), Gwary dziś. 1. Metodologia badań, Poznań, 2001.
Kwiryna Handke, Perspektywa paraleli, czyli sposób badania zjawisk językowych, Paralele w rozwoju słownictwa języków słowiańskich, Wrocław, 1989, s. 7-17.
Edward Homa, Nowe gwary na Pomorzu Środkowym, Język i językoznawstwo polskie w sześćdziesięcioleciu niepodległości (1918-1978), Wrocław, 1982, s. 113-121.
Halina Horodyska, O dialektologicznych badaniach korespondencyjnych, Poradnik Językowy, 1958, s. 57-67.
Maria Kamińska, O metodzie badań nad językiem mieszkańców wielkich miast, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XXIII, 1977, s. 103-113.
Mieczysław Karaś, Diachronia i synchronia w ujmowaniu faktów dialektologicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze, XXI, 1968, s. 7-15.
Mieczysław Karaś, Z problematyki gwar mieszanych i przejściowych, Język Polski, 1958, s. 286-296.
Jadwiga Kowalik, Niektóre regionalizmy leksykalne w mowie młodzieży szkolnej Krakowa, Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa, cz. 1, Warszawa, 1981, s. 69-87.
Bogusław Kreja, Zjawisko hiperyzacji w gwarach i problemy jego interpretacji, Studia dialektologiczne I, pod red. Bogusława Dunaja i Jerzego Reichana, Kraków, 1996, s. 31-39.
Urszula Krieger, Wyznaczniki składniowej segmentacji tekstu miejskiego języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia, Katowice, 1983.
Urszula Krieger, O możliwości badania składni tekstów języka mówionego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 690; Prace Językoznawcze, 10, Katowice, 1985, s. 136-145.
Halina Kurek, Metodologia socjolingwistycznego badania fonetyki języka mówionego środowisk wiejskich (na przykładzie kilku wsi Beskidu Niskiego), Kraków, 1990.
Zofia Kurzowa, Język polski na kresach północno-wschodnich, Studia nad polszczyzną kresową, pod red. Janusza Riegera i Wiaczesława Werenicza, t. 1, s. 13-17.
Zofia Kurzowa, Język polski w ZSRR, Język polski w świecie, pod red. Władysława Miodunki, Warszawa-Kraków, 1990, s. 127-144.
Zofia Kurzowa, Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI-XX w., Warszawa-Kraków, 1993.
Zofia Kurzowa, Polszczyzna Lwowa i kresów południowo-wschodnich do 1939 roku, Warszawa-Kraków, 1985.
Zenon Leszczyński, Geografia językowa i jej skuteczność w badaniach diachronicznych, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XXXVII, 1980, s. 89-98.
Władysław Lubaś, Dialektologia miejska. Przedmiot. Zakres. Metody, Język Polski, z. 4-5, 1983, s. 268-284.
Jan Mazur, Geografia lingwistyczna a system języka, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XXXVII, 1980, s. 137-151.
-- --, Miejska polszczyzna mówiona. Metodologia badań. Materiały z konferencji naukowej w Sosnowcu w dn. 20-21 czerwca 1974 r., Katowice, 1976.
Bogusław Nowowiejski, Z metodologii badań pogranicza językowego północno-wschodniopolskiego, Słowiańskie pogranicze językowe, red. Kwiryna Handke, Warszawa, 1992, s. 103-108.
Władysław Paryl, Metody badania gwar polskiej ludności z kresów południowo-wschodnich osiedlonej na Dolnym Śląsku, Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, Łódź, 1998, s. 153-158.
Władysław Paryl, O metodzie badań integracji językowej, Zeszyty Naukowe wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. Prace Wydziału Humanistycznego, 38, 1982, s. 289-308.
Eugeniusz Pawłowski, Problemy normy językowej w gwarach ludowych i w języku ogólnonarodowym, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XXV, 1967, s. 133-147.
Barbara Falińska (red.), Polszczyzna północno-wschodnia. Metodologia badań językowych, Wrocław, 1989.
Janusz Rieger, Iwona Cechosz, Ewa Dzięgiel, Badanie gwar kresowych dziś, Gwary dziś. 1. Metodologia badań, pod red. Jerzego Sierociuka, Poznań, 2001, s. 95-110.
Bronisław Rocławski, O tzw. 'integracji językowej' na terenach północnej Polski, Zeszyty Naukowe wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. Prace Wydziału Humanistycznego, 38, 1982, s. 309-325.
Michał Sajewicz, Z metodologii badań nad słowotwórstwem peryferyjnych gwar białoruskich Białostocczyzny, Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim, Lublin, 2001, s. 77-104.
Elżbieta Smułkowa, Uwagi do metody badań nad leksyką gwarową pogranicza językowego, Studia nad gwarami Białostocczyzny. Morfologia i słownictwo, Warszawa, 1984, s. 67-71.
Stanisław Cygan, Mowa pokoleń w świadomości mieszkańców wsi Lasocin na Kielecczyźnie, Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie, pod red. Sławomira Gali, Łódź, 2002, s. 83-92.
Stanisław Cygan, Różnice w mowie pokoleń na Kielecczyźnie, Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Różnice w mowie pokoleń, Łomża-Warszawa, 1993, s. 93-104.
Karol Dejna, Niektóre przejawy ewolucji gwar zachodniokieleckich na przełomie XIX i XX wieku, Z Polskich Studiów Slawistycznych, t. 30, 1993, s. 13-33.
Danuta Kopertowska, Charakterystyczne dla Kielecczyzny zjawiska gwarowe występujące w tekstach folklorystycznych tego regionu, Język Polski, 2003, s. 297-307.
Jerzy Bartmiński, Czesław Kosyl, Formy miejscownika - celownika l.p. typu (na) blasze (na) blase w gwarach niemazurzących na Lubelszczyźnie, Język Polski, z. 4, 1971, s. 255-263.
Tadeusz Brajerski, Jeszcze w sprawie 'archaizmu podhalańskiego', Slavia Occidentalis XXVII, 1968, s. 35-41.
Tadeusz Brajerski, Jeszcze w sprawie wymiany -ch>-k, Język Polski XXXIV, 1954, s. 364-365.
Feliks Czyżewski, Gwary ludowe byłego powiatu włodawskiego, Biuletyn Slawistyczny 9, 1984 (1986, s. 104-107.
Karol Dejna, Południowokieleckie przesunięcie artykulacji "o" ku przodowi, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego VIII, 1962, s. 141-156.
Hubert Górnowicz, Uwagi o niektórych reliktach w gwarach polskich, Język Polski, z. 5, 1958, s. 354-362.
Maria Kamińska, Gwary Polski centralnej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968.
Mieczysław Szymczak, Słownik gwary Domaniewka w powiecie łęczyckim, t. 1-8, Wrocław, 1962-1973.
Józef Tarnacki, Atlas językowy Polesia, Warszawa, 1939.
Stanisław Wallis, Słownik górnośląskich wyrażeń ludowych, Polska Sztuka Ludowa VIII, nr 2, 1954, s. 104-108.
Janina Wójtowicz, Atlas gwarowy dawnej puszczy Sandomierskiej, Rocznik Przemyski, 1968, s. 343-395.
Zygmunt Zagórski, Andrzej Sieradzki, Eliza Grzelakowa, Mały atlas językowy województwa gorzowskiego, t. 1-2, Poznań, 1996.
Alfred Zaręba, Atlas językowy Śląska, t. 1-8, Warszawa-Kraków, 1969-1989.
Karol Dejna, Słownictwo ludowe z terenów województwa kieleckiego i łódzkiego, z. 1 i 2, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XX i XXI, Łódź, 1974-1975.
Alojzy Adam Zdaniukiewicz, Atlas gwar polskich prof. K. Dejny i jego współpracowników a Mały atlas gwar polskich, Język Polski, z. 3, 2005, s. 213-219.
Bogdan Walczak, Po co i jak badać gwary polskie na Ukrainie?, Studia nad polszczyzną kresową, t. VIII, Warszawa, 1995, s. 13-21.
Aleksander Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice, 1987.
Aleksander Wilkoń, Typologia socjolektów, Socjolingwistyka VIII, 1988.
Zygmunt Zagórski, Gwara z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego, Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, Łódź, 1998, s. 23-29.
Zygmunt Zagórski, O badaniach integracji językowej w zakresie świadomości językowej w kilku województwach zachodnich, Wrocław, 1982.
Zygmunt Zagórski, O różnych metodach badań dialektologicznych, Gwary dziś. 1. Metodologia badań, pod red. Jerzego Sierociuka, Poznań, 2001, s. 25-31.
Alfred Zaręba, O metodzie i technice badań gwarowych, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XIV, 1955, s. 140-155.
Alojzy Zdaniukiewicz, Procesy integracji językowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych w świetle analizy ilościowej, Prace Filologiczne XXIII, 1973, s. 281-288.
Stanisław Cygan, Stan badań nad gwarami kieleckimi, Tradycja badań dialektologicznych w Polsce. Księga referatów z sesji językoznawczej w Olsztynie, pod red. Henryki Sędziak, Olsztyn, 1997, s. 102-118.
Karol Dejna, Z zagadnień ewolucji gwary, Roczniki Humanistyczne KUL, t. XXXIX-XL, 1991/199, s. 81-86.
Stanisław Dubisz, Metody stylizacji gwarowej w przekroju historycznym, Język. Teoria. Dydaktyka. Materiały III konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków. Zielona Góra 26-27 maja 1978, Kielce, 1979, s. 76-92.
Stanisław Dubisz, Polonia - pojęcie, historia, język, Polonistyka, nr 4, 1990, s. 164-169.
Barbara Falińska, Z historii badań nad gwarami Mazowsza i Podlasia, Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Badanie dziedzictwa kulturowego, red. Barbara Falińska, Barbara Bartnicka, Anna Kowalska, Henryka Sędziak, Łomża, 2000, s. 127-130.
Janina Gardzińska, Tradycja badań nad zjawiskami składniowymi w dialektach polskich, Tradycja badań dialektologicznych w Polsce, Olsztyn, 1997, s. 31-38.
Kwiryna Handke, Polszczyzna regionalna - problematyka i stan badań, Polszczyzna regionalna Pomorza. Zbiór studiów, pod red. Kwiryny Handke, Wejherowo, 1986, s. 7-20.
Edward Homa, Współczesne gwary Pomorza Środkowego. Studium socjolingwistyczne, cz. 1-2, Słupsk, 1979.
Witold Mańczak, Skąd przybyli Kaszubi?, Język Polski, 2003, s. 23-25.
Joanna Mindak, O bilingwiźmie i interferencji w opracowaniach polonistycznych ostatnich lat, Język Polski LXIII, 1983, s. 204-209.
Halina Pelcowa, Lubelszczyzna w świetle badań dialektologicznych, Tradycja badań dialektologicznych w Polsce. Księga referatów z sesji językoznawczej w Olsztynie, pod red. Henryki Sędziak, Olsztyn, 1997, s. 72-85.
Dorota Krystyna Rembiszewska, Gwary nadbużańskie mazowiecko-podlaskie. Stan badań, Tradycja badań dialektologicznych w Polsce. Księga referatów z sesji językoznawczej w Olsztynie, pod red. Henryki Sędziak, Olsztyn, 1997, s. 96-101.
Henryka Sędziak (red.), Tradycja badań dialektologicznych w Polsce. Księga referatów z sesji językoznawczej w Olsztynie, Olsztyn, 1997.
Henryka Sędziak, Gwara ziemi łomżyńskiej, jej historia i współczesność, Studia Łomżyńskie, t.5, Warszawa, 1995, s. 201-223.
Barbara Szydłowska-Ceglowa, W sprawie terminologii językoznawczej w badaniach polonijnych, Przegląd Zachodni, nr 1, 1988, s. 1-21.
Witold Taszycki, Co to jest dialektologia historyczna?, Rozprawy i studia polonistyczne, t. 2, Wrocław, 1961, s. 275-287.
Witold Taszycki, Dialektologia historyczna i problem pochodzenia polskiego języka literackiego, Wrocław, 1961.
Halina Turska, O powstaniu polskich obszarów językowych na Wileńszczyźnie, Vilnius, 1995 (prze.
Zygmunt Zagórski, W sprawie interdialektu, Slavia Occidentalis XLI, 1984, s. 57-61.
Karol Dejna, Uwagi o programie i metodach ćwiczeń z dialektologii polskiej, Poradnik Językowy, z. 6, 1976, s. 289-192.
Stanisław Dubisz, Nauczanie dialektologii na uniwersyteckich studiach polonistycznych, Język. Teoria - Dydaktyka. Materiały II konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków. Ustka 20-21 maja 1977, 1978, s. 135-140.
Sławomir Gala (red.), Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Karolowi Dejnie, Łódź, 2002.
Władysław Lubaś, Diachronia i synchronia w uniwersyteckim nauczaniu dialektologii, Poradnik Językowy, z. 6, 1976, s. 282-288.
Mieczysław Karaś, O małopolskiej wymowie samogłoski y, Slavia Occidentalis XXVII, 1968, s. 89-95.
Mieczysław Karaś, Polskie dialekty Orawy. Cz. I. Fonologia i fonetyka, Kraków, 1965.
Józef Kąś, Wariantywność fonetyczna w mowie ludności wiejskiej obrzeży Krakowa, Kraków, 1988.
Józef Kąś, Zróżnicowanie gwary Piekielnika na Orawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego DXXXII, Prace Językoznawcze 63, 1979, s. 147-157.
Agata Kwaśnicka, Uwagi o fonetyce i fleksji gwar okolic Przemyśla, Studia dialektologiczne III, red. Joanna Okoniowa, Kraków, 2006, s. 87-98.
Michał Łesiów, Polsko-ukraińskie oboczności leksykalne w gwarach z pogranicza, Z Polskich Studiów Slawistycznych, Seria 5, Językoznawstwo, 1978, s. 279-286.
Tadeusz Malec, Budowa słowotwórcza rzeczowników i przymiotników w gwarze wsi Rachanie pod Tomaszowem Lubelskim, Wrocław, 1976.
Jan Mazur, Gwary okolic Biłgoraja. Cz. 1. Fonologia, Cz. II. Fleksja, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1976-1978.
Władysław Paryl, Wymowa a pochylonego u osiedleńców z Żywiecczyzny w Sidzinie w powiecie grodkowskim (z problematyki integracji językowej na Ziemiach Zachodnich), Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 10, 1976, s. 91-118.
Eugeniusz Pawłowski, Gwara podegrodzka wraz z próbą wyznaczenia południowo-zachodniej granicy gwar sądeckich, Wrocław, 1955.
Eugeniusz Pawłowski, Tendencje rozwojowe systemu fonologicznego w gwarach południowej Małopolski, Słownictwo gwarowe a kultura, pod red. Mieczysława Karasia, Wrocław, 1975, s. 29-47.
Eugeniusz Pawłowski, Wpływy gwarowe w dialekcie kulturalnym południowej Małopolski, Symbolae Polonicae in honorem Stanislai Jodłowski, Wrocław, 1972, s. 99-109.
Honorata Skoczylas-Stawska, Fonetyka w gwarach dawnej ziemi wieluńskiej, Warszawa-Poznań, 1977.
Zenon Sobierajski, Geolingwistyczna analiza związków międzysłowiańskich na Spiszu, Z Polskich Studiów Slawistycznych, s. VI, Językoznawstwo, 1983, s. 383-403.
Franciszek Sowa, System fonologiczny polskich gwar spiskich, Wrocław, 1990.
Halina Świderska, Dialekt Księstwa Łowickiego, Prace Filologiczne XIV, 1929, s. 257-413.
Mieczysław Woźny, Gwara Makowa a gwary wsi okolicznych (kilka uwag o zanikaniu gwar), Język Polski, z. 1, 1973, s. 22-31.
Janina Wójtowicz, Charakterystyka fonetyczna gwar między Wisłą, Sanem, Wisłokiem i Wisłoką, Warszawa, 1966.
Bogusław Wyderka, Gwara wsi Rogoźnik w byłym powiecie będzińskim, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, 6, 1977, s. 191-211.
Feliks Czyżewski, Gwara (morfologia i składnia) osady Łomazy, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska XXXI, 20, Sectio F, 1976, s. 357-369.
Karol Dejna, Końcówki i formy dualne czasowników w gwarach Kielecczyzny, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XI, 1965, s. 5-19.
Karol Dejna, Wielokrotne i trwałe formy czasowników w gwarach Kielecczyzny, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego X, 1964, s. 5-13.
Zbigniew Gołąb, O zróżnicowaniu wewnętrznym gwary podhalańskiej, Język Polski, 1954, s. 85-111.
Jan Mazur, Końcówka -ta w funkcji pluralis maiestaticus w gwarach Lubelszczyzny, Język Polski, 1971, s. 364-374.
Franciszek Sowa, O wewnętrznym zróżnicowaniu gwar wsi Dursztyn na Spiszu, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Prace Językoznawcze, 3, 1976, s. 132-139.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Władysław Kupiszewski, Analiza semantyczno-słowotwórcza przezwisk ludowych, Prace Filologiczne XXIII, 1972, s. 51-61.
Maria Kamińska, Gwarowe kwalifikatory leksykalne, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XXXI, 1985.
Maria Kamińska, Słownictwo topograficzne w gwarach okolic Łodzi, Onomastica IX, 1964, s. 203-223.
Mieczysław Karaś, Terminologia w zakresie nazw części wsi w południowej Małopolsce, Prace Onomastyczne PAN V, 1961, s. 101-198.
Marian Kucała, O słownictwie ludzi wyzbywających się gwary, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XIX, 1960, s. 141-156.
Ewa Oronowicz, Nazwiska żon i córek w gwarach Małopolski południowo-wschodniej (na przykładzie kilkunastu wsi), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 17, Językoznawstwo 2, 1995, s. 139-147.
Halina Pelcowa, Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny, Lublin, 2001.
Halina Pelcowa, Językowy obraz roślin w gwarach Lubelszczyzny, Język polski. Współczesność - Historia, pod red. Władysławy Książek-Bryłowej i Henryka Dudy, Lublin, 2002, s. 127-144.
Halina Pelcowa, Mazowizmy leksykalne w gwarach Lubelszczyzny, Lublin, 1994.
Halina Pelcowa, Mechanizmy nazwotwórcze i zmiany leksykalne w gwarach (na materiale gwar Lubelszczyzny), Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych, Warszawa, 1994.
Halina Pelcowa, Nazwy i desygnaty gwarowe (na materiale gwar Lubelszczyzny), Z polskich studiów slawistycznych, seria VII, Warszawa, 1988, s. 313-324.
Janusz Rieger, Słownictwo karpackie gwar Beskidu Niskiego i Pogórza a problem kontaktów językowych polsko-ukraińskich, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego; Prace Językoznawcze, 7, 1981, s. 97-105.
Bogusław Wyderka, Zmiany w słownictwie gwary wsi Rogóźnik na tle kultury ludowej, Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Seria B 13, 1978, s. 61-73.
Alfred Zaręba, Kontakty leksykalne na pograniczu językowym polsko-czeskosłowackim, Z Polskich Studiów Slawistycznych, s. V, Językoznawstwo, Warszawa, 1978, s. 333-341.
Leon Kaczmarek, Sposoby spieszczeń w wielkopolskiej pieśni ludowej, Język Polski, 1936, s. 141-147.
Zenon Sobierajski, Gwary kujawskie, Poznań, 1952.
Adam Tomaszewski, Mowa ludu Wielkopolskiego, Poznań, 1934.
Jerzy Bartmiński, Swoiste formy orzeczeń w języku ustnym (orzeczenie onomatopeiczne, kompozycjonalne, zaimkowe, podwojone), Studia nad składnią polszczyzny mówionej, red. Teresa Skubalanka, Wrocław, s. 159-175.
Adam Kleczkowski, Dialekt Wilamowic w zachodniej Galicji: składnia (szyk wyrazów), Poznań, 1921.
Halina Koneczna, Z obserwacji syntaktycznych nad gwarą łowicką, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego VI, 1948, s. 126-127.
Halina Koneczna, Zdania bezpodmiotowe w gwarze łowickiej, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego IV, Warszawa, 1949.
Bogusław Kreja, Zagadnienie przeszłości językowej Kaszub i regionów sąsiednich w świetle hiperyzmów, Konferencja pomorska (1978), Wrocław, 1979, s. 136-147.
Kazimierz Nitsch, Dialekty polskie Prus Zachodnich, Wybór pism polonistycznych tegoż, t. 3, Wrocław, 1954, s. 47-251.
Henryk Nowak, Gwary południowej Wielkopolski, Poznań, 1982.
Halina Turska, Dialekt ziemi chełmińskiej i jego ekspansja na dialekty sąsiednie, Konferencja pomorska (1954), Warszawa, 1956, s. 87-112.
Małgorzata Witaszek-Samborska, Regionalizmy fonetyczne w mowie inteligencji poznańskiej, Slavia Occidentalis XLII, 1985, s. 91-104.
Zygmunt Zagórski, Gwary północnej Wielkopolski, Poznań, 1967.
Zygmunt Zagórski, Wewnętrzne tendencje rozwojowe gwar północnowielkopolskich, Poznań, 1967.
Zygmunt Zagórski, Związki językowe północnej Wielkopolski i Krajny z Kaszubszczyzną i językiem dolnołużyckim, Poznań, 1964.
Monika Gruchmanowa, Henryk Nowak, Zenon Sobierajski, Z prac nad atlasem gwar wielkopolskich: wybrane wyrównania deklinacyjne, Studia Polonistyczne III, 1976, s. 33-46.
Małgorzata Witaszek-Samborska, Regionalizmy morfologiczne i syntaktyczne w mowie inteligencji poznańskiej, Slavia Occidentalis, t. XLIII, 1986, s. 159-173.
Władysław Brzeziński, Słownictwo krajniackie. Słownik wsi Podróżna w Złotowskiem, t. I-VI, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1982-1995.
Hubert Górnowicz, Idiomatyzmy frazeologiczne w gwarach malborskich w stosunku do języka ogólnopolskiego, Prace Filologiczne XXV, 1974, s. 397-406.
Kwiryna Handke, Odrębności leksykalne Krajny, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 1967, s. 141-155.
Hanna Popowska-Taborska, Leksykalne dialektyzmy wielkopolskie w świetle współczesnego języka literackiego, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 1969, s. 55-66.
Jadwiga Zieniukowa, Związki leksykalne między Kaszubami północnymi i południowo-zachodnimi oraz między Kaszubami i Krajną, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 1970, s. 161-171.
Władysława Dembecka, Słowotwórstwo czasowników w gwarach południowej Wielkopolski, Poznań, 1977.
Barbara Falińska (red.), Gwary Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny, I. Filipów, pow. Suwałki, Białystok, 2004.
Barbara Falińska (red.), Gwary Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny, II. Wach, gm. Kadzidło, pow. Ostrołęka, Białystok, 2004.
Barbara Falińska, Charakterystyka językowa informatorów z kilku wsi Podlasia wraz z tekstami gwarowymi: Zbójna, pow. Kolneński, Czarna, pow. Kolneński, Kossaki, pow. Łomżyński, Kupiski Nowe, pow. Łomżyński, Laskowiec, , Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzami, pod red. Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej, Warszawa, 1972, s. 45-72, .
Barbara Falińska, Anna Kowalska, 25 lat badań dialektologicznych na Mazowszu i Podlasiu, Mazowsze i Podlasie w badaniach historycznych, Warszawa-Płock, 1994, s. 37-42.
Barbara Falińska, Wyrażenia porównawcze typu (jest) biały jak..., (jest) gruby jak... (na materiale z Mazowsza i Podlasia), Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Kultura języka a regionalizmy, pod red. Barbary Bartnickiej, Barbary Falińskiej, Anny Kowalskiej, Henryki Sędziak, Łomża-Warszawa, 1993, s. 129-169.
Iryda Grek-Pabisowa, Rosyjska gwara starowierców w województwach olsztyńskim i białostockim, Wrocław, 1968.
Michał Hasiuk, Fonologia litewskiej gwary sejneńskiej, Poznań, 1978.
Wanda Decyk-Zięba (red.), Język - kultura - historia; Mazowsze wschodnie - Zieleniec, Toruń, 2004.
Małgorzata Kasner, Język polski w ustach Litwinki z Puńska, Język Polski LXXII, z. 2-3, 1992.
Ewa Wolnicz-Pawłowska (red.), Wanda Szulowska (red.), Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim, Warszawa, 2000.
Anna Kowalska, Powiązania językowe obszaru Mazowsza z obszarem ostródzko-warmińsko-mazurskim, Tradycja badań dialektologicznych w Polsce. Księga referatów z sesji językoznawczej w Olsztynie, pod red. Henryki Sędziak, Olsztyn, 1997, s. 119-128.
Anna Kowalska, Studia nad dialektem mazowieckim, Warszawa, 2001.
Anna Kutrzeba-Pojnarowa (red.), Kurpie - Puszcza Zielona, t. I-III, Wrocław, 1962-1965.
Irena Maryniakowa, Związki polszczyzny północnokresowej z Podlasiem i Mazowszem, Acta Baltico-Slavica XXIV, Warszawa, 1999, s. 163-178.
Jan Petr, Z gwary augustowskiej, Poradnik Językowy, 1955, s. 71-74.
Janusz Siatkowski, Interferencja językowa na Warmii i Mazurach, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej XXI, 1983, s. 103-115.
Antonina Obrębska-Jabłońska (red.), Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym, Warszawa, 1972.
Anna Basara, Jan Basara, Janina Wójtowicz, Helena Zduńska, Studia fonetyczne z Warmii i Mazur. I. Konsonantyzm, Warszawa, 1959.
Anna Basara, Studia nad wokalizmem w gwarach Mazowsza, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1965.
Anna Basara, Wymiana ra(>re), ja (>je) na Mazowszu, Poradnik Językowy, 1958, s. 36-43.
Władysław Cyran, Gwary polskie w okolicach Siedlec, Łódź, 1960.
