Dialekt mazowiecki - Mazowsze bliższe
Region dzi¶ PDF Drukuj Email
Monika Kresa   

Tereny Mazowsza bliższego znajduj± się w granicach województwa mazowieckiego, s± ze względu na obecno¶ć Warszawy i Płocka ziemiami o wiele bardziej zurbanizowanymi niż Mazowsze dalsze. Warszawa jako główny o¶rodek przemysłowy Mazowsza stanowi bazę zarobkow± nie tylko dla mieszkańców miasta, lecz także dla ludno¶ci mniej lub bardziej oddalonych wiosek i mniejszych miast. Zmienia się zatem sytuacja socjologiczna, a co za tym idzie sytuacja socjolingwistyczna Mazowsza.

Ludno¶ć wiejska nie jest już zamknięta w obrębie wsi, ale urozmaica swoje kontakty językowe i rozszerza je na kontakty z ludno¶ci± miejsk±. Szacunkowo w Warszawie mieszka ok. 500-700 ludno¶ci niezameldowanej, przyjezdnej, która przybywa tutaj w poszukiwaniu pracy b±dĽ na studia.

Stolica liczy natomiast 1 704 717 mieszkańców zameldowanych, co sprawia, że jest największym i najliczniejszym miastem Polski. Warszawa jest również bardzo ważnym centrum edukacyjnym – przyci±ga młodzież z całej Polski.

Samo Mazowsze natomiast nadal w dużym stopniu zachowało charakter rolniczy, charakterystyczny element krajobrazu stanowi± pola uprawne. S± tu obszary, na których przeważaj± zboża, ziemniaki, buraki cukrowe, w pobliżu zachodnich granic Warszawy rozwinęło się warzywnictwo. Okolice Góry Kalwarii to natomiast liczne sady owocowe. Ludno¶ć Mazowsza to bowiem w przeważaj±cej większo¶ci ludno¶ć wiejska. Poza rolnictwem i le¶nictwem zajmuje się ona coraz czę¶ciej również agroturystyk±.

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »