Dialekt mazowiecki - Podlasie
Literatura PDF Drukuj Email
Monika Kresa   

Józef Barański, Mazowsze i Podlasie w XIX-XX wieku. Materiały źródłowe, Płońsk-Ciechanów 2000.

Marek Barwiński, Podlasie jako pogranicze narodowościowo-wyznaniowe, Łódź 2004.

Mariusz Bechta, Rewolucja, mit, bandytyzm: komuniści na Podlasiu w latach 1939-1944, Biała Podlaska 2000.

Mariusz Bechta, Leszek Żebrowski, Narodowe Siły Zbrojne na Podlasiu. T. 1, Materiały posesyjne, Siedlce 1997.

Bazyli Białokozowicz, Mikołaj Janczuk (1859-1921). Podlaskie skrzyżowania tradycji słowiańskich, Olsztyn 1996.

Bolesław Brodowski, Zbrojny czyn powstańców podlaskich w roku 1863, Łuków 1925.

Bożena Bryńczak, Przemysław Urbańczyk (red.), Najstarsze dzieje Podlasia w świetle źródeł archeologicznych, Siedlce 2001.

Jarosław Cabaj, Społeczeństwo guberni chełmskiej pod okupacją niemiecką i austriacką w latach I wojny światowej, Siedlce 2006.

Wiesław Charczuk, Formacje zbrojne obozu narodowego na Południowym Podlasiu w latach 1939-1947, Siedlce 2003.

Wiesław Choruży, Piotr Liedke (red.), Podlaskie losy 1939-1982, Białystok 2000.

Jerzy Wojciech Cieślak, Podlasie nadbużańskie: Siemiatycze, Mielnik, Drohiczyn, Nurzec Stacja, Milejczyce, Warszawa 1993.

Kazimierz Dębski, Bohaterstwo unitów podlaskich (1875-1905),Warszawa 1993.

Ewa Dubas-Urwanowicz (red.), Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku. Spisy, Kórnik 1994.

Tadeusz Doroszuk, Konspiracyjny ruch ludowy na Podlasiu 1940-1944, Siedlce 2004.

Ludomir Dymsza, Sprawa chełmska, Warszawa 1911.

Benon Dymek, Pierwsze lata władzy ludowej na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu 1944-1948, Warszawa 1978.

Benon Dymek, Bogusław Gierlach (red.), Trud pierwszych lat. Wspomnienia Mazowszan, Warszawa 1981.

Karol Frankowski, Na ścieżkach Podlasia. Wspomnienia z lat dziecięcych, okupacji i pierwszych lat powojennych, Lublin 1995.

Zbigniew Włodzimierz Fronczek, Z toporem przez wieki: legendy, podania, sensacje Lubelszczyzny i Podlasia, Lublin 2003.

Jerzy Flisiński (red.), 17 września 1939 roku na Podlasiu. Materiały z sesji popularno-naukowej zorganizowanej w październiku 1989 r., Biała Podlaska 1990.

Krzysztof Groniowski, Oddział księdza Brzóski, Warszawa 1959.

Jerzy Paweł Gieorgic (red.), Konserwatyzm na Podlasiu, Białystok 2005.

Irena Głowacka, Rozstania i powroty, Lubartów 2003.

Urszula Głowacka-Maksymiuk, Grzegorz Welik (red.), Źródła do dziejów regionu. I Siedlecka Sesja Archiwalna, Siedlce 2002.

Józef Geresz , Unitów podlaskich droga do świętości, Biała Podlaska 1994.

Stanisław Góra, Partyzantka na Podlasiu: 1863-1864, Warszawa 1978.

Jerzy Hawryluk, Podlasze. Śladami ruskiej przeszłości, Bielsk Podlaski 2000.

Jerzy Hawryluk, Kraje ruskie Bielsk, Mielnik, Drohiczyn. Rusini-Ukraińcy na Podlaszu – fakty i kontrowersje, Kraków 1999.

