Dialekt małopolski - Kieleckie
Literatura PDF Drukuj Email
Stanisław Cygan   

Geografia regionu

Bujak F. , Studia geograficzno-historyczne, Warszawa 1925

Bujak F., Studia nad osadnictwem Małopolski, Kraków 1905

Banaś T., Garus R., Legendy świętokrzyskie przewodnik rodzinny, Kielce 1999

Cieśliński Stanisław, Kowalkowski Alojzy, (red.), Monografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Bodzentyn – Kraków 2000

Garus Ryszard, Przewodnik dla turystów pieszych i zmotoryzowanych. Kielce – Góry Świętokrzyskie, Kielce 1993

Garus Ryszard, Przewodnik dla zmotoryzowanych. Kielce – Sandomierz – Góry Świętokrzyskie, Kielce 2006

Jurecki M., Ponidzie. W świętokrzyskim stepie, Kraków 2004

Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. III. Województwo kieleckie, pod red. J. Z. Łodzińskiego i B. Wolff, Warszawa 1957 – 1966

Kielce . 7 km do raju. Miniprzewodnik po mieście i Górach Świętokrzyskich, Kielce, brw.

Magia świętokrzyskiego drzewa, Kraków 2006

Mapa obiektów przyrodniczych woj. świętokrzyskiego, skala 1: 400 000, Kielce 2001

Mityk Jan, W Góry Świętokrzyskie, Warszawa 1995

Nosek Stanisław, Zarys archeologii Małopolski, Kraków 1956

Paszkowski M., Skalne zabytki, przewodnik po rezerwatach i pomnikach przyrody nieożywionej województwa świętokrzyskiego, Kielce 2000

Patkowski Antoni, Góry Świętokrzyskie, Warszawa 1937

Pierściński Paweł, Między Wisłą a Pilicą. Skarby przyrody i kultury, Lublin 2001

Pilich J., (red.) Góry Świętokrzyskie – słownik krajoznawczy, cz. I, Warszawa 1974

Przyroda województwa świętokrzyskiego, Kielce 2000

Szafer Władysław, Świętokrzyski Park Narodowy, Kraków 1959

Świętokrzyskie Europuzzle

Świętokrzyskie – Miejsca Mocy. Pocztówka multimedialna

Świętokrzyskie na cztery pory roku, Kielce, brw., wyd. drugie, poprawione

Świętokrzyskie z lotu ptaka. Zdjęcia Krzysztof Pęczalski, Wełecz 2006

Województwo świętokrzyskie, Bydgoszcz 2007

Województwo świętokrzyskie. Mapa administracyjno-turystyczna. Skala 1: 200 000

Wojtys Paweł, Z sercem w plecaku czyli wędrówki po drogach i bezdrożach Ziemi Świętokrzyskiej i Sandomierskiej. Cz. I. Kielce i okolice. Przewodnik turystyczny, Kielce 2005


Historia regionu

Banaczkowski Piotr, W kwestii regionu świętokrzyskiego, „Literatura Ludowa” 1957, nr 2, s. 60 – 61

Banaś S., Z lat dawnych i obecnych powiatu starachowickiego, Starachowice, b. r. w.

Bielenin K., Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich, Kielce 1992

Bielenin K., Starożytne hutnictwo świętokrzyskie, Warszawa 1960

Bobiński A., Bażewicz J. M, Przewodnik po Królestwie Polskim..., T. I-II, Warszawa 1910 – 1902

Dąbrowska E., Studia nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym ziemi wiślickiej, Wrocław – Warszawa – Kraków 1965

Derwich Marek, Benedyktyński klasztor Św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu, Warszawa – Wrocław 1982

Dziedzictwo kulturowe regionu świętokrzyskiego: materiały pokonferencyjne. Wstęp i opr. red. Halina Mielicka, Kielce 2007

Dzieje regionu świętokrzyskiego od X do końca XVIII wieku, pod red. J. Wijaczki, Kielce 2004

Guldon Z., W sprawie regionu kieleckiego (w:) Dzieje Kielecczyzny w historiografii Polski Ludowej. Stan i program badań, pod red. Zenona Guldona, Kielce 1977, s. 20 – 36

Guldon Zenon, Krzystanek Karol, Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku, Kielce 1990