Feliks Czyżewski, Fonetyka i fonologia gwar polskich i ukraińskich południowo-wschodniego Podlasia, Rozprawy Slawistyczne 3, Lublin, 1994.
Feliks Czyżewski, Zróżnicowanie fonetyczne gwary trzech pokoleń w Łomazach, Język Polski, 1977, s. 108-112.
Karol Dejna, Gwary regionu rawskiego, Łódź, 1970.
Witold Doroszewski, Mowa mieszkańców wsi Staroźreby. Opis i tezy teoretyczne, Prace Filologiczne XVI, 1934, s. 249-278.
Witold Doroszewski, Studia fonetyczne z kilku wsi mazowieckich, Wrocław, 1955.
Stanisław Dubisz, Nazwy roślin w gwarach ostródzko-warmińsko-mazurskich, Wrocław, 1977.
Barbara Falińska, O języku inteligencji mazowieckiej pochodzenia chłopskiego, Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień, pod red. Haliny Kurkowskiej, Warszawa, 1981, s. 275-294.
Henryk Friedrich, Gwara kurpiowska, Warszawa, 1954.
Henryk Friedrich, Mazowieckie dyspalatalizacje spółgłosek wargowych miękkich, Wrocław, 1955.
Henryk Friedrich, Samogłoski nosowe we wsi Leszczydół pow. Pułtusk ze stanowiska metody ilościowej, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Językowej TNW I, 1937, s. 60-68.
Henryk Friedrich, Studia nad nosowością w gwarach Mazowsza, Warszawa, 1937.
Henryk Friedrich, Z badań nad mazurzeniem na terenie Mazowsza. W sprawie genezy /'siakania/', Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego VI, 1937, s.6-13.
Antoni Furdal, Mazowieckie dyspalatalizacje spółgłosek wargowych miękkich, Wrocław, 1955.
Stanisław Glinka, Granica językowa i przykłady zróżnicowania fonetycznego gwar białoruskich Białostocczyzny, Sprawozdania z prac naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN, r. III, z. 5, 1960, s. 36-45.
Stanisław Glinka, Lituanizmy fonetyczne w gwarach białoruskich i polskich Białostocczyzny, Bałto-slowiańskie związki językowe, red. Michał Kondratiuk, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1990, s.117-127.
Bronisław Janiak, Protezy przed samogłoskami nagłosowymi w gwarach wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, Acta Baltico-Slavica, 1984, s. 147-158.
Anna Kowalska, Północno-wschodnio-mazowieckie archaizmy fonetyczne na tle dziejów osadniczych, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XLVII-XLVIII, 1992, s. 125-134.
Tadeusz Milewski, Chronologia i przyczyny mazurzenia, Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego, Warszawa, 1969, s. 414-474.
Bogusław Nowowiejski, Fonetyka polszczyzny sokólskiej, Studia językowe z Białostocczyzny, Warszawa, 1989, s. 113-140.
Bogusław Nowowiejski, Z badań nad wokalizmem mowy sokólskiej, Język. Teoria-dydaktyka. Materiały IX Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków, s. 253-268.
Irena Sawicka, System fonetyczny polszczyzny ukształtowanej na białoruskim podłożu dialektalnym, Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami, red. Elżbieta Smułkowa i Anna Engelking, Warszawa, 2001, s.153-158.
Zdzisław Stieber, O mazowieckich formach typu ter, der, tarł, darł, W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Zenonowi Klemensiewiczowi, Warszawa, 1970, s. 99-100.
Irena Szczepankowska, Charakterystyka fonetyczna gwary wsi Kołomyjka w Łomżyńskiem, Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Kultura języka a regionalizmy, Łomża-Warszawa, 1993, s. 109-128.
Alina Ściebora, Wymowa samogłosek nosowych w gwarach warmińskich i mazurskich, Prace Filologiczne XXI, 1971, s. 5-49.
Jan Tokarski, Gwara Serpelic. Fonetyka, fleksja, Wrocław, 1964.
Stefan Warchoł, Gwary dawnej ziemi stężyckiej, Wrocław, 1967.
Wiaczesław Werenicz, Wpływ środowiska językowego na zmiany leksykalne gwary, Poradnik Językowy, z. 4, 1965, s. 141-150.
Bożena Wierzchowska, Różnice w mowie pokoleń, Poradnik Językowy, z. 10, 1952, s. 13-24.
Janina Wójtowicz, O tzw. "kaszubizmach" w gwarze Warmii i Mazur, "Poradnik Językowy", 1956, s. 145-148.
Janina Wójtowicz, O wtórnej nosowości w gwarach Mazowsza, Prace Filologiczne, t. XX, 1977, s. 133-138.
Tadeusz Zdancewicz, Gwary ludowe powiatu augustowskiego jako wynik procesów osadniczych, Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, Białystok, 1967, s. 295-325.
Tadeusz Zdancewicz, Gwary powiatu sejneńskiego na tle procesów osadniczych, Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, pod red. Jerzego Antoniewicza, t. 1, Białystok, 1963, s. 231-266.
Tadeusz Zdancewicz, Mazurzące gwary suwalskie, cz. 1, Gwarowe cechy polskie (fonetyka i słowotwórstwo), Warszawa, 1980.
Tadeusz Zdancewicz, Wpływy białoruskie w polskich gwarach pod Sejnami, Poznań, 1966.
Tadeusz Zdancewicz, Wpływy litewskie i wschodniosłowiańskie w polskich gwarach pod Sejnami, Acta Baltico-Slavica, t. I, 1964, s. 27-246.
Alojzy Adam Zdaniukiewicz, Wpływ akcentu na zmiany jakościowe samogłosek w gwarze wsi: Hołowacze, Bogusze, Łopatowszczyzna, Prace Filologiczne XX, 1970, s. 139-144.
Helena Zduńska, Spółgłoski wargowe i wargowo-zębowe palatalne w wygłosie na Warmii, Mazurach i Mazowszu, Poradnik Językowy, 1957, s. 72-79.
Helena Zduńska, Studia nad fonetyką gwar mazowieckich. Konsonantyzm, Wrocław, 1965.
Helena Zduńska, Zmiany w grupach spółgłoskowych na Mazowszu, Prace Językoznawcze, z.6, 1958, s. 303-311.
Maria Grad-Mucowa, Fleksja rzeczowników w gwarach Mazowsza, Warszawa, 1970.
Irena Maryniakowa, O formach osobowych czasowników w północno-wschodnich gwarach polskich i językach wschodniosłowiańskich, Słowiańskie pogranicza językowe, Warszawa, 1992, s. 85-93.
Leszek Moszyński, Wyrównania deklinacyjne w związku z mazurzeniem polskim, ruskim i połabskim, Wrocław, 1960.
Stefan Warchoł, W sprawie genezy miękkich A)- w formach typu mo)e, RklanAe, bla-i w gwarach polskich wschodniej Lubelszczyzny, O formach osobowych czasownika w północno-wschodnich gwarach polskich i językach wschodni, Słowiańskie pogranicze językowe, red. Kwiryna Handke, Warszawa, 1992, s. 193-201.
Andrzej Bańkowski, Ciekawe relikty leksykalne wśród staromazowieckich nazw polnych, Język Polski 1984, 64, s. 122-143.
Mieczysław Buczyński, Feliks Czyżewski, Związki frazeologiczne w gwarze wsi Huszcza w województwie bialsko-podlaskim (frazeologizmy z łącznikiem jak w stosunku do języka ogólnopolskiego), Z problematyki frazeologii polskiej i słowiańskiej, 1985.
Adam Chętnik, Słowniczek gwary kurpiowskiej, rękopis przechowywany w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.
Feliks Czyżewski, Sławomir Gala, Zagadnienia pogranicza językowego na przykładzie nazwisk włodawskich, Rozprawy Slawistyczne, 7, Systemy onomastyczne w słowiańskich gwarach mieszanych i przejściowych, red. Stefan Warchoł, 1993.
Feliks Czyżewski, Zapożyczenia ukraińskie w gwarach byłego powiatu włodawskiego, Studia nad polszczyzną kresową IV, Wrocław, 1986, s. 81-101.
Witold Doroszewski, Halina Koneczna, Wanda Pomianowska, Gwary Warmii i Mazur, Warszawa, 1956.
Stanisław Dubisz, Elementy rodzime i obcojęzyczne w słownictwie gwar ostródzko-warmińsko-mazurskich, Z Polskich Studiów Slawistycznych, s. V, Warszawa, 1978, s. 233-245.
Stanisław Dubisz, Relikty bałtyckiego substratu językowego w nazewnictwie roślinnym gwar ostródzko-warmińsko-mazurskich, Bałto-słowiańskie związki językowe, pod red. Michała Kondratiuka, Wrocław, 1990, s. 87-94.
Barbara Falińska, Badania leksykalno-słowotwórcze w Polsce północno-wschodniej, Polszczyzna północno-wschodnia. Metodologia badań językowych, Wrocław, 1989, s. 7-16.
Barbara Falińska, Ginące słowa i znaczenie w gwarach mazowiecko-podlaskich, Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Śladami Kolberga i Glogera po Ziemi Łomżyńskiej red., Barbara Bartnicka, Łomża, 1997, s. 11-17.
Henryk Friedrich, Terminologia budownictwa ludowego. Terminologia zagrody wiejskiej na Mazowszu, Poradnik Językowy, 1935/193, s. 17-20,.
Janina Gardzińska, Językowe wykładniki stopnia pewności sądów w gwarach ludowych (na podstawie tekstów z Mazowsza i Podlasia), Siedlce, 1996.
Halina Horodyska, Słownictwo Warmii i Mazur. Hodowla, Wrocław, 1958.
Halina Horodyska-Gadkowska, Podziały terytorialne słownictwa gwarowego z zakresu hodowli na Mazowszu, Poradnik Językowy, z. 7, 1963.
Stefan Hrabec, Jeszcze raz o nazwie 'Mazowsze', Onomastica, t. IV, s. 225-246.
Stefan Hrabec, O nazwie 'Mazowsze', Prace Polonistyczne, t. XII, Łódź, 1955, s. 5-20.
Irmina Judycka, Badania słownictwa gwar Pomorza Mazowieckiego. Sprzęt zboża i siana, młocka, czyszczenie ziarna, Warszawa, 1963.
Anna Kowalska, Archaizmy słownikowe w gwarach mazowieckich, Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Różnice w mowie pokoleń, red. Barbara Bartnicka, Barbara Falińska, Anna Kowalska, Henryka Sędziak, Łomża-Warszawa, 1993, s. 43-56.
Anna Kowalska, Leksykalno-słowotwórcze podziały gwar na obszarze województwa siedleckiego, Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Kultura języka a regionalizmy, Łomża-Warszawa, 1993, s. 65-80.
Anna Kowalska, Z badań nad mazowiecką leksyką ekspresywną (nazwy /'człowieka z wytrzeszczonymi oczami/'), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 1993, s. 129-133.
Anna Kowalska, Z badań nad mazowieckim słownictwem ekspresywnym (nazwy /'człowieka, który sepleni/'), Polszczyzna północno-wschodnia, Wrocław, 1989, s. 33-45.
Jerzy Kuźmiuk, Regionalizmy językowe uczniów szkół podstawowych Białostocczyzny. Zagadnienia metodyczne, Białystok, 1982.
Jan Pilich, Siedleckie regionalizmy leksykalne, Zeszyty Naukowe WSP w Siedlcach, seria A. Nauki Humanistyczne, z. II, 1975, s. 110-145.
Anna Pospiszylowa, Toponimia południowej Warmii. Nazwy terenowe, Olsztyn, 1990.
Wiktor Steffen, Słownik warmiński, Wrocław, 1984.
Henryka Sędziak, Czasowniki ruchu w gwarze łomżyńskiej i we współczesnej polszczyźnie literackiej. Studium porównawcze, Łomża, 1993.
Henryka Sędziak, Zróżnicowanie znaczeniowe czasowników mówienia w gwarze łomżyńskiej w porównaniu z polszczyzną literacką, Poradnik Językowy, 1992, s. 681-688.
Janusz Siatkowski, Słownictwo Warmii i Mazur. Budownictwo i obróbka drewna, Wrocław, 1958.
Elżbieta Smułkowa (red.), Irena Maryniakowa (red.), Studia nad gwarami Białostocczyzny. Morfologia i słownictwo, Warszawa, 1984.
Józef Tarnacki, Podział językowy Polesia na podstawie faktów leksykalnych, Prace Komisji Naukowych Badań Ziem Wschodnich, t. V, Warszawa, 1936, s. 3-11.
Józef Tarnacki, Próba podziału dialektycznego Mazowsza na podstawie nazw z zakresu kultury materialnej, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Warszawa, 1935.
Józef Tarnacki, Studia porównawcze nad geografią wyrazów (Polesie - Mazowsze), Warszawa, 1939.
Adam Wolff, Nazwy miejscowe na Mazowszu, Onomastica, t. I-II, 1955/56, s. 60-116,.
Tadeusz Zdancewicz, Litewskie elementy słownikowe w gwarach polskich okolic Sejn, Lingua Posnaniensis VIII, 1960, s. 333-352.
Tadeusz Zdancewicz, Litewskie i ruskie zasięgi słownikowe na Białostocczyźnie, Z Polskich Studiów Slawistycznych, s. II, Językoznawstwo, Warszawa, 1963, s. 287-298.
Jadwiga Chludzińska-Świątecka, Ze studiów nad słowotwórstwem gwar mazowieckich, Poradnik Językowy, z. 6, 1961, s. 253-258.
Anna Kowalska, Elementy wschodniosłowiańskie w systemie słowotwórczym gwar Mazowsza i Podlasia, Polesie - etnos, tradycja, kultura, Łuck, 1997, s. 147-154.
Anna Kowalska, Geograficzne i funkcjonalne zróżnicowanie formacji z sufiksem -ek w gwarach mazowiecko-podlaskich, Studia nad gwarami Białostocczyzny. Morfologia i słownictwo, Warszawa, 1984, s. 9-24.
Anna Kowalska, Mazowiecko-podlaskie zasięgi sufiksu -icha w nazwach pospolitych i własnych, Rozprawy Slawistyczne Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, t. VII, Lublin, 1993, s. 201-218.
Anna Kowalska, Typy podziałów słowotwórczych w dialektach północno-wschodniej Polski, Polonica, 6, 1980, s. 190-199.
Anna Kowalska, Z badań nad wschodniosłowiańskimi wpływami słowotwórczymi w gwarach mazowiecko-podlaskich, Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Śladami Kolbergera i Glogera po ziemi łomżyńskiej, Łomża, 1997, s. 31-42.
Michał Sajewicz, Produktywne typy słowotwórcze dewerbalnych nazw agentywnych w gwarach białoruskich okolic Narewki i Białowieży na Białostocczyźnie, Slavia Orientalis, t. XXXIX, nr 3-4, 1990, s. 397-408.
Jerzy Sierociuk, Budowa wybranych formacji rzeczownikowych - szczególnie nazw miejsc - w gwarach między Wisłą a Wieprzem, Lublin, 1996.
Jerzy Sierociuk, Z problemetyki słowotwórstwa nazw miejsca w gwarach nad środkowym Wieprzem, Poradnik Językowy, nr 3, 1987, s. 217-225.
Janina Gardzińska, O pewnych funkcjach składniowych wyrazu co w podlasko-mazowieckich tekstach gwarowych, Leksyka a gramatyka, red. Krystyna Wojtczuk, Siedlce, 2001, s. 183-194.
Janina Gardzińska, Osobliwości składni liczebników głównych w gwarach południowego Podlasia, Polszczyzna regionalna, cz. 2, pod red. Henryki Sędziak, Warszawa, 1996, s. 66-76.
Janina Gardzińska, Z badań nad modalnością w wypowiedziach gwarowych (na materiale językowym z północno-wschodniej Polski), Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Kultura języka a regionalizmy, red. Barbara Bartnicka, Barbara Falińska, Anna Kowalska, Henryka Sędziak, Łomża-Warszawa, 1993, s. 99-108.
Janina Gardzińska, Z zagadnień składni współczesnej polszczyzny mówionej (na materiale języka mówionego mieszkańców południowomazowieckiego miasteczka), Zeszyty Naukowe WSRP w Siedlcach, seria: Nauki Humanistyczne, z. 8, 1986, s. 105-124.
Henryka Sędziak, Łączliwość składniowa czasowników ruchu w gwarze łomżyńskiej i we współczesnej polszczyźnie literackiej, Studia językoznawcze. Streszczenia prac doktorskich, t. 8, Wrocław, 1981, s. 51-109.
Henryka Sędziak, Semantyka i składnia czasowników mówienia w gwarze łomżyńskiej, Łomża, 1992.
Mirosława Białoskórska, Niektóre właściwości polszczyzny potocznej byłych przesiedleńców z Kresów Wschodnich na Pomorzu Zachodnim, Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich, Lublin, 1993, s. 13-19.
Mieczysław Buczyński, Gwara wsi Huszcza w województwie bialskopodlaskim - mieszana czy przejściowa, Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich, Lublin, 1993, s. 21-30.
Mieczysław Buczyński, Wschodniosłowiańskie wpływy językowe w gwarze wsi Huszcza powiatu Biała Podlaska, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, t. XXII, Sectio F, 1970, s. 223-256.
Edward Homa, Zmiany w języku mieszkańców wsi na Pomorzu Środkowym w 30-leciu powojennym, Język Polski, 4, 1977, s. 272-278.
Stanisław Dąbrowski, Uwagi o języku mieszkańców wsi Błotno w pow. stargardzkim, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, XIII, 1975, s.23-31.
Stanisław Dąbrowski, Zmiany fonetyczne we współczesnym języku mówionym mieszkańców wsi Pomorza Zachodniego, Z zagadnień fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. Księga referatów ogp. konferencji w Toruniu 27-29 listopada 1978 r., Toruń, 1982.
Karol Dejna, Gwara Milna, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego IV, Łódź, 1956.
Monika Gruchmanowa, Gwary Kramsk, Podmokli i Dąbrówki w województwie zielonogórskim, Zielona Góra, 1969.
Edward Homa, Elementy polskie i wschodniosłowiańskie w języku ludności kresowej na Pomorzu Środkowym, VI, 1983, s. 149-155.
Władysław Paryl, O zanikaniu mazurzenia w mowie osiedleńców z Żywieckiego w Sidzinie w powiecie grodkowskim, Studia Śląskie, Seria Nowa 26, 1974, s. 241-250.
Władysław Paryl, Oddziaływanie języka literackiego na niektóre dialekty Ziem Zachodnich, Studia Linguistica IV, Wrocław, 1978, s. 71-82.
Henryk Wopiński, Zanikanie archaizmu podhalańskiego u osiedleńców Jordanowa i okolicy w powiecie dzierżoniowskim, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 6, 1966, s. 259-263.
Anna Basara, Uwagi dotyczące zagadnienia integracji językowej (wieś Sławęcin, pow. Choszczno, woj. Szczecińskie), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, 13, 1975, s. 124-128.
Anna Basara, Helena Zduńska, Z zagadnień integracji językowej na Ziemiach Zachodnich, Prace Filologiczne XIX, 1969, s. 245-262.
Stanisław Dąbrowski, Z badań nad słownictwem gwarowym w woj. szczecinskim. Słownictwo dotyczące niektórych narzędzi rolniczych w języku mieszkańców wsi Błotno w pow. stargardzkim, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, 15, 1976, s. 65-87.
Józef Domański, Jeszcze o nazwie wsi Ruja koło Legnicy, Język Polski, z. 3, 2005, s. 211-212.
Janina Węgier, Integracja i dezintegracja językowa na Pomorzu Zachodnim, Szczecin, 1978.
Jarosław Cabaj, Społeczeństwo guberni chełmskiej pod okupacją niemiecką i austriacką w latach I wojny światowej, Siedlce, 2006.
R. Szczygieł (red.), Dzieje Hrubieszowa, t. I Od pradziejów do 1918 roku, Hrubieszów, 2006.
Andrzej Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w., Wrocław, 1991.
Grzegorz Jawor, Osadnictwo wołoskie nad górnym i środkowym Bugiem odo początków XVI wieku, Zamojszczyzna i Wołyń w minionym tysiącleciu. Historia, kultura, sztuka. Konferencja naukowa, zespół red. Jacek Feduszka i in., Zamość, 2000, s. 39-44.
Andrzej Kokowski, Hrubieszowskie w dobie późnej epoki brązu i w epoce żelaza, Dzieje Hrubieszowa, t. I Od pradziejów do 1918 roku, red. R. Szczygieł, Hrubieszów, 2006, s. 49-69.
-- --, A to Goci właśnie: wystawa, tekst i zdjęcia Andrzej Kokowski, Lublin, Muzeum UMCS, 2001.
Władysław Ćwik, Jerzy Reder, Lubelszczyzna: dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Lublin, 1977.
Grzegorz Jawor, Zaplecze osadnicze miasta w późnym średniowieczu, Dzieje Hrubieszowa, red. R. Szczygieł, Hrubieszów, 2006, s. 103-117.
Wiesław Śladkowski, Kolonizacja niemiecka w południowo-wschodniej części Królestwa Polskiego w latach 1815-1915, Lublin, 1969.
Aleksander Świeżawski, Ziemia bełska. Zarys dziejów politycznych do roku 1462, Częstochowa, 1990.
Anna Zakościelna, Jan Gurba, Okolice Hrubieszowa w epoce kamienia i starszego brązu, Dzieje Hrubieszowa, red. R. Szczygieł, Hrubieszów, 2006, s. 31-47.
Adam Fastnacht, Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650, Wrocław, 1962.
Władysław Makarski, Pogranicze polsko-ruskie do połowy wieku XIV. Studium językowo-etniczne, Lublin, 1996.
Janusz Rieger, Dawna strefa graniczna językowo-etniczna polsko-ukraińska w okolicach Sanoka i Przemyśla w świetle antroponimii, Slavia Orientalis XLVI, nr 2, 1977, s. 193-211.
Arkadiusz Bereza, Lublin jako ośrodek sądownictwa, Lublin, 2006.
Henryk Gawarecki, Czesław Gawdzik, Lublin i okolice. Przewodnik, Warszawa, 1980.
Henryk Gawarecki, Czesław Gawdzik, Lublin, Warszawa, 1959.
Henryk Gawarecki, Lubelszczyzna. Przewodnik, Warszawa, 1979.
Marta Denys, Grażyna Jakimińska, Konrad Zieliński, Lublin, Lublin, 2002.
Józef Karmisz, Lublin i Lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej (1788-1794), Lublin, 1939.
Albin Koprukowniak (red.), Lublin i Lubelskie w dobie porozbiorowej. Społeczna i gospodarcza aktywność społeczeństwa, Lublin, 1996.
Waldemar Kozyra (red.), Lublin w dziejach najnowszych, Lublin, 2002.
Henryk Stefanek (red.), Borys Wasilewski (red.), Lublin, bialskopodlaskie, chełmskie, lubelskie, zamojskie : informator turystyczny : [dane według stanu na dzień 30.V.1982 r., Lublin, 1982.
Marianna Nowak, Jerzy Nowak, Lubelszczyzna, Warszawa, 1996.
K. T. Wilgatowie, H. Gawarecki, Województwo lubelskie, Warszawa, 1957.
Grzegorz i Włodzimie Wójcikowscy, Lublin. Przewodnik turystyczny. Historia i współczesność, zwiedzanie, zestaw informacji praktycznych, Lublin, 2000.
-- --, Województwo lubelskie, album, tekst Wojciech Stanek, Lublin, 2007.
Kazimierz Nitsch, Z historii narzecza małopolskiego, Symbolae grammaticae in honorem J. Rozwadowski, t. II, Kraków, 1928, s. 451-465.
Kazimierz Nitsch, O atlas językowy województwa łódzkiego, Rocznik Historyczny, Łódź, 1930.
Kazimierz Nitsch, Wybór polskich tekstów gwarowych, wyd. drugie, zmien. przez autora, Warszawa, 1960.
Jerzy Reichan, Gwary polskie w końcu XX w., Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. Walerego Pisarka, Kraków, 1999, s. 262-278.
Stanisław Urbańczyk, Zarys dialektologii polskiej, wyd. 7, Warszawa, 1984.
Stanisław Trawkowski (red.), Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, t. 5. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 1. Mapy, plany, cz. 2. Komentarz, indeksy, red. H. Rutkowski, Warszawa, 1998.
Kazimierz Badziak (red.), Brzeziny. Dzieje miasta do 1995 roku, Łódź - Brzeziny, 1997.
Zbigniew Ciekliński, Zabytki Ziemi Łęczyckiej, Ziemia Łęczycka. Szkice o teraźniejszości i przeszłości, Łódź, 1964, s. 141-168.
Jan Piotr Dekowski, Zbigniew Hauke, Folklor Ziemi Łęczyckiej, Warszawa, 1981.
Jan Dylik, Ukształtowanie powierzchni i podział na krainy podłódzkiego obszaru, Łódź, 1948.
Jan Dylik, Województwo ze stolicą bez antenatów. Geografia historyczna województwa łódzkiego, Łódź, 1971.
Zygmunt Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski. W tekście 63 autentycznych rycin, Kraków, 1903.
Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska, t. I, Warszawa, 1972.
Wiktoryn Grąbczewski, Łęczyckie bajanie o Borucie panie, Warszawa, 1990.
Jadwiga Grodzka, Legendy łęczyckie, Łódź, 1960.
Jadwiga Grodzka, Łęczyca i okolice, Łódź, 1972.
Jadwiga Grodzka, Łęczycka sztuka ludowa, Ziemia Łęczycka. Szkice o teraźniejszości i przeszłości, Łódź, 1964, s. 169-179.
Barbara Karpińska (red.), Elżbieta Meissner (red.), Ilustrowany atlas Polski. Nasza ojczyzna - mapy, informacje, krajobrazy, Wyd. Reader's Digest, Warszawa, 2006.