Edward Jasiński (red.), Rok 1939 [tysiąc dziewięćset trzydziesty dziewiąty] na Podlasiu, Siedlce 1996.

Aleksander Jabłonowski, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 6 cz. 1, Podlasie (województwo), Warszawa 1908.

Aleksander Jabłonowski, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 6 cz. 2, Podlasie (województwo), Warszawa 1909.

Aleksander Jabłonowski, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 6 cz. 3, Podlasie (województwo), Warszawa 1910.

Antoni Jodłowski, Dzieje obiektów zabytkowych z wybranych miejscowości północno-wschodniej części woj. lubelskiego, Biała Podlaska 2000.

Szczepan Kalinowski, Szlakiem Legionów po Podlasiu, Biała Podlaska 2002.

Andrzej Kempisty, Stefan Karol Kozłowski (red.), Badania archeologiczne na Mazowszu i Podlasiu. Materiały z archeologicznej sesji naukowej, Płock 10-11 maja 1969 r., Warszawa 1975.

Arkadiusz Kołodziejczyk, Szkice z dziejów prasy podlaskiej, Siedlce 1997.

Arkadiusz Kołodziejczyk, Zbigniew Gnat-Wieteski (red.), „Przeciw narzuconej władzy”. Podziemie niepodległościowe w Garwolińskiem, na Południowym Podlasiu i Wschodnim Mazowszu w latach 1944-1951 : materiały sesji zorganizowanej 17 września 2005 roku w Garwolinie, Garwolin 2006.

Arkadiusz Kołodziejczyk, Zbigniew Todorski (red.), Strażacy Podlasia w walce o niepodległość w 1918 roku : 80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu, Siedlce 1999.

Sławomir Kordaczuk, Cegiełki historii Polski: opowieści wojenne z Podlasia i Mazowsza, Siedlce 2005.

Sławomir Kordaczuk (red.), Dziedzictwo duchowe i materialne szlachty podlaskiej od XIX wieku do III Rzeczypospolitej, Siedlce 2006.

Sławomir Kordaczuk, Próby niemieckiej broni V-1 i V-2 na Podlasiu wiosną 1944 roku, Siedlce 2004.

Sławomir Kordaczuk (red.), Szlachta podlaska od połowy XIX wieku do III Rzeczypospolitej, Siedlce 2004.

Albin Koprukowniak , Ziemiaństwo Lubelszczyzny i Podlasia w XIX i XX wieku : wybór prac z lat 1974-2005 wydany na jubileusz 75-lecia urodzin autora, Lublin 2005.

Piotr Kosobudzki, Przez druty, kraty i kajdany. Wspomnienia partyzanta NSZ, Wrocław 1997.

Edward Kospath-Pawłowski, Henryk Mierzwiński, Groby wojenne na Podlasiu, Siedlce 1997.

Zygmunt Kosztyła (red.), Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodnich Polski, Białystok 1986.

Elżbieta Kowalczyk, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą), Warszawa 2003.

Tadeusz Krawczak, Kształtowanie świadomości narodowej wśród ludności wiejskiej Podlasia w latach 1863-1918, Biała Podlaska 1992.

Tadeusz Krawczak, W szlacheckim zaścianku, Warszawa 1993.

Tadeusz Krawczak (red.), „Zanim wróciła Polska”: martyrologium ludności unickiej na Podlasiu w latach 1866-1905 w świetle wspomnień, Warszawa 1994.

Stefan Krzysztof Kuczyński (red.), Drobna szlachta podlaska w XVI-XIX wieku. Materiały sympozjum w Hołnach Mejera (26-27 maja 1989 roku), Białystok 1991.

Jerzy Kuźmiuk (red.), Dziedzictwo kulturowe pogranicza podlaskiego: Białystok, Puńsk, Narewka, Hajnówka. Materiały pokonferencyjne 24-26 września 2001 r., Białystok 2001.

Anna Laszuk, Ludność województwa podlaskiego w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1999.