Guldon Zenon, Kaczor J., Górnictwo i hutnictwo w Staropolskim Okręgu Przemysłowym w drugiej połowie XVIII wieku, Kielce 1994

Historyczne miasta regionu sandomiersko-kieleckiego XIII – XX w., pod red. K. Głowackiego, Kielce 2002

Jastrzębski J., Klasztor Świętego Krzyża na Łyścu, Kielce 1998

Kamińska J., Grody wczesnośredniowieczne Polski środkowej na tle osadnictwa, Łódź 1953

Kalendarz świętokrzyski 2005. Wydanie specjalne Świętokrzyskiego Miesięcznika Kulturalnego „Teraz”, Kielce 2004

Kolberg Oskar, Dzieła wszystkie. Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka, i tańce, Sandomierskie, Warszawa 1865; Lud, cz. 1, cz. 2, seria 18-19, Kieleckie, Kraków 1885 – 1886, tenże Lud, cz. 1-2, seria 20, 21, Radomskie, Kraków 1887 – 1888

Kowalczyk J., W hołdzie przeszłości 1863 – 1864: województwo świętokrzyskie, Kielce 2003

Kozera A., Rolnictwo województwa kieleckiego w latach 1918 – 1939, Kielce 2003

Krzepela J., Małopolskie rody ziemiańskie, Kraków 1928

Kuczyński J., Materiały archeologiczne do badań nad historią Kielc, „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego”, t. V, Kraków 1963

Kuczyński J., Wyniki badań archeologicznych Muzeum Świętokrzyskiego w latach 1966 – 1969, Kielce 1970

Kuczyński J., Pyzik J., Pradzieje ziem województwa kieleckiego, Kielce 1959

Kuczyński J., Pyzik J., Kielecczyzna w świetle wykopalisk, Kielce 1962

Kürbis B., Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce, Lublin 1975

Leszczyński H., Zakony benedyktyńskie w Polsce, Tyniec 1981

Ładogórski T., Studia nad zaludnienim Polski XIV wieku, Wrocław 1958

Łoboda Lech, Staropolski Okręg Przemysłowy w XVI-XVIII wieku, (w:) Mit czy rzeczywistość?, pod red. J. Wijaczki, Kielce 2001, s. 158 – 180

Łukasiewicz J., Przewrót techniczny w przemyśle Królestwa Polskiego, Warszawa 1968

Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo kulturowe, pod red. G. Okły, Kielce 2002

Michniak M., Świętokrzyska encyklopedia sportu, Kielce 2004

Marcinkowski S., Miasta Kielecczyzny. Przemiany społeczno-gospodarcze 1815 – 1869, Warszawa – Kraków 1980

Massalski Edmund, Góry Świętokrzyskie, Warszawa 1967

Miasta polskie w tysiącleciu, oprac. S. Pazyra, t.I, Wrocław – Warszawa – Kraków 1965

Michta Jerzy, Heraldyka samorządowa województwa świętokrzyskiego i jej symbolika, Kielce 2000

Między Wisłą i Pilicą. Studia i materiały historyczne, pod red. G. Miernika, t. 2, Kielce 2001

Między Wisłą i Pilicą. Studia i materiały historyczne, pod red. B. Wojciechowskiej i L. Michalskiej-Brachy, t. 3, Kielce 2001

Navarra F. P., Monografia kościołów diecezji kieleckiej, Warszawa 1911

Nowak-Dłużewski Juliusz, Region kielecki. Koncepcja terminologiczna i jej uzasadnienie, (w:) tegoż, Z historii polskiej literatury i kultury, Warszawa 1967, s. 213 – 220

Ks. Olszewski Daniel, Cystersi w Polsce. W 850-lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego, Kielce 1990

Pająk Jerzy, Region kielecko-radomski w jego policentrycznej strukturze z Aglomeracją Staropolską, Kielce 1998

Pająk Jerzy Zdzisław, Dzieje podziałów administracyjnych a granice regionu świętokrzyskiego, (w:) Region świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość?, pod red. J. Wijaczki, Kielce 2001, s. 49 – 72

Piwek Jerzy, Ekonomia kielecka w latach 1789 – 1864, Ostrowiec Świętokrzyski 2002

Region świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość, pod red. J. Wijaczki, Kielce 2001, s. 159 – 180