Janusz Szymczak (red.), Łęczyca. Dzieje miasta w średniowieczu i w XX wieku. Suplement do monografii miasta, Łęczyca - Łódź, 2003.
Andrzej Nadolski, Łęczyca we wczesnym średniowieczu, Ziemia Łęczycka. Szkice o teraźniejszości i przeszłości, Łódź, 1964, s. 67-89.
Ryszard Rosin, Łęczyca. Monografia miasta do 1990 roku, Łęczyca, 2001.
Elżbieta Piskorz-Branekova, Polskie stroje ludowe. Część druga trzytomowego dzieła opisującego stroje noszone na terenie Polski, Warszawa, 2007, s. 226-237.
Halina Dmochowska (red.), Rocznik Statystyczny Województw 2007 GUS, Warszawa, 2007.
Henryk Rutkowski, Granice państwowych jednostek terytorialnych, Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, pod red. Stanisława Trawkowskiego, t. 5. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 2. Komentarz, indeksy, pod red. Henryka Rutkowskiego, Warszawa, 1998, s. 26-29.
Małgorzata Wilska, Środowisko geograficzne, Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, pod red. Stanisława Trawkowskiego, t. 5. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 2. Komentarz, indeksy, pod red. Henryka Rutkowskiego, Warszawa, 1998, s. 19-25.
Stanisław Zajączkowski, Studia nad terytorialnym formowaniem ziemi łęczyckiej i sieradzkiej, Łódź, 1951.
Stanisław Zajączkowski, Stanisław Marian Zajączkowski, Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej, cz. 1. (Abramowce - Mzurki), cz. 2. (Nacki - Żywocin oraz dodatek i uzupełnienia), Łódź, 1966-1970.
-- --, Ziemia Łęczycka. Szkice o teraźniejszości i przeszłości, Łódź, 1964.
Stanisław Zajączkowski, W sprawie plemion Łęczycan i Sieradzan, Slavia Antiqua, t. 4, 1953.
Maria Kamińska, Gwary województwa sieradzkiego, Województwo sieradzkie, Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, red. nauk. Wacław Piotrowski, Łódź - Sieradz, 1980, s. 121-127.
Alina Kłobus, Cechy dialektalne w języku mówionym mieszkańców Sieradza, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 7, 1983, s.49-83.
Alina Kłobus, Deminutywa, augmentatywa i ekspresywa w polszczyźnie mówionej mieszkańców Sieradza i okolicy, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego XXXI, 1985, s. 81-95.
Władysław Baranowski, Kultura ludowa regionu, Województwo sieradzkie, Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, red. nauk. Wacław Piotrowski, Łódź - Sieradz, 1980, s. 127-141.
Alina Barszczewska, Aktywność polityczna po utracie niepodległości, Szkice z dziejów Sieradzkiego, red. nauk. Józef Śmiałowski, Łódź, 1977, s. 231-261.
Jan Piotr Dekowski, Strój sieradzki, Atlas polskich strojów ludowych, cz. 4, z. 6, Wrocław, 1959.
Jan Piotr Dekowski, Strzygi i topieluchy: opowieści sieradzkie, Warszawa, 1987.
Elżbieta Delida, Kultura ludowa regionu sieradzkiego, Szkice z dziejów Sieradzkiego, red. nauk. Józef Śmiałowski, Łódź, 1977, s. 621-644.
Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba, Strój sieradzki, Na sieradzkich szlakach, 2/90/2008/XXIII, 2008, s. 18-21.
Stanisław Graeve, Stroje i zdobnictwo ludowe w Sieradzkiem, Wieś Ilustrowana, z. VII, 1910.
Janina Kamińska, Sieradz wczesnośredniowieczny w świetle wyników badań archeologicznych, Sieradz w średniowieczu. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna nr 7, Łódź, 1962, s. 47-71.
Ewa Kozołup, Obrazy tablicowe św. Anny Samotrzeć i św. Klary z kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Chojnem pod Sieradzem, Między północą a południem. Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych. Materiały z sesji naukowej w Kościerzynie koło Sieradza (4-6 grudnia 1991 r.), pod red. Tadeusza J. Horbacza i Leszka Kajzera, Sieradz, 1993, s. 261-272.
Elżbieta Królikowska, Polski strój ludowy. Przewodnik po wystawie stałej, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa, 2000, s. 16-17.
Tadeusz Krzemiński, Położenie geograficzne, Województwo sieradzkie. Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, red. nauk. Wacław Piotrowski, Łódź, 1980, s. 11-16.
Joanna Kurowicz-Kalisz, Monicka odmiana kobiecego stroju ludowego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Sieradzu, Sieradzki Rocznik Muzealny, t. 8, 1991-1992, s. 149-153.
Zbigniew Lechowicz, Odkrycia archeologiczne we dworze w Chojnem, Na sieradzkich szlakach, nr 1/77/2005/XX, 2005, s. 6-9.
Tadeusz J. Horbacz (red.), Leszek Kajzer (red.), Między północą a południem. Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych. Materiały z sesji naukowej w Kościerzynie koło Sieradza (4-6 grudnia 1991 r.), Sieradz, 1993.
Andrzej Pelisiak, Neolit na terenie województwa sieradzkiego, Sieradzki Rocznik Muzealny, t. 8, 1991-1992, s. 5-23.
Elżbieta Piskorz-Branekova, Polskie stroje ludowe, wyd. 2,, Warszawa, 2004, s. 52-59.
Walery Pogorzelski, Sieradz, Włocławek, 1927.
Ryszard Rosin, Dzieje polityczne do połowy XVI wieku, Szkice z dziejów Sieradzkiego, red. nauk. Józef Śmiałowski, Łódź, 1977, s. 127-135.
Ryszard Rosin, Warunki naturalne, drogi lądowe i rozwój terytorialno-lądowy, Szkice z dziejów Sieradzkiego, red. nauk. Józef Śmiałowski, Łódź, 1977, s. 11-35.
Andrzej Ruszkowski, Historyczne nazwy topograficzne w obrębie parafii św. Urszuli Ledóchowskiej, Na sieradzkich szlakach 2/90/2008/XXIII, 2008, s. 23-27.
Andrzej Ruszkowski, Sieradz i okolice. Przewodnik turystyczny, Sieradz, 2000.
Beata Sośnicka, Sieradzki strój ludowy, Leksykon miasta Sieradza, Sieradz, 2006.
Urszula Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny i społeczeństwo miasta w XV-XVI w., Warszawa-Sieradz, 1991.
Józef Śmiałowski (red. nauk.), Szkice z dziejów Sieradzkiego, Łódź, 1977, s. 714.
-- --, Sztuka ludowa województwa sieradzkiego, wystawa pokonkursowa, Sieradz, kwiecień - czerwiec 1999 r., wyd. Muzeum Okręgowe w Sieradzu, Sieradz, 1999, s. 22.
Jerzy Włodarczyk, Dzieje polityczne od połowy XVI wieku do upadku Rzeczypospolitej, Szkice z dziejów Sieradzkiego, red. nauk. Józef Śmiałowski, Łódź, 1977, s. 137-162.
Wacław Piotrowski (red. nauk.), Województwo sieradzkie. Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, Łódź, 1980, s. 399.
Stanisław Marian Zajączkowski, Osadnictwo i stosunki własnościowe Sieradzkiego na przełomie późnego średniowiecza i czasów nowożytnych, Między północą a południem. Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych. Materiały z sesji naukowej w Kościerzynie koło Sieradza (4-6 grudnia 1991 r.), pod red. Tadeusza J. Horbacza i Leszka Kajzera, Sieradz, 1993, s. 31-47.
Henryk Friedrich, Uwagi o pewnej pracy dialektologicznej, Ludwik Zabrocki. Gwara Borów Tucholskich, Warszawa.
Kwiryna Handke, Językowe zróżnicowanie terytorialne wobec wpływu czynników pozajęzykowych, Wrocław, 1985.
Kwiryna Handke, Hanna Popowska-Taborska, Słowotwórcze zróżnicowanie kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. XII, Warszawa, 1972, s. 97-107.
Kwiryna Handke, Ślady mowy dawnej szlachty kaszubskiej jako czynnik wpływający na podziały gwarowe, Językowe zróżnicowanie terytorialne wobec wpływu czynników pozajęzykowych, Wrocław, 1985.
Kazimierz Nitsch, Gostycyn i Cekcyn, Roczniki Towarzystwa Naukowego, z. XIX, Toruń, 1912, s.129-136.
Kazimierz Nitsch, Dialekt tucholski, Wybór pism polonistycznych. Tom III. Pisma pomorzoznawcze, Wrocław-Kraków, 1954, s. 120-145.
Maria Pająkowska, Gwara borowiacka a inne dialekty Pomorza, Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, t. I, pod red. Małgorzaty Święcickiej, Bydgoszcz, 2003, s. 69-78.
Hanna Popowska-Taborska, Stanowisko dialektu tucholskiego w świetle leksyki, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, z. 9, 1970, s. 135-14.
Maria Pająkowska (red.), Gwary kociewskie jako przedmiot badań, Ze studiów nad dialektem kociewskim i kaszubskim, Warszawa-Poznań, 1989.
Maria Pająkowska, Słownictwo kociewskie a kultura ludowa. Wybrane zagadnienia z zakresu słownictwa gwarowego, wyrażającego sądy wartościujące o człowieku, Bydgoszcz, 1997.
Maria Pająkowska, Słowotwórstwo rzeczowników w gwarze kociewskiej, Bydgoszcz, 1990.
Maria Pająkowska-Kensik, Mały słownik kociewski, Tczew, 2000.
Ewa Rzetelska-Feleszko, Słownictwo Kociewia, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, IX, 1970, s. 147-160.
Zuzanna Topolińska, Kaszubsko-tucholska i kaszubsko-kociewska granica językowa, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. X, Łódź, 1964, s. 14-22.
Ludwik Zabrocki, Charakterystyka językowa Pomorza, Tydzień o Pomorzu, pod red. L. Zabrockiego (przedruk w: Ludwik Zabrocki, U podstaw struktury i rozwoju języka, Warszawa-Poznań 1980, s. 417-431), 1933.
Krzysztof Kowalkowski, Miłobądz. Historia miejscowości i parafii oraz wsi do niej należących: 1250-2000, Gdańsk, 2000.
Tomasz Żuroch-Piechowski, Struktura społeczno-gospodarcza Kociewia w XVIII-XIX wieku.
Longin Malicki, Strój ludowy, Kultura ludowa Kociewia, red. R. Landowski [przedruk z: Kociewska sztuka ludowa, Gdańsk 1973], Tczew, 1995, s. 171-180.
R. Landowski (red.), Kultura ludowa Kociewia, Tczew, 1995.
R. Landowski, Nowy bedeker kociewski, Gdańsk, 2002.
T. Przała, Rąk dzieła, Kultura ludowa Kociewia, red. R. Landowski, Tczew, 1995, s. 17-122.
J. Kuniewski, O kuźni i kowalach, Kultura ludowa Kociewia, red. R. Landowski, Tczew, 1995, s. 139-170.
Dorota Czyż, Obraz życia i kultury mieszkańców dawnej wsi łomżyńskiej utrwalony w słownictwie gwarowym, Łomża, 2005.
Barbara Falińska, Gwara Puszczy Białej, Brok i Puszcza Biała, red. Józef Kazimierski, Ciechanów, 1989, s. 410-440.
Barbara Falińska, Anna Kowalska, O wyrażeniach przyimkowych typu /'po podpłociu/' na Mazowszu i Podlasiu, Studia dialektologiczne II, red. Joanna Okoniowa, Bogusław Dunaj, Kraków, 2002, s. 149-156.
J. Kowalczyk, Szewczyk M., Włodarska A., Informacja o pracach obozu gwaroznawczego w Myszyńcu, Polszczyzna regionalna, red. H. Sędziak, t. 1, Warszawa, 1994, s.128-130.
Anna Kowalska, Alina Strzyżewska-Zaremba, Atlas gwar mazowieckich, t. 2-10, Wrocław, 1973-1991.
Henryka Sędziak (red.), Polszczyzna regionalna, Warszawa, 1994, s. 130-131.
Henryka Sędziak, M. Frąckiewicz, Łomżyńskie teksty gwarowe, cz. 2, Łomża, 1999.
Henryka Sędziak, Struktura semantyczna i składniowa czasowników z komponentem /'mówić/' (na materiale gwary łomżyńskiej), Warszawa, 1995.
Anna Szyfler, Uwagi o gwarze kurpiowskiej, Literatura Ludowa. Kurpie, red. J. Krzyżanowski, Warszawa, 1961.
Stanisław Achremczyk (red.), Janusza Gołota (red.), Pogranicze mazursko-kurpiowskie. Materiały z sesji naukowej (14 listopada 1997 r.), Olsztyn, 1998.
Adam Białczak, Kurpiowszczyzna w dobie Powstania Listopadowego, Ostrołęka, 2000.
Adam Chętnik, Jak Kurpie ze Szwedami wojowali, Warszawa, 1986.
Adam Chętnik, Z Puszczy Zielonej, Warszawa, 1978.
Mateusz Sobiech, Dzieje Kurpiów i Kurpiowszczyzny. Wspomnienia. Mateusz Sobiech (1858-1918), Kadzidło, 2007.
Józef Kazimierski (red.), Brok i Puszcza Biała. Przeszłość, środowisko geograficzne, kulturowe i przyrodnicze, Ciechanów, 1989.
Ludwik Krzywicki, Kurpie, Ostrołęka, 2007.
Henryk Maćkowiak, Działalność związkowa i oświatowa nauczycieli Kurpiowszczyzny w latach 1918-1939, Ostrołęka, 1985.
Henryk Maćkowiak, Szkolnictwo na Kurpiach 1905-1939, Ostrołęka, 1980.
Henryk Maćkowiak, Udział nauczycielstwa i Związku w rozwoju oświaty na Kurpiach w latach 1918-1932, Ostrołęka, 1981.
Zofia Niedziałkowska, Kurpie. Bory Ostrołęckie, Warszawa, 1988.
Zofia Niedziałkowska, Puszcza Zielona, Bory Ostrołęckie. Z przeszłości Kurpiów, Warszawa, 1981.
Edward Niesiobędzki, Z dziejów walk na Kurpiach, Warszawa, 1999.
Mieczysław Ozorowski (red.), Kultura religijna Kurpiowszczyzny, Olecko, 2004.
Stanisław Pajka (red.), Okruchy wspomnień o Henryku Sysce, Ostrołęka, 2001.
Henryk Syska, Zamodrzała puszcza świtem, Warszawa, 1980.
Stanisław Szlązak, Eugeniusz Niedzielski, Z historii kółek rolniczych na kurpiowszczyźnie, Ostrołęka, 1980.
Robert Szydlik, Wincenty Szydlik, Osadnictwo kurpiowskie na Puszczy Białej, Ostrołęka, 2001.
Bogumił Artur Węgiełek, Kurpie zielone, Warszawa, 1981.
Przemysław Pilich, Nad Liwcem i w Puszczy Białej, Warszawa, 1982.
Kazimierz Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 1-2, Warszawa, 1966.
Oskar Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 1-84 (z wyłączeniem tych, które dotyczą obszarów spoza Polski), Wrocław-Poznań 1961-1967 oraz Poznań 2001-2003 (i .
Barbara Ogrodowska, Święta polskie. Tradycja i obyczaj, Warszawa, 2000.
Jan Stanisław Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, XVI-XVIII w., Warszawa, 1976.
Marian Pokropek, Atlas sztuki ludowej i folkloru w Polsce, Warszawa, 1978.
Tadeusz Maciej Ciołek, Jacek Olędzki, Anna Zadrożyńska, Wyrzeczysko. O świętowaniu w Polsce, Warszawa, 1976.
Józef Szczypka, Kalendarz polski, Warszawa, 1979.
Barbara Bazielich, Stroje ludowe narodów europejskich, cz. 2. Stroje ludowe Europy Środkowej i Wschodniej, Wrocław, 1997.
Marian Pokropek, Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa, 1976.
Adam Chętnik, Życie puszczańskie Kurpiów, Warszawa, 1971.
Jerzy Damrosz, Kurpie-/'Puszcza Zielona/', Literatura Ludowa. Kurpie, red. Krzyżanowski Julian, Warszawa, 1961, s. 9.
Grażyna Dąbrowska, Wesele kurpiowskie, Kraków, 1985.
Bernard Kielak, Rok obrzędowy Puszczy Zielonej, Ostrołęka, 1984.
Bernard Kielak, Zwyczaje doroczne kurpiowskiej Puszczy Zielonej, Ostrołęka, 2005.
Antonina Wozaczyńska, Pieśni kurpiowskie: ich struktura i charakterystyka w świetle zbiorów W. Skierkowskiego, Wrocław, 1956.
Anna Kutrzeba-Pojnarowa (red.), Kurpie, Puszcza Zielona 3, Wrocław, 1965.
Maria Żywirska, Puszcza Biała, jej dzieje i kultura, Warszawa, 1973.
M. Peisert, Gwara wsi Słopnice w powiecie limanowskim wobec gwar podegrodzkich, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. X, 1976, s. 213-217.
Irena Bajerowa, Nosówki w Kamienicy, pow. Limanowa, Język Polski, t. LI, 1971.
Bogusław Dunaj, Halina Kurek, Kazimierz Ożóg, Ewolucja gwar jednonosówkowych w Beskidzie Wyspowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze, z. 63, 1979, s. 119-130.
Józefa Kobylińska, Słownik gwary gorczańskiej (zagórzańskiej), Kraków, 2001.
Zdzisław Stieber (red.), Hanna Popowska-Taborska (red), Zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN, Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, t. 1-15, Wrocław, 1964-1978.
Agata Łącka-Aleksandrowicz, Antroponimia Łososiny Górnej i Walowej Góry w Małopolskiem, Wokół archeologii słów i ich funkcjonowania. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Bańkowskiemu, pod red. S. Podobińskiego i M. Lesz-Duk, Częstochowa, 2001, s. 117-122.
Mieczysław Małecki, Dialekty polskie i słowiańskie, Kraków, 2004.
Anna Basara, Z dzisiejszych gwar Ziem Zachodnich, Poradnik Językowy, 1969, s. 156-158, 210-221.
Ludwika Wajda, Górale i Lachy na terenie Limanowszczyzny /pogranicze dialektologii i etnografii/, Językoznawca, nr 23-24, Lublin, 1971, s. 52.
Ludwika Wajda, Pogranicze gwarowe góralsko-lachowskie, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, nr 58; Prace Językoznawcze, z. 3, Kraków, 1976, s. 290.
Henryk Barycz (red.), Historia Starego Sącza od czasów najdawniejszych do 1939 r., Kraków, 1979.
Józef Staśko (red.), Podegrodzie - zarys monografii wsi, Orli lot, t. XVIII, Kraków, 1937.
Wiktor Bazielich, Historie starosądeckie. Szkice historyczne z dziejów miasta Starego Sącza i jego okolicy, Kraków, 1965.
Zbigniew Beiersdorf, Bogusław Krasnopolski, Stary Sącz. Zarys historii rozwoju przestrzennego, Kraków, 1985.
Lucjan Biliński, Nowy Sącz - województwo, Warszawa, 1995.
Urszula Janicka-Krzywda, Piotr Krzywda, Agnieszka M. Spiechowicz-Jędrys, Stary Sącz: sanktuarium św. Kingi : klasztor sióstr klarysek. Przewodnik pielgrzyma, Kraków, 2006.
Albin (Tobiasz) Kac, Nowy Sącz - miasto mojej młodości, Kraków, 1997.
Augustyn Leśniak, Jerzy Leśniak, Nowy Sącz - miasto niezwykłe, Nowy Sącz, 2004.
Jerzy Leśniak, Sławomir Sikora, Nowy Sącz, Nowy Sącz, 2007.
Jerzy Leśniak, Sławomir Sikora, Nowy Sącz z wieży ratuszowej, Nowy Sącz, 2006.
Feliks Kiryk (red.), Limanowa. Dzieje miasta. T. 1, 1565-1945, Kraków, 1999.
Tomasz Biedroń (red.), Limanowa. Dzieje miasta. T. 2, 1945-1989, Kraków, 2002.
Karol Dejna, Gwara kuczowska na tle innych gwar czeskich, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego III, 1955, s. 5-30.
Piotr Droździk (red.), Nowy Sącz, Nowy Sącz, 1999.
Eugeniusz Pawłowski, Nazwy wodne Sądecczyzny, Warszawa, 1996.
Janusz Roszko, Stary Sącz, średniowieczna perła Beskidu, Kraków, 1971.
Jan Wielek, Limanowa i okolice. Przewodnik, Warszawa, 1987.
Bogusław Dunaj, Mirosława Mycawka, Badania regionalizmów leksykalnych, Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie, red. Sławomir Gala, Łódź, 2002, 105-110.
Maria Brylak-Załuska, O kulturze ludowej Lachów Sądeckich. Komentarz do wystawy etnograficznej w Muzeum Lachów Sądeckich im. Zofii i Stanisława Chrząstowskich w Podegrodziu, Nowy Sącz, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 1993.
Z. Cieśla-Reinfussowa, Budownictwo ludowe, Monografia powiatu myślenickiego, Kraków, 1970, s. 39-54.
Adam Dylewski, Krajna, tegoż, Wielkopolska, Warszawa, 2007, 124-127.
M. Cz. Cholewa, Stroje ludowe Ziemi Sądeckiej. Rozwój stroju ludowego i jego zasięgi terytorialne, Kraków, 1946.
Zofia i Stanisław Chrząstowscy, Rzemiosło podegrodzkie na początku czasów galicyjskich, Rocznik Sądecki, t. XII, Nowy Sącz, 1971.
Elżbieta Dzikowska, Odkrywamy Krajnę, tejże, Groch i kapusta, czyli podróżuj po Polsce, Warszawa, 2005, 228-251.
Zofia i Stanisław Chrząstowscy, Zwyczaje i obrzędy Lachów Sądeckich, Folklor Lachów Sądeckich, Warszawa, 1974.
Zofia i Stanisław Chrząstowscy, Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu - krótka historia zbiorów, Zeszyty Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, 1987.
Antoni Furdal, Podział polskich dialektów miejskich, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego VI, 1966, 155-161.
Piotr Droździk, Sądecki Park Etnograficzny, Nowy Sącz, 2007.
Lidia Michalikowa, Zofia i Stanisław Chrząstowscy, Folklor Lachów Sądeckich, Warszawa, 1974.
Józef Gajek, Polski atlas etnograficzny, Wrocław, 1964.
Joanna Hołda, Sądecki Park Etnograficzny. Suplement do przewodnika z 2003 roku, Muzem Okręgowe w Nowym Sączu, 2006.
M. i J. Kamoccy, Z zagadnień etnografii województwa krakowskiego, Skrypt dla przewodników PTTK, Kraków, 1972.
J. Kamocki, Z etnografii Karpat Polskich, Warszawa-Kraków, 1984.
Magdalena Kroh, Sądecki Park Etnograficzny. Przewodnik, Muzem Okręgowe w Nowym Sączu, 2003.
Reinhold Reinfuss, Garncarstwo ludowe, Warszawa, 1955.
Stanisław Cygan (red.), Gwary dawniej i dziś, Kielce, 2002.
Reinhold Reinfuss, Ludowe skrzynie malowane, Warszawa, 1954.
Reinhold Reinfuss, Pogranicze krakowsko-góralskie w świetle dawnych i najnowszych badań etnograficznych, Lud, t. XXXVI, 1946.
S. Udziela, Kilka słów o strojach, budowlach, sprzętach i naczyniach w Sądecczyźnie, Kraków, 1905.
Władysław Kuraszkiewicz, Oboczność -ev-/-ov- w dawnej polszczyźnie i w dzisiejszych gwarach, Wrocław, 1951.
Leszek Polan, Tradycja i współczesność kultury ludowej na Krajnie (zarys zagadnienia), Etnografia NR 2, Czerwiec, 1998.
Jadwiga Majowa, Kaszuby i obszary dialektów sąsiednich jako tereny oddziaływań językowych bieguna zachodnio- i wschodniolechickiego, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 17, 1978, s. 145-182.
Henryka Sędziak (red.), Obraz życia i kultury mieszkańców regionu utrwalony w słownictwie gwarowym i regionalnym, Łomża, 2003.
Józef Bubak, Polskie gwary spiskie, Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne - warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary, red. Zbigniew Biały, Prace Etnograficzne, ZN UJ, z. 22, 1987.
Franciszek Fitak, Słownik gwary spiskiej, Szczawnica, 2004.
Helena Grochola-Szczepanek, O niektórych formach grzecznościowych mieszkańców wsi Rzepiska na Spiszu, Język Polski, t. LXXVI, 1996, s. 41-44.
Mieczysław Małecki, Język polski na południe od Karpat (Spisz, Orawa, Czadeckie, Wyspy językowe), Kraków 1938, przedruk w: Dialekty polskie i słowiańskie, Kraków, 2004, 49-90.
Mieczysław Małecki, Spiskie x, Symbolae in honorem J. Rozwadowski, t. II, Kraków, 1928, s. 443-449.
Mieczysław Małecki, Nitsch Kazimierz, Atlas językowy polskiego Podkarpacia, cz. 1-2 (cz. 1, 500 map; cz. 2, Wstęp, objaśnienia, wykazy wyrazów), Kraków, 1934.
Monika Gruchmanowa, - opracowanie i komentarz językowy, tekst nagrał Sanisław Malepszak, Gwara bukówiecka, Stanisław Malepszak, Bukowiec Górny. 800 lat dziejów, Bukowiec Górny, 2007, 396-411.
Jerzy Nalepa, Etymologia nazwy Spisz, Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu, Lewocza-Wrocław, 2003.
Kazimierz Nitsch, Małopolska zmiana x w k lub f, Pisma dialektologiczne, Wrocław, 1958, s.305.
