Dialekt wielkopolski - Wielkopolska środkowa
Literatura PDF Drukuj Email
Justyna Kobus   


 1. Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t. I–VI, pod red. Zenona Sobierajskiego, Józefa Burszty, Wrocław– 1979–1991, t. VII–XI, pod red. Zenona Sobierajskiego, Wrocław–, Poznań 1972–2005.

 2. Basara Anna, Basara Jan, Polska gwarowa terminologia rolnicza. Przygotowanie gleby, uprawa ziemniaków, Kraków 1992.

 3. Gąsiorowski Antoni, Starostowie wielkopolskich miast królewskich w dobie jagiellońskiej, Warszawa 1981.

 4. Gąsiorowski Antoni, Urzędnicy wielkopolscy 1385–1500. Spisy, Poznań 1968.

 5. Gąsiorowski Antoni, Urzędnicy zarządu lokalnego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce, Poznań 1970.

 6. Gomolec Ludwik, Mosina w tysiącleciu państwa polskiego, cz. I: Od najdawniejszych czasów do 1918 roku, Poznań–Mosina 1965 (maszynopis do wglądu w Bibliotece Publicznej w Mosinie).

 7. http:// baza.archiwa.gov.pl

 8. http://de.wikipedia.org/wiki/Mosina

 9. http://pl.wikipedia.org/wiki/Baranówko

 10. http://pl.wikipedia.org/wiki/Olędrzy

 11. http://pl.wikipedia.org/wiki/Żabno_(województwo_wielkopolskie)

 12. Izba Muzealna w Mosinie, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Mosińskie archiwalia, folder Wystawy w Izbie Muzealnej w Mosinie z okazji 700-lecia nadania Mosinie praw miejskich, Mosina 2002.

 13. Kobus Justyna, Dwie warstwy chronologiczne leksyki z pola tematycznego PRACA w języku mieszkańców wsi wielkopolskich, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. LII, 2007, s. 73–82.

 14. Kobus Justyna, Gliszczyńska Anna, Funkcjonowanie germanizmów w języku mieszkańców wsi centralnej Wielkopolski (na przykładzie Baranówka i Sowinek, powiat Poznań), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” XIII (XXXIII), Poznań 2006, s. 71–82.

 15. Kobus Justyna, Leksyka subpola tematycznego ŻNIWA na przykładzie materiału językowego z wybranych wsi Wielkopolski, [w:] Współczesna polszczyzna – stan, perspektywy, zagrożenia, pod red. Zofii Cygal-Krupy, Kraków-Tarnów 2008, s.237–246.

 16. Kobus Justyna, Przejawy świadomości metajęzykowej mieszkańców wsi wielkopolskich, [w:] Діалектологічні студії. 7. Питання теорії і практики (w druku).

 17. Kobus Justyna, Przeobrażenia gwarowej leksyki wymuszone warunkami pozajęzykowymi – snopek i stóg w języku mieszkańców wsi wielkopolskich początku XXI wieku, „Prace Filologiczne” (w druku).

 18. Kobus Justyna, Zróżnicowanie pokoleniowe wsi a problem rozwarstwienia języka jej mieszkańców – leksyka wielkopolska początku XXI wieku, [w:] Gwary dziś. 4. Konteksty dialektologii, pod red. Jerzego Sierociuka, Poznań 2007, s. 307–314.

 19. Kostrzewski Józef, Wielkopolska w pradziejach, Warszawa–Wrocław 1955.

 20. Łęcki Włodzimierz, Wielkopolska. Przewodnik po miejscach ładnych i ciekawych: 50 tras wycieczkowych dla posiadaczy wszelakich wehikułów, Poznań 2003.

 21. Łojko Jerzy, Stępień Jerzy, Zarys dziejów Mosiny i okolic (do 1945 r.), Mosina 1992.

 22. Mosina. 700 lat. Album jubileuszowy. Miasto i gmina, oprac. zb. pod red. Włodzimierza Łęckiego, Warszawa – Poznań – Mosina, 2002.

 23. Perkowska Justyna, Kwalifikowanie temporalne wypowiedzi w języku mieszkańców wsi wielkopolskich, [w:] Gwary dziś. 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, pod red. Jerzego Sierociuka, Poznań 2006, s. 191–197.

 24. Perkowska Justyna, Rozwarstwienie chronologiczne słownictwa z pola tematycznego PRACA w gwarze Baranówka pod Poznaniem, [w:] Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich, pod red. Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Toruń 2007, s. 301–305.

 25. Perkowska Justyna, Zróżnicowanie leksyki mikropola tematycznego ZIEMNIAKI, „LingVaria” nr 1 (3), 2007, s. 91–102.

 26. Rusiński Władysław, Osady tzw. „olędrów” w dawnym województwie poznańskim, Poznań 1939 – Kraków 1947.

 27. Sobierajski Zenon, Teksty gwarowe ze środkowej Wielkopolski, Poznań 1995.

 28. Szkice z przeszłości Mosiny i okolic. Z dziejów walk o wyzwolenie narodowe i społeczne w XIX i XX wieku. W 130 rocznicę utworzenia Rzeczpospolitej Mosińskiej, praca zb. pod red. Tadeusza Adama Jakubiaka, Poznań 1978/9.

 29. www.bip.mosina.wokiss.pl

 30. www.inter.media.pl

 31. www.mosina.pl

 32. Zierhofferowie Zofia i Karol, Nazwy miast Wielkopolski, Poznań 1987. 
« poprzedni artykuł