Rosiński P., Zabytkowe organy w województwie kieleckim, Warszawa 1992

Sedlak Władysław, Człowiek i Góry Świętokrzyskie, Radom 2001

Ks. Siarkowski Władysłw, Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Pińczowa, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1885, t. 9, s. 3 – 72

Szczepanik T., Województwo kieleckie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, Warszawa 1967

Klasztor na Świętym Krzyżu w polskiej kulturze narodowej, pod red. ks. D. Olszewskiego i R. Gryza, Kielce 2000

Urbański Krzysztof, Gminy żydowskie duże w województwie kieleckim, Kielce 2003

Urbański Krzysztof, Gminy żydowskie małe w okresie międzywojennym, Kielce 2006

Wiśniewski Jan, Dekanat iłżecki, Radom 1909 – 1911

Z badań archeologicznych regionu świętokrzyskiego, Warszawa 1956

Z przeszłości regionu świętokrzyskiego od XVI do XX wieku. Materiały konferencji naukowej, Kielce 2003

Z tradycji i dorobku inteligencji kieleckiej w XIX i XX wieku, pod red. M. Meduckiej, Kielce 2005

Zarębski Marcin, Z dziejów regionalizmu świętokrzyskiego, Staszów 2005

Zieliński J., Staropolskie Zagłębie Przemysłowe, Wrocław 1965

Zientara Bogusław, Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego XIV-XVII wiek, Warszawa 1954


Dzieje wsi Bieliny

Bieliny, Bodzentyn, Masłów. Mapa turystyczna, skala 1: 100 000

Bieliny. Informator turystyczny, Kielce 2008.

Drogosz Andrzej, Cedro Aneta, Kartki z przeszłości gminy Bieliny, Bieliny 2007

Drogosz Tadeusz, Gwara w utworach Józefa Ozgi Michalskiego. Praca magisterska, Kraków 1978

Jóźwik Danuta, Galanto gwara, „Gazeta Bielińska”, nr 2/16, s. 9

Jóźwik Sławomir, Najważniejsze wydarzenia w historii gminy, „Gazeta Bielińska” 2002, nr 6

Jóźwik Sławomir, Życie codzienne w parafii Bieliny w pierwszej połowie XIX wieku, (w:) Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne, t. 2, pod red. G. Miernika, Kielce 2001, s. 79 – 92

Kamińska Maria, Nazwy miejscowe dawnego województwa sandomierskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków 1964, cz, 1, s. 27

Klub Sportowy Nidzianka Bieliny, „Echo Dnia”, 2006, nr 84, dodatek Piłkarski Skarb Kibica, s. 18

Kopertowska Danuta, Nazwy miejscowe województwa kieleckiego. Nazwy miast i wsi, nazwy części miast i wsi oraz nazwy alei, placów, ulic i osiedli mieszkaniowych, Kraków 1984, s. 79

Kosowski J., Ocalają od zapomnienia: zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Bielin, „Gazeta Bielińska” 2004, nr 12, s. 13

Kosowski J., To była tragedia! Wspomienie przed 60 laty..., „Gazeta Bielińska” 2004, nr 3, s. 3.

Kosowski J., Towarzystwo Przyjaciół Bielin wybrało swoje władze, „Gazeta Bielińska” 20001, nr 2/16, s. 1, 3

Krakowiak A., Święto truskawki, „Słowo Ludu” 1999, nr 125, s. 10

Królowa truskawka: certyfikat dla gminy, zabawa dla wszystkich, „Słowo Ludu”, 2001, nr 123, s. 9

Suchorowski Stanisław, Zbóje świętokrzyscy, „Radostowa” 1937, nr 2, s. 26

Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych 23, Powiat kielcki i powiaty miejskie Kielce i Skarżysko-Kamienna, woj. kieleckie, Warszawa 1966, s. 6 – 7

Ozga-Michalski Jerzy, Godki świętokrzyskie, Łódź – Kielce 1985

Prezentacja multimedialna. Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”. Gmina Bodzentyn.Gmina Bieliny. Gmina Masłów. Opr. merytoryczne J. Grzegorczyk, Z. Krawczyk