Stanisława Lewandowska, Nadbużańskiego Podlasia okupacyjny dzień powszedni: 1939-1944, Warszawa 2003.

Stanisława Lewandowska, Ruch oporu na Podlasiu: 1939-1944, Warszawa 1976.

Szczepan Lewicki, O męczeństwie podlaskich unitów. Opowiadanie wspomnieniowe, Supraśl 1997.

Tadeusz Łazowski (red.), Z Syberii na Podlasie. Wspomnienia, Biała Podlaska 2002.

Jerzy Z. Łoziński, Pomniki sztuki w Polsce. T. 3, Mazowsze i Podlasie, Warszawa 1999.

Maciej Maliszewski, Grzegorz Welik, Unici podlascy. Przewodnik historyczny, Siedlce 1992.

Józef Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta : z historii dziejów realizacji myśli monarszej między Niemnem a Narwią, Białystok 2005.

Józef Maroszek (red.), Klasztory Podlasai. Źródła kultury i świadomości narodowej, Białystok 1995.

Józef Maroszek, Piotr Olędzki, Waldemar Franciszek Wilczewski (red.), Pamięć fundatora : świątynie - mauzolea w krajobrazie kulturowym Podlasia, Białystok 1998.

Piotr Matusak, Podlasiacy w Katyniu, Siedlce 1996.

Józef Maroszek, Ewa Rogalewska, Dwór i rezydencja ziemiańska w krajobrazie kulturowym Podlasia, Białystok 1994.

Tadeusz Mencel, Walenty Lewandowski i początki Powstania Styczniowego na Podlasiu, Lublin 1963.

Tadeusz Miller , Podlasie jakiego nie znamy, Bielsk Podlaski 1992.

Henryk Mierzwiński, Południowe Podlasie w okresie Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja, Biała Podlaska 1992.

Henryk Mierzwiński (red.), Rok 1920 na Podlasiu. Materiały z sesji popularno-naukowej zorganizowanej 10.XI.1990 r. w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 1991.

Kazimierz Musianowicz, Przyczynki do osadnictwa mazowieckiego na Podlasiu w XII-XIII wieku, „Światowit”, t. XXI, 1955, nr 7, s. 9-11.

Kazimierz Musianowicz, Ślady osadnictwa z VI-VIII wieku w Drohiczynie, pow. Siematycze, „Wiadomości Archeologiczne”, t. XXXII, 1966, z. 1-2, s. 31-52.

Władysław Monkiewicz, Białystok i okolice, Warszawa 1979.

Jan Nałęcz, Ziemia Chełmska i Podlasie, Zamość 1918.

Eugeniusz Niebelski , „Na Bóg żywy, Bracia, nie zasypiajmy sprawy!” Rzecz o ks. Stanisławie Brzósce (1834-1865), Lublin 1995.

Eugeniusz Niebelski, Zmierzch powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu (1864-1872), Lublin 1993.

Zdzisław Oziembło (red.), Wierni Bogu i Ojczyźnie, Biała Podlaska 1999.

Felicjan Paluszkiewicz, Podlasiacy, Rzym 1978.

Kazimierz Pindl (red.), Podlasie w działaniach wojennych we wrześniu 1939 roku, Siedlce 2003.

Kazimierz Pindl, Arkadiusz Kołodziejczyk (red.), Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa na Podlasiu, Siedlce 1998.

Janusz Sekuła (red.), Intelektualiści rodem z Podlasia, Siedlce 1997.

Jerzy Skowronek , Powstanie styczniowe na Podlasiu, Biała Podlaska 1986.

Jerzy Skowronek, Urszula Maksymiuk (red.), Martyrologia Unitów Podlaskich w świetle najnowszych badań naukowych, Siedlce 1996.

Zdzisław Skrok, Wykopaliska na pograniczu światów, Warszawa 1988.

Dariusz Smolarek, Władze komunistyczne wobec opozycji na południowym Podlasiu w latach 1944-1947, Siedlce 2005.