Jerzy Sierociuk, Regionalny słownik gwarowy - nowa propozycja z udziałem środowiska lokalnego, Język - literatura - wychowanie. Praca zbiorowa dedykowana Profesor Annie Kowalskiej, pod red. J. Bałachowicz i S. Fryciego, Warszawa, 2006, 65-70.
Monika Milaniak (red.), Edyta Wida (red.), Monika Wenit, Anna Radecka, Adam Matuszek, Urszula Szpernoga, Agnieszka Janeczek, Tomasz Waksmundzki, Słownik spiskich wyrazów gwarowych, Łapsze Niżne, Gimnazjum w Łapszach Niżnych, 2006.
Zenon Sobierajski, Atlas polskich gwar spiskich na terenie Polski i Czechosłowacji, t. I-IV, Poznań, 1966-1977.
Zenon Sobierajski, Zarys gwar polskich okolicy Starej Lubowli na Spiszu słowackim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Filologia 3, Poznań, 1961, s. 25-64.
Zenon Sobierajski, Z morfologicznych wpływów słowackich na polskie gwary spiskie, Z Polskich Studiów Slawistycznych, s. II, Językoznawstwo, 1963, s. 319-330.
Franciszek Sowa, Badania Mieczysława Małeckiego na Spiszu, Mieczysław Małecki. Człowiek, uczony, organizator. W setną rocznicę urodzin, red. J. Rusek, Kraków, 2005.
Franciszek Sowa, Słownictwo góralskie jako przedmiot badawczy - gwarowe drobiazgi etymologiczne, Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie, red. Sławomir Gala, Łódź, 2002, s. 489-498.
Franciszek Sowa, Spiskie przydomki góralskie, Studia dialektologiczne III, red. Joanna Okoniowa, Kraków, 2006, s. 105-114.
Elena Bassi, Jerzy Kowalczyk, Dzieło Baltazara Longheny w Polsce. Kościół Filipinów w Gostyniu, Warszawa, 1978.
Franciszek Sowa, Uwagi o słowotwórstwie przymiotnika w polskich gwarach spiskich, Studia dialektologiczne II, red. Joanna Okoniowa, Bogusław Dunaj, Kraków, 2002, s. 131-136.
Elżbieta Kowalska (red.), Bibliografia historii miasta Gostynia 1997-2006, Gostyń, 2007.
Zdzisław Stieber, Sposoby powstawania słowiańskich gwar przejściowych i mieszanych, Kraków, 1938.
Zdzisław Stieber, Ze studiów nad gwarami słowackimi południowego Spisza, Lud Słowiański I, A, 1929, s.61-138.
Alfred Zaręba, Dialekty mieszane i przejściowe w ujęciu diachronicznym (na przykładzie polsko-słowackiej gwary Hut i Borowego), Język Polski, 1968, s. 113-133.
Ewa Banaszak (red.), Bibliografia historii miasta Gostynia w zarysie, Gostyń, 1997.
Stanisław Figiel, Polski Spisz. Przewodnik turystyczny, Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa - Kraków, 1984.
Ewa Glapiak, Jarosław Glapiak, Leszno, Leszno, 2005.
Stanisław Glapiak, Andrzej Przewoźny, Lech Woźny, Leszno wczoraj i dziś, Leszno, 2005.
Stanisław Figiel, Ładygin Zbigniew, Markin Joanna, Pieniny, Podhale, Orawa i Spisz, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała, 2005.
Mirosław Komolka, Stanisław Sierpowski, Leszno. Zarys dziejów, Poznań, 1987.
-- --, Kościół i klasztor o.o. Filipinów na Świętej Górze k. Gostynia, praca zbiorowa, Gostyń, 1971.
Bohdan Kucharski, Bohdan Zgodziński, Leszno i okolice. Przewodnik, Poznań, 1990.
Anna Nacher, Styczyński Marek, Cisowski Bartłomiej, Spisz. Od Pienin po Raj, Kraków, Wydawnictwo Bezdroża, 2004.
Kazimierz Saysse-Tobiczyk, Podhale Spisz i Orawa. Popularny przewodnik turystyczny i wczasowiskowy, Wydawnictwo /'Polskiego Archiwum Krajoznawczego i Fotografii Dokumentarnej/' w Warszawie, be.
Krzysztof Strauchmann, Tajemnice skalnej ziemi. Nie tylko przewodnik, Pruszków, Oficyna Wydawnicza /'Rewasz/', 2001.
Andrzej Skorupa, Zamki i kasztele na polskim Podtatrzu, Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T. Trajdos, Kraków, 1995.
Michał Balara, Na południowych kresach, Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T. Trajdos, Kraków, 1995.
Michał Balara, Na Spiszu, Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T. Trajdos, Kraków, 1995.
Michał Balara, Z historii Spisza i Podhala naszego stulecia, Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T. Trajdos, Kraków, 1995.
Zbigniew Biały, Polski Spisz. Historyczne uwarunkowania kultury ludowej tego regionu i sposoby jej badania po II wojnie światowej, Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne - warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary. Red. Zbigniew Biały, Prace Etnograficzne, ZN UJ, z. 22, 1987.
Krystyna Kuźmak, Maria Rosa Mystica. Sanktuarium na Świętej Górze Gostyńskiej. Dzieje i teologia, Gostyń, 1988.
Alojzy Konior (red.), Leszno i Leszczyńscy. Sesja naukowa z okazji 450-lecia lokacji miasta Leszna, Leszno, 1997.
Stanisław Malepszak, Bukowiec Górny. 800 lat dziejów, Bukowiec Górny, 2007.
Andrzej Artur Mroczek, Leszno, Leszno, 1997.
-- --, Nasze Jutro. Miesięcznik Informacyjno-Społeczno-Kulturalny Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach, wydanie specjalne, wrzesień 2006.
-- --, Szkice gostyńskie, Gostyń, 1996.
Stefan Tabor, Kościół OO. Oratorjanów w Gostyniu. Na pamiątkę koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej, Gostyń, 1928.
Józef Ciągwa, Dzieje i współczesność Jurgowa 1546-1996, Kraków, 1996.
Stanisław Figiel, Polski Spisz, Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T. Trajdos, Kraków, 1995.
Zygmunt Górka, Zbigniew Biały, Zarys problematyki geograficzno-ekonomicznej Polskiego Spisza, Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne - warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary. Red. Zbigniew Biały, Prace Etnograficzne, ZN UJ, z. 22, 1987.
Zygmunt Górka, Stan badań geograficzno-ekonomicznych dotyczących Polskiego Spisza, Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne - warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary, red. Zbigniew Biały, Prace Etnograficzne ZN UJ, z. 22, 1987.
Jan Haniaczyk, Kronika Orkiestry Dętej w Jurgowie.
Krzysztof Kaczanowski, Antropologiczne badania na Polskim Spiszu, Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne - warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary. Red. Zbigniew Biały, Prace Etnograficzne, ZN UJ, z. 22, 1987.
J. Kamocki, Skawiński M., Problemy etniczności a narodowości na przykładzie Spiszu, Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu, red. R. Gładkiewicz, M. Homza, Lewocza-Wrocław, 2003, s. 707-716.
Maria Jolanta Pankówna, Warunki naturalne Polskiego Spisza, Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne - warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary. Red. Zbigniew Biały, Prace Etnograficzne, ZN UJ, z. 22, 1987.
Maria Jolanta Pankówna, Stan badań środowiska geograficznego Polskiego Spisza, Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne - warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary. Red. Zbigniew Biały, Prace Etnograficzne, ZN UJ, z. 22, 1987.
Zbigniew Biały (red.), Polski Spisz. Jedność kultury ludowej i jej historyczne uwarunkowania. Środowisko naturalne - warunki gospodarowania. Antropologia. Gwary, Prace Etnograficzne, ZN UJ, z. 22, 1987.
Julia Radziszewska, Studia spiskie, Katowice, 1985.
Julia Radziszewska, Studia z dziejów ustroju Spisza, Katowice, 1969.
Tadeusz Trajdos (red.), Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, Kraków, 1995.
A. Sroka, Franciszkanie w Dursztynie na Spiszu, Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T. Trajdos, Kraków, 1995.
S. A. Sroka, Wokół kontaktów dawnych ziem węgierskich z Polską w średniowieczu, Bydgoszcz, 2002, s. 83.
T. Swat, M. Szczepański, Zabytkowe kościoły Tatr, Podhala, Orawy, Spisza, Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T. Trajdos, Kraków, 1995.
R. Gładkiewicz (red.), M. Homza (red.), Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu, Lewocza-Wrocław, 2003.
Tadeusz Trajdos, Niemcy na górnym Spiszu, Płaj. Almanach karpacki, nr 19, 1999.
Alojzy Wojtas, Kronika Straży Pożarnej w Jurgowie, Jurgów, 1986.
Bogumiła Złahoda, Dzieje Czarnej Góry do 1939 roku, Kraków, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 1995.
Paweł Anders, Pałuki, Poznań, 1997.
Janina Balska, Żnin i okolice, Bydgoszcz, 1988.
Gabriela Bartkowiak, Twórcy ludowi na Ziemi Wągrowieckiej, Ziemia Wągrowiecka nr 3, 1999, 44-58.
Anna Basara, Jan Basara, Polska gwarowa terminologia rolnicza. Przygotowanie gleby, uprawa ziemniaków, Kraków, 1992.
Edmund Callier, Kronika żałobna utraconej w granicach Wielkiego Księstwa Poznańskiego ziemi polskiej. Powiat wągrowiecki, Poznań, 1894.
Waldemar Dolata, Powiat żniński, Żnin, 2007.
Edmund Makowski (red.), Dzieje Wągrowca: praca zbiorowa, Poznań, 1994.
L. Garbacka, Powiat wągrowiecki w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Poznań, 1965.
Marian Gumowski, Herby miast polskich, Warszawa, 1960.
Zdzisław Kaczmarczyk, Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry, Poznań, 1945.
Oskar Kolberg, Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Ser. XI. W. Ks. Poznańskie, cz. III, Kraków, 1877.
Stanisław Kozierowski, Badania nazw topograficznych dzisiejszej archidiecezji gnieźnieńskiej, Poznań, 1914.
Janusz Księski, Pałuki, Gdynia, 1966.
Włodzimierz Łęcki, Województwo pilskie, Warszawa-Poznań, 1988.
Piotr Paliński, Powiat wągrowiecki, Wągrowiec, 1932.
Feliks Malinowski, Legendy pałuckie okolic Żnina, Bydgoszcz, 1984.
Feliks Malinowski, Diabeł wenecki i inne legendy pałuckie, Bydgoszcz, 1981.
Gustawa Patro, Gmina Wągrowiec, Wągrowiec, 2000.
Gustawa Patro, Legendy dotyczące miast powiatu wągrowieckiego, Wągrowiec, 2004.
Gustawa Patro, Rękodzieło ludowe z okolic Wągrowca. Poradnik, Poznań, 1994.
Gustawa Patro, Twórczość ludowa na terenie powiatu wągrowieckiego, Wągrowiec, 2008.
Gustawa Patro, Twórczość ludowa na Pałukach. Poradnik, Wągrowiec, 2003.
Gustawa Patro, Wągrowiec - zarys dziejów, Warszawa, 1982.
Władysław Semkowicz, Ród Pałuków, Kraków, 1907.
Zenon Sobierajski, Jak mówią Pałuczanie?, Literatura Ludowa, r. VIII, nr 3, 1964.
Wanda Szkulmowska (red.), Sztuka ludowa Pałuk. Przeszłość i teraźniejszość, Bydgoszcz, 1996.
Andrzej Marek Wyrwa, Opactwo cysterskie. Łekno-Wągrowiec (1153-1835). Zarys dziejów, Poznań-Wągrowiec, 1998.
Zygmunt Zagórski, W sprawie badań nowych gwar mieszanych i integracji językowej w województwie pilskim, Rocznik Nadnotecki, VII, z. 2, 1976, 19-23.
Zofia i Karol Zierhofferowie, Nazwy miast Wielkopolski, Poznań, 1987.
Antoni Gąsiorowski, Starostowie wielkopolskich miast królewskich w dobie jagiellońskiej, Warszawa, 1981.
Antoni Gąsiorowski, Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500. Spisy, Poznań, 1968.
-- --, Duży pierścień kurpiowski: informator, Olsztyn, 1985.
-- --, Mały pierścień kurpiowski: informator, Olsztyn, 1986.
-- --, Pogranicze polsko-węgierskie od Orawy do Pienin w XIX i na początku XX wieku, Szczawnica, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, 2002.
Franciszek Bujak, Studia geograficzno-historyczne, Warszawa, 1925.
Franciszek Bujak, Studia nad osadnictwem Małopolski, Kraków, 1905.
Tatiana Banaś, Ryszard Garus, Legendy świętokrzyskie - przewodnik rodzinny, Kielce, 1999.
Stanisław Cieśliński (red.), Alojzy Kowalkowski (red.), Monografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Bodzentyn-Kraków, 2000.
Ryszard Garus, Przewodnik dla turystów pieszych i zmotoryzowanych. Kielce - Góry Świętokrzyskie, Kielce, 1993.
Ryszard Garus, Przewodnik dla zmotoryzowanych. Kielce - Sandomierz - Góry Świętokrzyskie, Kielce, 2006.
M. Jurecki, Ponidzie. W świętokrzyskim stepie, Kraków, 2004.
J.Z. Łodzińsi (red.), B. Wolff (red.), Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. III. Województwo kieleckie, Warszawa, 1957-1966.
-- --, Kielce . 7 km do raju. Miniprzewodnik po mieście i Górach Świętokrzyskich, Kielce, brw..
-- --, Magia świętokrzyskiego drzewa, Kraków, 2006.
-- --, Mapa obiektów przyrodniczych woj. świętokrzyskiego, skala 1: 400 000, Kielce, 2001.
Jan Mityk, W Góry Świętokrzyskie, Warszawa, 1995.
Stanisław Nosek, Zarys archeologii Małopolski, Kraków, 1956.
M. Paszkowski, Skalne zabytki, przewodnik po rezerwatach i pomnikach przyrody nieożywionej województwa świętokrzyskiego, Kielce, 2000.
Antoni Patkowski, Góry Świętokrzyskie, Warszawa, 1937.
Paweł Pierściński, Między Wisłą a Pilicą. Skarby przyrody i kultury, Lublin, 2001.
J. Pilich (red.), Góry Świętokrzyskie - słownik krajoznawczy, cz. I, Warszawa, 1974.
-- --, Przyroda województwa świętokrzyskiego, Kielce, 2000.
Władysław Szafer, Świętokrzyski Park Narodowy, Kraków, 1959.
-- --, Świętokrzyskie Europuzzle.
-- --, Świętokrzyskie - Miejsca Mocy. Pocztówka multimedialna.
-- --, Świętokrzyskie na cztery pory roku, wyd. drugie, poprawione, Kielce, brw..
Krzysztof Pęczalski (fot.), Świętokrzyskie z lotu ptaka, Wełecz, 2006.
-- --, Województwo świętokrzyskie, Bydgoszcz, 2007.
-- --, Województwo świętokrzyskie. Mapa administracyjno-turystyczna. Skala 1: 200 000.
Paweł Wojtys, Z sercem w plecaku czyli wędrówki po drogach i bezdrożach Ziemi Świętokrzyskiej i Sandomierskiej. Cz. I. Kielce i okolice. Przewodnik turystyczny, Kielce, 2005.
Piotr Banaczkowski, W kwestii regionu świętokrzyskiego, Literatura Ludowa, nr 2, 1957, s. 60-61.
S. Banaś, Z lat dawnych i obecnych powiatu starachowickiego, Starachowice, brw..
K. Bielenin, Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich, Kielce, 1992.
K. Bielenin, Starożytne hutnictwo świętokrzyskie, Warszawa, 1960.
A. Bobiński, J. M. Bazewicz, Przewodnik po Królestwie Polskim..., T. I-II, Warszawa, 1901-1902.
E. Dąbrowska, Studia nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym ziemi wiślickiej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1965.
Marek Derwich, Benedyktyński klasztor Św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu, Warszawa-Wrocław, 1982.
Halina Mielicka (red.), Dziedzictwo kulturowe regionu świętokrzyskiego: materiały pokonferencyjne, Kielce, 2007.
Jacek Wijaczka, Dzieje regionu świętokrzyskiego od X do końca XVIII wieku, Kielce, 2004.
Z. Guldon, W sprawie regionu kieleckiego, Dzieje Kielecczyzny w historiografii Polski Ludowej. Stan i program badań, pod red. Zenona Guldona, Kielce, 1977, s. 20-36.
Zenon Guldon, Karol Krzystanek, Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku, Kielce, 1990.
Zenon Guldon, J. Kaczor, Górnictwo i hutnictwo w Staropolskim Okręgu Przemysłowym w drugiej połowie XVIII wieku, Kielce, 1994.
K. Głowacki (red.), Historyczne miasta regionu sandomiersko-kieleckiego XIII-XX w., Kielce, 2002.
J. Jastrzębski, Klasztor Świętego Krzyża na Łyścu, Kielce, 1998.
J. Kamińska, Grody wczesnośredniowieczne Polski środkowej na tle osadnictwa, Łódź, 1953.
-- --, Kalendarz świętokrzyski 2005. Wydanie specjalne Świętokrzyskiego Miesięcznika Kulturalnego Teraz, Kielce, 2004.
Oskar Kolberg, Dzieła wszystkie, Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka, i tańce, Sandomierskie, Warszawa 1865;Lud, cz. 1-2, seria 18-19, Kieleckie, Kraków 1885-1886, tenże Lud, cz. 1-2, seria 20, 21, Radomskie, Kraków 1.
Antoni Gąsiorowski, Urzędnicy zarządu lokalnego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce, Poznań, 1970.
Ludwik Gomolec, Mosina w tysiącleciu państwa polskiego, cz. I: Od najdawniejszych czasów do 1918 roku, maszynopis do wglądu w Bibliotece Publicznej w Mosinie, Poznań-Mosina, 1965.
Izba Muzealna w Mosi Archiwum Państwowe w Poznaniu, Mosińskie archiwalia, folder Wystawy w Izbie Muzealnej w Mosinie z okazji 700-lecia nadania Mosinie praw miejskich, Mosina, 2002.
Justyna Kobus, Dwie warstwy chronologiczne leksyki z pola tematycznego PRACA w języku mieszkańców wsi wielkopolskich, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego LII, 2007, s. 73-82.
J. Kowalczyk, W hołdzie przeszłości 1863-1864: województwo świętokrzyskie, Kielce, 2003.
A. Kozera, Rolnictwo województwa kieleckiego w latach 1918-1939, Kielce, 2003.
J. Krzepela, Małopolskie rody ziemiańskie, Kraków, 1928.
J. Kuczyński, Materiały archeologiczne do badań nad historią Kielc, Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, t. V, Kraków, 1963.
J. Kuczyński, Wyniki badań archeologicznych Muzeum Świętokrzyskiego w latach 1966-1969, Kielce, 1970.
J. Kuczyński, J. Pyzik, Pradzieje ziem województwa kieleckiego, Kielce, 1959.
J. Kuczyński, J. Pyzik, Kielecczyzna w świetle wykopalisk, Kielce, 1962.
B. Kürbis, Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce, Lublin, 1975.
H. Leszczyński, Zakony benedyktyńskie w Polsce, Tyniec, 1981.
T. Ładogórski, Studia nad zaludnienim Polski XIV wieku, Wrocław, 1958.
Lech Łoboda, Staropolski Okręg Przemysłowy w XVI-XVIII wieku, Mit czy rzeczywistość?, pod red. J. Wijaczki, Kielce, 2001, s. 158-180.
Justyna Kobus, Anna Gliszczyńska, Funkcjonowanie germanizmów w języku mieszkańców wsi centralnej Wielkopolski (na przykładzie Baranówka i Sowinek, powiet Poznań), Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza XIII (XXXIII), Poznań, 2006, s. 71-82.
Justyna Kobus, lLeksyka subpola tematycznego ŻNIWA na przykładzie materiału językowego z wybranych wsi Wielkopolski, Współczesna polszczyzna - stan, perspektywy, zagrożenia, pod red. Zofii Cygal-Krupy, Kraków-Tarnów, 2008, s. 237-246.
Justyna Kobus, Przejawy świadomości metajęzykowej mieszkańców wsi wielkopolskich, Diałaktołohiczni studiji. 7. Pytannja teoriji i praktyky (w druku).
Justyna Kobus, Przeobrażenia gwarowej leksyki wymuszone warunkami pozajęzykowymi - snopek i stóg w języku mieszkańców wsi wielkopolskich początku XXI wieku, Prace Filologiczne (w druku).
Justyna Kobus, Zróżnicowanie pokoleniowe wsi a problem rozwarstwienia języka jej mieszkańców - leksyka wielkopolska początku XXI wieku, Gwary dziś 4. Konteksty dialektologii, pod red. Jerzego Sierociuka, Poznań, 2007, s. 307-314.
Józef Kostrzewski, Wielkopolska w pradziejach, Warszawa-Wrocław, 1955.
Włodzimierz Łęcki, Wielkopolska. Przewodnik po miejscach ładnych i ciekawych: 50 tras wycieczkowych dla posiadaczy wszelkich wehikułów, Poznań, 2003.
Jerzy Łojko, Jerzy Stępień, Zarys dziejów Mosiny i okolic (do 1945 r.), Mosina, 1992.
Włodzimierz Łęcki (red.), Mosina. 700 lat. Album jubileuszowy. Miasto i gmina, opracowanie zbiorowe, Warszawa-Poznań-Mosina, 2002.
Justyna Perkowska, Kwalifikowanie temporalne wypowiedzi w języku mieszkańców wsi wielkopolskich, Gwary dziś. 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, pod red. Jerzego Sierociuka, Poznań, 2006, s. 191-197.
Justyna Perkowska, Rozwarstwienie chronologiczne słownictwa z pola tematycznego PRACA w gwarze Baranówka pod Poznaniem, Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich, pod red. Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Toruń, 2007, s. 301-305.
J. Łukasiewicz, Przewrót techniczny w przemyśle Królestwa Polskiego, Warszawa, 1968.
G. Okła (red.), Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo kulturowe, Kielce, 2002.
Justyna Perkowska, Zróżnicowanie leksyki mikropola tematycznego ZIEMNIAKI, LingVaria nr 1 (3), 2007, s. 91-102.
M. Michniak, Świętokrzyska encyklopedia sportu, Kielce, 2004.
S. Marcinkowski, Miasta Kielecczyzny. Przemiany społeczno-gospodarcze 1815-1869, Warszawa-Kraków, 1980.
Władysław Rusiński, Osady tzw. olędrów w dawnym województwie poznańskim, Poznań 1939-Kraków 1947.
Edmund Massalski, Góry Świętokrzyskie, Warszawa, 1967.
S. Pazyra, Miasta polskie w tysiącleciu, t.I, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1965.
Jerzy Michta, Heraldyka samorządowa województwa świętokrzyskiego i jej symbolika, Kielce, 2000.
Zenon Sobierajski, Teksty gwarowe ze środkowej Wielkopolski, Poznań, 1995.
G. Miernik (red.), Między Wisłą i Pilicą. Studia i materiały historyczne, t. 2, Kielce, 2001.
B. Wojciechowska (red.), L. Michalska-Bracha, Między Wisłą i Pilicą. Studia i materiały historyczne, t. 3, Kielce, 2001.
Tadeusz Adam Jakubiak (red.), Szkice z przeszłości Mosiny i okolic. Z dziejów walk o wyzwolenie narodowe i społeczne w XIX i XX wieku. W 130 rocznicę utworzenia Rzeczpospolitej Mosińskiej, praca zbiorowa, Poznań, 1978/9.
F. P. Navarra, Monografia kościołów diecezji kieleckiej, Warszawa, 1911.
Juliusz Nowak-Dłużewski, Region kielecki. Koncepcja terminologiczna i jej uzasadnienie, tegoż: Z historii polskiej literatury i kultury, Warszawa, 1967, s. 213-220.
Ks. Daniel Olszewski, Cystersi w Polsce. W 850-lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego, Kielce, 1990.
Jerzy Pająk, Region kielecko-radomski w jego policentrycznej strukturze z Aglomeracją Staropolską, Kielce, 1998.
Jerzy Zdzisław Pająk, Dzieje podziałów administracyjnych a granice regionu świętokrzyskiego, Region świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość?, pod red. J. Wijaczki, Kielce, 2001, s. 49-72.
Jerzy Piwek, Ekonomia kielecka w latach 1789-1864, Ostrowiec Świętokrzyski, 2002.
Bohdan Baranowski, Życie codzienne wsi między WArtą a Pilicą w XIX wieku, Warszawa, 1969.
Piotr Bąk, Słownictwo gwary okolic Kramska na tle kultury ludowej, Wrocław, 1960.
Elżbieta Błażejewska, Gwara ochweśnicka Ślesina, Warszawa, 1972.
Jacek Wijaczka (red.), Region świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość?, Kielce, 2001, s. 159-180.
P. Rosiński, Zabytkowe organy w województwie kieleckim, Warszawa, 1992.
Władysław Sedlak, Człowiek i Góry Świętokrzyskie, Radom, 2001.
Jerzy Stępień (red.), Dzieje Kleczewa, Poznań, 1995.
Ks. Władysław Siarkowski, Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Pińczowa, Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, t. 9, 1885, s. 3-72.
T. Szczepanik, Województwo kieleckie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, Warszawa, 1967.
Bolesław Szczepański (red.), Dzieje Słupcy, Poznań, 1996.
ks. D. Olszewski (red.), R. Gryz (red.), Klasztor na Świętym Krzyżu w polskiej kulturze narodowej, Kielce, 2000.
Krzysztof Urbański, Gminy żydowskie duże w województwie kieleckim, Kielce, 2003.
Krzysztof Urbański, Gminy żydowskie małe w okresie międzywojennym, Kielce, 2006.
Jan Wiśniewski, Dekanat iłżecki, Radom, 1909-1911.
-- --, Z badań archeologicznych regionu świętokrzyskiego, Warszawa, 1956.