Rynkowska Barbara, Dymarki non stop! „Słowo Ludu” 1999, nr 20, s. 12

Sadowska Agnieszka, Ludowy zespół śpiewaczy Bielinianki, „Słowo Magazyn” 2006, nr 2445, s. 15

Ks. Siarkowski Władysław, M ateriały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc. Do druku przygotowali L. Michalska-Bracha i K. Bracha, Kielce 2000

Sierociuk Jerzy, Próba ustalenia regionów folklorystycznych, „Literatura Ludowa” R. 23, 1979, nr 4-6, s. 21– 24

Skrzyniarz Ryszard, Parafia Bieliny. Zarys dziejów, Kielce 2008

To był piękny festyn: 27 czerwca – I Mistrzostwa Świata w szypułkowaniu bielińskiego specjału. VII Dni Święta Truskawki, „Gazeta Bielińska” 2004, nr 6, s. 4

Traczyński Edward, Wieś świętokrzyska w XIX i XX wieku, Kielce 2001

Wikło Elżbieta, Truskawkami bogaci, „Słowo Ludu”. Magazyn 2000, nr 2130, s. 12

Wikło Elżbieta, Truskawkowe święto, „Echo Dnia” 2000, nr 123, s. 10

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwa kieleckie 15. Spis opracował K. Myśliński, Warszawa 1995, s. 8 – 9

 

Dzieje wsi Radkowice

Basara Anna, Basara Jan, Opisy fonologiczne polskich punktów „Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego”, z. II, Małopolska, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1983, s. 42 – 45

Firkowska Leokadia, Legenda świętokrzyskie, Kielce 1999, s. 53 – 55: Legenda o tym, jak powstała rzeka Świślina

Grzesik Józef, O Świślinie, (w:) „Świętokrzyskie – jakie cudne”. Materiały pomocnicze, Kielce 2005, s. 47

Grzesik J., O czarownikach. Za dawnych lat. „Literatura Ludowa” I, 1957, nr 2, s. 44 – 46; Z gwary świętokrzyskiej, „Poradnik Językowy” 1955, s. 237 – 238; „Poradnik Językowy” 1956, s. 236-237, 270 – 272

Gwary dawniej i dziś. Prace ofiarowane Docent Wandzie Pomianowskiej, pod red. S. Cygana, Kielce 2002

Kamińska Maria, Nazwy miejscowe dawnego województwa sandomierskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków 1964, cz. 2, s. 165

Kopertowska Danuta, Nazwy miejscowe województwa kieleckiego. Nazwy miast i wsi, nazwy części miast i wsi oraz nazwy alei, placów, ulic i osiedli mieszkaniowych, Kraków 1984, s. 248

Nosowicz-Kaczorowska M., Przestawić wieś sprzed stu laty, „Tygodnik Starachowicki” 2000, nr 20, s. 7

Pomianowska Wanda, Klasyfikacja rzeczowników odrzeczownikowych. Wrocław – Warszawa – Kraków 1963

Pomianowska Wanda, Wygnanaie z raju, Kielce 1995, s. 122 – 126: Ballada o Świślinie

Radkowice-Kolonia, „Tygodnik Starachowicki” 2000, nr 30, s. 6

Stankiewicz Jerzy, Legendy świętokrzyskie, Kraków 1988, s. 7 – 9: O Świślinie

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności, Warszawa 1827, t. II, s. 130

Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych 20. Powiat iłżecki i powiat miejski Starachowice, woj. kieleckie, Warszawa 1966, s. 28

Wanda Pomianowska patronką szkoły: Uroczystości w Radkowicach, „Gazeta Wyborcza”, Kielce 2006, 21 czerwca (dodatek do „Gazety Wyborczej”), Kielce nr 146, s. 6

W kręgu dialektów i folkloru. Prace ofiarowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent Zofii Stamirowskiej, pod red. S. Cygana, Kielce 2007

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwo kieleckie, t. 15. Spis opracował K. Myśliński, Warszawa 1995, s. 224


Gwara regionu

Basara A., Basara J., Opisy fonologiczne polskich punktów „Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego”, Małopolska, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1983, z. II

Bąk S., O pochodzeniu form typu wzion, wziena, (w:) Symbolae gramaticae in honorem Joannis Rozwadowski, Kraków 1928, t. 2, s. 409 − 411

