Dialekt małopolski - Żywiecczyzna
Literatura PDF Drukuj Email
Halina Karaś   

Literatura:

 

I. Literatura dialektologiczna

Bartnicka-Dąbkowska Barbara, Podstawowe wiadomości z dialektologii polskiej z ćwiczeniami, Warszawa 1959

Dejna Karol, Atlas gwar polskich, t. 1. Małopolska, Warszawa 1998.

Dejna Karol, Sławomir Gala, Atlas gwar polskich, t. 3. Śląsk, Warszawa 2001.

Encyklopedia wiedzy o języku polskim, red. S. Urbańczyk, Ossolineum, Wrocław 1978

Holly Krystyna, Fonetyka w gwarze Żywiecczyzny, Kraków 1993.

Karaś Mieczysław, Wygłosowe e w gwarach południowo-zachodniej Małopolski, „Rozprawy Komisji Językowej” VI, 1966, s. 172-175.

Małecki Mieczysław, Właściwości gwary Żywiecczyzny, „Ziemia” XXVI, 1936, s. 34-37, przedruk [w:] Dialekty polskie i słowiańskie, Kraków 2004, s. 97-100.

Małecki Mieczysław, Nitsch Kazimierz, Atlas językowy polskiego Podkarpacia, cz. 1-2, Kraków 1934. (cz. 1, 500 map; cz. 2, Wstęp, objaśnienia, wykazy wyrazów).

Małecki Mieczysław, Język polski na południe od Karpat, Kraków 1938, przedruk [w:] Dialekty polskie i słowiańskie, Kraków 2004, s. 49-90.

Niezabitowska Anna, Zmiany w słownictwie żywieckim na przestrzeni ostatnich 70 lat, Zeszyty Naukowe UJ, Kraków, s. 355-364. 

Nitsch Kazimierz, Dialekty języka polskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1957

Nitsch Kazimierz, Wybór polskich tekstów gwarowych, Warszawa 1960

Paryl Władysław, O zanikaniu mazurzenia w mowie osiedleńców z Żywieckiego w Sidzinie w powiecie grodkowskim, „Studia Śląskie” 1974, Seria Nowa 26, s. 241-250.

Paryl Władysław, Wymowa a pochylonego u osiedleńców z Żywiecczyzny w Sidzinie w powiecie grodkowskim (z problematyki integracji językowej na Ziemiach Zachodnich), „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 1976, 10, s. 91-118.

Pawłowski Eugeniusz, Podział gwar małopolskich na tle wzajemnych wpływów gwarowych oraz nowych tendencji językowych, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” VI, 1966, s. 191-202.

Pawłowski Eugeniusz, Tendencje rozwojowe systemu fonologicznego w gwarach południowej Małopolski, [w:] Słownictwo gwarowe a kultura, pod red. Mieczysława Karasia, Wrocław 1975, s. 29-47.

Ramułt Stefan, Gwara ślemieńska, cz. 1. Słownik, Poznań 1930.

Reichan Jerzy, Małopolskie gwary jednonosówkowe, cz. 1-2, Wrocław 1980.

Rzeszewski S., Spis wyrazów ludowych z okolicy Żywca, Sprawozdania Komisji Językowej PAU, Kraków 1881.

Urbańczyk Stanisław, Zarys dialektologii polskiej, Warszawa 1962.

 

II. Literatura historyczna

Tadeusz Ziętara, Krajobraz Ziemi Żywieckiej, Warszawa 1976, wyd. II.

St. Dobosz, Żołnierze AK obwodu Żywiec [w:] Kalendarz Żywiecki 1996.

Wojciech Galica, Struktura organizacyjna żywieckiej komendy ZWZ – AK w okresie II wojny światowej. Obwód Żywiec, [w:] Kalendarz Żywiecki 1997.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i krajów słowiańskich, red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, t. 1-14 z uzupełnieniami, Warszawa 1902.

Hieronim Woźniak, Zarys dziejów miasta Żywca od założenia miasta do roku 1624, [w:] Kalendarz Żywiecki 1994.

Hieronim Woźniak, Żywiecczyzna we władaniu królewskiej rodziny Wazów, [w:] Kalendarz Żywiecki 1995.

Hieronim Woźniak, Udział chłopów i mieszczan żywieckich w walce z najazdem szwedzkim, [w:] Kalendarz Żywiecki 1995.

 

III. Literatura etnograficzna

U. Janicka-Krzywda, Wśród Beskidzkich górali. Zarys etnografii Beskidu Żywieckiego, [w:] S. Figiel, U. Janicka-Krzywda, P. Krzywda, W. W. Wiśniewski, Beskid Żywiecki. Przewodnik, Pruszków 2006.

Górale Beskidu Żywieckiego, red. D. Tylkowa, Kraków 1992.

 

Strony internetowe:

http://www.wikipedia.org.pl

http://www.zywiecczyzna.pl

 

 
« poprzedni artykuł