-- --, Z przeszłości regionu świętokrzyskiego od XVI do XX wieku. Materiały konferencji naukowej, Kielce, 2003.
M. Meducka (red.), Z tradycji i dorobku inteligencji kieleckiej w XIX i XX wieku, Kielce, 2005.
Marcin Zarębski, Z dziejów regionalizmu świętokrzyskiego, Staszów, 2005.
J. Zieliński, Staropolskie Zagłębie Przemysłowe, Wrocław, 1965.
Edmund Makowski (red.), Czesław Łuczak (red.), Dzieje Turku, Poznań, 2002.
Bogusław Zientara, Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego XIV-XVII wiek, Warszawa, 1954.
-- --, Bieliny, Bodzentyn, Masłów. Mapa turystyczna, skala 1: 100 000.
Antoni Gajda, Monografia Sompolna z dodatkiem o Lubstowie i okolicy, Koło, 1936.
-- --, Bieliny. Informator turystyczny, Kielce, 2008.
Andrzej Drogosz, Aneta Cedro, Kartki z przeszłości gminy Bieliny, Bieliny, 2007.
Tadeusz Drogosz, Gwara w utworach Józefa Ozgi Michalskiego. Praca magisterska, Kraków, 1978.
Danuta Jóźwik, Galanto gwara, Gazeta Bielińska, nr 2/16, s. 9.
Sławomir Jóźwik, Najważniejsze wydarzenia w historii gminy, Gazeta Bielińska, nr 6, 2002.
Sławomir Jóźwik, Życie codzienne w parafii Bieliny w pierwszej połowie XIX wieku, Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, t. 2, pod red. G. Miernika, Kielce, 2001, s. 79-92.
Maria Kamińska, Nazwy miejscowe dawnego województwa sandomierskiego, cz, 1, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1964, s. 27.
-- --, Klub Sportowy Nidzianka Bieliny, Echo Dnia, nr 84, dodatek Piłkarski Skarb Kibica, 2006, s. 18.
Zbigniew Jasiewicz, i inni, Dzieje ziemi słupieckiej, Poznań, 1960.
Zygmunt Kaczmarek, Jerzy Stępień, Dzieje Rychwałą, Konin, 1994.
Oskar Kolberg, Lud, Seria XXIII (Kaliskie), Warszawa, 1963.
Tadeusz Malinowski, Prasłowiańskie osadnictwo w Słupcy, Poznań, 1968.
Piotr Maluśkiewicz, Konin i okolice, Poznań, 1979.
Piotr Maluśkiewicz, Województwo konińskie, Warszawa, 1983.
Michał Rawita-Witanowski, Kłodawa i jej okolice pod względem historyczno-ludoznawczym, Warszawa, 1904.
M. Sznajder, Lądkowskie opowiadania, Konin, 1993.
Andrzej Wędzki, Konin w czasach przedrozbiorowych, Dzieje Konina, t. 1., Konin, 2000.
Zygmunt Zagórski, O mowie mieszkańców kilkunastu wsi wokół Konina, Wrocław, 1991.
Henryk Ladorski (red.), Ziemia konińska: materiały na sympozjum KTR, t. 1-2, Konin, 1970-1972.
-- --, Ziemia konińska w czasie powstania styczniowego 1863-1864, praca zbiorowa, t. 1-5, Konin, 1994-1998.
Karol Dejna, Atlas gwar polskich, t. 2. Mazowsze, Warszawa, 2000.
Mieczysław Karaś (red.), Słownik gwar polskich, , t. 1-7, Wrocław, 1979.
Jan Falkowski, Ziemia lubawska. Przyroda, historia, osadnictwo, społeczeństwo, gospodarka, Toruń, 2006.
Andrzej Korecki, Lubawa. 19 lat wolności 1920-1939, Lubawa, 2000.
Andrzej Korecki, Z dziejów gminy Grodziczno, Pelplin, 2003.
Józef Leliwa-Piotrowicz, Ziemia Lubawska w legendzie, Nowe Miasto, 1934.
Edward Pokojski, Lubawa. Fakty, opinie, problemy, Lubawa, 1998.
Józef Śliwiński, Lubawa wobec plebiscytu 1920 r., Lubawa, 1981.
Józef Śliwiński, Studia z dziejów Lubawy i okolic do 1939, Olsztyn, 1996.
Józef Śliwiński, Ziemia lubawska w okresie wojny trzynastoletniej, Lubawa, 1982.
Józef Śliwiński, Bernard Standara, Edmund Standara, Lubawa. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn, 1982.
Jarosław Wenta, Jan Wroniszewski, Lubawa i okolice, Toruń, 1995.
Władysław Antoniewicz, Metalowe spinki góralskie, Prace Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Nauk, nr 8, Kraków, 1928.
Stanisław Barabasz, Sztuka ludowa na Podhalu, cz. III, Warszawa, 1930.
Hanna Błaszczyk-Żurowska, Kultura ludowa Podhala. Przewodnik po wystawie etnograficznej w Muzeum Tatrzańskim, Zakopane, 2003.
Stanisław Kałamacki, Jan Paweł II w Tatrach, http://www.ezakopane.pl/wiadomosci/868.html.
Władysław Matlakowski, Budownictwo ludowe na Podhalu, Kraków, 1892.
Maria Smarduch, Łopuszna - mała ojczyzna, Kraków, 2008.
W. Antoniewicz (red.), Pasterstwo Tatr polskich i Podhala, Wroclaw, 1959.
-- --, Przekonać Pana Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin, Kraków, Wydawnictwo Znak, 1999.
Stanisława Trebunia-Staszel, Śladami podhalańskiej mody. Studium z zakresu historii stroju górali podhalańskich, Kościelisko, 2007.
B. Dembowski, Słownik gwary podhalskiej, SKJPAU V, 1896, s. 339-444.
St. A. Hodorowicz, Podholańskie porzykadła i pogworki maści wselijakiej ku cłeka zadumie i wesołości dane, Nowy Targ, 2006.
St. A. Hodorowicz, Słownik gwary górali Skalnego Podhala, Nowy Targ, 2005.
D. Tylkowa (red.), Podhale. Tradycja we współczesnej kulturze wsi, Kraków, 2000.
W. Czubernatowa, Ugwarzanie w cornyj izbie, Kraków, 2003.
W. Gąsienica Byrcyn, Dostać orełki i inne opowiadania, Kraków, 1992.
J. Gutt-Mostowy, Gwara o gwarze, Kraków, 1998.
F. Łojas-Kośla, Rodowe Dziedzictwo, Poronin.
J. Pitoń, Naski świat, Kraków, 2005.
J. Sihelska, Zwyczaje i obrzędy Skalnego Podhala, Kraków, 2003.
Danuta Kopertowska, Nazwy miejscowe województwa kieleckiego. Nazwy miast i wsi, nazwy części miast i wsi oraz nazwy alei, placów, ulic i osiedli mieszkaniowych, s. 79, 165, 248, Kraków, 1984.
J. Kosowski, Ocalają od zapomnienia: zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Bielin, Gazeta Bielińska, 2004, nr 12, s. 13.
J. Kosowski, To była tragedia! Wspomienie przed 60 laty..., Gazeta Bielińska, 2004, nr 3, s. 3.
J. Kosowski, Towarzystwo Przyjaciół Bielin wybrało swoje władze, Gazeta Bielińska, 20001, nr 2/16, s. 1-3.
A. Krakowiak, Święto truskawki, Słowo Ludu, 1999, nr 125, s. 10.
-- --, Królowa truskawka: certyfikat dla gminy, zabawa dla wszystkich, Słowo Ludu, 2001, nr 123, s. 9.
Stanisław Suchorowski, Zbóje świętokrzyscy, Radostowa, 1937, nr 2, s. 26.
-- --, Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych 23, Powiat kielcki i powiaty miejskie Kielce i Skarżysko-Kamienna, woj. kieleckie, Warszawa, 1966, s. 6-7.
Jerzy Ozga-Michalski, Godki świętokrzyskie, Łódź-Kielce, 1985.
J. Grzegorczyk (red. meryt.), Z. Krawczyk (red. meryt.), Prezentacja multimedialna. Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry. Gmina Bodzentyn.Gmina Bieliny. Gmina Masłów.
Barbara Rynkowska, Dymarki non stop!, Słowo Ludu, 1999, nr 20, s. 12.
Agnieszka Sadowska, Ludowy zespół śpiewaczy Bielinianki, Słowo Magazyn, 2006, nr 2445, s. 15.
Ks. Władysław Siarkowski, do druku przygotowali L. Michalska-Bracha i K. Bracha, Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, Kielce, 2000.
Jerzy Sierociuk, Próba ustalenia regionów folklorystycznych, Literatura Ludowa, R. 23, 1979, nr 4-6, s. 21-24.
Ryszard Skrzyniarz, Parafia Bieliny. Zarys dziejów, Kielce, 2008.
-- --, To był piękny festyn: 27 czerwca - I Mistrzostwa Świata w szypułkowaniu bielińskiego specjału. VII Dni Święta Truskawki, Gazeta Bielińska, 2004, nr 6, s. 4.
Edward Traczyński, Wieś świętokrzyska w XIX i XX wieku, Kielce, 2001.
Elżbieta Wikło, Truskawkami bogaci, Słowo Ludu, 2000, nr 2130, s. 12.
Elżbieta Wikło, Truskawkowe święto, Echo Dnia, 2000, nr 123, s. 10.
Anna Basara, Jan Basara, Opisy fonologiczne polskich punktów Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego, z. II, Małopolska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1983, s. 42-45.
Leokadia Firkowska, Legenda o tym, jak powstała rzeka Świślina, tejże: Legendy świętokrzyskie, Kielce, 1999, s. 53-55.
Józef Grzesik, O Świślinie, Świętokrzyskie - jakie cudne (materiały pomocnicze), Kielce, 2005, s. 47.
Józef Grzesik, O czarownikach. Za dawnych lat, Literatura Ludowa I, 1957, nr 2, s. 44-46.
Józef Grzesik, Z gwary świętokrzyskiej, Poradnik Językowy, 1955, s. 237-238; Poradnik Językowy, 1956, s. 236-237, 270-272.
S. Cygan (red.), Gwary dawniej i dziś. Prace ofiarowane Docent Wandzie Pomianowskiej, Kielce, 2002.
Maria Kamińska, Nazwy miejscowe dawnego województwa sandomierskiego, cz. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1964, s. 165.
M. Nosowicz-Kaczorowska, Przestawić wieś sprzed stu laty, Tygodnik Starachowicki, 2000, nr 20, s. 7.
Wanda Pomianowska, Klasyfikacja rzeczowników odrzeczownikowych, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1963.
Wanda Pomianowska, Ballada o Świślinie, tejże: Wygnanie z raju, Kielce, 1995, s. 122-126.
-- --, Radkowice-Kolonia, Tygodnik Starachowicki, 2000, nr 30, s. 6.
Jerzy Stankiewicz, O Świślinie, tegoż: Legendy świętokrzyskie, Kraków, 1988, s. 7-9.
-- --, Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności, t. II, Warszawa, 1827, s. 130.
-- --, Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych 20. Powiat iłżecki i powiat miejski Starachowice, woj. kieleckie, Warszawa, 1966, s. 28.
-- --, Wanda Pomianowska patronką szkoły: Uroczystości w Radkowicach, Gazeta Wyborcza, 21 czerwca 2006, Kielce (dodatek do kieleckiej Gazety Wyborczej), nr 146, s. 6.
S. Cygan (red.), W kręgu dialektów i folkloru, Prace ofiarowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent Zofii Stamirowskiej, Kielce, 2007.
K. Myśliński (red.), Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwo kieleckie, t. 15, s.8-9, 224, Warszawa, 1995.
Andrzej Chwalba (red.), Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa, 2004.
S. Cygan, Materiały etnograficzne Władysława Siarkowskiego z okolic Pińczowa jako źródło do badań nad gwarami polskimi, Ks. W. Siarkowski, tegoż, Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Pińczowa. Do druku przygotowali K. Bracha, B. Wojciechowska i L. Michalska-Bracha, Kielce, 2003, s. LXXIII .
G. Dąbrowska, Taniec ludowy, Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, pod red. M. Biernackiej, M. Frankowskiej, W. Paprockiej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1981, s. 299-300.
G. Dąbrowska, W kręgu polskich tańców ludowych, Warszawa, 1979.
B. Erber, Zarys stanu badań etnograficznych w województwie kieleckim, Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, 1964, t. 2, s. 333-359.
B. Erber, Garncarstwo ludowe na Kielecczyźnie, Garncarstwo na Kielecczyźnie, Kielce, 1985, s. 113-139.
B. Erber, Współczesna rzeźba ludowa ze zbiorów Muzeum Narodwego w Kielcach, Kielce, 1978.
E. Fryś, Iracka A., Prokopek M., Sztuka ludowa w Polsce, Warszawa, 1988.
J. Gajek, Studia nad etnograficzną regionalizacją Polski, Lud, 1961, t. 47, s. 165-209.
J. Gajek, Etnograficzne zróżnicowanie obszaru Polski. Kartografia etnograficzna podstawą badań zróżnicowania kultury ludowej, Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 1, pod red. M. Biernackiej, B. Kopczyńskiej-Jaworskiej, A. Kutrzeby-Pojnarowej, W. Paprockiej, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1976.
M. Imiołek, Strój ludowy na Kielecczyźnie, (strój kielecki - mapka, s. 9, świętokrzyski - mapka, s. 16, sandomierski - mapka, s. 21, strój krakowski [Krakowiaków Wschodnich] - mapka, s. 25), Kielce, 2001.
A. Jacher-Tyszkowa, Strój kielecki, Wrocław, 1977.
-- --, Kalendarz świętokrzyski 2005. Wydanie specjalne Świętokrzyskiego Miesięcznika Kulturalnego /'Teraz/', Kielce, 2004.
M. i J. Kamoccy, Strój świętokrzyski, Wrocław, 1961.
J. Kamocki, Strój sandomierski, Wrocław, 1957.
T. Karwicka, Ubiory ludowe w Polsce, Wrocław, 1995.
Halina Mielicka, Kultura obyczajowa mieszkańców wsi kieleckiej XIX i XX wieku, Kielce, 1995.
Halina Mielicka, Kultura ludowa, Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo kulturowe, pod red. G. Okły, Kielce, 2002, s. 207-223.
-- --, Ocalić okruchy tradycji. Scenariusze widowisk obrzędowych, Kielce, brw..
M. Pawelec, Regionalna kuchnia polska. Świętokrzyskie, b. m. i r..
R. Reinfuss, Z badań nad budownictwem ludowym w województwie kieleckim, Polska Sztuka Ludowa, R. 25, 1971, nr 2, s. 67-78.
R. Reinfuss, Badania terenowe w rejonie kielecko-sandomierskim, Polska Sztuka Ludowa, R. 6, 19532, nr 1, s. 35-47.
M. Michałowska-Wójcik, Repertuar dziecięcych wykonawców folkloru, Kielce, 2007.
Ks. Władysław Siarkowski, Potrawy, ciasta i chleby ludowe w okolicach Kielc, Pińczowa i Jędrzejowa, tegoż, Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Pińczowa. Do druku przygotowali K. Bracha, B. Wojciechowska i L. Michalska-Bracha, Kielce, 2003, s. 75-79.
T. Seweryn, Strój Krakowiaków wschodnich, Wrocław, 1960.
J. Skotnicka, Garncarstwo ludowe, Świętokrzyskie - jakie cudne. Kurs etnograficzny. Materiały pomocnicze, Kielce, 2005, s. 79-83.
J. Skotnicka, Rzeźba i malarstwo ludowe, Świętokrzyskie - jakie cudne. Kurs etnograficzny. Materiały pomocnicze, Kielce, 2005, s. 89-94.
S. Suchorowski, Świętokrzyskie pieśni w układzie na chór mieszany, Kraków, 1937.
J. Szczyrba, Folklor muzyczny Kielecczyzny, Świętokrzyskie - jakie cudne. Kurs etnograficzny. Materiały pomocnicze, Kielce, 2005, s. 58-72.
J. Szczyrba, Pieśni i tańce kieleckie - opracowanie artystyczne, Kielce, 1985.
B. Szurowa, Zmiany układu przestrzennego wsi kieleckiej od XIII do połowy XX wieku, Kielce, 1998.
E. Szot-Radziszewska, Czym zajmuje się etnografia, etnologia, antropologia kultury? Wokół pojęć i definicji, Świętokrzyskie - jakie cudne. Kurs etnograficzny. Materiały pomocnicze, Kielce, 2005, s. 2-29.
E. Szot-Radziszewska, Etnograficzne wyznaczniki regionu małopolskiego. Przyczynek do dyskusji nad zróżnicowaniem regionalnym kultury ludowej, W kręgu dialektów i folkloru. Prace dedykowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent Zofii Stamirowskiej, Kielce, 2007, s. 37-54.
E. Szot-Radziszewska, Lemieszka, siemieniec, gamrota... Zapomniane potrawy Kielecczyzny, Kielce, 2005.
E. Szot-Radziszewska, Na stole w wiejskiej chacie, Kalendarz świętokrzyski 2005, Kielce, 2004, s. 181-187.
E. Szot-Radziszewska, Medycyna spod strzechy, Kalendarz świętokrzyski 2005, Kielce, 2004, s. 188-193.
E. Szot-Radziszewska, Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, leczenie, Warszawa, 2005.
B. Szurowa, Przemiany osadnictwa wiejskiego na Kielecczyźnie w dobie przeduwłaszczeniowej. Zmiany układu przestrzennego wsi, Kielce, 1995.
-- --, Świętokrzyskie nuty Jana Pieniążka, Kielce, 1994.
-- --, Świętokrzyskie - jakie cudne. Kurs etnograficzny. Materiały pomocnicze, Kielce, 2005.
B. Wojciechowska, Regionalizacja etnograficzna ziem międzyrzecza Wisły i Pilicy, Region świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość?, pod red. J. Wijaczki, Kielce, 2001, s. 85-112.
Halina Koneczna, Z wymian głoskowych w gwarze łowickiej, Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego I. 3., 1949, s. 29-34.
Renata Marciniak, Gwara wsi Mostki w świetle dawniejszych i aktualnych danych, Mazowieckie Studia Humanistyczne, t. 3., nr 2., Łowicz, 1998, s. 147-154.
Renata Marciniak, Ponowne badania gwar łowickich, Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, red. S. Gala, Łódź, 1998, s. 133-142.
Renata Marciniak, Formanty przymiotnikowe określające barwy i ich odienie w Łowickiem, Studia i Materiały Polonistyczne, t. 4, Piotrków Trybunalski, 1999, s. 335-342.
Renata Marciniak, Końcówki fleksyjne celownika liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego w gwarach łowickich, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa naukowego, t. XLVII, Łódź, 2002, s. 89-100.
Renata Marciniak, W sprawie pogranicznego charakteru gwar łowickich, Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim, red. Feliks Czyżewski, Lublin, 2002, s. 39-57.
Renata Marciniak, Dynamika zmian w gwarach łowickich, Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. K. Dejnie, red. Sławomir Gala, Łódź, 2002, s. 307-315.
Renata Marciniak, Dialekt, gwara czy gwary łowickie, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, t. XLVIII, Łódź, 2003, s. 87-94.
Renata Marciniak, O konstrukcjach typu zeszło się w Łowickiem, Współczesne odmiany języka narodowego, red. K. Michalewski, Łódź, 2004, s. 265-275.
Renata Marciniak, Uwarunkowania kulturowe zróżnicowania leksykalnego w gwarach łowickich, Gwary dziś 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, red. Jerzy Sierociuk, Poznań, 2006, s. 181-190.
Kazimierz Nitsch, Wybór pism polonistycznych, t. IV. Pisma dialektologiczne, Wrocław-Kraków, 1958.
Anna Strokowska, Gwara wsi Domaniewice i Łaguszew w powiecie Łowickim, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, t. XVII, 1971, s. 125-147.
Krzysztof Faliński, Łowicz w powstaniu listopadowym, Łowicz, 1983.
Tadeusz Gumiński, Łowiczanie z okresu II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny, t. 1-3, Łowicz, 1987.
Anna Janus (red.), Gdy Polak w Polaku jest orzeł... Rzecz o sławnych Łowiczanach, Łowicz, 2006.
Anna Janus (red.), Na łowickim szlaku, Łowicz, 2002.
Anna Ewa Kędracka, Dzieje łowickich Bernardynek. 1650-2000, Łowicz, 2000.
Ryszard Kołodziejczyk (red.), Łowicz. Dzieje miasta, Warszawa, 1986.
Zbigniew Kostrzewa, Dzieje Łowicza w zarysie, Łowicz, 1986.
Stanisław Marat, Tadeusz Papier, Gabriela Rajchert, Łowicz, Warszawa, 1975.
Romuald Oczykowski, Przechadzka po Łowiczu, Warszawa, 1883.
Alina Owczarek-Cichowska (red.), Andrzej Kazimierz Cebrowski. Patron Łowickiej Biblioteki, Łowicz, 1993.
Włodzimierz Piwkowski, Nieborów - Arkadia, Łódź, 1989.
Włodzimierz Piwkowski, Nieborów. Mazowiecka rezydencja Radziwiłłów, Warszawa, 2005.
Zbigniew Skiełczyński, Powstanie parafii Św. Ducha w Łowiczu w 1404 r., Łowicz, 2004.
Zbigniew Skiełczyński, Szkice do kościelnych dziejów Łowicza, Łowicz, 2004.
Bronisław Chlebowski (red.), Władysław Walewski (red.), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I-XV, według planu Filipa Sulimierskiego, Warszawa, 1880-1902.
-- --, Statuty miasta Łowicza 1375-1998, Bydgoszcz, 1998.
Jan Warężak, Osadnictwo kasztelanii łowickiej (1136-1847), cz. I, Łódź, 1952.
Jan Warężak, Słownik historyczno-geograficzny Księstwa Łowickiego, cz. II, z. I, Wrocław, 1961.
Jan Wegner, Łowicz i okolice w powstaniu styczniowym, Łowicz, 1983.
Jan Wegner, Nieborów, Warszawa, Wydawnictwo Sztuka, 1954.
Józef Wieteska, Parafia Kompina, Niepokalanów, 1948.
Józef Wieteska, Rządy pruskie w Łowiczu w latach 1794-1806 i kasata klasztoru Bernardynów w kronice o. Rafała Morowicza, Łowicz, 1984.
Marek Wojtylak, Szkice łowickie, Łowicz, 2006.
Wiesław Jan Wyskocki, Niedoszły rokosz łowicki 1672-1673 (Sobieskiego związki z Łowiczem), Łowicz, 1984.
Aniela Chmielińska, Księżacy (Łowiczanie), Kraków, 1925.
-- --, Łowicka sztuka ludowa, Skierniewice, 1996.
-- --, Polska sztuka ludowa. Łowicz, Warszawa, 2001.
Anna Świątkowska, Wnętrze chałupy księżackiej XIX i XX w., Polska Sztuka Ludowa, nr 1, Warszawa, 1966.
H. Świątkowski, Ludowe tkactwo w Łowickiem, Łódź, 1987.
Jan Bacewicz, Gwara, [słowniczek gwary suwalskiej], tenże, Podstawy wiedzy regionalnej: ziemia suwalska, Słobódka, 2002.
Józef Marcinkiewicz, Polsko-litewskie kontakty językowe na Suwalszczyźnie, Poznań, 2003.
Nina Barszczewska, Jadwiga Głuszkowska, Teresa Jasińska, Elżbieta Smułkowa, Słownik nazw terenowych północno-wschodniej Polski, t. 1-2, Warszawa, 1992.
Jan Bacewicz, Suwalszczyzna: zeszyt edukacyjny. 1. Gwara: popękata ze śmiechu, Suwałki, Danbud Ośrodek Edukacyjno-Wydawniczy Krzywe, 2005.
Tadeusz Zdancewicz, Gwary zachodniosuwalskie, Gwary Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny, t. I, Filipów, pow. Suwalski, red. Barbara Falińska, Białystok, 2004, s. 23-40.
Tadeusz Zdancewicz, Suwałki - pochodzenie i znaczenie nazwy, Acta Baltico-Slavica 29, 2005, s. 9-37.
Wojciech Smoczyński, Szkic morfologiczny litewskiej gwary puńskiej, Acta Baltico-Slavica 16, 1984, s. 235-261.
Wojciech Smoczyński, System fonologiczny litewskiej gwary puńskiej, Acta Baltico-Slavica 17, 1986, s. 369-385.
Elżbieta Smułkowa, Białoruś i pogranicza. Studia o języku i społeczeństwie, Warszawa, 2002 (wybrane artykuły).
Iryda Grek-Pabisowa, Słownik gwary starowierców mieszkających w Polsce, Wrocław, 1980.
Anna Zielińska, Wielojęzyczność staroobrzędowców mieszkających w Polsce, Warszawa, 1996.
Jan Bacewicz (red.), Na początku był kościół. 285 lat parafii św. Aleksandra, Suwałki, 1995.
Stefan Buczyński, Suwalszczyzna 1939-1944, Warszawa, 1991.
Małgorzata Dajnowicz, Orientacje polityczne ludności polskiej północno-wschodniej części Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku, Białystok, 2005.
Adam Dobroński, Sławetny Ludwik Michał Pac (1778-1835), Suwałki, 1986.
Adam Dobroński (red.), Słownik biograficzny białostocko-łomżyńsko-suwalski, Białystok, 2003.
Zbigniew Fałtynowicz, Pamiętam - Maria Konopnicka z Wasiłowskich i Suwałki, Suwałki, 1996.
Zygmunt Filipowicz, Konopnicka w Suwałkach, Suwałki, 1996.
Antoni Gabriel, Na jaćwieskiej przyzbie, Suwałki, 2002.
Jerzy Halicki, Chronologia dziejó Białostocczyzny, Białystok, 1986.