Bednarczuk L., Uwagi o zjawisku wtórnej nosowości w gwarach polskich, (w:) „Studia z dialektologii polskiej i słowiańskiej”, pod red. W. Borysia i W. Sędzika, Warszawa 1992, s. 51− 56

Borowska R., Dudkiewicz M., Dynamika zmian w gwarze wsi Wąsosz, (w:) Językoznawstwo jako przedmiot zainteresowań studenckich kół naukowych, pod red. I. Jaros, Łódź 2004, s. 67 – 73

Brajerski T., Polskie gwarowe ino, „Język Polski” 1956, XXXVI, z. 2, s. 121 − 124

Brajerski T., Tak zwane zwroty adresatywne w „Krakowiakach i góralach” W. Bogusławskiego, „Roczniki Humanistyczne KUL”, t. XXXIX − XL, Lublin 1991−1992, s. 73 − 80

Cygan S., Różnice w mowie pokoleń na Kielecczyźnie, (w:) Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Różnice w mowie pokoleń, Łomża Warszawa 1993, s. 93 − 104

Cygan S., Zmiany w słownictwie mieszkańców wsi w kontekście przemian społeczno-kulturowych, „Kieleckie Studia Filologiczne” 1996, t. 10, s. 43 − 53

Cygan S., Stan badań nad gwarami kieleckimi, (w:) Tradycja badań dialektologicznych w Polsce. Księga referatów z sesji językoznawczej w Olsztynie, pod red. H. Sędziak, Olsztyn 1997, s. 102−108

Cygan S., Język w świadomości mieszkańców wsi (na przykładzie jednej z kieleckich wsi), (w:) Polszczyzna regionalna. Materiały z sesji językoznawczej w Ostrołęce 2, pod red. H. Sędziak, Warszawa 1996, s. 118 – 125

Cygan S., Zmiany w słownictwie mieszkańców wsi w kontekście przemian społeczno-kulturowych, „Kieleckie Studia Filologiczne” 1996, nr 10, s. 43 – 53

Cygan S., Gwara kielecka, (w:) Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo kulturowe, pod red. G. Okły, Kielce 2002, s. 225 – 233

Cygan S., Wyrazy nacechowane emocjonalnie w świadomości mieszkańców wsi, (w:) Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych. Red. naukowa K. Wojtczuk, A. Wierzbicka, Siedlce 2004, s. 39 − 48

Cygan S., Dialektologia wobec zmian w języku mieszkańców wsi, „The Pecularity of Man”. T. 10. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Progres – regres – stagnacja w naukach społecznych i humanistyce, Kielce 10-11 XII 2004, Kielce – Warszawa 2005, s. 237 248

Cygan S., Gwary kieleckie, (w:) Kurs etnograficzny „Świętokrzyskie – jakie cudne”. Materiały pomocnicze, Kielce 2005, s. 30 57

Cygan S., Wskaźniki barwy stylistycznej wyrazów zawarte w wypowiedziach mieszkańców wsi, „Linguistica Bidgostiana”, pod red. A.S. Dyszaka, Bydgoszcz 2005, v. II s. 50 – 63

Cygan S., Jeszcze o prześmiewaniu gwary, „Prace Filologiczne” LIII, 2007, s. 111 125

Cygan S., Sposoby kwalifikowania wyrazów przez użytkowników gwary (na przykładzie zbioru leksyki Karola Dejny Słownictwo ludowe z terenu byłych województw kieleckiego i łódzkiego), (w:) W kręgu dialektów i folkloru. Prace dedykowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent Zofii Stamirowskiej, pod red. S. Cygana, Kielce 2007, s. 149 – 168

Cygan S., Na świętokrzyskim gwarowym gościńcu. Pogwarki. Słowniczek, Kielce 2008

Dejna K., Południowokieleckie przesunięcie artykulacji o ku przodowi, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” VIII, 1962, s. 141− 156

Dejna K., Wyrównanie oboczności ‘o:e’ oraz ‘a:e’ w gwarach polskich, „Język Polski” XLII, Kraków 1962, s. 188 −191

Dejna K., Końcówki i formy dualne czasowników w gwarach Kielecczyzny, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” XI, 1965, s. 5 − 19

Dejna K., Metateza śr, źr, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 5, 1965, s. 275 − 279

