Dialekt śląski - Śląsk południowy
Literatura PDF Drukuj Email
Halina Karaś   

I. Literatura dialektologiczna i inna językoznawcza

Basara Jan, 1964, Stan badań nad słownictwem gwar Śląska Cieszyńskiego po stronie czeskiej, „Poradnik Językowy”, 341-351.

Basara Jan, 1970, Stosunek kontynuantów stpol. ł do wymowy nagłosowego o- w gwarach cieszyńskich, „Prace Filologiczne”, 89-93.

Bizoń F., Wpływ podłoża gwarowego na mówioną polszczyznę ogólną na Śląsku Cieszyńskim, „Rocznik Cieszyński” VI-VII, 135-152.

Bogocz Irena, 1997, Język jako czynnik zachowania tożsamości etnicznej (na przykładzie najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu), „Śląsk Cieszyński” 1997, 53-57.

Bogocz Irena, 1997, Współczesny język polski na Zaolziu, „Polszczyzna” 1997, 29-36.

Bogoczova Irena, 1998, Świadomość i kompetencja językowa najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu, Ostrava.

Bubak Józef, 1978, Gwara Koniakowa, Istebnej, Jaworzynki i Wisły, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze 59, 27-38.

Buryan J., 1934, Nazwa Istebnej, „Zaranie Śląskie” 10, 49.

Cząstka Bożena, 1984, Gwary Zaolzia, Katowice.

Cząstka-Szymon Bożena, Nowakowska-Kempna Iwona, 1998, Językowe i kulturowe wyznaczniki zachodnich ziem Śląska Cieszyńskiego – Zaolzia, [w:] Prace 1998, 32-39.

Dejna Karol, Przynależność językowa gwar zachodniocieszyńskich, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 23, 41-62.

Dunaj Bogusław, Kurek Halina, 1978, Problem interferencji języka literackiego i gwar (na przykładzie Śląska Cieszyńskiego), Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze 59, 39-47.

Dunaj Bogusław, Kurek Halina, Ożóg Kazimierz, 1978, Teksty gwarowe z Koniakowa i Istebnej, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze 59, 21-26.

Falińska Barbara, 1992, Polsko-czesko-słowackie pogranicze w świetle leksyki, [w:] „Słowiańskie pogranicza językowe”, Warszawa.

Greń Zbigniew, 1998, Z problematyki językowej pogranicza polsko-czesko-słowackiego, „Z polskich studiów slawistycznych” IX, Językoznawstwo, Warszawa, 95-101.

Greń Zbigniew, Problematyka językowa Śląska Cieszyńskiego po obu stronach Olzy, „Kwartalnik Opolski” 41, 1, 3-13.

Greń Zbigniew, Śląsk Cieszyński. Dziedzictwo językowe, Warszawa 2000.

Greń Zbigniew, Tradycja i współczesność w językowym i kulturowym obrazie świata na Śląsku Cieszyńskim, Warszawa 2004.

Kawulok Jan, 1968, Rozwój samogłosek nosowych w gwarze koniakowskiej, „Językoznawca”, 130-134.

Kawulok Jan, 1970, Samogłoski nosowe w gwarze koniakowskiej, „Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze” 1970, z. 29, 115-118.

Kawulok Jan, 1970, Teksty gwarowe z Koniakowa, „Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze” 1970, z. 29, 119-122.

Labocha Janina, 1997, Kształtowanie się świadomości językowej na Śląsku Cieszyńskim, „Polszczyzna” 1997, 107-116.

Labocha Janina, 1997, Nauka języka polskiego na Zaolziu, „Śląsk” 1997, 199-207.

Labocha Janina, 1997, Polsko-czeskie pogranicze na Śląsku Cieszyńskim. Zagadnienia językowe, Kraków.

Mrózek Robert, 1984, Nazwy miejscowe dawnego Śląska Cieszyńskiego, Katowice.

Pospiszylowa Anna, Nazwy pojedynczych zabudowań mieszkalnych we wsi Istebnej, „Onomastica” 29, 91-114.

Pospiszylowa Anna, Nazwy części wsi, przysiółków i tzw. placów oraz formacje pochodne we wsi Istebnej, „Onomastica” XXV, 1980, s. 73-88.

Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego, 1995, red. J. Wronicz, Wisła, Ustroń.

Wronicz Jadwiga, 1974, Teksty gwarowe z Koniakowa, Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze 41, 245-253.

Wronicz Jadwiga, 1997, Funkcja gwary w tekstach pisanych na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, „Polszczyzna” 1997, 157-166.


Literatura historyczna

Cieszyn. Zarys dziejów miasta i powiatu, pod red. J. Chlebowczyka, Katowice 1973.

Chlebowczyk Józef, 1961, Główne problemy i etapy stosunków polsko-czeskich na Śląsku Cieszyńskim w XIX i na początku XX w., Katowice.

Chlebowczyk Józef, 1971, Nad Olzą. Śląsk Cieszyński w wiekach XVIII, XIX i XX, Katowice.

Chlebowczyk Józef, 1973, O niektórych problemach asymilacji narodowej i pogranicza językowo-narodowościowego (na obszarach byłej monarchii austro-węgierskiej), „Studia Historyczne” 15, Kraków, 3.

Makieła Zbigniew, Górny Śląsk, Warszawa 1999.

Popiołek Franciszek, 1950, Urbarze – najważniejsze źródło historyczne do badania stosunków społecznych na Śląsku Cieszyńskim, „Zwrot” 12, 3-5.

Szaraniec Lech, Górny Śląsk, Warszawa 1997.

Szturc Jan, 1998, Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w., Bielsko-Biała.

Śląsk Cieszyński u zarania polskiej i czechosłowackiej niepodległości 1918-1920, 1999, red. K. Nowak, Cieszyn.

Wanatowicz Maria Wanda, Historia społeczno–polityczna Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego w latach 1918- 1945, Katowice 1994.

Zahradnik S., 1992, Polacy na Zaolziu 1920-1990. Krótki szkic historyczny, „Zaolzie” 1992, 3-16.


Literatura etnograficzna i socjologiczna

Śląsk Cieszyński i inne pogranicza w badaniach nad tożsamością etniczną, narodową i regionalną, red. I. Bukowska-Floreńska, H. Rusek, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 1, Katowice.

Kadłubiec Karol Daniel, Kultura ludowa, [w:] Śląsk Cieszyński. Zarys kultury materialnej i duchowej, praca zbiorowa, Cieszyn 2000.

Siwek Tadeusz, 1997, Specyfika tożsamości etnicznej na Zaolziu, [w:] „Śląsk Cieszyński” 1997, 11-15.

Sławkowa Ewa, 1997, O kształceniu kompetencji etnokulturowej na pograniczu (na przykładzie Śląska Cieszyńskiego), [w:] Śląsk 1997, 86-96.


Strony internetowe i przewodniki

http://ug.istebna.pl

Sosna Władysław, Cieszyn. Przewodnik krajoznawczy, Cieszyn 1993.


 
« poprzedni artykuł