Jerzy Sroka , 9 [Dziewiąta] Podlaska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, Biała Podlaska 1995.

Maria Starnawska (red.), Między Polską a Rusią, Siedlce 2004.

Franciszek Stopniak, Kościół na Lubelszczyźnie i Polasiu na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1975.

Tomasz Strzembosz (red.), Armia Krajowa na środkowej i południowej Lubelszczyźnie i Podlasiu. Materiały sesji naukowej, KUL 24-25 IX 1985 r., Lublin 1993.

Bogdan Suchta, Akcja „Miecza i Pługa" na „Bauzug" w Borkach Siedleckich : 21.IV.1994 r., Sokołów Podlaski 1994.

Zbigniew Szczepańczuk, Zabytkowe kamienie z wykuciami na terenie diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej, Świdnica 1990.

Janusz Szczepański, Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa 1995.

Józef Śliwiński (red.), Szkice z dziejów kolonizacji Podlasia i Grodzieńszczyzny od XIV do XVI wieku. Prace ofiarowane profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, Olsztyn 2002.

Józef Śliwiński (red.), Szkice z dziejów społeczno-gospodarczych Podlasia i Grodzieńszczyzny od XV do XVI wieku, Olsztyn 2005.

Andrzej Wyrobisz (red.), Studia nad społeczeństwem i gospodarką Podlasia w XVI-XVIII w., Warszawa 1981.

Witold Tatarczyk, Opowieść historyczna o Podlasiu, Hajnówka 1999.

Józef Tomczyk, Przywódcy powstania styczniowego w lubelskiem i na Podlasiu : Leon Frankowski, ks. Stanisław Brzóska, Lublin 1992.

Jerzy Topolski, Jerzy Wiśniewski (red.), Lustracje województwa podlaskiego 1570 i 1576, Wrocław-Warszawa 1999.

Jan Warmiński, Wybrane zagadnienia z powstania listopadowego 1830-1831 roku : województwo podlaskie; Losy jeńców rosyjskich, Lublin 1998.

Tadeusz Wasilewski, Tadeusz Krawczuk (red.), Z nieznanej przeszłości Białej i Podlasia, Biała Podlaska 1990.

Władysław Ważniewski (red.), Podlasie w czasie II wojny światowej, red., Siedlce 1997.

Grzegorz Welik (red.), Szlachta i ziemiaństwo na Mazowszu i Podlasiu w XIX-XX w., Siedlce 2006.

Henryk Wiercieński, Głos Ziemi Chełmskiej i Podlasia, Lublin 1918.

Janusz Wojtasik (red.), Powstanie 1794 roku i tradycje kościuszkowskie na Podlasiu, Siedlce 1997.


 

PRZEWODNIKI:

Aleksander Buczyński, Podlasie na rowerze, Bielsko-Biała 2006.

Rafał Dmowski, Marek Harasimiuk, Motocyklem po Warmii, Mazurach, Podlasiu i Suwalszczyźnie, Warszawa 2006.

Tadeusz Glinka (red.), Podlasie. Przewodnik, Warszawa 1997.Marek Waśkiel, Nadbużańskie Podlasie: przewodnik po znakowanych szlakach pieszych województwa białostockiego, Białystok 1994.

Stanisław Jadczak, Śladami Tatarów na Podlasiu, Lublin 1986.

Tadeusz Kamiński, Podlasie Zachodnie, Warszawa 1976.

Lech Nowacki, Śladami kolonizacji wielkiej puszczy. Przewodnik dla ciebie, Białowieża 2004.

Zofia Siewak-Sojka (red.), Suwalszczyzna i Podlasie, red., Bielsko-Biała 2006.

Stanisław Stolarczyk, Nadbużańskie Podlasie, Białystok 1981.

Marek Śleszyński, Tomasz Darmochwał, Marek Jacek Rumiński, Polska północno-

 
« poprzedni artykuł