Dejna K., Z zagadnień podziału dialektalnego Polski, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XII, 1966, s. 5 − 21

Dejna K., Atlas gwarowy województwa kieleckiego, Łódź 1962 − 68, t. 1 − 6

Dejna K., Słownictwo ludowe z terenów byłego województwa kieleckiego i łódzkiego, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, Łódź 1974 −1985, t. XX −XXXI

Dejna K., Izoglosy gwarowe na obszarze kieleckiego sektora Atlasu Gwar Polskich, Łódź 1991

Dejna K., Z zagadnień ewolucji gwary, „Roczniki Humanistyczne KUL”, Lublin, t. XXXIX − XL, 1991− 1992, s. 81 − 86

Dejna K., Atlas gwar polskich, t. 1. Małopolska, Warszawa 1998

Długosz-Kurczabowa K., Językowe procesy integracyjne (na materiale współczesnej gwary wsi Chrusty), „Poradnik Językowy” 2005, z. 7, s. 23 −31

Długosz Kurczabowa K., Gwara Zagnańska pół wieku później, (w:) W kręgu polszczyzny dawnej i współczesnej. Księga ofiarowana Dr. hab. Kazimierzowi Długoszowi, Profesorowi Uniwersystetu Szczecińskiego, pod red. E. Kołodziejek, Szczecin 2006, s. 95 – 112

Kiernożycka K., Uwagi na temat sytuacji socjolingwistycznej w środowiskach wiejskich (na podstawie obserwacji poczynionych w Radkowicach w woj. kieleckim), Poradnik Językowy” 1988, nr 4, s. 283 – 286

Klimajówna Z., Jeszcze w sprawie tzw. nieprzegłoszonego *ě, *e w wyrazach gwarowych, „Język Polski” 1964, XLIV, s. 243 – 248

Kopertowska D., Charakterystyczne dla Kielecczyzny zjawiska gwarowe występujące w tekstach folklorystycznych tego regionu, „Język Polski” 2003 , z. 4 − 5, s. 297 − 307

Krok K., Stan gwary kieleckiej na przykładzie wsi z okolic Bodzentyna, (w:) Językoznawstwo jako przedmiot zainteresowań studenckich kół naukowych, pod red. I. Jaros, Łódź 2004, s. 75 – 86

Kucała M., Gwary i regionalne odmiany polszczyzny w XX wieku, (w:) Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, pod red. S. Dubisza i S. Gajdy, Warszawa 2001, s. 193 – 198

Kucała M., Twoja mowa cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego, Kraków 1994, wyd. drugie rozszerzone, Kraków 2002

Kucharzyk R., O podziałach dialektu małopolskiego, (w:) Studia dialektologiczne III, pod red. J. Okoniowej, Kraków 2006, s. 33 – 46

Kupiszewski W., Wyrazy gwarowe w znaczeniu ‘bić’, ‘uderzać’, „Prace Filologiczne” XLVIII, 2003, s. 337 – 344

Marczewska M., Drzewa w języku i w kulturze, Kielce 2002

Nitsch K., Dialekty języka polskiego (z 3 mapami), Wrocław 1957

Pawłowski E., Podział gwar małopolskich na tle wzajemnych wpływów gwarowych oraz nowych tendencji językowych, „Rozprawy Komisji Językowej WTN” VI, 1966, s. 191 – 202

Pazdur A., Z zagadnień dialektologii Kielecczyzny, Słowo tygodnia. Dodatek społeczno-kulturalny „Słowa Ludu” nr 28 (170) z 1 X 1955, s. 3

Pomianowska W., Klasyfikacja rzeczowników odrzeczownikowych. Studium ze słowotwórstwa i geografii lingwistycznej, Warszawa − Wrocław 1963

Pluta F., Gwara w utworach współczesnych pisarzy pochodzenia północnomałopolskiego, Wrocław 1971

Rak M., Słownik frazeologiczny gwary Dębna w Górach Świętokrzyskich, Kraków 2005

Rak M., Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatarza, Kraków 2007

Reichan J., Gwary polskie w końcu XX w., (w:) Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. W. Pisarka, Kraków 1999, s. 262 – 278

Reichan J., Zarys dziejów badań nad dialektem środkowo- i północnomałopolskim, (w:) Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie, Łódź 2002, s. 407 – 418