Witold Jemielity, Parafie Suwałk i okolicy, Łomża, 1990.
Władysław Kłapkowski, Duszpasterstwo i oświata w dobrach klasztoru Kamedułów Wigierskich. Karta z historji kościoła ziemi suwalskiej, Sejny, 1933.
Janusz Kopciał (red.), Suwałki. Miasto nad Czarną Hańczą, Suwałki, 2005.
Janusz Kopciał (red.), Województwo suwalskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, Suwałki, 1995.
Józef Maroszek, Klasztory Podlasia: źródła kultury i świadomości narodowej, Białystok, 1995, s. 49-50.
Jan Jaskanis (red.), Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, t. II, Warszawa, 1975.
Jerzy Nalepa, Jaćwięgowie. Nazwa i lokalizacja, Białystok, 1964.
Waldemar Monkiewicz, Za drutami obozów w regionie północno-wschodnim, Białystok, 1994.
Waldemar Monkiewicz, Adam Dobroński, Ofiary terroru hitlerowskiego na Suwalszczyźnie w latach 1939-1945, Białystok, 1993.
Aleksander Omijanowicz, Było to nad Czarną Hańczą, Warszawa, 1973.
Aleksander Omijanowicz, Cienie powracają, Warszawa, 1982.
Krystyna Pasiuk, Ostatni /"leśni/" Suwalszczyzny. Oddział /"Bladego/"-Budryna, Sejny, 2002.
Małgorzata Pawłowska (red.), Biografie suwalskie, Suwałki, 1997.
Krzysztof Skłodowski (red.), Wojciech Batura (red.), Katyń. Lista ofiar - Augustów, Sejny, Suwałki, Suwałki, 2000.
Grzegorz Sosna, Antonina Troc-Sosna, Zapomniane dziedzictwo. Nieistniejące już cerkwie w dorzeczu Biebrzy i Narwi, Białystok, 2002.
Jerzy Antoniewicz (red.), Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny, Białystok-Warszawa, 1965.
Jerzy Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim od XV do końca XVIII wieku, Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny, red. Jerzy Antoniewicz, Białystok, 1965, s. 51-138.
Jerzy Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie sejneńskim od XV do XIX wieku, Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, red. Jerzy Antoniewicz, Białystok, 1963, s. 9-222.
Jerzy Antoniewicz (red.), Studia i materiały do dziejów Pojezierza Augustowskiego, Białystok, 1967.
Jerzy Wiśniewski, Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od końca XIV do połowy XVII wieku, Acta Baltico-Slavica 1, 1964, s. 115-135.
Ryszard Wysocki, Prawdy nie można ominąć, od zbrodni nie można uciec. Czas walk partyzanckich na Suwalszczyźnie w latach 1939-1947, Suwałki, 2004.
Jan Becewicz, Sam na sam z Suwalszczyzną, Suwałki, 1993.
Jan Bacewicz, Andrzej Matusiewicz, Suwałki i okolice, Olsztyn, 1989.
Zygmunt Filipowicz, Suwalszczyzna, Warszawa, 1980.
Zygmunt Filipowicz, Suwałki i okolice, Warszawa, 1984.
Stanisław Grzelak, Jan Sztukowski, Województwo suwalskie, Białystok, 1982.
Lechosław Herz, Pojezierze Suwalskie. Szlaki turystyczne, Warszawa, 1983.
Józef Kuran, Kajakiem po jeziorach augustowskich i suwalskich, Warszawa, 1976.
Stefan Maciejewski, Po ziemi suwalskiej. Przewodnik turystyczny, Suwałki, 1998.
Stefan Maciejewski, Rowerem po Suwalszczyźnie. Przewodnik po trasach rowerowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, Suwałki, 1995.
Wanda Miłaszewska, Czarna Hańcza, Suwałki, 1997.
Andrzej Syryca, Katalog informacji użytkowej województwa suwalskiego, Olsztyn, 1984.
Jan Bacewicz, Suwałki i ziemia suwalska. Schyłek wieku, Suwałki, 2000.
Jan Bacewicz, Fejnie gadalim, smacznie jedlim, wyd. II uzup., Suwałki, 2006.
Maciej Ambrosiewicz, Jerzy Brzozowski, J. Siemaszko, Adam Żulpa, Ochrona wartości kulturowych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny, maszynopis (część dot. etnografii opracował Adam Żulpa, Suwałki, 1992.
Maciej Ambrosiewicz, Jerzy Brzozowski, Adam Żulpa, Wiegierski Park Narodowy. Pradzieje, osadnictwo, tradycyjne budownictwo drewniane, (część dot. etnografii opracował Adam Żulpa), Krzywe, 1997.
Maciej Ambrosiewicz, Jerzy Brzozowski, Adam Żulpa, Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego. Operat ochrony wartości kulturowych, maszynopis (część dot. etnografii opracował Adam Żulpa), Krzywe, 1999-2000.
Ewa Fryś, Ośrodek garncarski w Studzianym Lesie, pow. Sejny, Polska Sztuka Ludowa. R.13, nr 4, 1959.
H. Gigurzyński, Obchód weselny w powiatach sejneńskim, kalwaryjskim, kowieńskim i trockim, Kłosy nr 175, 1868.
Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska, t, II (reprint), Warszawa, 1985, s. 319.
Marianna Halicka, Sztuka ludowa Suwalszczyzny, katalog wystawy, Suwałki, 1966.
Marianna Halicka, Penetracyjne badania terenowe z zakresu plastyki obrzędowej prowadzone w powiatach suwalskim, sejneńskim i augustowskim, Rocznik Białostocki. T. 8, 1968.
Marianna Halicka, Penetracyjne badania etnograficzne nad sztuką ludową Suwalszczyzny, Rocznik Białostocki. T. 8, 1968.
Eugeniusz Iwaniec, Staroobrzędowcy i ich tradycje kulturalne w Sejneńskiej, Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, t. II, red. Jan Jaskanis, Warszawa, 1975.
Eugeniusz Iwaniec, Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII-XX w., Warszawa, 1977.
W. Kochanowski, Architektura zespołu pokamedulskiego w Wigrach, Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny, red. Jerzy Antoniewicz, Białystok-Warszawa, 1965.
Oskar Kolberg, Dzieła wszystkie. T. 28. Mazowsze, cz. 5, Wrocław, 1964.
Oskar Kolberg, Dzieła wszystkie. T. 53. Litwa, Z rękopisów oprac. C. Kudzinowski i D. Pawlak, Wrocław, 1966.
J. Maciejewska, Osadnictwo, budownictwo, tkanina i strój Suwalszczyzny, katalog wystawy, Suwałki, 1964.
J. Maciejewska, Badania etnograficzne na obszarze woj. białostockiego w latach 1945-1063, Rocznik Białostocki. T. 5, 1964.
Aleksander Osipowicz, Wycieczki w okolice Suwałk. Gawędy, obrazki i podania, Suwałki, 1994.
Aleksander Połujański, Wędrówki po guberni augustowskiej w celu naukowym odbyte, Warszawa, 1859.
Marian Pokropek, Budownictwo ludowe Pojezierza Augustowsko-Suwalskiego, Rocznik Białostocki. T. 12, 1974.
Marian Pokropek, Ziemia sejneńska pod względem etnograficznym, Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, t. II, red. Jan Jaskanis, Warszawa, 1975.
Marian Pokropek, Wytwórczość i sztuka ludowa Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, Warszawa, 1979.
Marian Pokropek, Świadomość zróżnicowania kulturowego na przykładzie współczesnego pogranicza bałtyjsko-słowiańskiego w Polsce północno-wschodniej, Rocznik Białostocki, t. 14, 1981.
Tadeusz Brajerski, Jeszcze w sprawie wymiany -ch > -k, Język Polski XXXIV, 1954, s. 364-365.
Edward Klich, Narzecze wsi Borki Nizińskie, Kraków, 1919.
Renata Kucharzyk, System fonetyczny i leksykalny wsi Rzepiennik Strzyżewski w ujęciu socjolingwistycznym, Kraków, 2003.
Halina Kurek, Jak się mówi na wsi, czyli kilka uwag o zanikaniu gwar (system fonetyczny), Język polski LXVIII, Kraków, 1988, s. 50-54.
Halina Kurek, Językowy obraz Podkapracia (na przykładzie mikrotoponimii Dukielszczyzny), Rozmaitości językowe ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Strutyńskiemu z okazji Jego jubileuszu, red. Mirosław Skarżyński i Monika Szpiczakowska, Kraków, 2002, 139-164.
Halina Kurek, Kompetencja i świadomość językowa dzieci wiejskich, Świadomość językowa - kompetencja - dydaktyka, red. Elżbieta Sękowska, Materiały ogólnopolskiej konferencji: /"Z badań nad kompetencją i świadomością językową dzieci i młodzieży/", Warszawa, 1994.
Halina Kurek, Przemiany językowe wsi regionu krośnieńskiego, Kraków, 1995.
Halina Kurek, Przemiany leksyki gwarowej na Podkarpaciu, Kraków, 2003.
Eugeniusz Pawłowski, Tendencje rozwojowe systemu fonologicznego w gwarach południowej Małopolski, Słownictwo gwarowe a kultura, red. Mieczysław Karaś, Wrocław, 1975, 29-47.
Józef Barut, Stanisław Motyka, Tadeusz Ślawski, Nad rzeką Ropą, t. I, Z dziejów Biecza, Gorlic i okolicy, Kraków, 1962.
Cecylia Juruś, Racławice. Legendy i fikcje, Racławice, 2006.
Aleksander Karp, Biecz. Perła Podkarpacia, Rzeszów, 1998.
Zofia Żarnecka (red.), Nad rzeką Ropą, t. II, Zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego, Kraków, 1965.
Zofia Żarnecka (red.), Nad rzeką Ropą, t. III, Szkice historyczne, Kraków 1968.
Władysław Pachowicz, Rożnowice. Szkice z dziejów parafii, Rzepiennik Suchy, 2002.
Tadeusz Ślawski, Biecz i okolice, Warszawa, 1959.
Jan Wszołek, Binarowa. Wieś królewska 1348-1948, Kraków, 1998.
-- --, Beskidy i Gorce, Przewodnik Pascala, Bielsko-Biała, 2005.
Maria Brylak, Wierzenia i przesądy, Nad rzeką Ropą, t. II, Zarys kultury powiatu gorlickiego, red. Zofia Żarnecka, Kraków, 1965.
Maria Grybel, Jan Madzik, Bartnictwo i pszczelarstwo, Nad rzeką Ropą, t. II, Zarys kultury powiatu gorlickiego, red. Zofia Żarnecka, Kraków, 1965.
Roman Reinfuss, Zajęcia pozarolnicze, Nad rzeką Ropą, t. II, Zarys kultury powiatu gorlickiego, red. Zofia Żarnecka, Kraków, 1965.
Alfred Wacławski, Pożywienie ludowe, Nad rzeką Ropą, t. II, Zarys kultury powiatu gorlickiego, red. Zofia Żarnecka, Kraków, 1965.
Adam Wójcik, Strój Pogórzan, Nad rzeką Ropą, t. II, Zarys kultury powiatu gorlickiego, red. Zofia Żarnecka, Kraków, 1965.
Adam Wójcik, Zwyczaje doroczne Pogórzan, Nad rzeką Ropą, t. II, Zarys kultury powiatu gorlickiego, red. Zofia Żarnecka, Kraków, 1965.
Adam Wójcik, Zwyczaje rodzinne Pogórzan, Nad rzeką Ropą, t. II, Zarys kultury powiatu gorlickiego, red. Zofia Żarnecka, Kraków, 1965.
Seweryn Udziela (red.), Ziemia biecka. Lud polski w powiatach gorlickim i grybowskim, praca zbiorowa napisana w latach 1889-1995, wydana z rękopisu, Nowy Sącz, 1994.
Kazimierz Nitsch, Dialekt chełmiński, tegoż, Wybór pism polonistycznych, t. III. Pisma pomorzoznawcze, Wrocław-Kraków, 1954, s. 185-211.
Stefan Cackowski, Miasta dobrzyńskie i kujawskie w końcu XVIII i na początku XIX wieku, Wrocław, 1995.
Jerzy Dygdała, Stanisław Salmonowicz, Jerzy Wojtowicz, Historia Torunia. T. 2, cz. 3, Między barokiem i oświeceniem (1660-1793), Toruń, 1996.
Marian Biskup (red.), Dzieje Chełmna i jego regionu, Toruń, 1968.
Piotr Gałkowski, Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX-XX wieku, Rypin, 1997.
Wincenty Hipolit Gawarecki, Opis topograficzno-historyczny ziemi dobrzyńskiej, Płock, 1825.
Kazimierz Grążawski, Życie codzienne na ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej w średniowieczu, Włocławek, 2003.
Zenon Guldon, Mapy Ziemi Dobrzyńskiej w drugiej połowie XVI w. Podziały administracyjne, rozmieszczenie własności ziemskiej, Toruń, 1967.
Zenon Guldon, Jan Powierski, Podziały administracyjne Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w XII-XIV wieku, Warszawa, 1974.
Mirosław Krajewski, W cieniu wojny i okupacji: ziemia dobrzyńska w latach 1939-1945, Rypin, 1995.
-- --, Księga ławnicza nowego miasta Torunia (1387-1450), oprac. Karola Ciesielska, Warszawa, 1973.
Jerzy Marchewka, 500 zagadek o Toruniu i ziemi chełmińskiej, Toruń, 1998.
Stanisław Kunikowski (red.), Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 2. Cz. 1, Ziemia dobrzyńska, Włocławek, 2002.
Michał Grzybowski (red.), Materiały do dziejów Ziemi Płockiej. Z achiwaliów diecezjalnych płockich XVIII wieku, T. 10 [Dekanat lipnowski, dobrzyński, rypiński, golubio-dulski i górzneński], Płock, 1999.
Józef Paradowski, Osadnictwo ziemi chełmińskiej w wiekach średnich, Lwów, 1936.
Tadeusz Petrykowski, Toruń, Warszawa, 1957.
-- --, Przywilej chełmiński 1233, 1251, oprac. Karola Ciesielska, Toruń, 1983.
Paweł Ptaszyński, Zakon bożogrobców w ziemi dobrzyńskiej. Zarys dziejó, Rypin, 1999.
Kazimierz Przybyszewski, Toruń w latach Drugiej Rzeczypospolitej (1920-1939): społeczeństwo i gospodarka, Toruń, 1994.
Zdzisław Raszeja, Chełmno (castrum et oppidum Culmen) i miejscowości w pobliżu na tle dziejów Polski i Europy, Toruń, 2007.
Jerzy Remer, Toruń: historia, ludzie, sztuka, Toruń, 1965.
Bohdan Rymaszewski, Toruń w czasach Kopernika: urbanistyka, architektura, sztuka, Toruń, 1973.
Stanisław Salmanowicz, Toruń w czasach baroku i oświecenia: szkice z dziejów kultury Torunia XVII-XVIII wieku, Warszawa, 1982.
Stanisław Salmanowicz, W staropolskim Toruniu (XVI-XVIII w.), Toruń, 2005.
Marian Sydon, Toruń: jego dzieje i zabytki, Toruń, 1929.
Marek Grzegorz Zieliński, Chełmno: civitas totius Prussiae metropolis XVI-XVIII w., Bydgoszcz, 2007.
Marian Biskup (red.), Ziemia Chełmińska w przeszłości: wybór tekstów źródłowych, Toruń, 1961.
Krystyna Holly, Fonetyka w gwarze Żywiecczyzny, Kraków, 1993.
Mieczysław Karaś, Wygłosowe e w gwarach południowo-zachodniej Małopolski, Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. VI, 1966, 172-175.
Mieczysław Małecki, Właściwości gwary Żywiecczyzny, Ziemia XXVI, 1936, s. 34-37, przedruk [w:] Dialekty polskie i słowiańskie, Kraków, 2004, s. 97-100.
Stafan Ramułt, Gwara ślemieńska, cz. 1. Słownik, Poznań, 1930.
S. Rzeszewski, Spis wyrazów ludowych z okolicy Żywca, Sprawozdania Komisji Językowej PAU, Kraków, 1881.
Tadeusz Ziętara, Krajobraz Ziemi Żywieckiej, wyd. II, Warszawa, 1976.
Stanisław Dobosz, Żołnierze AK obwodu Żywiec, Kalendarz Żywiecki, 1996.
Wojciech Galica, Struktura organizacyjna żywieckiej komendy ZWZ-AK w okresie II wojny światowej. Obwód Żywiec, Kalendarz Żywiecki, 1997.
Hieronim Woźniak, Zarys dziejów miasta Żywca od założenia miasta do roku 1624, Kalendarz Żywiecki, 1994.
Hieronim Woźniak, Żywiecczyzna we władaniu królewskiej rodziny Wazów, Kalendarz Żywiecki, 1995.
Hieronim Woźniak, Udział chłopów i mieszczan żywieckich w walce z najazdem szwedzkim, Kalendarz Żywiecki, 1995.
Urszula Janicka-Krzywda, Wśród Beskidzkich górali. Zarys etnografii Beskidu Żywieckiego, S. Figiel, U. Janicka-Krzywda, W.W. Wiśniewski, Beskid Żywiecki. Przewodnik, Pruszków, 2006.
Danuta Tylkowa (red.), Górale Beskidu Żywieckiego, Kraków, 1992.
Jerzy Bartmiński, Jan Mazur, Wschodnia granica a pochylonego w gwarach południowej Lubelszczyzny, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, t. XXII, 9, Sectio F, Lublin, 1967, s. 175-221.
Halina Pelcowa, Studia nad słownictwem gwarowym Lubelszczyzny. Cz. 1. Słownictwo pochodzenia małopolskiego, Lublin, 1985.
K. Kapica, B. Szyszkowska, Końcówka -am w celowniku liczby mnogiej w gwarach Lubelszczyzny, Językoznawca 21/22, 1970.
Czesław Kosyl, Właściwości fonetyczne polszczyzny kresowej w 1. połowie XVIII wieku (na przykładzie języka mieszczan hrubieszowskich), Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 17, 1978, s. 105-121.
Józef Kość, Status dialektalny gwar wschodniolubelskich, Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim, Lublin, 2001, s. 61-75.
Agata Kwaśnicka, Uwagi o fonetyce i fleksji gwar okolic Przemyśla, Studia dialektologiczne, red. Joanna Okoniowa, Kraków, 2006, s. 87-98.
Kazimierz Michalewski, Gwara wsi Dorohusk w powiecie chełmskim, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, t. XIV, Łódź, 1968, s. 251-264.
Halina Pelcowa, Słownictwo wschodniosłowiańskie w gwarach Polski środkowo-wschodniej w świetle związków językowych polsko-ukraińskich, Rozprawy Slawistyczne 12, Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce, red. Feliks Czyżewski, Michał Łesiów, Lublin, 1997, s. 189-211.
Stefan Warchoł, Wschodniosłowiańskie elementy językowe w polskiej wyspowej gwarze wsi Łabunie w województwie zamojskim, Rozprawy Slawistyczne 12, Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce, red. Feliks Czyżewski, Michał Łesiów, Lublin, 1997, s. 213-225.
Józef Kość, Polszczyzna południowokresowa na polsko-ukraińskim pograniczu językowym w perspektywie historycznej, Lublin, 1999.
Janusz Rieger, Kilka uwag o dawnej hydronimii w dorzeczu Sanu, Hydronimia słowiańska, red. Kazimierz Rymut, Wrocław, 1989, s. 57-61.
Zdzisław Stieber, Polska i ruska nazwa Sanu, Język Polski XXI, 1936, s. 172-174, przedruk w: Zdzisław Stieber, Świat językowy Słowian, Warszawa, 1974.
Jan Adamowski, Mariola Tymochowicz, Obrzędy i zwyczaje doroczne z obszaru województwa lubelskiego (próba słownika), Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Sztuka ludowa, red. Alfred Gauda, Lublin, 2001, s. 35-62.
Jan Górak, Tradycyjna architektura ludowa (zarys problematyki), Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Sztuka ludowa, red. Alfred Gauda, Lublin, 2001, s. 13-20.
Alfreda Magdziakowa, Rok obrzędowy mojego regionu. Ginące obrzędy, zwyczaje, wierzenia i pieśni kresowej wsi polskiej z okolic Dubienki w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie, Lublin, 2003.
-- --, Sztuka ludowa Zamojszczyzny. Informator wystawy, autorzy tekstów: Elżbieta Osińska-Piskorz, Ryszard Gapski, Ryszard Kamiński, Muzeum okręgowe w Zamościu, b.d..
-- --, Tradycyjny haft ludowy województwa zamojskiego. Wystawa w salach Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim, czerwiec-sierpień 1988, tekst Ryszard Kamiński, b.m. i d..
-- --, Plan rozwoju miejscowości Moniatycze [na] lata 2005-2013, http://www.hrubieszow-gmina.pl (9.07.2008).
O. Chomiński, Dialekty polskie okolic Rymanowa, Materiały i Prace Komisji Językowej AU, VII, 1915, s. 75-182.
Feliks Czyżewski, Ukrainizmy w polskich gwarach bieszczadzkich, Studia z językoznawstwa słowiańskiego, red. Michał Łesiów i Michał Sajewicz, Lublin, 1995, s. 165-184.
Ewa Oronowicz, Cechy kresowe w gwarze wsi Munina, Język Polski LXX, 1990, s. 208-211.
Stefan Warchoł, Elementy wschodniosłowiańskie w nazwiskach mieszkańców Przemyśla, Slavica Lublinensia et Olomucensia, t. 1, Lublin, 1997, s. 177-191.
Halina Wiśniewska, Odbicie gwary regionu przemyskiego w błędach uczniów, Poradnik Językowy, 1971, s. 618-621.
Halina Wiśniewska, Polszczyzna przemyska wieków XVII-XVIII, Wrocław, 1975.
Halina Wiśniewska, Właściwości gwarowe w dziewiętnastowiecznych księgach cechowych w Przemyślu, Rocznik Przemyski, 1975, s. 209-215.
Halina Wiśniewska, Samogłoski nosowe w XVIII-wiecznych przemyskich księgach cechowych, Język Polski LV, 1975, s. 16-21.
Halina Wiśniewska, Cechy regionalne mowy rzemieślników przemyskich (w. XVII-XVIII), Rocznik Przemyski, 1983, s. 167-176.
-- --, Bieszczady: przewodnik, praca zbiorowa, wyd. 11 aktualizowane, Pruszków, 2006.
Stanisław Kryciński, Przemyśl i Pogórze Przemyskie. Przewodnik, Pruszków-Olszanica, 1997.
Aleksandra Sadowy, Patrycja Dacko, Mateusz Dańko, Przemysław Kalawski, Honorata Kalawska, Karolina Michałów, Mój Kalników, praca wykonana na konkurs Moja tradycja, organizowany przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
-- --, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radymno, województwo podkarpackie. Studium ochrony wartości kulturowych, Radymno 1999-2000, http://www.ugradymno.ires.pl/.
Jerzy Wrona, Rzeszowskie, Warszawa, 1996.
Adam Fischer, Zarys etnograficzny województwa lubelskiego, Monografia statystyczno-gospodarcza województwa lubelskiego, t. 1, Lublin, 1932, s. 325-370.
Stanisław Bąk, O pochodzeniu form typu wzion, wziena, Symbolae gramaticae in honorem Joannis Rozwadowski, t. 2, Kraków, 1928, s. 409-411.
L. Bednarczuk, Uwagi o zjawisku wtórnej nosowości w gwarach polskich, Studia z dialektologii polskiej i słowiańskiej, pod red. W. Borysia i W. Sędzika, Warszawa, 1992, s. 51-56.
R. Borowska, M. Dudkiewicz, Dynamika zmian w gwarze wsi Wąsosz, Językoznawstwo jako przedmiot zainteresowań studenckich kół naukowych, pod red. I. Jaros, Łódź, 2004, s. 67-73.
T. Brajerski, Polskie gwarowe ino, Język Polski, XXXVI, z. 2, 1956, s. 121-124.
T. Brajerski, Tak zwane zwroty adresatywne w Krakowiakach i góralach W. Bogusławskiego, Roczniki Humanistyczne KUL, t. XXXIX-XL, Lublin, 1991-1992, s. 73-80.
S. Cygan, Zmiany w słownictwie mieszkańców wsi w kontekście przemian społeczno-kulturowych, Kieleckie Studia Filologiczne, t. 10, 1996, s. 43-53.
S. Cygan, Język w świadomości mieszkańców wsi (na przykładzie jednej z kieleckich wsi), Polszczyzna regionalna. Materiały z sesji językoznawczej w Ostrołęce 2, pod red. H. Sędziak, Warszawa, 1996, s. 118-125.
S. Cygan, Gwara kielecka, Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo kulturowe, pod red. G. Okły, Kielce, 2002, s. 225-233.
S. Cygan, Wyrazy nacechowane emocjonalnie w świadomości mieszkańców wsi, Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych. Red. naukowa K. Wojtczuk, A. Wierzbicka, Siedlce, 2004, s. 39-48.
S. Cygan, Dialektologia wobec zmian w języku mieszkańców wsi, The Pecularity of Man, T. 10. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Progres - regres - stagnacja w naukach społecznych i humanistyce, Kielce 10-11 XII 2004, Kielce-Warszawa, 2005, s. 237-248.
S. Cygan, Gwary kieleckie, Kurs etnograficzny Świętokrzyskie - jakie cudne. Materiały pomocnicze, Kielce, 2005, s. 30-57.
S. Cygan, Wskaźniki barwy stylistycznej wyrazów zawarte w wypowiedziach mieszkańców wsi, Linguistica Bidgostiana, pod red. A.S. Dyszaka, v. II, Bydgoszcz, 2005, s. 50-63.
S. Cygan, Jeszcze o prześmiewaniu gwary, Prace Filologiczne, t. LIII, 2007, s. 111-125.
S. Cygan, Sposoby kwalifikowania wyrazów przez użytkowników gwary (na przykładzie zbioru leksyki Karola Dejny Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego), W kręgu dialektów i folkloru. Prace dedykowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent Zofii Stamirowskiej, pod red. S. Cygana, Kielce, 2007, s. 149-168.
