Dialekt małopolski - Lubelszczyzna zachodnia
Literatura PDF Drukuj Email
Aleksandra Krawczyk-Wieczorek   

Literatura językoznawcza:

Bartmiński Jerzy, Mazur Jan, Teksty gwarowe z Lubelszczyzny. Wrocław 1978.

Bartmiński Jerzy, Mazur Jan, Wschodnia granica a pochylonego w gwarach południowej Lubelszczyzny, [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, t. XXII, 9, Sectio F, Lublin 1967, s. 175—221.

Kaczmarek Leon, Bartmiński Jerzy, Mazur Jan, Ugrupowanie gwar Lubelszczyzny, „Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Humanistyka” XX, 1978, nr 1-2, s. 65—89.

Kuraszkiewicz Władysław, Dialektologia. Przegląd gwar województwa lubelskiego, [w:] Monografia statystyczno-gospodarcza województwa lubelskiego, t.1, Lublin 1932, s.275—324.

Mazur Jan, Gwary okolic Biłgoraja, cz. 1. Fonologia, cz. 2 Fleksja, Wrocław 1976 i 1978.

Mazur Jan, Końcówka -ta w funkcji pluralis maiestaticus w gwarach Lubelszczyzny, „Język Polski” 1971, s. 364—374.

Pawłowski Eugeniusz, Podział gwar małopolskich na tle wzajemnych wpływów gwarowych oraz nowych tendencji językowych, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, t. VI, 1966, s. 191—202.

Pelcowa Halina, Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny, Lublin 2001.

Pelcowa Halina, Językowy obraz roślin w gwarach Lubelszczyzny, [w:] Język polski. Współczesność – Historia, pod red. Władysławy Książek-Bryłowej i Henryka Dudy, Lublin 2002, s. 127—144.

Pelcowa Halina, Mazowizmy leksykalne w gwarach Lubelszczyzny, Lublin 1994.

Pelcowa Halina, Mechanizmy nazwotwórcze i zmiany leksykalne w gwarach (na materiale gwar Lubelszczyzny), [w:] Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych, Warszawa 1994.

Pelcowa Halina, Nazwy i desygnaty gwarowe (na materiale gwar Lubelszczyzny), [w:] „Z polskich studiów slawistycznych”, seria VII, Warszawa 1988, s. 313—324.

Pelcowa Halina, Studia nad słownictwem gwarowym Lubelszczyzny. Cz. 1. Słownictwo pochodzenia małopolskiego, Lublin 1985.

Literatura historyczna:

Bereza Arkadiusz, Lublin jako ośrodek sądownictwa, Lublin 2006.

Ćwik Władysław, Reder Jerzy, Lubelszczyzna: dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Lublin 1977.

Karmisz Józef, Lublin i Lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej (1788-1794), Lublin 1939.

Lublin i Lubelskie w dobie porozbiorowej. Społeczna i gospodarcza aktywność społeczeństwa, red. Albin Koprukowniak, Lublin1996.

Lublin w dziejach najnowszych, red. Waldemar Kozyra, Lublin 2002.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I XV, red. Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, według planu Filipa Sulimierskiego, Warszawa 1888-1902.

Wilgatowie K. T. i Gawarecki H., Województwo lubelskie, Warszawa 1957.

Przewodniki i informatory turystyczne, literatura popularnonaukowa:

Denys Marta, Jakimińska Grażyna, Zieliński Konrad, Lublin, Lublin 2002.

Gawarecki Henryk, Gawdzik Czesław, Lublin i okolice. Przewodnik, Warszawa 1980.

Gawarecki Henryk, Gawdzik Czesław, Lublin, Warszawa 1959.

Gawarecki Henryk, Lubelszczyzna. Przewodnik, Warszawa 1979.

Lublin, bialskopodlaskie, chełmskie, lubelskie, zamojskie: informator turystyczny [dane według stanu na dzień 30.V.1982 r.], red. Henryk Stefanek, Borys Wasilewski, Lublin1982.

Województwo lubelskie [album], tekst Wojciech Stanek, Lublin 2007

Wójcikowscy Grzegorz i Włodzimierz, Lublin. Przewodnik turystyczny. Historia i współczesność, zwiedzanie, zestaw informacji praktycznych, Lublin 2000.

Literatura etnograficzna:

Adamowski Jan, Tymochowicz Mariola, Obrzędy i zwyczaje doroczne z obszaru województwa lubelskiego (próba słownika), [w:] Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Sztuka ludowa, pod red. Alfreda Gaudy, Lublin 2001, s. 35-62.

Fischer Adam, Zarys etnograficzny województwa lubelskiego, [w:] Monografia statystyczno-gospodarcza województwa lubelskiego, t. 1, Lublin 1932, s. 325—370.

Górak Jan, Tradycyjna architektura ludowa (zarys problematyki), [w:] Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny. Sztuka ludowa, pod red. Alfreda Gaudy, Lublin 2001, s. 13-20.


Inne:

Nowak Marianna, Nowak Jerzy, Lubelszczyzna, Warszawa 1996.

Wybrane strony internetowe poświęcone regionowi i opisywanym wsiom:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Giełczew_(powiat_lubelski)

http://sobieskawola.piotrekb.com/gielczew.html.


 
« poprzedni artykuł