Ks. Siarkowski W., Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc. Do druku przygotowali L. Michalska-

-Bracha i K. Bracha, Kielce 2000

Sikorska L., Wiejski system adresatywny w gwarach okolic Ostrowca Świętokrzyskiego i Opatowa, (w:) W kręgu dialektów i folkloru. Prace dedykowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent Zofii Stamirowskiej, pod red. S. Cygana, Kielce 2007, s. 129 – 147

Wieczorek H., Stylizacja gwarowa w „Godkach świętokrzyskich” Józefa Ozgi Michalskiego, „Poradnik Językowy” 1988, z. 4, s. 275 – 282


Kultura ludowa

Red. Chwalba Andrzej, Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa 2004

Cygan S., Materiały etnograficzne Władysława Siarkowskiego z okolic Pińczowa jako źródło do badań nad gwarami polskimi, (w:) Ks. W. Siarkowski, tegoż, Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Pińczowa. Do druku przygotowali K. Bracha, B. Wojciechowska i L. Michalska-Bracha, Kielce 2003, s. LXXIII – XC

Dąbrowska G., Taniec ludowy, (w:) Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, pod red. M. Biernackiej, M. Frankowskiej, W. Paprockiej, Wrocław – Warszawa – Kraków 1981, s. 299 – 300

Dąbrowska G., W kręgu polskich tańców ludowych, Warszawa 1979

Dziedzictwo kulturowe regionu świętokrzyskiego: materiały pokonferencyjne. Wstęp i opr. red. H. Mielicka, Kielce 2007

Erber B., Zarys stanu badań etnograficznych w województwie kieleckim, „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego” 1964, t. 2, s. 333 – 359

Erber B., Garncarstwo ludowe na Kielecczyźnie, (w:) Garncarstwo na Kielecczyźnie, Kielce 1985, s. 113 – 139

Erber B., Współczesna rzeźba ludowa ze zbiorów Muzeum Narodwego w Kielcach, Kielce 1978

Fryś E., Iracka A., Prokopek M., Sztuka ludowa w Polsce, Warszawa 1988

Gajek J., Studia nad etnograficzną regionalizacją Polski, „Lud” 1961, t. 47, s. 165 – 209

Gajek J., Etnograficzne zróżnicowanie obszaru Polski. Kartografia etnograficzna podstawą badań zróżnicowania kultury ludowej, (w:) Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 1, pod red. M. Biernackiej, B. Kopczyńskiej-Jaworskiej, A. Kutrzeby-Pojnarowej, W. Paprockiej, Wrocław – Warszawa – Kraków 1976

Imiołek M., Strój ludowy na Kielecczyźnie, Kielce 2001 (strój kielecki – mapka, s. 9, świętokrzyski – mapka, s. 16, sandomierski – mapka, s. 21, strój krakowski (Krakowiaków Wschodnich, mapka, s. 25)

Jacher-Tyszkowa A., Strój kielecki, Wrocław 1977

Kalendarz świętokrzyski 2005. Wydanie specjalne Świętokrzyskiego Miesięcznika Kulturalnego „Teraz”, Kielce 2004

Kamoccy M. i J., Strój świętokrzyski, Wrocław 1961

Kamocki J., Strój sandomierski, Wrocław 1957

Karwicka T., Ubiory ludowe w Polsce, Wrocław 1995

Kolberg O., Dzieła wszystkie. Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzedy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka, i tańce, Sandomierskie, Warszawa 1865; Lud. cz. 1, cz. 2, seria 18 – 19, Kieleckie, Kraków 1885 – 1886, tenże „Lud”, cz. 1-2, seria 20, 21, Radomskie, Kraków 1887 – 1888

Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo kulturowe, pod red. G. Okły, Kielce 2002

Mielicka H., Kultura obyczajowa mieszkańców wsi kieleckiej XIX i XX wieku, Kielce 1995

Mielicka H., Kultura ludowa, (w:) Mała Ojczyzna Świętokrzyskie. Dziedzictwo kulturowe, pod red. G. Okły, Kielce 2002, s. 207 – 223

Ocalić okruchy tradycji. Scenariusze widowisk obrzędowych, Kielce, brw.

Region świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość?, pod red. J. Wijaczki, Kielce 2001, s. 85 –112

Regionalna kuchnia polska. Świętokrzyskie. Zebrała M. Pawelec, b. m. i r.w.