S. Cygan, Na świętokrzyskim gwarowym gościńcu. Pogwarki. Słowniczek, Kielce, 2008.
Karol Dejna, Południowokieleckie przesunięcie artykulacji o ku przodowi, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. VIII, 1962, s. 141-156.
Karol Dejna, Wyrównanie oboczności o:e oraz a:e w gwarach polskich, Język Polski, t. XLII, Kraków, 1962, s. 188-191.
Karol Dejna, Metateza śr, źr, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 5, 1965, s. 275-279.
Karol Dejna, Z zagadnień podziału dialektalnego Polski, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. XII, 1966, s. 5-21.
Karol Dejna, Słownictwo ludowe z terenów byłego województwa kieleckiego i łódzkiego, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. XX-XXXI, Łódź, 1974-1985.
Karol Dejna, Izoglosy gwarowe na obszarze kieleckiego sektora Atlasu Gwar Polskich, Łódź, 1991.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Językowe procesy integracyjne (na materiale współczesnej gwary wsi Chrusty), Poradnik Językowy, z. 7, 2005, s. 23-31.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Gwara Zagnańska pół wieku później, W kręgu polszczyzny dawnej i współczesnej. Księga ofiarowana Dr. hab. Kazimierzowi Długoszowi, Profesorowi Uniwersystetu Szczecińskiego, pod red. E. Kołodziejek, Szczecin, 2006, s. 95-112.
K. Kiernożycka, Uwagi na temat sytuacji socjolingwistycznej w środowiskach wiejskich (na podstawie obserwacji poczynionych w Radkowicach w woj. kieleckim), Poradnik Językowy, nr 4, 1988, s. 283-286.
Z. Klimajówna, Jeszcze w sprawie tzw. nieprzegłoszonego *ě, *e w wyrazach gwarowych, Język Polski, t. XLIV, 1964, s. 243-248.
K. Krok, Stan gwary kieleckiej na przykładzie wsi z okolic Bodzentyna, Językoznawstwo jako przedmiot zainteresowań studenckich kół naukowych, pod red. I. Jaros, Łódź, 2004, s. 75-86.
Marian Kucała, Gwary i regionalne odmiany polszczyzny w XX wieku, Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, pod red. S. Dubisza i S. Gajdy, Warszawa, 2001, s. 193-198.
Marian Kucała, Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego, Kraków 1994, wyd. drugie rozszerzone, Kraków 2002.
Władysław Kupiszewski, Wyrazy gwarowe w znaczeniu bić, uderzać, Prace Filologiczne, t. XLVIII, 2003, s. 337-344.
M. Marczewska, Drzewa w języku i w kulturze, Kielce, 2002.
A. Pazdur, Z zagadnień dialektologii Kielecczyzny, Słowo tygodnia. Dodatek społeczno-kulturalny Słowa Ludu, nr 28 (170) z dn. 1 X 1955, s. 3.
W. Pomianowska, Klasyfikacja rzeczowników odrzeczownikowych. Studium ze słowotwórstwa i geografii lingwistycznej, Warszawa-Wrocław, 1963.
F. Pluta, Gwara w utworach współczesnych pisarzy pochodzenia północnomałopolskiego, Wrocław, 1971.
M. Rak, Słownik frazeologiczny gwary Dębna w Górach Świętokrzyskich, Kraków, 2005.
M. Rak, Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatarza, Kraków, 2007.
Jerzy Reichan, Zarys dziejów badań nad dialektem środkowo- i północnomałopolskim, Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie, Łódź, 2002, s. 407-418.
L. Sikorska, Wiejski system adresatywny w gwarach okolic Ostrowca Świętokrzyskiego i Opatowa, W kręgu dialektów i folkloru. Prace dedykowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent Zofii Stamirowskiej, pod red. S. Cygana, Kielce, 2007, s. 129-147.
H. Wieczorek, Stylizacja gwarowa w Godkach świętokrzyskich Józefa Ozgi Michalskiego, Poradnik Językowy, z. 4, 1988, s. 275-282.
Jan Dąbrowski (red.), Zaczęło się w roku 1945...: to już 60 lat polskiej Ostródy, Ostróda, 2005.
Aldona Kozłowska, Przewodnik po okolicach Ostródy, Ostróda, 2006.
Janusz B. Kozłowski, Spacer po dawnej Ostródzie, Dąbrówno, 2004.
Ryszard Sajkowski (red.), Ostróda - siedem wieków z dziejów miasta, Ostróda, 2005.
Tadeusz Peter, Ostróda i okolice. Trasy i szlaki rowerowe piesze wodne, Olsztyn, 2000.
Witold Piechocki, Ostródzko-elbląski szlak wodny, Warszawa, 1982.
Krzysztof Fafiński, Łowicz w powstaniu listopadowym, Łowicz, 1983.
Anna Janus (red.), Gdy Polak w Polaku jest orzeł ... Rzecz o sławnych Łowiczanach, Łowicz, 2006.
Romuald Oczykowski, Obrazy cudowne w dawnym powiecie łowickim (Łowicz, Domaniewice, Miedniewice), Warszawa, 1888.
Maria Biernacka, Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa, 1966.
Jacek Brdulak, Tadeusz Kucharuk, Hanna Piekarzewska, Niektóre uwarunkowania rozwoju gospodarczego Mazowsza, Warszawa, 1996.
Jolanta Choińska-Mika, Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa, 1998.
Janina Cotelnic (red.), Katarzyna Szustka (red.), Inkorporacja Mazowsza do Korony Polskie. Bibliografia, Warszawa, 2001.
Marek Dulinicz (red.), Problemy przeszłości Mazowsza i Podlasia, Warszawa, 2005.
Karol Dunin, Dawne mazowieckie prawo, Warszawa, 1880.
Benon Dymek, Z dziejów szlachty mazowieckiej (dziedzictwo kulturowe i stereotyp), Kielce, 2005.
Wojciech Dziemianowicz (red.), Mazowsze. Tradycja i współczesność, Warszawa, 1999.
Bogusław Gierlach, Kowalstwo mazowieckie XIII-XVIII w., Ciechanów, 1972.
Bogusław Gierlach, Studia nad archeologią średniowiecznego Mazowsza, Warszawa, 1975.
Bogusław Gierlach, Śladami dawnych kultów Mazowsza, Siedlce, 1982.
Bogusław Gierlach, Świt Mazowsza, Warszawa, 1984.
I. Gieysztorowa, A. Zahorski, J. Łukaszewicz, Cztery wieki Mazowsza. Szkice z dziejów 1526-1914, Warszawa, 1968.
Dariusz Główka, Gospodarka w dobrach plebańskich na Mazowszu w XVI-XVIII wieku, Warszawa, 1991.
Irena Górska (red.), Grodziska Mazowsza i Podlasia (w granicach dawnego województwa warszawskiego), Wrocław, 1976.
Janusz Grabowski, Kancelarie i dokumenty książąt mazowieckich w latach 1341-1381. Ośrodki zarządzania i kultury, Warszawa, 1999.
A. Gupieniec, T. i R. Kiersnowscy, Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Polski środkowej, Mazowsze i Podlasie, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1965.
S. Hrebec, Jeszcze raz o nazwie Mazowsze, Onomastica, t. IV, s. 225-246.
S. Hrebec, O nazwie Mazowsze, Prace Polonistyczne, t. XII, Łódź, s.5-20.
Bogdan Jagiełło, Poszli nasi w bój bez broni... (z dziejów walk powstańczych 1863 roku na zachodnim Mazowszu), Żyrardów, 1983.
Aleksander Kociszewski, Mazowsze w epoce napoleońskiej, Ciechanów, 1984.
Oskar Kolberg, Mazowsze, cz. 1-5, Warszawa, 1963-1964.
Adam Koseski (red.), Andrzej Stawarz (red.), Warszawa i Mazowsze w walce o niepodległość kraju w latach 1794-1920, Warszawa, 2001.
J. Kowalewski, O nazwie Mazowsze, Notatki Płockie, t.I, nr 2, s. 19-20.
Feliks Kozłowski, Dzieje Mazowsza za panowania książąt, Warszawa, 1858.
Zbigniew Kruszewski (red.), Andrzej Kansy (red.), Kultura żydowska na Mazowszu, Płock, 2004.
Stanisława Kubiak, Znaleziska monet rzymskich z Mazowsza i Podlasia, Warszawa, 1979.
Stefan Krzysztof Kuczyński, Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław, 1978.
Piotr Kwiatkowski, Społeczne ramy tradycji. Przemiany obrazu przeszłości Mazowsza Płockiego w publikacjach regionalnych 1918-1988, Warszawa, 1990.
Stanisława Lewandowska, Okupowanego Mazowsza dni powszednie: 1939-1945, Warszawa, 1993.
Elżbieta Maleczyńska, Książęce lenno mazowieckie 1351-1526, Lwów, 1929.
Maria Miśkiewiczowa, Mazowsze płockie we wczesnym średniowieczu, Płock, 1982.
Jan Piętka, Mazowiecka elita feudalna późnego Średniowiecza, Warszawa, 1975.
Maria Radomska, Mazowieckie piaski, Kraków, 2005.
Marek Radoch, Zarys działalności polityczno-dyplomatycznej książąt mazowieckich wobec państwa krzyżackiego w Prusach w latach 1385-1407, Olsztyn, 1999.
Andrzej Stawarz (red.), Mazowsze w dwudziestoleciu międzywojennym (w granicach województwa warszawskiego), Warszawa, 1998.
Ewa Suchodolska, Kancelarie na Mazowszu w latach 1248-1345.Ośrodki zarządzania i kultury, Warszawa, 1977.
Anna Supruniuk, Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV (1374-1426 : studium o elicie politycznej Mazowsza na przełomie XIV i XV wieku), Warszawa, 1998.
Aleksander Swieżawski (red.), Mazowsze i Ruś Czerwona w średniowieczu, Częstochowa, 1997.
Jerzy Szałygin, Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Mazowszu, Warszawa, 2004.
Janusz Szczepański, Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku, Pułtusk, 2005.
Janusz Szczepański, Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa, 1995.
Józef Śliwiński (red.), Mazowsze i jego sąsiedzi w XIV-XVI wieku, Warszawa, 1997.
Andrzej Woźniak, Kultura mazowieckiej wsi pańszczyźnianej XVIII i początku XIX wieku (wybrane zagadnienia), Wrocław, 1987.
Barbara Bojanowska-Ziemska, Kapliczki i krzyże przydrożne na Mazowszu z XIX wieku, Warszawa, 1978.
Tomasz Chludziński, Janusz Żmudziński, Mazowsze. Mały przewodnik, Warszawa, 1978.
Jerzy Głownia, Tadeusz Maczubski, Mazowsze. Panorama turystyczna, Warszawa, 1978.
Tadeusz S. Jaroszewski, Waldemar Baraniewski, Po pałacach i dworach Mazowsza. Przewodnik (cz.1-3), Warszawa, 1995-1998.
Sylwia Kulczyk, Ada Krakowiak, Mazowsze na weekend. Przewodnik turystyczny. 10 tras po najpiękniejszych zakątkach Mazowsza, Bielsko Biała, 2000.
Jerzy Z. Łoziński, Pomniki sztuki w Polsce. T. 3, Mazowsze i Podlasie, Warszawa, 1999.
Agnieszka i Robert Sypkowie, Zamki i warownie ziemi mazowieckiej, Warszawa, 2002.
Stanisław Achremczyk, Historia Warmii i Mazur. Od pradziejów do 1945 roku, Olsztyn, 1992.
Stanisław Achremczyk (red.), Warmia i Mazury. Zarys dziejów, Olsztyn, 1985.
Stanisław Achremczyk, Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660-1703, Olsztyn, 1991.
Stanisław Achremczyk (red.), Janusz Gołota (red.), Pogranicze mazursko-kurpiowskie. Materiały z sesji naukowej (14 listopada 1997 r.). Praca zbiorowa, Olsztyn-Ostrołęka, 1998.
Hugon Barke, Skąd pochodzą Mazurzy i jak im się wiodło w czasach dawniejszych, Szczytno, 1919.
Tadeusz Baryła (red.), Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów. 1945 rok, Olsztyn, 1996.
Danuta Bogdan, Sejmik Warmiński w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, Olsztyn, 1994.
Jan Broda, Władysław Chojnacki, Plany stworzenia ośrodków wydawniczych na Mazurach w świetle polskiej korespondencji (1902-1906), Olsztyn, 1964.
Tadeusz Cieślak, Prasa polska na Mazurach i Warmii 1718-1939, Olsztyn, 1964.
Jan Chłosta, Seweryn Pieniężny 1890-1940, redaktor i wydawca spod znaku Rodła, Olsztyn, 1980.
Jan Chłosta, Kazimierz Jaroszyk (1878-1941). O narodowy kształt Warmii i Mazur, Olsztyn, 1986.
Jan Chłosta (red.), Mądry przed szkodą. Wspomnienia o Władysławie Gębiku, Warszawa, 1995.
Władysław Chojnacki, Szkice z dziejów polskiej kultury na Mazurach i Warmii, Olsztyn, 1983.
Władysław Chojnacki, Wydawnictwo i drukarnia Antoniego Gąsiorowskiego na Mazurach, Olsztyn, 1959.
Zbigniew Chojnowski, Michał Kajka. Poeta mazurski, Olsztyn, 1992.
Lucjan Czubiel, Zamki Warmii i Mazur, Olsztyn, 1986.
Bożena Domagała, Kształtowanie się tożsamości narodowej młodego pokolenia Mazurów w życiorysach wychowanków Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego, Olsztyn, 1991.
Jan Dylik (red.), Ziemie powracające. Obraz geograficzno-gospodarczy. Cz. 1, Pomorze Wschodnie (Prusy Wschodnie), Gdańsk, Warszawa, 1942.
Tadeusz Filipkowski (red.), Dzieje Warmii i Mazur w zarysie. Od 1871 do 1975 roku, Warszawa, 1983.
Kira Gałczyńska, Mazurskie szlaki Gałczyńskiego, Warszawa, 1986.
Władysław Gębik, Pod warmińskim niebem. O Michale Lengowskim, Warszawa, 1974.
Ewa Gładkowska, Zrozumieć czas. Obecność wielokulturowej tradycji Warmii i Mazur na przykładzie działalności społeczno-kulturalnej i twórczości Hieronima Skurpskiego, Olsztyn, 2003.
Kazimierz Grążawski (red.), Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie. Materiały z konferencji naukowej, Górzno, 1-2 czerwca 2002 r., Włocławek, 2003.
Kazimierz Grążawski (red.), Prasa Warmii i Mazur w latach 1945-1989, Olsztyn, 1991.
-- --, Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie. Materiały z konferencji naukowej, Górzno, 1-2 czerwca 2002 r., Włocławek, 2003.
Karol Górski, Problematyka dziejowa Warmii, Olsztyn, 1977.
Janusz Jasiński, Michał Kajka 1858-1940. Droga do Polski, Suwałki, 1990.
Janusz Jasiński, Warmia moich młodych lat, Olsztyn, 1986.
Maciej Karczewski, Źródła archeologiczne do badań nad zasiedlaniem Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w okresie wpływów rzymskich, Olsztyn, 2001.
Hans-Jürgen Karp (red.), Robert Traba (red.), Codzienność zapamiętana. Warmia i Mazury we wspomnieniach, Olsztyn, 2004.
Maria Kasprzycka, Goci na ziemi Warmii i Mazur, Elbląg, 2002.
Alicja Kicowska (red.), Zbigniew Kwieciński (red.), Dzielność i troska. Studia zadedykowane Profesor Eugenii Malewskiej, Olsztyn, 2005.
Erwin Kruk, Ewangelicy na Warmii i Mazurach. Dzieje i współczesność, Olsztyn, 2001.
Janusz Kopciał, Szkice suwalsko-mazurskie, Suwałki, 1995.
Andreas Kossert, Mazury. Zapomniane południe Prus Wschodnich, Warszawa, 2004.
Andreas Kossert (red.), Mazurzy - tradycja i codzienność, Olsztyn, 2002.
Hanna Królikowska (red.), Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Człowiek a środowisko, Olsztyn, 1999.
Franciszek Kwas, Wspomnienia z mego życia, Olsztyn, 1957.
Jerzy Lebiedziewicz, Materiały pomocnicze do nauczania dziejów Warmii i Mazur w szkole podstawowej w klasach V-VII, Olsztyn, 1988.
Daniela Lewicka (red.), Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Materiały z sesji naukowej, Olsztynek 10 października 1996 r., Olsztyn, 1997.
Witold Lisowski, W trzydziestą rocznicę powrotu Warmii i Mazur do Macierzy, Warszawa, 1974.
Iwona Liżewska (red.), Wiktor Knercer (red.), Zachowane - ocalone? O krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania, Olsztyn, 2003.
Bohdan Łukaszewicz, Prasa informacyjno-polityczna Warmii i Mazur. 1945-1975. Szkice do monografii, Warszawa, 1982.
Bohdan Łukaszewicz (red.), Rok 1956 na Warmii i Mazurach. Wybór źródeł, Olsztyn, 1998.
Bernd Martin, Mazury. Mity i historia, Warszawa, 2001.
Edward Martuszewski, Coś z życia, które minęło. Felietony pisane po wyjściu z archiwum, Olsztyn, 1986.
Władysław Ogrodziński, Ta chwila olśnienia. 60 lat publicystyki o Warmii i Mazurach, Olsztyn, 2006.
Władysław Ogrodziński, Przypomniane piórem, Olsztyn, 1982.
Władysław Ogrodziński, Ziemia odnalezionych przeznaczeń, Olsztyn, 1979.
Jerzy Oleksiński, Bard ziemi mazurskiej, Warszawa, 1972.
Tadeusz Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla. Od połowy XV w. do 1945 roku, Warszawa, 1963.
Eugeniusz Paukszta, Warmia i Mazury, Katowice, 1975.
Jan Ptak, Wojskowość średniowiecznej Warmii, Olsztyn, 1997.
Stanisław Rospond (red.), Druki mazurskie XVI w., Olsztyn, 1948.
Kazimierz Saysse-Tobiczyk, Ziemia puszcz i jezior, Warszawa, 1975.
Edward Serwański, Syn Odzyskanej Ziemi. Wojciech Kętrzyński (1838-1918), Warszawa, 1989.
Jerzy Sikorski (red.), Dzieje Warmii i Mazur w zarysie. T. 1, Od pradziejów do 1870 roku, Warszawa, 1981.
Jerzy Sikorski, Monarchia polska i Warmia u schyłku XV wieku. Zagadnienia prawno-ustrojowe i polityczne, Olsztyn, 1978.
Albin Siwak, Rozdarte życie, Warszawa, 2000.
Zdzisław Skrok, Wykopaliska na pograniczu światów, Warszawa, 1988.
Fritz Skowronnek, Księga Mazur, Olsztyn, 2002.
Antoni Sołoma, Za każdą cenę. Niemiecki kler katolicki wobec ludności polskiej na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1919-1939, Warszawa.
Paweł Sowa, Cena polskości, Warszawa, 1996.
Paweł Sowa, Po obu stronach kordonu, Olsztyn, 1974.
Stanisław Srokowski, Z krainy Czarnego Krzyża, Olsztyn, 1980.
Andrzej Staniszewski, Ojców mowy, ojców wiary. Historia i współczesność na łamach Gazety Olsztyńskiej 1886-1939, Warszawa, 1989.
Małgorzata Strzyżewska, Prasa polska na Warmii i Mazurach 1718-1939, Olsztyn, 1991.
Tadeusz Swat, Polska pieśń patriotyczna na Warmii w latach 1772-1939, Olsztyn, 1982.
Henryk Syska, Rozmaitości znad Łyny, Warszawa, 1978.
Henryk Syska, Scalone pogranicze, Warszawa, 1975.
Stanisław Szostakowski, Franciszek Gorzkowski (ok. 1750-1830). Warmiak w służbie insurekcji, Olsztyn, 1977.
Joanna Szydłowska (red.), Jan Chłosta (red.), Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949, Olsztyn, 1999.
Józef Śliwiński (red.), Studia historyczne z XIII-XV wieku, Olsztyn, 1995.
Andrzej Taborski (red.), O miejsce w Europie ojczyzn. Materiały z konferencji 22 kwietnia 2004 roku . Sala sesyjna olsztyńskiego ratusza Andrzej Taborski, Olsztyn, 2004.
Max Toeppen, Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej według źródeł drukowanych i rękopiśmiennych, Olsztyn, 1995.
Robert Traba, Kraina tysiąca granic. Szkice o historii i pamięci, Olsztyn, 2003.
Andrzej Wakar, Wojciech Wrzesiński, Gazeta Olsztyńska w latach 1886-1939, Olsztyn, 1986.
Józef Włodarski, Miasta warmińskie w latach 1655-1663, Olsztyn, 1993.
Józef Włodarski, Polityka pruska elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma I w latach 1640-1660: studium z dziejów dyplomacji, Gdańsk, 2000.
Edmund Wojnowski (red.), Warmia i Mazury w Polsce Ludowej, Olsztyn, 1985.
Wiesław Wróblewski (red.), Działania militarne w Prusach Wschodnich, Warszawa, 1998.
Wojciech Wrzesiński, Między Królewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem. Studia i szkice z dziejów XX wieku, Toruń, 2004.
Wojciech Wrzesiński, Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej 1864-1945, Warszawa, 1984.
Tadeusz Zienkiewicz (red.), Prasa Mazur (1842-1939) w procesie komunikacji literackiej (z zagadnień polityki literackiej pism ). Sesja naukowa nt. Społeczne uwarunkowania instytucjonalne życia literackiego, Olsztyn, listopad 197, Olsztyn, 1977.
Józef Barański, Mazowsze i Podlasie w XIX-XX wieku. Materiały źródłowe, Płońsk-Ciechanów, 2000.
Marek Barwiński, Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, Łódź, 2004.
Mariusz Bechta, Rewolucja, mit, bandytyzm: komuniści na Podlasiu w latach 1939-1944, Biała Podlaska, 2000.
Mariusz Bechta, Leszek Żebrowski, Narodowe Siły Zbrojne na Podlasiu. T. 1, Materiały posesyjne, Siedlce, 1997.
Bazyli Białokozowicz, Mikołaj Janczuk (1859-1921). Podlaskie skrzyżowania tradycji słowiańskich, Olsztyn, 1996.
Bolesław Brodowski, Zbrojny czyn powstańców podlaskich w roku 1863, Łuków, 1925.
Bożena Bryńczak (red.), Przemysław Urbańczyk (red.), Najstarsze dzieje Podlasia w świetle źródeł archeologicznych, Siedlce, 2001.
Wiesław Charczuk, Formacje zbrojne obozu narodowego na Południowym Podlasiu w latach 1939-1947, Siedlce, 2003.
Wiesław Choruży, Piotr Liedke (red.), Podlaskie losy 1939-1982, Białystok, 2000.
Jerzy Wojciech Cieślak, Podlasie nadbużańskie: Siemiatycze, Mielnik, Drohiczyn, Nurzec Stacja, Milejczyce, Warszawa, 1993.
Kazimierz Dębski, Bohaterstwo unitów podlaskich (1875-1905), Warszawa, 1993.
Ewa Dubas-Urwanowicz (red.), Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku. Spisy, Kórnik, 1994.
Tadeusz Doroszuk, Konspiracyjny ruch ludowy na Podlasiu 1940-1944, Siedlce, 2004.
Ludomir Dymsza, Sprawa chełmska, Warszawa, 1911.
Benon Dymek, Pierwsze lata władzy ludowej na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu 1944-1948, Warszawa, 1978.
Benon Dymek (red.), Bogusław Gierlach (red.), Trud pierwszych lat. Wspomnienia Mazowszan, Warszawa, 1981.
Karol Frankowski, Na ścieżkach Podlasia. Wspomnienia z lat dziecięcych, okupacji i pierwszych lat powojennych, Lublin, 1995.
Zbigniew Włodzimierz Fronczek, Z toporem przez wieki: legendy, podania, sensacje Lubelszczyzny i Podlasia, Lublin, 2003.
Jerzy Flisiński (red.), 17 września 1939 roku na Podlasiu. Materiały z sesji popularno-naukowej zorganizowanej w październiku 1989 r., Biała Podlaska, 1990.
Krzysztof Groniowski, Oddział księdza Brzóski, Warszawa, 1959.
Jerzy Paweł Gieorgic (red.), Konserwatyzm na Podlasiu, Białystok, 2005.
Irena Głowacka, Rozstania i powroty, Lubartów, 2003.
Urszula Głowacka-Maksymiuk (red.), Grzegorz Welik (red.), Źródła do dziejów regionu. I Siedlecka Sesja Archiwalna, Siedlce, 2002.
Józef Geresz, Unitów podlaskich droga do świętości, Biała Podlaska, 1994.
Stanisław Góra, Partyzantka na Podlasiu: 1863-1864, Warszawa, 1978.
Jerzy Hawryluk, Podlasze. Śladami ruskiej przeszłości, Bielsk Podlaski, 2000.
Jerzy Hawryluk, Kraje ruskie Bielsk, Mielnik, Drohiczyn. Rusini-Ukraińcy na Podlaszu - fakty i kontrowersje, Kraków, 1999.
Edward Jasiński (red.), Rok 1939 [tysiąc dziewięćset trzydziesty dziewiąty] na Podlasiu, Siedlce, 1996.
Aleksander Jabłonowski, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 6 cz. 1, Podlasie (województwo), Warszawa, 1908.
Aleksander Jabłonowski, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 6 cz. 2, Podlasie (województwo), Warszawa, 1909.
Aleksander Jabłonowski, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 6 cz. 3, Podlasie (województwo), Warszawa, 1910.
Antoni Jodłowski, Dzieje obiektów zabytkowych z wybranych miejscowości północno-wschodniej części woj. lubelskiego, Biała Podlaska, 2000.