Reinfuss R., Garncarstwo ludowe, Warszawa 1955

Reinfuss R., Z badań nad budownictwem ludowym w województwie kieleckim, „Polska Sztuka Ludowa”, R. 25, 1971, nr 2, s. 67 – 78

Reinfuss R., Badania terenowe w rejonie kielecko-sandomierskim, „Polska Sztuka Ludowa”, R. 6, 19532, nr 1, s. 35 – 47

Repertuar dziecięcych wykonawców folkloru, red. M. Michałowska-Wójcik, Kielce 2007

Ks. Siarkowski W., Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, oprac. L. Michalska-Bracha, K. Bracha, Kielce 2000

Ks. Siarkowski W., Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Pińczowa, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1885, t. 9, s. 3 – 72

Ks. W. Siarkowski, Potrawy, ciasta i chleby ludowe w okolicach Kielc, Pińczowa i Jędrzejowa, (w:) tegoż, Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Pińczowa. Do druku przygotowali K. Bracha, B. Wojciechowska i L. Michalska-Bracha, Kielce 2003, s. 75 – 79

Seweryn T., Strój Krakowiaków wschodnich, Wrocław 1960

Sierociuk J., Próba ustalenia regionów folklorystycznych, „Literatura Ludowa”, R. 23, 1979, nr 4-6, s. 21 – 25

Skotnicka J., Garncarstwo ludowe, (w:) Świętokrzyskie – jakie cudne. Kurs etnograficzny. Materiały pomocnicze, Kielce 2005, s. 79 – 83

Skotnicka J., Rzeźba i malarstwo ludowe, (w:) Świętokrzyskie – jakie cudne. Kurs etnograficzny. Materiały pomocnicze, Kielce 2005, s. 89 – 94

Suchorowski S., Świętokrzyskie pieśni w układzie na chór mieszany, Kraków 1937

Szczyrba J., Folklor muzyczny Kielecczyzny, (w:) Świętokrzyskie – jakie cudne. Kurs etnograficzny. Materiały pomocnicze, Kielce 2005, s. 58 – 72

Szczyrba J., Pieśni i tańce kieleckie – opracowanie artystyczne, Kielce 1985

Szurowa B., Zmiany układu przestrzennego wsi kieleckiej od XIII do połowy XX wieku, Kielce 1998

Szot-Radziszewska E., Czym zajmuje się etnografia, etnologia, antropologia kultury? Wokół pojęć i definicji. (w:) Świętokrzyskie – jakie cudne. Kurs etnograficzny. Materiały pomocnicze, Kielce 2005, s. 2 – 29

Szot-Radziszewska E., Etnograficzne wyznaczniki regionu małopolskiego. Przyczynek do dyskusji nad zróżnicowaniem regionalnym kultury ludowej, (w:) W kręgu dialektów i folkloru. Prace dedykowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Docent Zofii Stamirowskiej, Kielce 2007, s. 37 – 54

Szot-Radziszewska E., Lemieszka, siemieniec, gamrota... Zapomniane potrawy Kielecczyzny, Kielce 2005

Szot-Radziszewska E., Na stole w wiejskiej chacie, (w:) Kalendarz świętokrzyski 2005, Kielce 2004, s. 181 – 187

Szot-Radziszewska E., Medycyna spod strzechy, (w:) Kalendarz świętokrzyski 2005, Kielce 2004, s. 188 – 193

Szot-Radziszewska E., Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, leczenie, Warszawa 2005

Szurowa B., Przemiany osadnictwa wiejskiego na Kielecczyzźnie w dobie przeduwłaszczeniowej. Zmiany układu przestrzennego wsi, Kielce 1995

Świętokrzyskie – jakie cudne. Kurs etnograficzny. Materiały pomocnicze, Kielce 2005

Świętokrzyskie nuty Jana Pieniążka, Kielce 1994

Traczyński E., Wieś świętokrzyska w XIX i XX wieku, Kielce 2001

Wojciechowska B., Regionalizacja etnograficzna ziem międzyrzecza Wisły i Pilicy, (w:) Region świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość?, pod red. J. Wijaczki, Kielce 2001, s. 85 –112


 
« poprzedni artykuł