Szczepan Kalinowski, Szlakiem Legionów po Podlasiu, Biała Podlaska, 2002.
Andrzej Kempisty (red.), Stefan Karol Kozłowski (red.), Badania archeologiczne na Mazowszu i Podlasiu. Materiały z archeologicznej sesji naukowej, Płock 10-11 maja 1969 r., Warszawa, 1975.
Arkadiusz Kołodziejczyk, Szkice z dziejów prasy podlaskiej, Siedlce, 1997.
Arkadiusz Kołodziejczyk (red.), Zbigniew Gnat-Wieteski (red.), Przeciw narzuconej władzy. Podziemie niepodległościowe w Garwolińskiem, na Południowym Podlasiu i Wschodnim Mazowszu w latach 1944-1951: materiały sesji zorganizowanej 17 września 2005 roku w Garwolin, Garwolin, 2006.
Arkadiusz Kołodziejczyk (red.), Zbigniew Todorski (red.), Strażacy Podlasia w walce o niepodległość w 1918 roku: 80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu, Siedlce, 1999.
Sławomir Kordaczuk, Cegiełki historii Polski: opowieści wojenne z Podlasia i Mazowsza, Siedlce, 2005.
Sławomir Kordaczuk (red.), Dziedzictwo duchowe i materialne szlachty podlaskiej od XIX wieku do III Rzeczypospolitej, Siedlce, 2006.
Sławomir Kordaczuk, Próby niemieckiej broni V-1 i V-2 na Podlasiu wiosną 1944 roku, Siedlce, 2004.
Sławomir Kordaczuk (red.), Szlachta podlaska od połowy XIX wieku do III Rzeczypospolitej, Siedlce, 2004.
Albin Koprukowniak, Ziemiaństwo Lubelszczyzny i Podlasia w XIX i XX wieku: wybór prac z lat 1974-2005 wydany na jubileusz 75-lecia urodzin autora, Lublin, 2005.
Piotr Kosobudzki, Przez druty, kraty i kajdany. Wspomnienia partyzanta NSZ, Wrocław, 1997.
Edward Kospath-Pawłowski, Henryk Mierzwiński, Groby wojenne na Podlasiu, Siedlce, 1997.
Zygmunt Kosztyła (red.), Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodnich Polski, Białystok, 1986.
Elżbieta Kowalczyk, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą), Warszawa, 2003.
Tadeusz Krawczak, Kształtowanie świadomości narodowej wśród ludności wiejskiej Podlasia w latach 1863-1918, Biała Podlaska, 1992.
Tadeusz Krawczak, W szlacheckim zaścianku, Warszawa, 1993.
Tadeusz Krawczak (red.), Zanim wróciła Polska: martyrologium ludności unickiej na Podlasiu w latach 1866-1905 w świetle wspomnień, Warszawa, 1994.
Stefan Krzysztof Kuczyński (red.), Drobna szlachta podlaska w XVI-XIX wieku. Materiały sympozjum w Hołnach Mejera (26-27 maja 1989 roku), Białystok, 1991.
Jerzy Kuźmiuk (red.), Dziedzictwo kulturowe pogranicza podlaskiego: Białystok, Puńsk, Narewka, Hajnówka. Materiały pokonferencyjne 24-26 września 2001 r., Białystok, 2001.
Anna Laszuk, Ludność województwa podlaskiego w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa, 1999.
Stanisława Lewandowska, Nadbużańskiego Podlasia okupacyjny dzień powszedni: 1939-1944, Warszawa, 2003.
Stanisława Lewandowska, Ruch oporu na Podlasiu: 1939-1944, Warszawa, 1976.
Szczepan Lewicki, O męczeństwie podlaskich unitów. Opowiadanie wspomnieniowe, Supraśl, 1997.
Tadeusz Łazowski (red.), Z Syberii na Podlasie. Wspomnienia, Biała Podlaska, 2002.
Maciej Maliszewski, Grzegorz Welik, Unici podlascy. Przewodnik historyczny, Siedlce, 1992.
Józef Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta: z historii dziejów realizacji myśli monarszej między Niemnem a Narwią, Białystok, 2005.
Józef Maroszek (red.), Klasztory Podlasia. Źródła kultury i świadomości narodowej, Białystok, 1995.
Józef Maroszek (red.), Piotr Olędzki (red.), Waldemar Franciszek Wilczewski (red.), Pamięć fundatora : świątynie - mauzolea w krajobrazie kulturowym Podlasia, Białystok, 1998.
Piotr Matusak, Podlasiacy w Katyniu, Siedlce, 1996.
Józef Maroszek, Ewa Rogalewska, Dwór i rezydencja ziemiańska w krajobrazie kulturowym Podlasia, Białystok, 1994.
Tadeusz Mencel, Walenty Lewandowski i początki Powstania Styczniowego na Podlasiu, Lublin, 1963.
Tadeusz Miller, Podlasie jakiego nie znamy, Bielsk Podlaski, 1992.
Henryk Mierzwiński, Południowe Podlasie w okresie Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja, Biała Podlaska, 1992.
Henryk Mierzwiński (red.), Rok 1920 na Podlasiu. Materiały z sesji popularno-naukowej zorganizowanej 10.XI.1990 r. w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, 1991.
Kazimierz Musianowicz, Przyczynki do osadnictwa mazowieckiego na Podlasiu w XII-XIII wieku, Światowit, t. XXI, nr 7, 1955, s. 9-11.
Kazimierz Musianowicz, Ślady osadnictwa z VI-VIII wieku w Drohiczynie, pow. Siematycze, Wiadomości Archeologiczne, t. XXXII, z. 1-2, 1966, s. 31-52.
Władysław Monkiewicz, Białystok i okolice, Warszawa, 1979.
Jan Nałęcz, Ziemia Chełmska i Podlasie, Zamość, 1918.
Eugeniusz Niebelski, Na Bóg żywy, Bracia, nie zasypiajmy sprawy! Rzecz o ks. Stanisławie Brzósce (1834-1865), Lublin, 1995.
Eugeniusz Niebelski, Zmierzch powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu (1864-1872), Lublin, 1993.
Zdzisław Oziembło (red.), Wierni Bogu i Ojczyźnie, Biała Podlaska, 1999.
Felicjan Paluszkiewicz, Podlasiacy, Rzym, 1978.
Kazimierz Pindl (red.), Podlasie w działaniach wojennych we wrześniu 1939 roku, Siedlce, 2003.
Kazimierz Pindl (red.), Arkadiusz Kołodziejczyk (red.), Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa na Podlasiu, Siedlce, 1998.
Janusz Sekuła (red.), Intelektualiści rodem z Podlasia, Siedlce, 1997.
Jerzy Skowronek, Powstanie styczniowe na Podlasiu, Biała Podlaska, 1986.
Jerzy Skowronek (red.), Urszula Maksymiuk (red.), Martyrologia Unitów Podlaskich w świetle najnowszych badań naukowych, Siedlce, 1996.
Dariusz Smolarek, Władze komunistyczne wobec opozycji na południowym Podlasiu w latach 1944-1947, Siedlce, 2005.
Jerzy Sroka, 9 [Dziewiąta] Podlaska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, Biała Podlaska, 1995.
Maria Starnawska (red.), Między Polską a Rusią, Siedlce, 2004.
Franciszek Stopniak, Kościół na Lubelszczyźnie i Podlasiu na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa, 1975.
Tomasz Strzembosz (red.), Armia Krajowa na środkowej i południowej Lubelszczyźnie i Podlasiu. Materiały sesji naukowej, KUL 24-25 IX 1985 r., Lublin, 1993.
Bogdan Suchta, Akcja Miecza i Pługa na Bauzug w Borkach Siedleckich: 21.IV.1994 r., Sokołów Podlaski, 1994.
Zbigniew Szczepańczuk, Zabytkowe kamienie z wykuciami na terenie diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej, Świdnica, 1990.
Józef Śliwiński (red.), Szkice z dziejów kolonizacji Podlasia i Grodzieńszczyzny od XIV do XVI wieku. Prace ofiarowane profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin i czterdziestopięciolecie pracy nau, Olsztyn, 2002.
Józef Śliwiński (red.), Szkice z dziejów społeczno-gospodarczych Podlasia i Grodzieńszczyzny od XV do XVI wieku, Olsztyn, 2005.
Andrzej Wyrobisz (red.), Studia nad społeczeństwem i gospodarką Podlasia w XVI-XVIII w., Warszawa, 1981.
Witold Tatarczyk, Opowieść historyczna o Podlasiu, Hajnówka, 1999.
Józef Tomczyk, Przywódcy powstania styczniowego w lubelskiem i na Podlasiu: Leon Frankowski, ks. Stanisław Brzóska, Lublin, 1992.
Jerzy Topolski, Jerzy Wiśniewski (red.), Lustracje województwa podlaskiego 1570 i 1576, Wrocław-Warszawa, 1999.
Jan Warmiński, Wybrane zagadnienia z powstania listopadowego 1830-1831 roku: województwo podlaskie; Losy jeńców rosyjskich, Lublin, 1998.
Tadeusz Wasilewski (red.), Tadeusz Krawczuk (red.), Z nieznanej przeszłości Białej i Podlasia, Biała Podlaska, 1990.
Władysław Ważniewski (red.), Podlasie w czasie II wojny światowej, Siedlce, 1997.
Grzegorz Welik (red.), Szlachta i ziemiaństwo na Mazowszu i Podlasiu w XIX-XX w., Siedlce, 2006.
Henryk Wiercieński, Głos Ziemi Chełmskiej i Podlasia, Lublin, 1918.
Janusz Wojtasik (red.), Powstanie 1794 roku i tradycje kościuszkowskie na Podlasiu, Siedlce, 1997.
Aleksander Buczyński, Podlasie na rowerze, Bielsko-Biała, 2006.
Rafał Dmowski, Marek Harasimiuk, Motocyklem po Warmii, Mazurach, Podlasiu i Suwalszczyźnie, Warszawa, 2006.
Tadeusz Glinka (red.), Podlasie. Przewodnik, Warszawa, 1997.
Marek Waśkiel, Nadbużańskie Podlasie: przewodnik po znakowanych szlakach pieszych województwa białostockiego, Białystok, 1994.
Stanisław Jadczak, Śladami Tatarów na Podlasiu, Lublin, 1986.
Tadeusz Kamiński, Podlasie Zachodnie, Warszawa, 1976.
Lech Nowacki, Śladami kolonizacji wielkiej puszczy. Przewodnik dla ciebie, Białowieża, 2004.
Zofia Siewak-Sojka (red.), Suwalszczyzna i Podlasie, Bielsko-Biała, 2006.
Stanisław Stolarczyk, Nadbużańskie Podlasie, Białystok, 1981.
Marek Śleszyński, Tomasz Darmochwał, Marek Jacek Rumiński, Polska północno-wschodnia. Przewodnik kajakowy, Białystok, 2000.
Irena Jaros, Gwary opoczyńskie na tle językowego pogranicza Małopolski i Mazowsza, Łódź, 2001.
Witold Taszycki, Powstanie i rozwój rzecz typu cielak, Rozprawy i studia polonistyczne, t.2, Wrocław, 1961, s.236-248.
Anna Basara, Charakterystyka fonetyczna gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, t. 1, Wrocław, 1987, s. 24-31.
Jadwiga Chludzińska-Świątecka, Budowa słowotwórcza rzeczowników w gwarach Warmii i Mazur, Prace Filologiczne, t. XXII, 1972, s. 159-289.
Hubert Górnowicz, Uwagi o niektórych hiperpoprawnościach w gwarach północnopolskich, Język Polski, 1960, s. 29-39.
Janina Wójtowicz, O tzw. kaszubizmach w gwarze Warmii i Mazur, Poradnik Językowy, 1956, s. 145-148.
Ks. Piotr Aleksandrowicz, Diecezja Siedlecka czyli Podlaska (1818-1868), Siedlce, 1868.
J. Antoniewicz, Z problematyki badań osadnictwa wczesnożelaznego na wschodnich Mazurach, Roczniki Białostockie, t. II, s. 32-41.
Franciszek Adam Arciszewski, Płońsk-Ciechanów-Mława, Warszawa, 1928.
Marian Chudzyński, Wieś południowo-zachodniego Mazowsza 1864-1907, Warszawa, 1983.
Ks. Zenon Czumaj, Kościół matka. Dzieje parafii w Kamionnie, Siedlce, 2006.
Wanda Decyk-Zięba, Język ? Kultura ? Historia. Mazowsze wschodnie ? Zieleniec i okolice, Toruń, 2004.
Adam Dobroński (red.), Ostrołęka na tle innych miast mazowieckich w XIX i XX w., Ostrołęka, 1998.
Benon Dymek, Mazowsze do 1247 roku: (zarys dziejów), Warszawa, 1995.
Andrzej Firewicz, Sadowne i okolice wczoraj i dziś, Warszawa, 2004.
Zbigniew Gloger, Dawna ziemia łomżyńska, Warszawa, 1876.
Ks. Paweł Grzeszek, Dzieje parafii św. Antoniego Padewskiego w Ugoszczy w latach 1923-2000, Siedlce, 2005.
R. Jakimowicz, Wschodnia granica osadnictwa mazowieckiego w X i XI w. z Jaćwieżą i Rusią i zasięg kolonizacji mazowieckiej na wschodzie, Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. I, Lwów, 1935.
Ryszard Juszkiewicz, Działania militarne na Mazowszu Północnym i w korytarzu pomorskim. 1920 rok, Warszawa, 1997.
Ryszard Juszkiewicz, Powstanie Styczniowe na Północnym Mazowszu, Warszawa, 1992.
J. Kalaga, Badania archeologiczne w okolicach Węgrowa, Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego, z. 4, Siedlce, 1984, s. 20-25.
Arkadiusz Kołodziejczyk, Tadeusz Swata (red.), Węgrów. Dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944, Węgrów, 1991.
Sławomir Kordaczuk, Cegiełki historii Polski. Opowieści wojenne z Podlasia i Mazowsza, Siedlce, 2005.
Tomasz Kordala, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na północnym Mazowszu, Łódź, 2006.
Zygmunt Kosztyła (red.), Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodnich Polski. cz. 1, Białystok, 1986.
Beata Możejko, Ród Świnków na pograniczu polsko-krzyżackim w Średniowieczu, Gdańsk, 1998.
Józef Milewski, Wspomnienia o Mazowszu i mazowieckiej szlachcie, Londyn, 1988.
Jerzy Mycielski (red.), Inwentarz skarbca Konrada i Janusza książąt mazowieckich z r. 1494, Kraków, 1907.
Andrzej Niewęgłowski, Mazowsze na przełomie er: przemiany społeczno-demograficzne i gospodarcze, Wrocław, 1972.
Adam Niewęgłowski, Z badań nad osadnictwem w okresach późnolateńskim i rzymskim na Mazowszu, Wrocław, 1966.
Józef Okulicz, Badania archeologiczne na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa, 1975.
J. Otrębski, Pochodzenie nazwy Mazowsze, Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN, t. VII, nr 2, s.96-107.
Henryk Paszkiewicz, W sprawie zhołdowania Mazowsza przez Kazimierza Wielkiego, Warszawa, 1907.
Henryk Paszkiewicz, Z życia politycznego Mazowsza w XIII wieku (rządy Ziemowita Konradowicza), Warszawa, 1935.
Adolf Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 5, Mazowsze, Warszawa, 1886.
S. Pazyra, Geneza i rozwój miast mazowieckich, Warszawa, 1959.
S. Pazyra, Rola i znaczenie Mazowsza w dziejach Polski, Warszawa, 1967.
S. Pazyra, Rola i znaczenie Mazowsza w dziejach Jędrzeja Święcickiego, Warszawa, 1974.
Ks. Zbigniew Rostkowski, Kalendarium kościoła i parafii w Starej Wsi, Białystok, 2001.
Stanisław Rospond, W sprawie etymologii Mazowsza, Język Polski, 1970, s. 65-67.
Marian Rudnicki, O rodzimości nazwy Mazowsze, Język Polski, 1968, s. 368-372.
S. Russocki, Region mazowiecki w Polsce średniowiecznej (dotychczasowe ustalenia, nowe perspektywy i postulaty badawcze), Przegląd Historyczny, z.3, 1963, s.388-417.
S. Russocki, Spory o średniowieczne Mazowsze, Rocznik Mazowiecki, t. IV, 1972, s. 217-257.
Wiesław Sieradzan, Sąsiedztwo mazowiecko-krzyżackie w okresie przemian politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1411-1466, Toruń, 1999.
Zdzisław Skrok, Na tropach archeologicznych tajemnic Mazowsza, Warszawa, 1980.
W. Smoleński, Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej, Kraków, 1909.
Andrzej Stawarz (red.), Mazowieckie miasteczka na przestrzeni wieków. Wybrane zagadnienia rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego, Warszawa, 1999.
Jan Sobczak, Walki rewolucyjne w latach 1905-1907 na Mazowszu, Łódź, 1985.
Ryszard Specjalski, Mazowsze - Gmina, Włocławek, 2005.
Zenon Strześniewski, W Brygadzie Mazowieckiej, Warszawa, 1984.
Tomasz Szczechura, Życie i zagłada społeczności żydowskiej w powiecie węgrowskim w latach 1939-1944, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce, nr 1, 1979, s. 46-64.
Bolesław Ulanowski (red.), Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, Kraków, 1887.
Hubert Wajs, Powinności feudalne chłopów na Mazowszu od XIV do początku XVI wieku (w dobrach monarszych i kościelnych), Wrocław, 1986.
Małgorzata Wilska, Książę Janusz Starszy, Warszawa, 1986.
J. Wiśniewski, Początek i rozwój osadnictwa w ziemi łomżyńskiej w końcu XIV i XV wieku, Studia Łomżyńskie, t. I, Łomża, 1989.
J. Wiśniewski, Rys dziejów osadnictwa na wschodnim Mazowszu, Literatura Ludowa, nr 4-6, 1962, s.11-21.
W. Wolff, Ziemia łomżyńska w średniowieczu, Łomża, 1988.
Tomasz Chludziński, Mazowsze południowo-wschodnie, Podlasie Zachodnie. Przewodnik, Warszawa, 1966.
Paweł Zalewski, Patryk Grabski, Mazowsze i północna Małopolska, Warszawa, 2007.
Jan Dąbrowski (red.), Zaczęło się w roku 1945... : to już 60 lat polskiej Ostródy, Ostróda, 2005.
G. Labuda (red.), Historia Pomorza, t. 1, Poznań, 1969.
Z. Guldon, Kształtowanie się regionu kujawskiego w XII-XVIII wieku, Literatura Ludowa. Kujawy, nr 2-3, 1963, s. 4-5.
Zbigniew Podgórski, Region Kujawsko-Pomorski, Warszawa, 1999.
F. Czyżewski, Polonizmy w ukraińskich gwarach Pobuża, Rozprawy Slawistyczne UMCS, t. 4, 1989.
F. Czyżewski, Kategoria rodzaju gramatycznego rzeczowników w gwarach pogranicza polsko-ukraińskiego na obszarze południowego Podlasia, Język polski. Współczesność, historia, red. W. Książek Bryłowa, H. Duda, Lublin, 2000.
G. Grygoruk, Zjawiska językowe w gwarze Bud pod Białowieżą, Studia nad polszczyzną kresową, t. 8, Wrocław, 1995.
B. Janiak, Pogranicze językowe polsko-wschodniosłowiańskie, Łódź, 2004.
Bronisław Janiak, Polsko-ukraińskie związki językowe na przykładzie Niemirowa nad Bugiem. Fonetyka. Fonologia. Słownictwo, Łódź, 1995.
Bronisław Janiak, Teksty gwarowe z Niemirowa, Studia nad polszczyzną kresową, t. 4, Wrocław, 1986.
Janusz Rieger (red.), Język mniejszości w otoczeniu obcym, Warszawa, 2002.
M. Kondratiuk, Nazwy miejscowe południowo-wschodniej Białostocczyzny, Wrocław, 1974.
M. Kondratiuk, Przykłady zapożyczeń w gwarach polsko-białorusko-ukraińskiego pogranicza, Białystok, 2000.
E. Wolnicz-Pawłowska (red.), W. Szulowska, Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Riegerowi, Warszawa, 2000.
M. Krasowska, Jak gromadzi się materiały gwarowe na Mazowszu i Podlasiu, Poradnik Językowy, 1989, s. 117-125.
W. Kuraszkiewicz, Ukraińska dyspalatalizacja w gwarach podlaskich, Z polskich studiów slawistycznych, 1963.
W. Kuraszkiewicz, Mazurzenie w ruskiej gwarze pod Siemiatyczami, Biuletyn PTJ, Wrocław-Warszawa, 1950.
W. Kuraszkiewicz, Najważniejsze zjawiska językowe ruskie w gwarach między Bugiem a Narwią, Sprawozdania Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1938.
W. Kuraszkiewicz, Najważniejsze zjawiska białoruskie w gwarach między Bugiem i Narwią, Ruthenica, Warszawa, 1985.
W. kuraszkiewicz, Szkic mazurzącej ruskiej gwary wsi Zajęczniki na wschód od Drohiczyna, Ruthenica, Warszawa, 1985.
Z. Leszczyński, Leksykalne zbieżności gwar Białorusi i Polski, Rocznik Slawistyczny, t. XXXI, cz. 1.
M. Łesiów, Gwary ukraińskie między Bugiem i Narwią, Białostocki Przegląd Kresowy, 1994.
J. F. Nosowicz (red.), Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe i kulturowe w badaniach lingwistycznych, Białystok, 1994.
Barbara Bartnicka (red.), Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, Łomża-Warszawa, 1993.
Halina Pelcowa, Głos w dyskusji nad gwarami przejściowymi i mieszanymi wschodniej Polski, Studia nad polszczyzną kresową, t. 7, 1994.
Janusz Rieger, Kontakty polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie, Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Wrocław, 1993, s. 514-519.
E. Smułkowa, Słownictwo z zakresu uprawy roli w gwarach wschodniosłowiańskich Białostocczyzny na tle wschodniosłowiańskim, Wrocław - Warszawa, 1968.
J. Tokarski, Gwara Serpelic. Fonetyka. Fleksja, Wrocław - Warszawa, 1964.
F. Czyżewski (red.), H. Arkuszyn (red.), Ukraińskie i polskie gwary pogranicza, Lublin-Łuck, 2001.
Aleksander Jackowski, Polska sztuka ludowa, Warszawa, 2007.
Urszula Lewandowska (red.), Anna Witak (red.), Polskie stroje ludowe, Warszawa, 2004.
Ewa Gumińska (red.), Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Warszawa, 2005.
M. i Z. Hoffowie, Przez krainy Pojezierza Pomorskiego, Warszawa, 1973.
Janusz Umiński, Pojezierze Krajeńskie, Warszawa, 1991.
Grzegorz Ziółkowski, Jolanta Dylawerska, Przyroda Krajny Złotowskiej, 2004.
Gerard , Labuda (red.), Historia Pomorza, t. 1-3, Poznań, 1969-93.
K. Ślaski, Granica wielkopolsko-pomorska w okresie wczesnego feudalizmu, PZ 1954, nr 1-2.
P. Szafran, Osadnictwo historycznej Krajny w XVI-XVIII wieku (1511-1772), Gdańsk, 1961.
H. Zieliński, Polacy i polskość Ziemi Złotowskiej, Poznań, 1949.
Stanisław Bąk, O nowy podział dialektów śląskich, Slavia Occidentalis, 28/29, 1971, s. 4-14.
Stanisław Rospond, Polszczyzna śląska, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1970, s. 60.
Joachim Bahlcke i in., tłum. M. Misiorny i Z. Rybicka, Śląsk i Ślązacy, Warszawa, 2001, s. 23.
Marek Czapliński, Elżbieta Kaszuba, Gabriela Wąs, Rościsław Żerelik, Historia Śląska, Wrocław, 2002.
Józef Kokot, Problemy narodowościowe na Śląsku od X do XX wieku, Opole, 1973.
Jan Kopiec, Dzieje Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim, Opole, 1991.
Zbigniew Makieła, Górny Śląsk, Warszawa, 1999.
Jerzy Rajman, Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu, Kraków, 1998, s. 38-39.
A. Dygacz, Śląskie pieśni ludowe. Wybór źródeł i opracowanie, Katowice, 1995.
J. Marcinkowska, K. Sobczyńska, Folklor Górnego Śląska, Warszawa, 1973.
B. Bazielich, Strój ludowy na Śląsku, Chorzów, 2001.
J. Pośpiech, Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku, Opole.
Dorota Simonides (red.), Folklor Górnego Śląska, Katowice, 1989.
Aldona Skudrzykowa, Gwara śląska - świadectwo kultury, narzędzie komunikacji, Jolanta Tambor, Krystyna Urban, Olga Wolińska, Katowice, 2001.
K. Popiołek, Historia Śląska, Warszawa, 1978.
Michał Lis, Górny Śląsk. Zarys dziejów do połowy XX wieku, Opole, 2001.
Renata Pysiewicz-Jędrusik, Andrzej Pustelnik, Beata Konopska, Granice Śląska, Wrocław, 1998.
M. Gerlich, Współczesne podziały górnośląskiej zbiorowości regionalnej jako problem etnograficzny, Etnografia Polska, nr 1, 1992.
Dorota Simonides, Najpiękniejsze zwyczaje i obrzędy górnośląskie, Katowice, 1995.
B. Krzyżaniak, Zwyczaje i obrzędy, Folklor Kujaw, red. R. Lange, A. Pawlak, B. Krzyżaniak, Poznań, 2001, s. 147-261.
R. Lange, A. Pawlak, B. Krzyżaniak, Folklor Kujaw, Poznań, 2001.
R. Lange, Charakterystyka regionu, Folklor Kujaw, red. R. Lange, A. Pawlak, B. Krzyżaniak, Poznań, 2001, s. 7-18.